Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1249

Besluit (GBVB) 2018/1249 van de Raad van 18 september 2018 betreffende een optreden van de Europese Unie ter ondersteuning van het VN-verificatie- en inspectiemechanisme voor Jemen

ST/11398/2018/INIT

OJ L 235, 19.9.2018, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1249/oj

19.9.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 235/14


BESLUIT (GBVB) 2018/1249 VAN DE RAAD

van 18 september 2018

betreffende een optreden van de Europese Unie ter ondersteuning van het VN-verificatie- en inspectiemechanisme voor Jemen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, lid 1,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 14 april 2015 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties Resolutie 2216 (2015) aangenomen, waarbij een embargo werd ingesteld op de levering, verkoop of overdracht van wapens en alle soorten aanverwant materieel aan Ali Abdullah Saleh, voormalig president van Jemen, aan bepaalde andere personen, en aan andere personen en entiteiten die worden aangewezen door het bevoegde Sanctiecomité van de Veiligheidsraad.

(2)

Naar aanleiding van een verzoek van de regering van Jemen van 6 augustus 2015, en overeenkomstig VNVR-resolutie 2216 (2015), heeft de secretaris-generaal van de Verenigde Naties in een brief aan de regering van Jemen van 11 augustus 2015 ingestemd met de instelling van een verificatie- en inspectiemechanisme van de Verenigde Naties (VN) (Unvim) om de ongehinderde doorgang van handelsgoederen naar Jemen te faciliteren en de economie van het land nieuw leven in te blazen.

(3)

Op 5 mei 2016 is het Unvim operationeel geworden. Het Bureau van de Verenigde Naties voor projectdiensten (Unops) implementeert en beheert het Unvim namens het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA), de regering van Jemen en de betrokken VN-lidstaten.

(4)

Op 3 april 2017 heeft de Raad het belang van een doeltreffende en tijdige verwerking voor de commerciële scheepvaart naar Jemen benadrukt, en zijn onverkorte steun uitgesproken voor de voortzetting van het Unvim en de volledige en onbelemmerde uitvoering van zijn mandaat. De Raad drong tevens aan op de volledige uitvoering van het door de VN-Veiligheidsraad opgelegde gerichte wapenembargo en wees in dit verband nogmaals op de strikte toepassing van de regels van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad (1).

(5)

Op 27 december 2017 heeft het Unvim voorgesteld om zijn activiteiten gedurende nog een jaar, tot en met maart 2019, te versterken en uit te breiden, met name door meer vaart te zetten achter het goedkeuringsproces voor commerciële vracht en door zijn vermogen om extra personeel en middelen in te zetten in de betrokken havens, te vergroten. Die versterking vereist steun om het personeel van het Unvim uit te breiden en extra inspectieapparatuur aan te kopen. De Unie moet financieel bijdragen aan dergelijke steun.

(6)

Op 25 juni 2018 heeft de Raad het belang van doeltreffende en tijdige verwerking voor de commerciële scheepvaart in de betrokken havens, met inbegrip van brandstof, benadrukt, zijn onverkorte steun uitgesproken voor de voortzetting van het Unvim en voor de volledige en onbelemmerde uitvoering van zijn mandaat, en besloten om een versterking van het Unvim in overweging te nemen.

(7)

De technische uitvoering van dit besluit moet worden toevertrouwd aan het Unops. De bijdrage van de Unie aan het Unvim moet het voor het Unvim mogelijk maken zijn toezichts- en inspectietaken te blijven vervullen die waarborgen dat de commerciële vracht die de territoriale wateren van Jemen binnenkomt, in overeenstemming is met VNVR-resolutie 2216 (2015). Als het mandaat of de behoeften van het Unvim zouden veranderen op een wijze die vragen doet rijzen over de geschiktheid of relevantie van het project voor de verwezenlijking van de doelstellingen, zal de bijdrage van de Unie dienovereenkomstig moeten worden herbeoordeeld.

(8)

Het toezicht op de correcte uitvoering van de financiële bijdrage van de Unie moet worden opgedragen aan de Commissie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De Unie onderschrijft de algemene doelstelling van het Unvim, namelijk bij te dragen tot het herstel van het onbelemmerde vrije verkeer van handelsgoederen naar Jemen via een transparant en effectief goedkeuringsproces voor commerciële vracht bestemd voor Jemenitische havens die niet onder controle van de regering van Jemen staan.

2.   De specifieke doelstellingen van dit project zijn:

verhogen van de aanvoer van commerciële ladingen naar Jemen door het goedkeuringsproces van commerciële vracht verder te versnellen en het vertrouwen van de scheepvaartmaatschappijen in de toegankelijkheid van de havens van Hodeidah en Saleef te herstellen;

vergroten van het vermogen van het Unvim om extra personeel en middelen in te zetten in de havens van Djibouti, King Abdullah (Saudi-Arabië), Salalah en Sohar (Oman) en Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), en van zijn reactievermogen indien het Unvim tijdens de duur van het project extra verantwoordelijkheden krijgt in de haven van Hodeidah.

3.   De Unie draagt met dit besluit bij aan de kosten die verband houden met de versterking van het Unvim, waardoor tevens tegemoet wordt gekomen aan de behoeften van de Jemenitische bevolking, als onderdeel van een bredere humanitaire strategie.

In de bijlage is een nadere omschrijving van de activiteiten opgenomen.

Artikel 2

1.   De hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (HV) is belast met de uitvoering van dit besluit.

2.   De technische uitvoering van de in artikel 1 bedoelde activiteiten wordt toevertrouwd aan het Unops. Het Unops voert deze taak uit onder verantwoordelijkheid van de HV. Daartoe treft de HV de nodige regelingen met het Unops.

Artikel 3

1.   Het financieel referentiebedrag voor de uitvoering van het in artikel 1, lid 2, bedoelde project bedraagt 4 915 504,24 EUR.

2.   Het bedrag voor de periode van zes maanden na de sluiting van de in lid 4 van dit artikel bedoelde financieringsovereenkomst bedraagt 2 748 472,96 EUR. Het resterende bedrag van 2 167 031,28 EUR wordt gebruikt indien de Raad daar na de in artikel 5, lid 2, bedoelde evaluatie toe besluit.

3.   Voor het beheer van de uitgaven die worden gefinancierd uit het in lid 1 genoemde bedrag, gelden de procedures en voorschriften die van toepassing zijn op de begroting van de Unie.

4.   De Commissie ziet erop toe dat de in lid 1 bedoelde uitgaven correct worden beheerd. Hiertoe sluit zij een financieringsovereenkomst met het Unops. In de financieringsovereenkomst wordt bepaald dat het Unops er zorg voor moet dragen dat de bijdrage van de Unie zichtbaar is.

5.   De Commissie streeft ernaar om de in lid 4 bedoelde financieringsovereenkomst zo spoedig mogelijk na 18 september 2018 te sluiten. Zij stelt de Raad in kennis van eventuele moeilijkheden in dat verband, en van de datum van sluiting van de financieringsovereenkomst.

Artikel 4

1.   De HV brengt verslag uit aan de Raad over de uitvoering van dit besluit, op basis van regelmatige verslagen die door het Unvim worden opgesteld, ook over de maandelijkse vergaderingen van de Unvim-stuurgroep. Deze verslagen vormen de basis voor een evaluatie door de Raad.

2.   De Commissie brengt aan de Raad verslag uit over de financiële aspecten van de uitvoering van het in artikel 1 bedoelde project.

Artikel 5

1.   Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

2.   De Raad evalueert dit besluit vijf maanden na de datum van sluiting van de in artikel 3, lid 4, bedoelde financieringsovereenkomst.

3.   Dit besluit verstrijkt twaalf maanden na de datum van sluiting van de in artikel 3, lid 4, bedoelde financieringsovereenkomst tussen de Commissie en het Unops. Het verstrijkt echter zes maanden nadat het in werking is getreden, indien op dat tijdstip geen financieringsovereenkomst is gesloten.

Gedaan te Brussel, 18 september 2018.

Voor de Raad

De voorzitter

G. BLÜMEL


(1)  Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad van 8 december 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie (PB L 335 van 13.12.2008, blz. 99).


BIJLAGE

1.   Achtergrond

a)

Het huidige conflict in Jemen heeft geleid tot een grootschalige humanitaire crisis. Ongeveer 75 % van de bevolking (22,2 miljoen mensen) heeft daardoor hulp nodig. De belemmeringen voor de commerciële invoer in Jemen hebben geleid tot een ernstig tekort aan basisgoederen, een sterke stijging van de prijzen van beschikbare goederen, en een groei van de ondergrondse markt en van netwerken van mensensmokkelaars.

Wil men de schrijnende humanitaire situatie in Jemen aanpakken, dan moet het normale commerciële vrachtverkeer naar het land worden voortgezet. Resolutie 2216 (2015) van de VN-Veiligheidsraad verplicht de lidstaten van de VN tot het nemen van de nodige maatregelen ter voorkoming van de rechtstreekse of indirecte levering, verkoop of overdracht vanaf of via hun grondgebied, via hun onderdanen of via onder hun vlag varende schepen of tot hun nationale luchtvaartmaatschappij behorende vliegtuigen, van wapens en alle soorten aanverwant materieel, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, aan bepaalde personen en entiteiten die worden aangewezen door het krachtens die resolutie ingestelde comité. Ten einde de ongehinderde doorgang van handelsgoederen naar Jemen te faciliteren, heeft de regering van Jemen de VN verzocht een toezicht- en inspectiedienst in te stellen die ervoor zorgt dat de commerciële vracht die de territoriale wateren van Jemen binnenkomt, in overeenstemming is met Resolutie 2216 (2015) van de VN-Veiligheidsraad.

In december 2015 is het Bureau van de Verenigde Naties voor projectdiensten (Unops) verzocht een mechanisme te implementeren en te beheren dat toeziet op de controle- en inspectiediensten voor rekening van het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA), de regering van Jemen, en de betrokken lidstaten van de VN, ten einde de ongehinderde doorgang van handelsgoederen naar delen van Jemen die niet onder de controle van de regering van Jemen vallen, te faciliteren. Op 5 mei 2016 is het Unvim operationeel geworden.

Naar aanleiding van de beperkingen die in november 2017 werden opgelegd door de coalitie voor scheepvaart naar het noorden van Jemen, heeft het Unvim besprekingen gevoerd met donoren en externe partners, alsook met de coalitie. Het voorstel om het mandaat van het Unvim te verlengen van april 2018 tot en met maart 2019, weerspiegelde de inhoud van deze besprekingen over de versterking van zijn capaciteit, en nam de vrees over de smokkel van wapens aan boord van commerciële vaartuigen en het terugdringen van vertragingen voor de commerciële scheepvaart weg.

Het Unvim opereert momenteel in Djibouti, met 4 monitors, 4 inspecteurs, 4 EDD-teams, 13 leidinggevende/technische personeelsleden en tot 7 Britse gedetacheerde personeelsleden, en in Jeddah (KSA), met 2 monitoren. Er lopen besprekingen om de monitoringactiviteiten van het Unvim uit te breiden in de King Abdullah Port (Saudi-Arabië) en in de havens van Salalah en Sohar (Oman) en Dubai (Verenigde Arabische Emiraten).

b)

De EU heeft voortdurend gewezen op het belang van een doeltreffende en tijdige verwerking voor de commerciële scheepvaart, en haar steun uitgesproken voor de voortzetting van het Unvim en de volledige en onbelemmerde uitvoering van zijn mandaat. Elke vorm van steun van de EU voor de voortzetting van het Unvim kan derhalve niet los worden gezien van een verbetering van de doeltreffendheid van het mechanisme, ten einde de mogelijkheden voor exploitanten en staten om handelsgoederen aan de Jemenitische bevolking te leveren, te vergroten. Zoals erkend in de Raadsconclusies van april 2017, „is de volledige steun van de coalitie en de regering van Jemen nodig om het Unvim doeltreffend en op volle capaciteit te laten werken”. Daarnaast moeten alle activiteiten van de EU worden gezien als onderdeel van het bredere streven van de EU naar een politieke oplossing van het conflict, met volledige ondersteuning van de inspanningen van de speciale gezant van de VN.

2.   Inspectie- en verificatieproces van het Unvim

Momenteel is het Unvim van toepassing op alle vaartuigen van meer dan honderd ton die bestemd zijn voor de Jemenitische havens en niet onder controle van de regering van Jemen staan, en op 1) alle vaartuigen die commerciële goederen vervoeren die door in Jemen gevestigde commerciële bedrijven of overheidsinstanties gekocht zijn en bestemd zijn voor de verkoop in Jemen, en 2) bilaterale bijstand van de lidstaten van de VN die niet via een UNAFP of een erkende internationale humanitaire organisatie wordt verleend.

Het verificatieproces vangt aan wanneer een scheepvaartmaatschappij een onlinegoedkeuringsaanvraag indient op www.vimye.org, de nodige documenten uploadt en alle gevraagde documentatie aan het Unvim overlegt. Binnen 48 uur bekijkt het Unvim de documentatie, en stuurt het een bericht aan externe partners zoals de Humanitarian Operations Cell van de coalitietroepen (EHOC). Het Unvim beslist vervolgens om een schip al dan niet te inspecteren op basis van haar eigen proces, en bekijkt onder meer tegenstrijdigheden in de ontvangen documenten, verdachte vaarbewegingen, uitschakeling van het automatisch identificatiesysteem (AIS) voor meer dan vier uur, en feedback van externe partners. Vaartuiginspecties worden ofwel uitgevoerd in de haven in de territoriale wateren, ofwel op zee in de internationale wateren.

Vervolgens wordt een goedkeuringscertificaat verstrekt of geweigerd (geannuleerd, afgewezen of ingetrokken). Wat vaartuigen met een goedkeuringscertificaat betreft, houdt het Unvim via het AIS constant toezicht op hun bewegingen, waaronder de doorvaart naar het wachtgebied van de coalitie; van het wachtgebied naar de ankerplaats; van de ankerplaats naar de ligplaats om te worden gelost. Aan de volgactiviteiten van het Unvim komt een einde zodra de vaartuigen die over een goedkeuringscertificaat beschikken na het lossen van hun lading vanuit de Rode Zeehavens van Jemen vertrekken en uit de haven wegvaren. Gedurende het gehele proces onderhoudt het Unvim nauwe contacten met de scheepvaartmaatschappijen en kapitein (master) van de vaartuigen en speelt het een cruciale rol in de aanpak van de problemen waarmee de vaartuigen op zee te maken krijgen, met inbegrip van belangenbehartiging bij EHOC en de coalitie. Het faciliteren door het Unvim van het hele goedkeuringsproces en permanente communicatie met de scheepvaartmaatschappijen is cruciaal om het vertrouwen van de internationale scheepvaartmaatschappijen te behouden en dus te garanderen dat de commerciële invoer ten behoeve van de meerderheid van de Jemenitische bevolking voortgezet wordt, ondanks het lopende conflict.

Het Unvim heeft ook getracht de internationale scheepvaartgemeenschap gerust te stellen via driemaandelijkse bijeenkomsten met hun vertegenwoordigers, om ervoor te zorgen dat hun moeilijkheden en problemen goed worden begrepen en aangepakt.

3.   Algemene doelstellingen

Om ervoor te zorgen dat het Unvim zijn mandaat ongehinderd kan uitvoeren, is de algemene doelstelling van de actie bij te dragen tot het herstel van het onbelemmerde vrije verkeer van handelsgoederen naar Jemen via een transparant en effectief goedkeuringsproces voor commerciële vracht bestemd voor Jemenitische havens die niet onder controle van de regering van Jemen staan.

De specifieke doelstellingen zijn:

verhogen van de aanvoer van commerciële ladingen naar Jemen door het goedkeuringsproces van commerciële vracht verder te versnellen en het vertrouwen van de scheepvaartmaatschappijen in de toegankelijkheid van de havens van Hodeidah en Saleef, ondanks het huidige conflict, te herstellen;

vergroten van het vermogen van het Unvim om extra personeel en middelen in te zetten in de havens van Djibouti, King Abdullah (Saudi-Arabië, Salalah en Sohar (Oman) en Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), en van zijn reactievermogen; het Unvim moet tijdens de duur van het project extra verantwoordelijkheden krijgen in de haven van Hodeidah.

Als het mandaat of de behoeften van het Unvim zouden veranderen op een wijze die vragen doet rijzen over de geschiktheid of relevantie van het project voor de verwezenlijking van de doelstellingen, dient de EU-bijdrage dienovereenkomstig te worden herbeoordeeld.

4.   Beschrijving van de activiteiten

Het Unops zal belast zijn met de technische uitvoering van het project.

Activiteit 1: Verhoging van het aantal Unvim-monitors. Maximaal vijf (5) extra monitors en maximaal twee (2) extra ladingsinspecteurs moeten worden geworven voor de havens van Djibouti, van King Abdullah en Jeddah (Saudi-Arabië) van Salalah en Sohar (Oman) en van Dubai (Verenigde Arabische Emiraten), of andere locaties, voorlopig met inbegrip van Hodeidah. Door deze capaciteitstoename zou het Unvim zich snel aan ontwikkelingen kunnen aanpassen en zou de operationele reikwijdte van het Unvim om inspecties van vaartuigen uit te voeren, worden vergroot, terwijl tegelijkertijd de operationele continuïteit van het Unvim gegarandeerd wordt. Het Unvim zal ook een extra medewerker aannemen in Djibouti die onder meer contacten zal onderhouden met de EU en met name met de EU-delegaties in het Rode Zeegebied.

De geplande activiteiten zijn:

het Unops zal nieuwe monitors, inspecteurs en medewerker werven in overeenstemming met de regels en procedures voor werving van het Unops;

het Unops zal de EDEO vooraf informeren over vacatures.

Tijdpad: gedurende de hele looptijd van het project.

Activiteit 2: Huren van een deel van de haven van Djibouti. Naar aanleiding van de overeenkomst inzake projectsamenwerking die op 1 mei 2018 is ondertekend met de Djiboutiaanse autoriteiten, huurt het Unvim kades en ligplaatsen in de haven van Djibouti opdat er een de permanente locatie voor de uitvoering van inspecties is. Een nieuwe havenfaciliteit wordt momenteel gerenoveerd om het werk van monitors, inspecteurs en explosievenspeurhonden te vergemakkelijken. Dit zal ook de inspectieprocedure helpen versnellen.

Tijdpad: gedurende de hele looptijd van het project

Activiteit 3: Verhoging van het aantal explosievenspeurhonden (EDD) van vier naar zes in Djibouti: het Unvim zal het aantal explosievenspeurhonden en hondengeleiders verhogen van vier tot zes. Aangezien explosievenspeurhonden moeten rusten tijdens inspecties en gelet op de klimatologische omstandigheden in Djibouti, vergt een verhoging van het aantal controles extra capaciteit om te zorgen voor het welzijn en de operationele continuïteit van de explosievenspeurhonden.

Geplande activiteiten:

conform de VN-aanbestedingsprocedures, zal het Unops ofwel een nieuwe aanbesteding voor explosievenspeurhonden en begeleiders uitschrijven met het oog op de gunning van een opdracht of de bestaande opdracht met de huidige dienstverlener van Unvim (TDI — The Development Initiative) wijzigen;

nieuwe explosievenspeurhonden kunnen worden geïntegreerd in het bestaande team van vier explosievenspeurhonden en hondengeleiders.

Tijdpad: gedurende de hele looptijd van het project

Activiteit 4: De aankoop van extra inspectieapparatuur: om het Unvim-team in Djibouti te helpen bij het doorzoeken van containers en lading, zal het Unvim twee (2) draagbare scanners aankopen. Deze extra apparatuur zal de tijdige controle van de vaartuigen in de haven van Djibouti en in internationale wateren vergemakkelijken.

De geplande activiteiten zijn:

ontwikkeling van technische specificaties, die al aan de gang is;

uitschrijven van een internationale aanbesteding volgens de aanbestedingsprocedures van het Unops voor leveringen, en gunning van de opdracht;

leveren van de apparatuur en opleiding van het betrokken personeel.

Tijdpad: maand 1 t.e.m. 4 van het project.

Op het einde van het project, worden de activa afgestoten conform het contract met de Europese Commissie.

Activiteit 5: Uitvoering van het project

Het Unops verzorgt het toezicht op het project; hieronder valt onder meer de vaststelling van tussentijdse doelstellingen, interne evaluaties, toezicht op overeenkomsten, en financieel beheer. Verwachte activiteiten zijn onder meer:

inkoop van externe diensten of een overeenkomst voor speciale diensten voor technische assistentie bij de uitvoering van het project;

financieel en contractbeheer van diensten die het Unops in onderaanneming aan derden geeft.

Tijdpad: gedurende de hele looptijd van het project.

5.   Verwachte resultaten

Omdat de operationele activiteiten van het Unvim worden opgevoerd, zijn de verwachte resultaten van het project:

verhinderen dat verboden goederen de Rode Zeehavens van Jemen binnenkomen;

vergemakkelijken van het vrije verkeer van commerciële goederen naar de Rode Zeehavens van Jemen;

opbouwen van vertrouwen bij de internationale scheepvaartgemeenschap door het opstellen van een transparant en efficiënt proces voor de invoer van handelsgoederen naar Jemen van de Rode Zeehavens, ondanks het lopende conflict;

ondersteunen van de regering van Jemen bij het voorzien in de behoeften van de bevolking aan basisproducten waaraan niet volledig is tegemoetgekomen met humanitaire hulp en lokale bronnen.

6.   Geschatte looptijd

De geplande looptijd van het project is twaalf maanden in twee termijnen van zes maanden (6 + 6). De eerste termijn loopt tot en met maart 2019, de tweede termijn loopt vanaf april 2019. Aangezien de lopende Unvim-financieringsregeling met donoren slechts tot eind maart 2019 van kracht is, voorziet het besluit van de Raad in een specifieke regeling met betrekking tot de periode na maart 2019.

Deze regeling bestaat uit een herzieningsclausule die bepaalt dat de bijdrage van de EU opnieuw moet worden beoordeeld, met het oog op een gunstig advies van de lidstaten over de ononderbroken verlenging van de bijdrage van de EU met zes maanden.

De delegatieovereenkomst tussen de Commissie en het Unops zal worden gesloten voor een eerste termijn van zes maanden, die alleen kan worden verlengd met een nieuwe termijn van zes maanden na positief advies van de lidstaten.

7.   Zichtbaarheid van de Unie

Het Unops, dat belast is met de technische uitvoering van het project, zal ervoor zorgen dat de financiële steun van de Unie goed zichtbaar is, bijvoorbeeld in rapporten, evenementen of vergaderingen. Op alle Unvim-documentatie zal een EU-vlag te zien zijn.

Unvim/Unops zal zorgen voor voldoende zichtbaarheid op alle met EU-middelen aangeschafte apparatuur die niet consumabel is, onder meer door het aanbrengen van het EU-logo. Wanneer het tonen van dat logo de voorrechten en immuniteiten van het Unops of de veiligheid van zijn personeel of van de eindbegunstigden in gevaar kan brengen, zullen passende alternatieve regelingen worden getroffen.

8.   Deelname van de EU aan de Unvim-stuurgroep

De Unvim-stuurgroep bestaat uit het Koninkrijk Saudi-Arabië (EHOC en het ministerie van Defensie), de VAE, de regering van Jemen (een in Djibouti gevestigde Unvim-verbindingsofficier en een vertegenwoordiger van het ministerie van Verkeer), het Unops en OCHA. Net als de Verenigde Staten, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, die als Unvim-donors deze vergadering bijwonen met de status van waarnemer, zal de EU deelnemen aan de maandelijkse vergaderingen van het Unvim-stuurcomité.

9.   Rapportering

Unvim/Unops zal bij de EDEO een maandelijks rapport indienen over de vorderingen bij het bereiken van de projectresultaten. Deze rapporten worden gedeeld met de bevoegde Raadsinstantie.

De EDEO zal verslag uitbrengen aan de bevoegde Raadsinstantie over de maandelijkse vergaderingen van de Unvim-stuurgroep.

Unvim/Unops brengt op kwartaalbasis rechtstreeks verslag uit aan de bevoegde Raadsinstantie in Brussel.

Unvim/Unops dient uiterlijk zes maanden na het einde van de uitvoeringsperiode een definitief narratief verslag en financieel verslag in.


Top