Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D2353

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2353 van de Commissie van 14 december 2017 tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van olie uit Calanus finmarchicus als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad (Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 8426)

C/2017/8426

OJ L 336, 16.12.2017, p. 45–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/2353/oj

16.12.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 336/45


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/2353 VAN DE COMMISSIE

van 14 december 2017

tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van olie uit Calanus finmarchicus als nieuw voedselingrediënt krachtens Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2017) 8426)

(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (1), en met name artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 31 januari 2011 heeft de Noorse onderneming Calanus AS bij de bevoegde instantie van het Verenigd Koninkrijk een verzoek ingediend om olie uit het schaaldier (zeezoöplankton) Calanus finmarchicus, gevangen in de Noorse exclusieve economische zone en de Jan Mayen-zone, als nieuw voedselingrediënt in de zin van artikel 1, lid 2, onder e), van Verordening (EG) nr. 258/97 in de Unie in de handel te brengen.

(2)

Op 21 oktober 2016 heeft de bevoegde instantie van het Verenigd Koninkrijk haar verslag van de eerste beoordeling uitgebracht. In dat verslag werd geconcludeerd dat olie uit Calanus finmarchicus voldoet aan de criteria voor nieuwe voedselingrediënten van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 258/97.

(3)

Op 8 november 2016 heeft de Commissie het verslag van de eerste beoordeling doorgestuurd naar de overige lidstaten.

(4)

Verschillende lidstaten hebben binnen de in artikel 6, lid 4, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 258/97 vastgestelde termijn van zestig dagen een met redenen omkleed bezwaar ingediend, met name met betrekking tot ontoereikende informatie inzake productieproces, stabiliteit bij opslag en toxicologische gegevens. De nadere toelichtingen van de aanvrager hebben deze bezwaren tot tevredenheid van de lidstaten en de Commissie weggenomen.

(5)

Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) bevat voorschriften voor voedingssupplementen. Het gebruik van olie uit Calanus finmarchicus moet worden toegestaan onverminderd de bepalingen van die richtlijn.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Onverminderd Richtlijn 2002/46/EG mag olie uit Calanus finmarchicus, zoals gespecificeerd in bijlage I bij dit besluit, in de Unie als nieuw voedselingrediënt in de handel worden gebracht voor gebruik in voedingssupplementen overeenkomstig de maximumgehalten zoals vastgesteld in bijlage II bij dit besluit.

Artikel 2

Olie uit Calanus finmarchicus zoals goedgekeurd bij dit besluit, wordt bij de etikettering van levensmiddelen aangeduid als „olie uit Calanus finmarchicus (schaaldier)”.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot Calanus AS, Stakkevollv. 65, P.O. Box 2489, 9272 Tromsø, Noorwegen.

Gedaan te Brussel, 14 december 2017.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 43 van 14.2.1997, blz. 1.

(2)  Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen (PB L 183 van 12.7.2002, blz. 51).


BIJLAGE I

SPECIFICATIES VOOR OLIE UIT CALANUS FINMARCHICUS

Beschrijving: Het nieuwe voedingsingrediënt is een robijnrode, licht viskeuze olie met een lichte schelpdiergeur, gewonnen uit het schaaldier (zeezoöplankton) Calanus finmarchicus. Het ingrediënt bestaat voornamelijk uit wasesters (> 85 %) met geringe hoeveelheden triglyceriden en andere neutrale lipiden.

Specificaties

Parameter

Waarden van de specificaties

Water

< 1 %

Wasesters

> 85 %

Vetzuren totaal

> 46 %

Eicosapentaeenzuur (EPA)

> 3 %

Docosahexaeenzuur (DHA)

> 4 %

Vetalcoholen totaal

> 28 %

C20:1(n-9)-vetalcohol

> 9 %

C22:1(n-11)-vetalcohol

> 12 %

Transvetzuren

< 1 %

Astaxanthine-esters

< 0,1 %

Peroxidegetal

< 3 meq. O2/kg


BIJLAGE II

TOEGESTAAN GEBRUIK VAN OLIE UIT CALANUS FINMARCHICUS

Levensmiddelencategorie

Maximumgehalte

Voedingssupplementen als omschreven in Richtlijn 2002/46/EG

2,3 g/dag


Top