EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0034

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34 van de Commissie van 17 oktober 2018 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft aanvragen tot bescherming van oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen in de wijnsector, de bezwaarprocedure, wijzigingen van productdossiers, het register van beschermde namen, de annulering van bescherming en het gebruik van symbolen, en voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een adequaat controlesysteem

C/2018/6621

OJ L 9, 11.1.2019, p. 46–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/34/oj

11.1.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 9/46


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/34 VAN DE COMMISSIE

van 17 oktober 2018

tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft aanvragen tot bescherming van oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen in de wijnsector, de bezwaarprocedure, wijzigingen van productdossiers, het register van beschermde namen, de annulering van bescherming en het gebruik van symbolen, en voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een adequaat controlesysteem

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 110, lid 1, onder b), c) en e), artikel 110, lid 2, artikel 111, artikel 115, lid 1, en artikel 123,

Gezien Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (2), en met name artikel 90, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (3) is ingetrokken en vervangen door Verordening (EU) nr. 1308/2013. In deel II, titel II, hoofdstuk I, afdelingen 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 zijn voorschriften vastgesteld inzake oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie in de wijnsector. In die afdelingen 2 en 3 wordt de Commissie ook gemachtigd om in dat verband gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen vast te stellen. Met het oog op een soepele werking van de wijnmarkt in het nieuwe rechtskader moeten bepaalde regels middels dergelijke handelingen worden vastgesteld. Die handelingen moeten in de plaats komen van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 607/2009 van de Commissie (4), die wordt ingetrokken bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie (5).

(2)

Uit de ervaring die met de toepassing van Verordening (EG) nr. 607/2009 is opgedaan, is gebleken dat de huidige procedures voor de registratie, wijziging en annulering van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen ingewikkeld, omslachtig en tijdrovend kunnen zijn. Verordening (EU) nr. 1308/2013 heeft rechtsvacua gecreëerd, met name wat betreft de procedure die moet worden gevolgd bij de aanvragen tot wijziging van een productdossier. De procedurevoorschriften voor oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen in de wijnsector zijn niet consistent met de regels die van toepassing zijn op de onder het recht van de Unie vallende kwaliteitsregelingen in de sectoren levensmiddelen, gedistilleerde dranken en gearomatiseerde wijnen. Dit leidt tot inconsistenties in de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan deze categorie intellectuele-eigendomsrechten. In het licht van het recht op bescherming van de intellectuele eigendom, dat is neergelegd in artikel 17, lid 2, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, moeten deze verschillen worden aangepakt. Daarom moet deze verordening de desbetreffende procedures vereenvoudigen, verduidelijken, aanvullen en harmoniseren. De procedures moeten voor zover mogelijk worden ingesteld naar het voorbeeld van de efficiënte en beproefde procedures voor de bescherming van de intellectuele-eigendomsrechten ten aanzien van landbouwproducten en levensmiddelen die zijn vastgesteld in Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad (6), Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 van de Commissie (7) en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie (8), en moeten worden aangepast om rekening te houden met de specifieke kenmerken van de wijnsector.

(3)

Oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen zijn onlosmakelijk verbonden met het grondgebied van de lidstaten. De nationale en plaatselijke autoriteiten hebben de grootste expertise en kennis op het gebied van de desbetreffende feiten. Dit zou in de betrokken procedureregels tot uiting moeten komen, gelet op het subsidiariteitsbeginsel dat in artikel 5, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie is vastgesteld.

(4)

Met het oog op de duidelijkheid moeten bepaalde stappen van de procedure voor een aanvraag tot bescherming van een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding in de wijnsector gedetailleerd worden vastgesteld.

(5)

Er moeten aanvullende voorschriften worden vastgesteld voor gezamenlijke aanvragen die op meer dan één nationaal grondgebied betrekking hebben.

(6)

Om te komen tot eenvormige en vergelijkbare enige documenten is het noodzakelijk te bepalen wat de minimale inhoud van die documenten moet zijn. In het geval van oorsprongsbenamingen moet bijzondere nadruk worden gelegd op de beschrijving van het verband tussen de kwaliteit en de kenmerken van het product enerzijds en de specifieke geografische omgeving anderzijds. In het geval van geografische aanduidingen moet bijzondere nadruk worden gelegd op de beschrijving van het verband tussen een specifieke kwaliteit, de faam of andere kenmerken enerzijds en de geografische oorsprong van het product anderzijds.

(7)

Het afgebakende geografische gebied van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen waarvoor bescherming wordt gevraagd, moet in het productdossier worden omschreven op een gedetailleerde, nauwkeurige en ondubbelzinnige manier die de producenten, de bevoegde autoriteiten en de controleorganen in staat stelt op zekere, sluitende en betrouwbare gronden te handelen.

(8)

Om te zorgen voor een vlotte werking van het systeem is het noodzakelijk uniforme regels vast te stellen voor de fase van de afwijzing in het kader van de procedure voor beschermingsaanvragen. Er zijn ook uniforme regels nodig met betrekking tot de inhoud van de aanvragen voor wijzigingen op het niveau van de Unie, standaardwijzigingen en tijdelijke wijzigingen en met betrekking tot annuleringsverzoeken.

(9)

Voor de rechtszekerheid moeten termijnen betreffende de bezwaarprocedure worden vastgesteld, alsook criteria voor de identificatie van de aanvangsdata van deze termijnen.

(10)

Om ervoor te zorgen dat er met uniforme en efficiënte procedures wordt gewerkt, moeten formulieren voor aanvragen, bezwaren, wijzigingen en annuleringen worden verstrekt.

(11)

Met het oog op transparantie en uniformiteit tussen de lidstaten is het noodzakelijk om voorschriften vast te stellen met betrekking tot de inhoud en de vorm van het elektronisch register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen, dat is aangelegd op grond van artikel 104 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 (hierna „het register” genoemd). Het register is een elektronische database die in een informatiesysteem wordt opgeslagen en voor het publiek toegankelijk is. Alle gegevens over beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen die zijn opgenomen in het vroegere register in de elektronische database „e-Bacchus”, als bedoeld in artikel 18 van Verordening (EG) nr. 607/2009, moeten op de datum van inwerkingtreding van deze verordening in het register zijn ingeschreven.

(12)

De bestaande, bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 vastgestelde regels betreffende de weergave van het symbool van de Unie voor beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen voor landbouwproducten en levensmiddelen moeten hier worden overgenomen om ervoor te zorgen dat de consument wijn met een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding kan herkennen.

(13)

De toegevoegde waarde van een beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding is gebaseerd op de aan de consument verstrekte waardegaranties. De regeling is enkel geloofwaardig als zij gepaard gaat met doelmatige verificaties, controles en audits, met inbegrip van een systeem van controles tijdens alle productie-, verwerkings- en distributiestadia dat wordt beheerd door de bevoegde autoriteiten die door de lidstaten zijn aangewezen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad (9). In dit verband moet rekening worden gehouden met de voorschriften inzake controles en audits waarin is voorzien bij Verordening (EG) nr. 882/2004, die moeten worden aangepast voor die werkzaamheden op het gebied van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen in de wijnsector.

(14)

Er moeten regels worden vastgesteld voor de controles die moeten worden uitgevoerd op wijnen die beschikken over een beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding die verband houdt met een geografisch gebied in een derde land.

(15)

De accreditering van de controleorganen moet plaatsvinden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad (10) en moet voldoen aan de internationale normen die zijn opgesteld door het Europees Comité voor normalisatie (CEN) en de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO). De geaccrediteerde controleorganen moeten bij de uitvoering van hun werkzaamheden aan deze normen voldoen.

(16)

Om Cyprus voldoende tijd te laten om zijn controlesysteem aan te passen en met Verordening (EG) nr. 765/2008 in overeenstemming te brengen, is het passend dit land gedurende twee jaar vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening vrij te stellen van de verplichting dat de certificerende instanties aan de ISO-normen moeten voldoen.

(17)

Het moet de lidstaten worden toegestaan om de marktdeelnemers een vergoeding aan te rekenen voor de financiering van de kosten van de oprichting en de werking van het controlesysteem.

(18)

Om te zorgen voor samenhang in alle lidstaten wat betreft de wijze waarop de in het register opgenomen namen tegen oneerlijk gebruik worden beschermd en de wijze waarop praktijken die de consument kunnen misleiden, worden voorkomen, moeten uniforme voorwaarden worden vastgesteld voor de acties die in dat verband op het niveau van de lidstaten moeten worden verricht.

(19)

De lidstaten moeten de namen en de adressen van de bevoegde autoriteiten en de controleorganen aan de Commissie meedelen. Om de coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van de controlesystemen voor beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen te vergemakkelijken, moet de Commissie deze namen en adressen openbaar maken. Met het oog op de controle van de uniformiteit van het controlesysteem moeten de bevoegde autoriteiten van derde landen de Commissie informatie toesturen over de controles die in die landen worden verricht voor namen die in de Unie bescherming genieten.

(20)

Met het oog op duidelijkheid, transparantie en een uniforme toepassing van het recht van de Unie is het nodig specifieke technische bepalingen met betrekking tot de aard en de inhoud van de op jaarbasis uit te voeren controles vast te stellen, naast voorschriften inzake samenwerking in dit verband tussen de lidstaten, waarbij met name wordt verwezen naar bepalingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/273 van de Commissie (11).

(21)

Om ervoor te zorgen dat de traditionele aanduidingen waarvoor bescherming wordt gevraagd, aan de voorwaarden van Verordening (EU) nr. 1308/2013 voldoen, is het, mede met het oog op rechtszekerheid, noodzakelijk uitvoeringsbepalingen vast te stellen betreffende de procedures voor de aanvragen tot bescherming, bezwaar, wijziging of annulering van traditionele aanduidingen van bepaalde wijnbouwproducten. In die bepalingen moeten de bijzonderheden worden vastgelegd wat betreft de inhoud van de aanvraag, alsook wat betreft de vereiste relevante aanvullende informatie en ondersteunende documenten, de in acht te nemen termijnen en de mededelingen tussen de Commissie en de bij elke procedure betrokken partijen.

(22)

Om ervoor te zorgen dat consumenten en handelaren te weten kunnen komen welke traditionele aanduidingen in de Unie beschermd zijn, moeten specifieke voorschriften worden vastgesteld met betrekking tot de registratie en opname van de traditionele aanduidingen in het register van de Unie. Om ervoor te zorgen dat iedereen het register kan raadplegen, moet het elektronisch toegankelijk zijn.

(23)

Gelet op het economische belang van de traditionele aanduidingen en om ervoor te zorgen dat de consument niet wordt misleid, moeten de nationale autoriteiten tegen elk onwettig gebruik van traditionele aanduidingen maatregelen nemen en het in de handel brengen van dergelijke producten verbieden.

(24)

Met het oog op een doeltreffend administratief beheer en rekening houdend met de ervaring die bij het gebruik van de door de Commissie ingestelde informatiesystemen is opgedaan, moeten de mededelingen tussen de lidstaten en de Commissie worden vereenvoudigd en moet de informatie worden uitgewisseld overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1183 van de Commissie (12) en Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 van de Commissie (13).

(25)

De Commissie heeft een informatiesysteem „E-Ambrosia” ingesteld voor het beheer van de aanvragen tot bescherming en tot wijziging van het productdossier van beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen in de wijnsector. De lidstaten en de Commissie moeten dit systeem blijven gebruiken voor de communicatie over de procedures betreffende aanvragen tot bescherming en tot goedkeuring van wijzigingen. Als gevolg van een strikt accrediteringsstelsel mag dit systeem evenwel niet worden gebruikt om met de lidstaten over bezwaarprocedures of annuleringsverzoeken te communiceren en evenmin voor de communicatie met derde landen. Voor bezwaarprocedures en annuleringsverzoeken moeten de lidstaten, de bevoegde autoriteiten en representatieve beroepsorganisaties van derde landen en de natuurlijke personen of rechtspersonen die in het kader van deze verordening een rechtmatig belang hebben, met de Commissie communiceren via e-mail.

(26)

De aanvragen tot registratie, wijziging of annulering van traditionele aanduidingen worden nog niet via een gecentraliseerd informatiesysteem beheerd. Die aanvragen moeten verder via e-mail worden ingediend met behulp van de formulieren in de bijlagen VIII tot en met XI. Elke andere mededeling of uitwisseling van informatie betreffende traditionele aanduidingen moet ook plaatsvinden via e-mail.

(27)

Er moet worden bepaald hoe de Commissie de informatie over beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen in de wijnsector voor het publiek toegankelijk moet maken.

(28)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK I

INLEIDENDE BEPALING

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden met betrekking tot beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen in de wijnsector uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 en Verordening (EU) nr. 1308/2013 vastgesteld wat betreft:

a)

beschermingsaanvragen;

b)

de bezwaarprocedure;

c)

wijzigingen van de productdossiers en wijzigingen van traditionele aanduidingen;

d)

het register;

e)

de annulering van bescherming;

f)

het gebruik van de symbolen van de Unie;

g)

de controles;

h)

de mededelingen.

HOOFDSTUK II

BESCHERMDE OORSPRONGSBENAMINGEN EN GEOGRAFISCHE AANDUIDINGEN

AFDELING 1

Beschermingsaanvraag

Artikel 2

Beschermingsaanvragen van de lidstaten

Wanneer de lidstaten overeenkomstig artikel 96, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 een beschermingsaanvraag naar de Commissie doorsturen, nemen zij daarin de elektronische verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier als bedoeld in artikel 97, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en de verklaring als bedoeld in artikel 6 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 op.

Artikel 3

Beschermingsaanvragen van derde landen

Beschermingsaanvragen met betrekking tot een geografisch gebied in een derde land worden door een individuele producent in de zin van artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 of een groep producenten met een rechtmatig belang ingediend bij de Commissie, hetzij rechtstreeks, hetzij via de autoriteiten van dat derde land, en voldoen ook aan de vereisten van artikel 94, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

Artikel 4

Gezamenlijke aanvragen

1.   Een gezamenlijke aanvraag, als bedoeld in artikel 95, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, wordt door een van de betrokken lidstaten of door een aanvrager in de zin van artikel 3 in een van de betrokken derde landen bij de Commissie ingediend, hetzij rechtstreeks, hetzij via de autoriteiten van dat derde land. In alle betrokken lidstaten en derde landen worden de voorschriften nageleefd die in artikel 94 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en de artikelen 2 en 3 van de onderhavige verordening zijn vastgesteld.

2.   De lidstaten, de derde landen of een in een derde land gevestigde aanvrager in de zin van artikel 3 die een in lid 1 bedoelde gezamenlijke aanvraag aan de Commissie voorleggen, fungeren als geadresseerde van elke desbetreffende kennisgeving of elk desbetreffend besluit van de Commissie.

Artikel 5

Enig document

1.   Het enig document, als bedoeld in artikel 94, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 1308/2013, bevat de volgende essentiële elementen van het productdossier:

a)

de naam die moet worden beschermd als oorsprongsbenaming of geografische aanduiding;

b)

de lidstaat of het derde land waartoe het afgebakende gebied behoort;

c)

het type geografische aanduiding;

d)

een beschrijving van de wijn(en);

e)

de categorieën wijnbouwproducten;

f)

de maximumopbrengst per hectare;

g)

het wijndruivenras of de wijndruivenrassen waarvan de wijn(en) is (zijn) verkregen;

h)

een beknopte omschrijving van het afgebakende geografische gebied;

i)

een beschrijving van het verband als bedoeld in artikel 93, lid 1, onder a), i), of onder b), i), van Verordening (EU) nr. 1308/2013;

j)

in voorkomend geval, de specifieke oenologische procedés die bij de productie van de wijn(en) zijn gebruikt, alsmede de betrokken beperkingen bij de productie ervan;

k)

in voorkomend geval, de specifieke verpakkings- en etiketteringsregels en alle andere desbetreffende essentiële voorschriften.

2.   De beschrijving van het verband als bedoeld in lid 1, onder i), omvat:

a)

in het geval van een oorsprongsbenaming, een beschrijving van het causale verband tussen enerzijds de kwaliteit en de kenmerken van het product en anderzijds de geografische omgeving met haar inherente, door natuur en mens bepaalde factoren waaraan zij hoofdzakelijk of uitsluitend toe te schrijven zijn, met onder meer, in voorkomend geval, elementen van de productbeschrijving of de productiemethode die het verband rechtvaardigen;

b)

in het geval van een geografische aanduiding, een beschrijving van het causale verband tussen enerzijds de geografische oorsprong en anderzijds de specifieke kwaliteit, de faam of andere kenmerken die aan de geografische oorsprong van het product toe te schrijven zijn, vergezeld van een verklaring waaruit blijkt op welke van de genoemde factoren — de specifieke kwaliteit, de faam of de andere kenmerken die toe te schrijven zijn aan de geografische oorsprong van het product — het causale verband is gebaseerd. De beschrijving kan ook betrekking hebben op elementen van de productbeschrijving of de productiemethode die het causale verband rechtvaardigen.

Als een aanvraag op meer dan één categorie wijnbouwproducten betrekking heeft, worden voor elk van de betrokken wijnbouwproducten gegevens verstrekt die het verband onderbouwen.

3.   Het enig document wordt opgesteld aan de hand van het formulier dat ter beschikking wordt gesteld via de informatiesystemen als bedoeld in artikel 30, lid 1, onder a). Derde landen gebruiken het model voor het enig document dat is vastgesteld in bijlage I.

Artikel 6

Geografisch gebied

Het afgebakende geografische gebied wordt nauwkeurig en zonder dubbelzinnigheden omschreven, en daarbij wordt zo veel mogelijk naar fysieke of administratieve grenzen verwezen.

Artikel 7

Onderzoeksprocedure

1.   Als een ontvankelijke aanvraag niet voldoet aan de voorwaarden van deel II, titel II, hoofdstuk I, afdeling 2, onderafdeling 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, stelt de Commissie de lidstaat, de autoriteiten van het derde land of de in het betrokken derde land gevestigde aanvrager in kennis van de weigeringsgronden en stelt zij een termijn vast voor de intrekking of de wijziging van de aanvraag of voor het maken van opmerkingen.

Als na het verstrekken van die informatie substantiële wijzigingen in het productdossier worden aangebracht, worden die wijzigingen, voordat de nieuwe versie van het enig document aan de Commissie wordt toegestuurd, op adequate wijze bekendgemaakt om elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een rechtmatig belang heeft en gevestigd of woonachtig is op het grondgebied van de betrokken lidstaat, in staat te stellen bezwaar aan te tekenen. De elektronische verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier wordt geactualiseerd en leidt naar de geconsolideerde versie van het voorgestelde productdossier.

2.   Als de belemmeringen voor de verlening van de bescherming niet binnen de vastgestelde termijn door de autoriteiten van de lidstaat of van het derde land of de in het betrokken derde land gevestigde aanvrager worden verholpen, wijst de Commissie de aanvraag af overeenkomstig artikel 97, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

3.   De Commissie neemt haar besluit tot afwijzing van de betrokken aanvraag op basis van de documenten en de informatie waarover zij beschikt. Zij stelt de autoriteiten van de lidstaat of van het derde land of de in het betrokken derde land gevestigde aanvrager in kennis van het besluit tot afwijzing van de aanvraag.

AFDELING 2

Bezwaarprocedure

Artikel 8

Procedurebepalingen inzake bezwaren

1.   Een met redenen omkleed bezwaarschrift als bedoeld in artikel 98 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en in artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33, omvat:

a)

de verwijzing naar de in het Publicatieblad van de Europese Unie, serie L, bekendgemaakte naam waartegen bezwaar wordt gemaakt;

b)

de naam en de contactgegevens van de autoriteit of de persoon die bezwaar indient;

c)

een beschrijving van het rechtmatige belang van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bezwaar indient, behalve als het gaat om nationale autoriteiten die in de nationale rechtsorde rechtspersoonlijkheid hebben;

d)

een opgave van de bezwaargronden als bedoeld in artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33;

e)

gedetailleerde gegevens over de feiten, bewijsstukken en opmerkingen ter staving van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kan zo nodig vergezeld gaan van ondersteunende documenten.

Als het bezwaar wordt gemaakt omdat er reeds een handelsmerk met faam en bekendheid bestaat, gaat het bezwaarschrift vergezeld van:

a)

een bewijs van het depot of de registratie van dat bestaande handelsmerk of een bewijs van het gebruik ervan, en

b)

een bewijs van de faam en bekendheid ervan.

De informatie en de bewijsstukken die moeten worden verstrekt om het gebruik van een reeds bestaand handelsmerk aan te tonen, hebben betrekking op de plaats, de duur, de omvang en de aard van dat gebruik en op de faam en bekendheid van dat handelsmerk.

Een met redenen omkleed bezwaarschrift wordt opgesteld aan de hand van het in bijlage II vastgestelde formulier.

2.   De in artikel 12, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 bedoelde termijn van drie maanden vangt aan op de datum waarop de belanghebbende partijen het verzoek om overleg te plegen langs elektronische weg hebben ontvangen.

3.   Binnen één maand na afloop van het in artikel 12, leden 3 en 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 bedoelde overleg wordt de Commissie van de resultaten daarvan in kennis gesteld aan de hand van het in bijlage III bij deze verordening vastgestelde formulier.

AFDELING 3

Wijzigingen van het productdossier

Artikel 9

Aanvragen voor wijzigingen op het niveau van de Unie

1.   Een aanvraag voor een wijziging op het niveau van de Unie van een productdossier als bedoeld in artikel 105 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en de artikelen 15 en 16 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 bevat:

a)

de verwijzing naar de beschermde naam waarop de wijziging betrekking heeft;

b)

de naam van de aanvrager en een beschrijving van zijn/haar rechtmatige belang;

c)

de rubriek van het productdossier waarop de wijziging betrekking heeft;

d)

een uitvoerige beschrijving van elk van de voorgestelde wijzigingen en de specifieke redenen voor elk daarvan;

e)

het geconsolideerde en naar behoren ingevulde enig document, zoals gewijzigd;

f)

de elektronische verwijzing naar de bekendmaking van het geconsolideerde en naar behoren ingevulde productdossier, zoals gewijzigd.

2.   Een aanvraag voor een wijziging op het niveau van de Unie wordt opgesteld aan de hand van het formulier dat ter beschikking wordt gesteld via de informatiesystemen als bedoeld in artikel 30, lid 1, onder a). Derde landen gebruiken het in bijlage IV vastgestelde formulier.

Het gewijzigde enig document wordt opgesteld overeenkomstig artikel 5. De elektronische verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier leidt naar de geconsolideerde versie van het voorgestelde productdossier. Een aanvraag van een derde land kan, in plaats van de elektronische verwijzing naar de gepubliceerde versie van het productdossier, een afschrift van de geconsolideerde versie van het productdossier bevatten.

3.   De overeenkomstig artikel 97, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bekend te maken informatie omvat de naar behoren ingevulde aanvraag als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel.

Artikel 10

Mededeling van een standaardwijziging

1.   De mededeling van standaardwijzigingen van het productdossier als bedoeld in artikel 17 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 bevat:

a)

de verwijzing naar de beschermde naam waarop de standaardwijziging betrekking heeft;

b)

een beschrijving van en de redenen voor de goedgekeurde wijzigingen;

c)

het besluit tot goedkeuring van de standaardwijziging als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33;

d)

het geconsolideerde enig document, zoals gewijzigd, indien van toepassing;

e)

de elektronische verwijzing naar de bekendmaking van het geconsolideerde productdossier, zoals gewijzigd.

2.   De mededeling van een lidstaat omvat een verklaring van die lidstaat waarin hij aangeeft dat hij van oordeel is dat de goedgekeurde wijziging voldoet aan de voorschriften van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33.

3.   Als het gaat om producten van oorsprong uit derde landen, bevat de mededeling van de autoriteiten van het derde land of van een aanvrager in de zin van artikel 3 die een rechtmatig belang heeft, bewijsstukken die aantonen dat de wijziging van toepassing is in het derde land. Die mededeling kan het bekendgemaakte geconsolideerde productdossier bevatten in plaats van de verwijzing naar de bekendmaking ervan.

4.   Voor de in de leden 1 en 2 bedoelde mededelingen wordt gebruikgemaakt van het formulier dat ter beschikking wordt gesteld via de in artikel 30, lid 1, onder a), bedoelde informatiesystemen.

5.   Voor de in lid 3 bedoelde mededelingen wordt gebruikgemaakt van het in bijlage V vastgestelde formulier.

Artikel 11

Mededeling van een tijdelijke wijziging

1.   De mededeling van een tijdelijke wijziging van het productdossier als bedoeld in artikel 18 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 bevat:

a)

de verwijzing naar de beschermde naam waarop de tijdelijke wijziging betrekking heeft;

b)

een beschrijving van de goedgekeurde tijdelijke wijziging, samen met de redenen voor de tijdelijke wijziging als bedoeld in artikel 14, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33;

c)

de elektronische verwijzing naar de bekendmaking van het nationale besluit tot goedkeuring van de tijdelijke wijziging.

2.   De mededeling van een lidstaat omvat een verklaring van die lidstaat waarin hij aangeeft dat hij van oordeel is dat de goedgekeurde wijziging voldoet aan de voorschriften van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33.

3.   Als het gaat om producten van oorsprong uit derde landen, bevat de mededeling van de autoriteiten van het derde land of van een aanvrager in de zin van artikel 3 die een rechtmatig belang heeft, bewijsstukken die aantonen dat de wijziging van toepassing is in het derde land. Die mededeling kan het bekendgemaakte geconsolideerde productdossier bevatten in plaats van de verwijzing naar de bekendmaking ervan.

4.   Voor de in de leden 1 en 2 bedoelde mededelingen wordt gebruikgemaakt van het formulier dat ter beschikking wordt gesteld via de in artikel 30, lid 1, onder a), bedoelde informatiesystemen.

5.   Voor de in lid 3 bedoelde mededelingen wordt gebruikgemaakt van het in bijlage VI vastgestelde formulier.

AFDELING 4

Register

Artikel 12

Register

1.   Bij de inwerkingtreding van een besluit waarbij de naam van een oorsprongsbenaming of geografische aanduiding wordt beschermd, neemt de Commissie de volgende gegevens op in het overeenkomstig artikel 104 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 aangelegde elektronische register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen:

a)

de naam die moet worden beschermd als oorsprongsbenaming of geografische aanduiding;

b)

het dossiernummer;

c)

of de naam wordt beschermd als oorsprongsbenaming dan wel als geografische aanduiding;

d)

de naam van het land of de landen van oorsprong;

e)

de datum van registratie;

f)

de elektronische verwijzing naar het rechtsinstrument waarbij de naam wordt beschermd;

g)

de elektronische verwijzing naar het enig document;

h)

als het geografische gebied binnen het grondgebied van de lidstaten valt, de elektronische verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier.

2.   Wanneer de Commissie haar goedkeuring hecht aan een wijziging van een productdossier of een mededeling ontvangt van een goedgekeurde wijziging van een productdossier die tot een verandering van de in het register opgenomen informatie leidt, legt zij de nieuwe gegevens vast met ingang van de inwerkingtreding van het besluit tot goedkeuring van de wijziging.

3.   Als een annulering van kracht wordt, schrapt de Commissie de naam uit het register en registreert zij de annulering.

4.   Alle gegevens die op de datum van inwerkingtreding van deze verordening in de in artikel 18 van Verordening (EG) nr. 607/2009 bedoelde elektronische databank „e-Bacchus” staan, worden opgenomen in het elektronische register als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

5.   Het register is toegankelijk voor het publiek.

AFDELING 5

Annulering

Artikel 13

Annuleringsverzoeken

1.   Een verzoek tot annulering van de bescherming van een oorsprongsbenaming of een geografische aanduiding als bedoeld in artikel 106 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 bevat:

a)

de verwijzing naar de beschermde naam waarop het annuleringsverzoek betrekking heeft;

b)

de naam en de contactgegevens van de autoriteit of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de bescherming wenst te annuleren;

c)

een beschrijving van het rechtmatige belang van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de bescherming wenst te annuleren, behalve als het gaat om nationale autoriteiten die in de nationale rechtsorde rechtspersoonlijkheid hebben;

d)

een opgave van de annuleringsgronden;

e)

gedetailleerde gegevens over de feiten, bewijsstukken en opmerkingen ter staving van het annuleringsverzoek.

Het verzoek kan zo nodig vergezeld gaan van ondersteunende documenten.

Een annuleringsverzoek wordt opgesteld aan de hand van het in bijlage VII vastgestelde formulier.

AFDELING 6

Gebruik van het symbool van de Unie

Artikel 14

Symbool van de Unie

Het symbool van de Unie voor een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding, als bedoeld in artikel 120, lid 1, onder e), van Verordening (EU) nr. 1308/2013, wordt weergegeven als vastgesteld in bijlage X bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014.

AFDELING 7

Controles

Artikel 15

Autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de verificatie van de naleving van het productdossier

1.   Bij het verrichten van de controles waarin deze afdeling voorziet, voldoen de verantwoordelijke bevoegde autoriteiten en controleorganen aan de in Verordening (EG) nr. 882/2004 vastgestelde eisen.

2.   Voor beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen die verband houden met een geografisch gebied in een derde land, wordt de jaarlijkse verificatie van de naleving van het productdossier tijdens de productiefase en tijdens of na het verpakken van de wijn uitgevoerd door:

a)

een of meer door het derde land aangewezen overheidsinstanties, of

b)

een of meer certificerende instanties.

3.   De in artikel 90, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 bedoelde controleorganen en de in lid 2, onder b), van dit artikel bedoelde certificerende instanties voldoen aan en zijn geaccrediteerd volgens de internationale norm ISO/IEC 17065:2012.

In afwijking van lid 1 is Cyprus, voor een periode van twee jaar met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze verordening, niet gebonden aan de verplichting om te voldoen aan en te zijn geaccrediteerd volgens de internationale norm ISO/IEC 17065:2012.

4.   De in artikel 90, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 bedoelde autoriteit en de in lid 2, onder a), van dit artikel bedoelde overheidsinstanties bieden bij het verifiëren van de naleving van het productdossier afdoende garanties inzake objectiviteit en onpartijdigheid en beschikken over gekwalificeerd personeel en voldoende middelen voor de uitoefening van hun taken.

5.   Elke marktdeelnemer die een product met een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding wenst te produceren of, indien van toepassing, te verpakken, of een deel van die activiteiten wenst uit te voeren, brengt dit ter kennis van de in artikel 90, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 bedoelde bevoegde autoriteit.

6.   De lidstaten mogen de marktdeelnemers bij wie controles worden verricht, een vergoeding aanrekenen voor de financiering van de kosten van de oprichting en de werking van het controlesysteem.

Artikel 16

Door de lidstaten te verrichten acties om onrechtmatig gebruik van beschermde oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen te voorkomen

De lidstaten voeren op risicoanalyse gebaseerde controles uit om onrechtmatig gebruik van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen op producten die op hun grondgebied worden geproduceerd en verhandeld, te voorkomen of te beëindigen.

De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om niet-naleving aan te pakken, met inbegrip van administratieve en gerechtelijke maatregelen.

De lidstaten wijzen de autoriteiten die met het nemen van die maatregelen belast worden, aan overeenkomstig door elke afzonderlijke lidstaat vast te stellen procedures. De aangewezen autoriteiten bieden adequate waarborgen inzake objectiviteit en onpartijdigheid en beschikken over gekwalificeerd personeel en voldoende middelen voor de uitoefening van hun taken.

Artikel 17

Mededelingen tussen de lidstaten en de Commissie

De lidstaten delen de Commissie de gegevens mee van de in artikel 90, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 bedoelde bevoegde autoriteit, met inbegrip van de in artikel 16 van de onderhavige verordening bedoelde autoriteiten en in voorkomend geval de in artikel 90, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 bedoelde controleorganen. De Commissie maakt de namen en adressen van de bevoegde autoriteit, autoriteiten of controleorganen openbaar.

Artikel 18

Mededelingen tussen derde landen en de Commissie

Als wijnen uit een derde land een beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding hebben, stuurt het betrokken derde land de Commissie, op haar verzoek, het volgende toe:

a)

informatie over de aangewezen autoriteiten of de certificerende instanties die tijdens de productie en tijdens of na het verpakken van de wijn de jaarlijkse verificatie van de naleving van het productdossier verrichten;

b)

informatie over de aspecten waarop de controles betrekking hebben;

c)

het bewijs dat de betrokken wijn voldoet aan de voorwaarden van de desbetreffende oorsprongsbenaming of geografische aanduiding.

Artikel 19

Jaarlijkse verificatie

1.   De jaarlijkse verificatie die wordt verricht door de bevoegde autoriteit of de controleorganen als bedoeld in artikel 90, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1306/2013, omvat het volgende:

a)

voor producten met een oorsprongsbenaming: een organoleptisch en een analytisch onderzoek;

b)

voor producten met een geografische aanduiding: enkel een analytisch onderzoek of zowel een organoleptisch als een analytisch onderzoek;

c)

een controle op de naleving van de andere voorwaarden van het productdossier.

De jaarlijkse verificatie wordt verricht in de lidstaat waar volgens het productdossier de productie plaatsvindt, en wordt uitgevoerd middels een of meer van de volgende methoden:

a)

op een risicoanalyse gebaseerde aselecte controles;

b)

steekproeven;

c)

systematische controles.

Als lidstaten ervoor kiezen aselecte controles te verrichten als bedoeld in de tweede alinea, onder a), selecteren zij het minimale aantal marktdeelnemers dat moet worden gecontroleerd.

Als lidstaten ervoor kiezen steekproefsgewijs te controleren als bedoeld in de tweede alinea, onder b), zien zij erop toe dat de steekproeven qua aantal, aard en frequentie van de controles representatief zijn voor het hele betrokken afgebakende geografische gebied en in overeenstemming zijn met de hoeveelheid wijnbouwproducten die in de handel is gebracht of met het oog daarop in voorraad wordt gehouden.

2.   De in lid 1, eerste alinea, onder a) en b), bedoelde onderzoeken worden verricht op anonieme steekproeven en moeten aantonen dat het onderzochte product de kenmerken en kwaliteiten bezit die in het productdossier voor de desbetreffende oorsprongsbenaming of geografische aanduiding zijn beschreven.

De onderzoeken worden uitgevoerd in ongeacht welke fase van het productieproces en, in voorkomend geval, in de verpakkingsfase. Elke steekproef is representatief voor de betrokken wijnen die door de marktdeelnemer in voorraad worden gehouden.

3.   Om de naleving van het productdossier te controleren als bedoeld in lid 1, eerste alinea, onder c), verricht de controleautoriteit:

a)

een controle ter plaatse bij de marktdeelnemers, waarbij zij nagaat of de marktdeelnemers werkelijk aan de voorwaarden van het productdossier kunnen voldoen, en

b)

een controle op de producten in ongeacht welke fase van het productieproces en, in voorkomend geval, in de verpakkingsfase, volgens een vooraf door de controleautoriteit opgesteld inspectieplan dat elke productiefase omvat en waarvan de marktdeelnemers in kennis zijn gesteld.

4.   De jaarlijkse verificatie garandeert dat voor een product geen op dat product betrekking hebbende beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding wordt gebruikt tenzij:

a)

uit de resultaten van de in lid 1, eerste alinea, onder a) en b), en in lid 2 bedoelde onderzoeken blijkt dat het betrokken product aan de voorwaarden van het productdossier voldoet en alle desbetreffende kenmerken van de betrokken oorsprongsbenaming of geografische aanduiding bezit;

b)

de controles die overeenkomstig lid 3 zijn verricht, bevestigen dat aan de andere voorwaarden die in het productdossier zijn vermeld, is voldaan.

5.   Als het om een grensoverschrijdende beschermde oorsprongsbenaming of geografische aanduiding gaat, mag de verificatie worden verricht door een controleautoriteit van eender welke betrokken lidstaat.

6.   Producten die niet aan de in de leden 1 tot en met 5 vastgestelde voorwaarden voldoen, mogen in de handel worden gebracht, maar zonder de desbetreffende oorsprongsbenaming of geografische aanduiding en voor zover zij in overeenstemming zijn met de overige wettelijke vereisten.

7.   In afwijking van lid 1 mag de jaarlijkse verificatie in de fase van de verpakking van het product worden verricht op het grondgebied van een andere lidstaat dan de lidstaat waar de productie heeft plaatsgevonden, in welk geval artikel 43 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/273 van toepassing is.

De bevoegde autoriteiten of controleorganen van verschillende lidstaten die met de controle van een beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding belast zijn, werken samen, met name om te garanderen dat, wat de verpakkingsverplichtingen betreft, de marktdeelnemers die zijn gevestigd in een andere lidstaat dan de lidstaat waarin de wijn met de als beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding geregistreerde naam wordt geproduceerd, aan de controleverplichtingen van het betrokken productdossier voldoen.

8.   De leden 1 tot en met 5 zijn van toepassing op wijnen die een voorlopige nationale bescherming op grond van artikel 8 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 genieten.

Artikel 20

Analytisch en organoleptisch onderzoek

De analytische en organoleptische onderzoeken als bedoeld in artikel 19, lid 1, eerste alinea, onder a) en b), bestaan uit:

a)

een fysische en chemische analyse van de betrokken wijn waarbij de volgende kenmerkende eigenschappen worden gemeten:

i)

het totale en het effectieve alcoholgehalte;

ii)

het totaal aan suikers, uitgedrukt in fructose en glucose (met inbegrip van de eventuele sucrose wanneer het om parelwijn of mousserende wijn gaat);

iii)

het totaalgehalte aan zuren;

iv)

het gehalte aan vluchtige zuren;

v)

het totaalgehalte aan zwaveldioxide;

b)

een aanvullende analyse van de betrokken wijn waarbij de volgende kenmerkende eigenschappen worden gemeten:

i)

het koolzuurgehalte (parelwijn en mousserende wijn, overdruk in bar bij 20 °C);

ii)

eventuele andere kenmerkende eigenschappen die in de wetgeving van de lidstaten of de productdossiers van de betrokken beschermde oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen zijn vastgesteld;

c)

een organoleptisch onderzoek van uitzicht, geur en smaak.

HOOFDSTUK III

TRADITIONELE AANDUIDINGEN

AFDELING 1

Beschermingsaanvraag

Artikel 21

Beschermingsaanvraag

1.   De aanvraag tot bescherming van een traditionele aanduiding wordt overeenkomstig artikel 30, lid 3, aan de Commissie meegedeeld door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten of van de derde landen of door in de derde landen gevestigde representatieve beroepsorganisaties.

2.   Als de aanvraag wordt ingediend door een representatieve beroepsorganisatie die in een derde land is gevestigd, deelt de aanvrager de Commissie overeenkomstig artikel 30, lid 3, de gegevens van die beroepsorganisatie en haar leden mee. De Commissie maakt deze informatie openbaar.

AFDELING 2

Bezwaarprocedure

Artikel 22

Indiening van een bezwaarschrift

1.   Binnen twee maanden te rekenen vanaf de datum waarop de in artikel 28, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 bedoelde uitvoeringshandeling in het Publicatieblad van de Europese Unie is bekendgemaakt, kan elke lidstaat, elk derde land of elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met een rechtmatig belang een bezwaarschrift indienen tegen de aanvraag tot bescherming van de betrokken traditionele aanduiding.

2.   Een bezwaarschrift wordt aan de Commissie meegedeeld overeenkomstig artikel 30, lid 3.

Artikel 23

Documenten ter staving van een bezwaar

1.   Een naar behoren gemotiveerd bezwaarschrift bevat gedetailleerde gegevens over de feiten, bewijsstukken en opmerkingen ter staving van het bezwaar en gaat vergezeld van de desbetreffende ondersteunende documenten.

2.   Als het bezwaar wordt gemaakt omdat er reeds een handelsmerk met faam en bekendheid bestaat, gaat het bezwaarschrift vergezeld van:

a)

een bewijs van het depot of de registratie van dat bestaande handelsmerk of een bewijs van het gebruik ervan, en

b)

een bewijs van de faam en bekendheid ervan.

De informatie en de bewijsstukken die moeten worden verstrekt om het gebruik van een reeds bestaand handelsmerk aan te tonen, hebben betrekking op de plaats, de duur, de omvang en de aard van dat gebruik en op de faam en bekendheid van dat handelsmerk.

3.   Als de gegevens over de verworven rechten waarop aanspraak wordt gemaakt, de bezwaargronden, de feiten, de bewijsstukken, de opmerkingen of de ondersteunende documenten als bedoeld in de leden 1 en 2, niet worden voorgelegd op de datum waarop het bezwaarschrift wordt ingediend, of als sommige gegevens of documenten ontbreken, stelt de Commissie de autoriteit of de persoon die het bezwaar heeft ingediend, daarvan in kennis en verzoekt zij haar of hem de geconstateerde tekortkomingen binnen twee maanden te verhelpen. Als de tekortkomingen niet binnen de vastgestelde termijn zijn verholpen, verklaart de Commissie het bezwaar onontvankelijk. Het besluit om het bezwaar als onontvankelijk af te wijzen wordt gemeld aan de autoriteit of de persoon die bezwaar heeft ingediend en aan de autoriteiten van de lidstaat en van het derde land of de in het betrokken derde land gevestigde representatieve beroepsorganisatie.

Artikel 24

Het maken van opmerkingen door de partijen

1.   Wanneer de Commissie een bezwaar dat niet overeenkomstig artikel 23, lid 3, is afgewezen, meedeelt aan de aanvrager die de beschermingsaanvraag heeft ingediend, maakt de aanvrager zijn opmerkingen binnen twee maanden na de datum van die mededeling.

2.   Als de Commissie de partijen in de loop van haar onderzoek van een bezwaar daartoe verzoekt, maken de partijen binnen een termijn van twee maanden na de datum van dat verzoek zo nodig opmerkingen over de van de andere partijen ontvangen mededelingen.

AFDELING 3

Bescherming van traditionele aanduidingen

Artikel 25

Registratie

1.   Bij de inwerkingtreding van een besluit waarbij een traditionele aanduiding wordt beschermd, neemt de Commissie de volgende gegevens op in het elektronische register van beschermde traditionele aanduidingen:

a)

de naam die als traditionele aanduiding moet worden beschermd;

b)

het type traditionele aanduiding overeenkomstig artikel 112 van Verordening (EU) nr. 1308/2013;

c)

de in artikel 24 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 bedoelde taal;

d)

de categorie of categorieën wijnbouwproducten waarop de bescherming betrekking heeft;

e)

een verwijzing naar de nationale wetgeving van de lidstaat of het derde land waar de traditionele aanduiding in de regelgeving is opgenomen en gedefinieerd, of naar de voorschriften die van toepassing zijn op de wijnproducenten in het derde land, met inbegrip van de voorschriften van representatieve beroepsorganisaties, wanneer in dat derde land geen nationale wetgeving bestaat;

f)

een samenvatting van de definitie of de gebruiksvoorwaarden;

g)

de naam van het land of de landen van oorsprong;

h)

de datum van opneming in het register.

2.   Het elektronisch register van beschermde traditionele aanduidingen wordt ter beschikking van het publiek gesteld.

Artikel 26

Handhaving van de bescherming

Met het oog op de toepassing van artikel 113 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 nemen de bevoegde nationale autoriteiten bij onrechtmatig gebruik van een beschermde traditionele aanduiding, op eigen initiatief of op verzoek van een partij, alle maatregelen die nodig zijn om het in de handel brengen van de betrokken producten, met inbegrip van de uitvoer ervan, te voorkomen of te stoppen.

AFDELING 4

Wijziging en annulering

Artikel 27

Wijzigingsverzoek

1.   De artikelen 21 tot en met 24 zijn van overeenkomstige toepassing op een verzoek tot wijziging van een beschermde traditionele aanduiding.

2.   Wanneer de Commissie een wijziging van een traditionele aanduiding goedkeurt, legt zij de nieuwe specificaties vast met ingang van de datum van inwerkingtreding van de uitvoeringshandeling tot goedkeuring van de wijziging.

Artikel 28

Annuleringsverzoek

1.   Een verzoek tot annulering van de bescherming van een traditionele aanduiding bevat:

a)

de verwijzing naar de traditionele aanduiding waarop het verzoek betrekking heeft;

b)

de naam en de contactgegevens van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de bescherming wenst te annuleren;

c)

een beschrijving van het rechtmatige belang van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het annuleringsverzoek indient;

d)

een opgave van de annuleringsgronden als bedoeld in artikel 36 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33;

e)

gedetailleerde gegevens over de feiten, bewijsstukken en opmerkingen ter staving van het annuleringsverzoek.

Het verzoek kan zo nodig vergezeld gaan van ondersteunende documenten.

2.   Als de gegevens over de annuleringsgronden, de feiten, de bewijsstukken, de opmerkingen en de ondersteunende documenten als bedoeld in lid 1, niet samen met het annuleringsverzoek worden voorgelegd, stelt de Commissie de opsteller van het annuleringsverzoek daarvan in kennis en verzoekt zij hem de geconstateerde tekortkomingen binnen twee maanden te verhelpen.

Als de tekortkomingen niet binnen de vastgestelde termijn zijn verholpen, acht de Commissie het annuleringsverzoek onontvankelijk en wijst zij het af. Het besluit waarin wordt gesteld dat het verzoek onontvankelijk is, wordt gemeld aan de opsteller van het annuleringsverzoek.

Artikel 29

Onderzoek van een annuleringsverzoek

1.   Als de Commissie het annuleringsverzoek niet onontvankelijk acht overeenkomstig artikel 28, lid 2, stelt zij de autoriteiten van de lidstaat of van het derde land of de in het betrokken derde land gevestigde aanvrager in kennis van het annuleringsverzoek en nodigt zij hen of hem uit om opmerkingen te maken binnen twee maanden na de datum van haar verzoek. Alle opmerkingen die binnen die twee maanden worden ontvangen, worden aan de opsteller van het verzoek meegedeeld.

In de loop van het onderzoek van een annuleringsverzoek nodigt de Commissie de partijen uit om binnen twee maanden na de datum van haar verzoek opmerkingen te maken over de van de andere partijen ontvangen mededelingen.

2.   Als de autoriteiten van de lidstaat of van het derde land, de in het betrokken derde land gevestigde aanvrager of de opsteller van een annuleringsverzoek vervolgens geen opmerkingen maken of de vastgestelde termijnen niet naleven, neemt de Commissie een besluit betreffende het annuleringsverzoek.

3.   De Commissie neemt haar besluit om de bescherming van de betrokken traditionele aanduiding te annuleren op basis van de gegevens waarover zij beschikt. Zij gaat na of aan de in artikel 36 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 genoemde gronden is voldaan.

Het besluit om de bescherming van de traditionele aanduiding te annuleren, wordt gemeld aan de opsteller van het annuleringsverzoek en aan de betrokken autoriteiten van de lidstaat of van het derde land.

4.   Als ten aanzien van een traditionele aanduiding meerdere annuleringsverzoeken worden ingediend en uit een eerste onderzoek van een of meer van die verzoeken kan worden geconcludeerd dat het niet langer mogelijk is de traditionele aanduiding verder te beschermen, kan de Commissie de overige annuleringsprocedures schorsen. De Commissie stelt de partijen die de andere annuleringsverzoeken hebben ingediend, in kennis van alle tijdens de procedure genomen besluiten die voor hen van belang zijn.

Als een besluit tot annulering van een traditionele aanduiding wordt vastgesteld, worden de geschorste annuleringsprocedures geacht te zijn afgesloten en worden de opstellers van de betrokken annuleringsverzoeken daarvan naar behoren in kennis gesteld.

5.   Als een besluit tot annulering van een traditionele aanduiding van kracht wordt, schrapt de Commissie de naam uit het register en registreert zij de annulering.

HOOFDSTUK IV

MEDEDELINGEN, BEKENDMAKING EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 30

Mededelingen tussen de Commissie, de lidstaten, derde landen en andere marktdeelnemers

1.   De documenten en informatie die vereist zijn voor de uitvoering van hoofdstuk II worden aan de Commissie meegedeeld als volgt:

a)

voor de bevoegde autoriteiten van de lidstaten: via de informatiesystemen die door de Commissie ter beschikking zijn gesteld overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1183 en Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185;

b)

voor de bevoegde autoriteiten en representatieve beroepsorganisaties van derde landen en de natuurlijke personen of rechtspersonen die in het kader van deze verordening een rechtmatig belang hebben: via e-mail, met gebruikmaking van de formulieren in de bijlagen I tot en met VII.

2.   In afwijking van lid 1, onder a), leggen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten de met redenen omklede bezwaarschriften, de kennisgevingen van het resultaat van het overleg dat is gepleegd om in het kader van een bezwaarprocedure overeenstemming te bereiken, en de annuleringsverzoeken, als bedoeld in respectievelijk de artikelen 11, 12 en 21 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 aan de Commissie voor via e-mail, met gebruikmaking van de formulieren in respectievelijk bijlagen II, III en VII bij de onderhavige verordening.

3.   De documenten en informatie die vereist zijn voor de uitvoering van hoofdstuk III, worden aan de Commissie meegedeeld via e-mail, met gebruikmaking van de formulieren in de bijlagen VIII tot en met XI.

4.   De Commissie deelt de bevoegde autoriteiten van de lidstaten informatie mee, en stelt hun die ter beschikking, via de informatiesystemen die zij overeenkomstig lid 1, onder a), heeft opgezet. De Commissie deelt informatie in het kader van de procedures als bedoeld in lid 1, onder b), en de leden 2 en 3, aan de lidstaten, de bevoegde autoriteiten en representatieve beroepsorganisaties van derde landen en de natuurlijke personen of rechtspersonen die in het kader van deze verordening een rechtmatig belang hebben, mee via e-mail.

De lidstaten, de bevoegde autoriteiten en representatieve beroepsorganisaties van derde landen en de natuurlijke personen of rechtspersonen die in het kader van deze verordening een rechtmatig belang hebben, kunnen zich via de twee in bijlage XII vermelde e-mailadressen tot de Commissie wenden om informatie te krijgen over de praktische aspecten inzake de toegang tot de informatiesystemen, over de communicatiemethoden en over de wijze waarop de voor de uitvoering van de hoofdstukken II en III vereiste informatie ter beschikking moet worden gesteld.

Artikel 31

Indiening en ontvangst van mededelingen

1.   De in artikel 30 bedoelde mededelingen en voorleggingen worden geacht te zijn verricht op de datum waarop zij door de Commissie worden ontvangen.

2.   De Commissie zendt de bevoegde autoriteiten van de lidstaten een bevestiging van ontvangst van alle via de in artikel 30, lid 1, onder a), bedoelde informatiesystemen ontvangen mededelingen en ingediende dossiers toe via de informatiesystemen.

De Commissie kent een dossiernummer toe aan elke nieuwe beschermingsaanvraag en aanvraag voor een wijziging op het niveau van de Unie en aan elke mededeling betreffende aanvragen voor standaardwijzigingen of tijdelijke wijzigingen.

De ontvangstbevestiging bevat ten minste:

a)

het dossiernummer;

b)

de betrokken naam;

c)

de datum van ontvangst.

Informatie en opmerkingen over die mededelingen en voorleggingen worden door de Commissie via de in artikel 30, lid 1, onder a), bedoelde informatiesystemen meegedeeld en ter beschikking gesteld.

3.   De Commissie bevestigt de ontvangst van de via e-mail verrichte mededelingen en ingediende dossiers via e-mail.

Zij kent een dossiernummer toe aan elke nieuwe beschermingsaanvraag en aanvraag voor een wijziging op het niveau van de Unie en aan elke mededeling betreffende aanvragen voor standaardwijzigingen of tijdelijke wijzigingen.

De ontvangstbevestiging bevat ten minste:

a)

het dossiernummer;

b)

de betrokken naam;

c)

de datum van ontvangst.

Informatie en opmerkingen over die mededelingen en voorleggingen worden door de Commissie via e-mail meegedeeld en ter beschikking gesteld.

4.   Artikel 4 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1183 en de artikelen 1 tot en met 5 van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 zijn van overeenkomstige toepassing op de mededeling en de terbeschikkingstelling van informatie als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel.

Artikel 32

Openbaar te maken informatie

De informatie die de Commissie openbaar moet maken overeenkomstig deel II, titel II, hoofdstuk I, afdeling 2, van Verordening (EU) nr. 1308/2013, Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 en de onderhavige verordening wordt openbaar gemaakt via de door de Commissie overeenkomstig artikel 30, lid 1, onder a), van deze verordening ter beschikking gestelde informatiesystemen.

Artikel 33

Bekendmaking van het besluit

Besluiten waarbij bescherming wordt verleend of afgewezen, en besluiten tot goedkeuring of afwijzing van wijzigingen op het niveau van de Unie, als bedoeld in hoofdstuk II, en besluiten waarbij bezwaren als onontvankelijk worden afgewezen, als bedoeld in artikel 111 van Verordening (EU) nr. 1308/2013, worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, serie L.

Besluiten waarbij bescherming wordt verleend of afgewezen, en besluiten tot goedkeuring of afwijzing van wijzigingen, als bedoeld in hoofdstuk III, worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie, serie L.

Artikel 34

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 oktober 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549.

(3)  Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten (integrale-GMO-verordening) (PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1).

(4)  Verordening (EG) nr. 607/2009 van de Commissie van 14 juli 2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad wat betreft beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie van bepaalde wijnbouwproducten (PB L 193 van 24.7.2009, blz. 60).

(5)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie van 17 oktober 2018 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft aanvragen tot bescherming van oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele aanduidingen in de wijnsector, de bezwaarprocedure, gebruiksbeperkingen, wijzigingen van productdossiers, de annulering van bescherming en de etikettering en presentatie (zie bladzijde 2 van dit Publicatieblad).

(6)  Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1).

(7)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 van de Commissie van 18 december 2013 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vaststelling van de symbolen van de Unie voor beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten en betreffende bepaalde voorschriften inzake het betrekken, bepaalde procedurebepalingen en bepaalde aanvullende overgangsregels (PB L 179 van 19.6.2014, blz. 17).

(8)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 668/2014 van de Commissie van 13 juni 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 179 van 19.6.2014, blz. 36).

(9)  Verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PB L 165 van 30.4.2004, blz. 1).

(10)  Verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PB L 218 van 13.8.2008, blz. 30).

(11)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/273 van de Commissie van 11 december 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het vergunningenstelsel voor het aanplanten van wijnstokken, het wijnbouwkadaster, begeleidende documenten en certificering, het in- en uitslagregister, de verplichte opgaven, meldingen en de bekendmaking van meegedeelde informatie, tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepasselijke controles en sancties, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 555/2008, (EG) nr. 606/2009 en (EG) nr. 607/2009 van de Commissie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 436/2009 van de Commissie en Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/560 van de Commissie (PB L 58 van 28.2.2018, blz. 1).

(12)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1183 van de Commissie van 20 april 2017 tot aanvulling van de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aan de Commissie te melden informatie en documenten (PB L 171 van 4.7.2017, blz. 100).

(13)  Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1185 van de Commissie van 20 april 2017 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aan de Commissie te melden informatie en documenten en tot wijziging en intrekking van diverse verordeningen van de Commissie (PB L 171 van 4.7.2017, blz. 113).


BIJLAGE I

ENIG DOCUMENT

„NAAM”

PDO/PGI-XX-XXXX

Datum indiening: XX-XX-XXXX

1.   Naam/namen waarvoor de registratie wordt aangevraagd:

2.   Derde land waartoe het afgebakende gebied behoort:

3.   Type geografische aanduiding:

4.   Categorieën wijnbouwproducten:

5.   Beschrijving van de wijn(en):

5.1.   Organoleptische kenmerken:

Uitzicht

Geur

Smaak

5.2.   Analytische kenmerken:

 

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Totale minimale zuurtegraad

 

Maximumgehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

 

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

 

6.   Wijnbereidingsprocedés:

6.1.   Specifieke oenologische procedés die bij de productie van de wijn(en) worden gebruikt, en voor die productie geldende beperkingen:

6.2.   Maximumopbrengst per hectare:

7.   Wijnstokras(sen) waarvan de wijn(en) is (zijn) verkregen:

8.   Omschrijving van het afgebakende gebied:

9.   Beschrijving van het verband (de verbanden):

10.   Verdere toepasselijke voorschriften:

10.1.   Specifieke verpakkingsvoorschriften:

10.2.   Specifieke etiketteringsvoorschriften:

10.3.   Aanvullende voorschriften:

11.   Controles

11.1.   Bevoegde autoriteiten of certificerende instanties die verantwoordelijk zijn voor de controles:

11.2.   Specifieke taken van de bevoegde autoriteiten of certificerende instanties die verantwoordelijk zijn voor de controles:


BIJLAGE II

MET REDENEN OMKLEED BEZWAARSCHRIFT

[Kruis aan:] ☐ BOB ☐ BGA

1.   Naam van het product

[zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad]

2.   Officieel referentienummer

[zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad]

Referentienummer: …

Datum van bekendmaking in het Publicatieblad: …

3.   Naam van de bezwaarmaker (persoon, organisatie, lidstaat of derde land)

4.   Contactgegevens

Contactpersoon: Aanschrijftitel (de heer, mevrouw, …): … Naam: …

Groep/organisatie/individuele persoon: …

of nationale autoriteit:

Dienst: …

Adres: ...

Telefoon + …

E-mailadres: …

5.   Rechtmatig belang (niet vereist voor nationale autoriteiten)

[Verstrek een verklaring waarin het rechtmatige belang van de bezwaarmaker wordt toegelicht. Nationale autoriteiten zijn van deze eis vrijgesteld.]

6.   Redenen voor het bezwaar:

☐ De aanvraag tot bescherming, wijziging of annulering is onverenigbaar met de voorschriften inzake oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen omdat zij in strijd zou zijn met de artikelen 92 tot en met 95, artikel 105 of artikel 106 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 en de op grond daarvan vastgestelde bepalingen.

☐ De aanvraag tot bescherming of wijziging is onverenigbaar met de voorschriften inzake oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen omdat registratie van de voorgestelde naam in strijd zou zijn met de artikel 100 of 101 van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

☐ De aanvraag tot bescherming of wijziging is onverenigbaar met de voorschriften inzake oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen omdat registratie van de voorgestelde naam afbreuk zou doen aan de rechten van een merkhouder of van een gebruiker van een volledig homonieme naam of van een samengestelde naam waarvan één term identiek is aan de te registreren naam, of aan het bestaan van gedeeltelijk homonieme namen of andere op de te registreren naam lijkende namen die verwijzen naar wijnbouwproducten die legaal op de markt zijn geweest gedurende ten minste vijf jaar vóór de datum van bekendmaking als bedoeld in artikel 97, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1308/2013.

7.   Bijzonderheden over het bezwaar

[Geef gegronde redenen ter motivering, gedetailleerde gegevens over de feiten, bewijsstukken en opmerkingen ter staving van het bezwaar. Verstrek de nodige documenten wanneer het gaat om een bezwaar dat wordt gemaakt omdat er reeds een handelsmerk met faam en bekendheid bestaat (artikel 8, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34].

8.   Lijst van ondersteunende documenten

[Verstrek een lijst van de documenten die ter staving van het bezwaar zijn toegestuurd.]

9.   Datum en handtekening

[Naam]

[Dienst/organisatie]

[Adres]

[Telefoon + ]

[E-mailadres: ]


BIJLAGE III

KENNISGEVING VAN HET EINDE VAN HET OVERLEG IN HET KADER VAN EEN BEZWAARPROCEDURE

[Kruis aan:] ☐ BOB ☐ BGA

1.   Naam van het product

[zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad]

2.   Officiële referentie

[zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad]

Referentienummer:

Datum van bekendmaking in het Publicatieblad:

3.   Naam van de bezwaarmaker (persoon, organisatie, lidstaat of derde land)

4.   Resultaat van het overleg

4.1.   Er werd overeenstemming bereikt met de volgende bezwaarmaker(s):

[Voeg een kopie bij van de brieven waaruit die overeenstemming blijkt en waarin alle factoren die tot de overeenstemming hebben geleid, worden vermeld (artikel 12, lid 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33).]

4.2.   Er werd geen overeenstemming bereikt met de volgende bezwaarmaker(s):

[Voeg de in artikel 12, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 bedoelde informatie toe].

5.   Productdossier en enig document

5.1.   Het productdossier is gewijzigd:

… Ja * … Neen

*

Zo „Ja”, voeg een beschrijving van de wijzigingen en het gewijzigde productdossier bij.

5.2.   Het enig document is gewijzigd:

… Ja ** … Neen

**

Zo „Ja”, voeg een exemplaar van het bijgewerkte document bij.

6.   Datum en handtekening

[Naam]

[Dienst/organisatie]

[Adres]

[Telefoon + ]

[E-mailadres: ]


BIJLAGE IV

AANVRAAG VOOR EEN WIJZIGING OP HET NIVEAU VAN DE UNIE VAN HET PRODUCTDOSSIER

[Geregistreerde naam] „…”…

EU-nr.: [wordt ingevuld door de EU]

[Kruis aan:] ☐ BOB ☐ BGA

1.   Aanvrager en rechtmatig belang

[Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager die de wijziging voorstelt. Verstrek ook een verklaring waarin het rechtmatige belang van de aanvrager wordt toegelicht.]

2.   Derde land waartoe het afgebakende gebied behoort

3.   Rubriek van het productdossier waarop de wijziging(en) betrekking heeft/hebben:

☐ Naam van het product

☐ Categorie wijnbouwproduct

☐ Verband

☐ Beperkingen op het in de handel brengen

4.   Aard van de wijziging(en)

[Verstrek een verklaring waarin wordt toegelicht waarom de wijziging(en) onder de definitie van „wijziging op het niveau van de Unie” van artikel 14, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 valt/vallen.]

5.   Wijziging(en)

[Geef een uitvoerige beschrijving van en de specifieke redenen voor elke wijziging. De wijzigingsaanvraag moet begrijpelijk en volledig zijn. De in dit punt verstrekte informatie moet volledig zijn, zoals bepaald in artikel 16, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33].

6.   Bijlagen

6.1.   Het geconsolideerde en naar behoren ingevulde enig document, zoals gewijzigd.

6.2.   De geconsolideerde versie van het productdossier zoals die is bekendgemaakt, of de verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier.


BIJLAGE V

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING

[Geregistreerde naam] „…”…

EU-nr.: [wordt ingevuld door de EU]

[Kruis aan:] ☐ BOB ☐ BGA

1.   Afzender

De individuele producent, de groep producenten met een rechtmatig belang of de autoriteiten van het derde land waartoe het afgebakende gebied behoort (zie artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34).

2.   Beschrijving van de goedgekeurde wijziging(en)

[Geef een beschrijving van en de redenen voor de standaardwijziging(en), alsmede een verklaring waarin wordt toegelicht waarom de wijziging(en) onder de definitie van „standaardwijziging” van artikel 14, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 valt/vallen.]

3.   Derde land waartoe het afgebakende gebied behoort

4.   Bijlagen

4.1.   De aanvraag voor de goedgekeurde standaardwijziging

4.2.   Het besluit tot goedkeuring van de standaardwijziging

4.3.   Het bewijs dat de wijziging van toepassing is in het derde land

4.4.   Het geconsolideerde enig document, zoals gewijzigd, indien van toepassing

4.5.   Een exemplaar van de geconsolideerde versie van het productdossier zoals die is bekendgemaakt, of de verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier


BIJLAGE VI

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN TIJDELIJKE WIJZIGING

[Geregistreerde naam] „…”

EU-nr.: [wordt ingevuld door de EU]

[Kruis aan:] ☐ BOB ☐ BGA

1.   Afzender

De individuele producent, de groep producenten met een rechtmatig belang of de autoriteiten van het derde land waartoe het afgebakende gebied behoort (zie artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) 2019/34).

2.   Beschrijving van de goedgekeurde wijziging(en)

[Geef een beschrijving van en de specifieke redenen voor de tijdelijke wijziging(en), met inbegrip van de referentie van de formele erkenning van de natuurramp of de ongunstige weersomstandigheden door de bevoegde autoriteiten of van de oplegging van verplichte sanitaire en fytosanitaire maatregelen. Verstrek ook een verklaring waarin wordt toegelicht waarom de wijziging(en) onder de definitie van „tijdelijke wijziging” van artikel 14, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 valt/vallen.]

3.   Derde land waartoe het afgebakende gebied behoort

4.   Bijlagen

4.1.   De aanvraag voor de goedgekeurde tijdelijke wijziging

4.2.   Het besluit tot goedkeuring van de tijdelijke wijziging

4.3.   Het bewijs dat de wijziging van toepassing is in het derde land


BIJLAGE VII

ANNULERINGSVERZOEK

[Geregistreerde naam:] „…”

EU-nr.: [wordt ingevuld door de EU]

[Kruis aan:] ☐ BGA ☐ BOB

1.   Geregistreerde naam waarvoor om annulering wordt verzocht

2.   Lidstaat of derde land waartoe het afgebakende gebied behoort

3.   Persoon, organisatie, lidstaat of derde land die/dat het annuleringsverzoek indient

[Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de natuurlijke personen, rechtspersonen of producenten die om annulering verzoeken (voor verzoeken met betrekking tot namen uit derde landen: verstrek ook naam en adres van de autoriteiten of de certificerende instanties die de naleving van het productdossier controleren). Verstrek ook een verklaring waarin het rechtmatige belang van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die om annulering verzoekt, wordt toegelicht (dit is niet vereist voor nationale autoriteiten met rechtspersoonlijkheid).]

4.   Annuleringsgronden

☐ De naleving van het betrokken productdossier is niet langer gegarandeerd (artikel 106 van Verordening (EU) nr. 1308/2013).

☐ De naleving van het betrokken productdossier is niet langer gegarandeerd om de specifieke reden dat in de voorbije zeven opeenvolgende jaren geen product met de beschermde naam op de markt is gebracht (artikel 106 van Verordening (EU) nr. 1308/2013, in samenhang met artikel 20 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33.

5.   Bijzonderheden van het annuleringsverzoek

[Geef gegronde redenen ter motivering van het annuleringsverzoek, gedetailleerde gegevens over de feiten, bewijsstukken en opmerkingen ter staving van de annulering. Leg zo nodig ondersteunende documentatie over.]

6.   Lijst van de ondersteunende documentatie

[Verstrek een lijst van de documentatie die ter staving van het annuleringsverzoek is toegestuurd.]

7.   Datum en handtekening

[Naam]

[Dienst/organisatie]

[Adres]

[Telefoon + ]

[E-mailadres: ]


BIJLAGE VIII

AANVRAAG TOT BESCHERMING VAN EEN TRADITIONELE AANDUIDING

Datum van ontvangst (DD/MM/JJJJ) …

[wordt door de Commissie ingevuld]

Aantal bladzijden (deze bladzijde inbegrepen) …

Taal van de aanvraag …

Dossiernummer …

[wordt door de Commissie ingevuld]

Aanvrager

Bevoegde autoriteit van de lidstaat (*)

Bevoegde autoriteit van het derde land (*)

Representatieve beroepsorganisatie (*)

[(*) Doorhalen wat niet van toepassing is]

Adres (straatnaam, huisnummer, gemeente/stad en postcode, land)

Juridische entiteit (moet worden ingevuld voor representatieve beroepsorganisaties)

Nationaliteit …

Telefoon, fax, e-mail …

Traditionele aanduiding waarvoor bescherming wordt gevraagd ...

Traditionele aanduiding krachtens artikel 112, onder a), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 (*)

Traditionele aanduiding krachtens artikel 112, onder b), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 (*)

[(*) Doorhalen wat niet van toepassing is]

Taal

Lijst van de betrokken beschermde oorsprongsbenamingen of geografische aanduidingen ….

Categorieën wijnbouwproducten

Definitie

Exemplaar van de voorschriften

[moet worden bijgevoegd]

Naam van de ondertekenaar …

Handtekening …


BIJLAGE IX

BEZWAAR TEGEN EEN AANVRAAG TOT BESCHERMING VAN EEN TRADITIONELE AANDUIDING

Datum van ontvangst (DD/MM/JJJJ) …

[wordt door de Commissie ingevuld]

Aantal bladzijden (deze bladzijde inbegrepen) …

Taal van het bezwaarschrift …

Dossiernummer …

[wordt door de Commissie ingevuld]

Traditionele aanduiding waartegen bezwaar wordt aangetekend

Bezwaarmaker

Naam van de bezwaarmaker (lidstaat of derde land, of elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met een rechtmatig belang)

Volledig adres (straatnaam, huisnummer, gemeente/stad en postcode, land)

Nationaliteit …

Telefoon, fax, e-mail …

Bemiddelende instantie

Lidsta(a)t(en) (*)

Autoriteit van het derde land (facultatief) (*)

[(*) Doorhalen wat niet van toepassing is]

Naam van de bemiddelende instantie(s) …

Volledig(e) adres(sen) (straatnaam, huisnummer, gemeente/stad en postcode, land) …

Verworven rechten

Beschermde oorsprongsbenaming (*)

Beschermde geografische aanduiding (*)

Nationale geografische aanduiding (*)

[(*) Doorhalen wat niet van toepassing is]

Naam …

Registratienummer …

Datum van registratie (DD/MM/JJJJ) …

Handelsmerk

Symbool …

Lijst van producten en diensten …

Registratienummer …

Datum van registratie …

Land van oorsprong …

Faam/bekendheid (*) …

[(*) Doorhalen wat niet van toepassing is]

Bezwaargronden

Artikel 27 van Gedelegeerde Verordening (*)

Artikel 32, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (*)

Artikel 33, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (*)

Artikel 33, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (*)

[(*) Doorhalen wat niet van toepassing is]

Toelichting bij de bezwaargrond(en) …

[Geef gegronde redenen ter motivering, gedetailleerde gegevens over de feiten, bewijsstukken en opmerkingen ter staving van het bezwaar. Verstrek de nodige documenten wanneer het gaat om een bezwaar dat wordt gemaakt omdat er reeds een handelsmerk met faam en bekendheid bestaat.]

Naam van de ondertekenaar …

Handtekening …


BIJLAGE X

AANVRAAG TOT WIJZIGING VAN EEN TRADITIONELE AANDUIDING

Datum van ontvangst (DD/MM/JJJJ) …

[wordt door de Commissie ingevuld]

Aantal bladzijden (deze bladzijde inbegrepen) …

Taal van de wijzigingsaanvraag …

Dossiernummer …

[wordt door de Commissie ingevuld]

Traditionele aanduiding waarvoor de wijziging wordt gevraagd …

Naam van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de wijziging aanvraagt …

Volledig adres (straatnaam, huisnummer, gemeente/stad en postcode, land)

Nationaliteit …

Telefoon, fax, e-mail …

Beschrijving van de wijziging …

Toelichting van de redenen voor de wijziging

[Geef gegronde redenen ter motivering, gedetailleerde gegevens over de feiten, bewijsstukken en opmerkingen ter staving van de wijziging.]

Naam van de ondertekenaar …

Handtekening …


BIJLAGE XI

VERZOEK TOT ANNULERING VAN EEN TRADITIONELE AANDUIDING

Datum van ontvangst (DD/MM/JJJJ) …

[wordt door de Commissie ingevuld]

Aantal bladzijden (deze bladzijde inbegrepen) …

Taal van het annuleringsverzoek …

Dossiernummer …

[wordt door de Commissie ingevuld]

Traditionele aanduiding waarvan annulering wordt gevraagd …

Opsteller van het annuleringsverzoek

Naam van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die om annulering verzoekt …

Volledig adres (straatnaam, huisnummer, gemeente/stad en postcode, land)

Nationaliteit …

Telefoon, fax, e-mail …

Rechtmatig belang van de opsteller van het verzoek

Annuleringsgronden

Artikel 27 van Gedelegeerde Verordening (*)

Artikel 32, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (*)

Artikel 33, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (*)

Artikel 33, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (*)

Artikel 36, onder b), van Gedelegeerde Verordening (*)

[(*) Doorhalen wat niet van toepassing is]

Toelichting bij de annuleringsgrond(en) …

[Geef gegronde redenen ter motivering, gedetailleerde gegevens over de feiten, bewijsstukken en opmerkingen ter staving van de annulering. Verstrek de nodige documenten wanneer het gaat om een annulering omdat er reeds een handelsmerk met faam en bekendheid bestaat.]

Naam van de ondertekenaar …

Handtekening …


BIJLAGE XII

DEEL A

PRAKTISCHE ASPECTEN INZAKE COMMUNICATIE EN BEKENDMAKING IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HOOFDSTUK II, ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 30, LID 4, TWEEDE ALINEA

Om informatie te verkrijgen over de praktische aspecten inzake de toegang tot de informatiesystemen, over de communicatiemethoden en over de wijze waarop de voor de uitvoering van hoofdstuk II vereiste informatie ter beschikking moet worden gesteld, als bedoeld in artikel 30, lid 4, tweede alinea, nemen de bij de onderhavige verordening betrokken autoriteiten en personen contact op met de Commissie via het volgende e-mailadres:

Functionele mailbox: AGRI-CONTACT-E-Ambrosia@ec.europa.eu

DEEL B

PRAKTISCHE ASPECTEN INZAKE COMMUNICATIE EN BEKENDMAKING IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HOOFDSTUK III, ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 30, LID 4, TWEEDE ALINEA

Om informatie te verkrijgen over de praktische aspecten inzake de toegang tot de informatiesystemen, over de communicatiemethoden en over de wijze waarop de voor de uitvoering van hoofdstuk III vereiste informatie ter beschikking moet worden gesteld, als bedoeld in artikel 30, lid 4, tweede alinea, nemen de bij de onderhavige verordening betrokken autoriteiten en personen contact op met de Commissie via het volgende e-mailadres:

Functionele mailbox: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu


Top