Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1272

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1272 van de Commissie van 29 juli 2019 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 tot vaststelling van de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen en van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2078 tot verlening van een vergunning voor een uitbreiding van het gebruik van β-glucanen uit gist als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst.)

C/2019/5483

OJ L 201, 30.7.2019, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1272/oj

30.7.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 201/3


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1272 VAN DE COMMISSIE

van 29 juli 2019

tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 tot vaststelling van de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen en van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2078 tot verlening van een vergunning voor een uitbreiding van het gebruik van β-glucanen uit gist als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende nieuwe voedingsmiddelen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1852/2001 van de Commissie (1), en met name de artikelen 8 en 12,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) 2015/2283 moest de Commissie uiterlijk op 1 januari 2018 de Unielijst vaststellen van de krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (2) toegelaten of aangemelde nieuwe voedingsmiddelen.

(2)

De Unielijst van de krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 toegelaten of aangemelde nieuwe voedingsmiddelen is bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie (3) vastgesteld.

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 tot vaststelling van de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen is gerectificeerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1023 van de Commissie (4) teneinde er een aantal toegelaten of aangemelde nieuwe voedingsmiddelen in op te nemen die niet op de oorspronkelijke Unielijst waren vermeld.

(4)

Na de bekendmaking van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 en Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1023 heeft de Commissie bijkomende fouten in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 geconstateerd.

(5)

Correcties zijn noodzakelijk om exploitanten van levensmiddelenbedrijven en de bevoegde autoriteiten van de lidstaten duidelijkheid en rechtszekerheid te verschaffen, en zo te zorgen voor een juiste uitvoering en een juist gebruik van de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen.

(6)

Op 22 november 2018 heeft de bevoegde autoriteit van Italië een verzoek om rectificatie van de Unielijst bij de Commissie ingediend in verband met de aanduiding en de specifieke etiketteringsvoorschriften van het nieuwe voedingsmiddel extract van Echinacea purpurea uit celculturen. Dit nieuwe voedingsmiddel was toegelaten volgens de kennisgevingsprocedure van artikel 5 van Verordening (EG) nr. 258/97. De bevoegde autoriteit van Italië heeft een fout gemaakt door kennis te geven van de verkeerde naam voor de celculturen, en in het verzoek wordt derhalve gevraagd de naam van de celculturen HTN®Vb te vervangen door de naam EchiPure-PC™ in de aanduiding van het nieuwe voedingsmiddel zoals vermeld in de Unielijst en in de specifieke etiketteringsvoorschriften van de levensmiddelen die het bevatten, evenals in de specificaties van het nieuwe voedingsmiddel.

(7)

Een correctie van de aanduiding en van de specifieke etiketteringsvoorschriften in tabel 1 en een correctie van de specificaties in tabel 2 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 voor het nieuwe voedingsmiddel extract van Echinacea purpurea uit celculturen is derhalve noodzakelijk.

(8)

Het nieuwe voedingsmiddel bèta-glucanen uit gist is onder bepaalde gebruiksvoorwaarden toegelaten bij Uitvoeringsbesluit 2011/762/EU van de Commissie (5). Het gebruik van β-glucanen uit gist in bijkomende levensmiddelencategorieën is later toegelaten bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2078 van de Commissie (6). In de specificaties voor β-glucanen uit gist in Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2078 zijn de meeteenheden voor zware metalen onjuist uitgedrukt in mg/g in plaats van mg/kg. Die fout is bijgevolg ook opgenomen in de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 vastgestelde Unielijst. De specificaties voor β-glucanen uit gist met betrekking tot zware metalen in bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2078 en in tabel 2 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(9)

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 en Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2078 moeten dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 wordt gerectificeerd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2078 wordt gerectificeerd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 juli 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 327 van 11.12.2015, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 van de Commissie van 20 december 2017 tot vaststelling van de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen overeenkomstig Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad betreffende nieuwe voedingsmiddelen (PB L 351 van 30.12.2017, blz. 72).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1023 van de Commissie van 23 juli 2018 tot rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 tot vaststelling van de Unielijst van nieuwe voedingsmiddelen (PB L 187 van 24.7.2018, blz. 1).

(5)  Uitvoeringsbesluit 2011/762/EU van de Commissie van 24 november 2011 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van bèta-glucanen uit gist als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 313 van 26.11.2011, blz. 41).

(6)  Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2078 van de Commissie van 10 november 2017 tot verlening van een vergunning voor een uitbreiding van het gebruik van β-glucanen uit gist als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 295 van 14.11.2017, blz. 77).


BIJLAGE

1.   

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 wordt als volgt gerectificeerd:

a)

De vermelding voor extract van Echinacea purpurea uit celculturen in tabel 1 (Toegelaten nieuwe voedingsmiddelen) wordt vervangen door:

Toegelaten nieuw voedingsmiddel

Voorwaarden waaronder het nieuwe voedingsmiddel mag worden gebruikt

Aanvullende specifieke etiketteringsvoorschriften

Andere voorschriften

Extract van Echinacea purpurea uit celculturen

Gespecificeerde levensmiddelencategorie

Maximumgehalten

Het nieuwe voedingsmiddel wordt op de etikettering van het voedingsmiddel dat het bevat, aangeduid met “gedroogd extract van Echinacea purpurea uit celculturen EchiPure-PC™””.

 

Voedingssupplementen zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/46/EG

Overeenkomstig het normale gebruik in voedingssupplementen van een gelijkaardig extract van bloemen in de bloemhoofdjes van Echinacea purpurea

b)

De vermelding voor extract van Echinacea purpurea uit celculturen in tabel 2 (Specificaties) wordt vervangen door:

Toegelaten nieuw voedingsmiddel

Specificaties

Extract van Echinacea purpurea uit celculturen

Omschrijving/definitie:

Gedroogd extract van Echinacea purpurea uit celculturen EchiPure-PC™”

c)

De gegevens voor bèta-glucanen uit gist in tabel 2 (Specificaties) onder Zware metalen voor bèta-glucanen uit gist die niet oplosbaar in water maar dispergeerbaar in vele vloeibare matrices zijn worden vervangen door:

 

“Lood: < 0,2 mg/kg

Arseen: < 0,2 mg/kg

Kwik: < 0,1 mg/kg

Cadmium: < 0,1 mg/kg”.

2.   

Bijlage I bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2078 wordt als volgt gerectificeerd:

De gegevens voor lood, arseen, kwik en cadmium in de tabel Specificaties van β-glucanen uit de gist Saccharomyces cerevisiae worden vervangen door:

“Lood

< 0,2 mg/kg

Arseen

< 0,2 mg/kg

Kwik

< 0,1 mg/kg

Chroom

< 0,1 mg/kg”


Top