EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0307

Uitvoeringsverordening (EU) 2018/307 van de Commissie van 28 februari 2018 tot uitbreiding van de bijzondere waarborgen met betrekking tot Salmonella spp., als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad, tot voor Denemarken bestemd vlees van vleeskuikens (Gallus gallus) (Voor de EER relevante tekst. )

C/2018/1148

OJ L 60, 2.3.2018, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/307/oj

2.3.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 60/5


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/307 VAN DE COMMISSIE

van 28 februari 2018

tot uitbreiding van de bijzondere waarborgen met betrekking tot Salmonella spp., als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad, tot voor Denemarken bestemd vlees van vleeskuikens (Gallus gallus)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1), en met name artikel 8, lid 3, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 853/2004 worden voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven specifieke hygiënevoorschriften op het gebied van levensmiddelen van dierlijke oorsprong vastgesteld, en wordt een aantal bijzondere waarborgen vastgelegd die van toepassing zijn op bepaalde levensmiddelen van dierlijke oorsprong die voor de Finse en de Zweedse markt zijn bestemd. Bijgevolg moeten exploitanten van levensmiddelenbedrijven die voornemens zijn in die lidstaten vlees van nader bepaalde dieren in de handel te brengen, aan bepaalde voorschriften met betrekking tot salmonella voldoen. Voorts moeten zendingen van dergelijk vlees vergezeld gaan van een handelsdocument waarin wordt verklaard dat overeenkomstig de wettelijke voorschriften van de Unie een microbiologische test is verricht en dat die test een negatief resultaat heeft opgeleverd.

(2)

Bovendien worden die bijzondere waarborgen gepreciseerd in Verordening (EG) nr. 1688/2005 van de Commissie (2) die voorschriften bevat voor de bemonstering van dergelijk vlees en voor microbiologische methoden voor het onderzoek van die monsters. In die verordening is ook bepaald dat de zendingen vlees van een handelsdocument vergezeld moeten gaan.

(3)

Op 5 oktober 2007 heeft de Deense dienst voor veterinaire zaken en levensmiddelen de Commissie verzocht om toestemming voor bijzondere waarborgen in Denemarken met betrekking tot salmonella in vlees van vleeskuikens (Gallus gallus) in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 853/2004, die voor het gehele Deense grondgebied gelden. De aanvraag bevatte een beschrijving van het Deense programma ter bestrijding van salmonella in vlees van vleeskuikens (Gallus gallus).

(4)

Op zijn vergadering van 18 juni 2008 heeft het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid overeenstemming bereikt over een werkdocument van de diensten van de Commissie, getiteld „Guidance document on the minimum requirements for Salmonella control programmes to be recognised equivalent to those approved for Sweden and Finland in respect of meat and eggs of Gallus gallus (3) (de „richtsnoeren”).

(5)

Het Deense programma ter bestrijding van salmonella in vlees van vleeskuikens (Gallus gallus) wordt als gelijkwaardig aan het voor Finland en Zweden goedgekeurde programma beschouwd en is in overeenstemming met de richtsnoeren. De prevalentie van salmonella bij Deense vermeerderingskoppels van Gallus gallus lag evenwel hoger dan de in de richtsnoeren voorgestelde bovengrens, zodat de situatie in Denemarken niet kon worden gelijkgesteld met de situatie in Finland en Zweden.

(6)

Op 6 februari 2017 heeft de Deense dienst voor veterinaire zaken en levensmiddelen voor de periode 2011-2016 gegevens verstrekt over de prevalentie van salmonella bij opfokkoppels, volwassen fokkoppels en koppels vleeskuikens, alsmede in vlees van dieren van de soort Gallus gallus. Voor 2015 en 2016 zijn de prevalenties in overeenstemming met de in de richtsnoeren vastgestelde bovengrenzen.

(7)

De bijzondere waarborgen moeten daarom worden uitgebreid tot voor Denemarken bestemde zendingen vlees van vleeskuikens (Gallus gallus). Bovendien moeten de in Verordening (EG) nr. 1688/2005 vastgestelde voorschriften betreffende de bemonstering van dergelijk vlees, de microbiologische methoden voor het onderzoek van die monsters en het handelsdocument op deze zendingen van toepassing zijn.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Denemarken wordt gemachtigd de in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 853/2004 vastgestelde bijzondere waarborgen met betrekking tot Salmonella spp. toe te passen op voor Denemarken bestemde zendingen vlees, als omschreven in bijlage I, punt 1.1, bij die verordening, dat afkomstig is van vleeskuikens (Gallus gallus).

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde zendingen vlees gaan vergezeld van een handelsdocument dat voldoet aan het model in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1688/2005.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 februari 2018.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55.

(2)  Verordening (EG) nr. 1688/2005 van de Commissie van 14 oktober 2005 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bijzondere garanties ten aanzien van salmonella voor de verzending naar Finland en Zweden van bepaalde soorten vlees en eieren (PB L 271 van 15.10.2005, blz. 17).

(3)  https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_salmonella_guidance_min-req_eggs-poultry-meat.pdf


Top