EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1870

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1870 van de Commissie van 16 oktober 2017 betreffende de bekendmaking van de referentie van de Europese norm voor elektronische facturering en de lijst van syntaxen overeenkomstig Richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst. )

C/2017/6835

PB L 266 van 17.10.2017, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/1870/oj

17.10.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 266/19


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/1870 VAN DE COMMISSIE

van 16 oktober 2017

betreffende de bekendmaking van de referentie van de Europese norm voor elektronische facturering en de lijst van syntaxen overeenkomstig Richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten (1), en met name artikel 3, lid 2, en artikel 11, lid 2, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2014/55/EU beoogt de toepassing van elektronische facturering bij overheidsopdrachten te bevorderen door voor semantische interoperabiliteit te zorgen en de rechtszekerheid te verbeteren. De voordelen van elektronische facturering worden maximaal benut wanneer het genereren, verzenden, overdragen, ontvangen, en verwerken van een factuur volledig geautomatiseerd kan worden. Het gebruik van een gemeenschappelijke Europese norm voor elektronische facturering en de opstelling van een beperkte lijst van syntaxen garanderen dat die voordelen worden behaald in het kader van de interne markt.

(2)

Overeenkomstig artikel 3 van Richtlijn 2014/55/EU heeft de Commissie bij het normalisatieverzoek van 10 december 2014, C(2014) 7912 final (2), de Europese normalisatie-instellingen verzocht om de Europese norm voor elektronische facturering en de daarmee samenhangende producten op te stellen, waarvan de belangrijkste de lijst van syntaxen is.

(3)

Op 28 juni 2017 publiceerde het Europees Comité voor normalisatie (CEN) de Europese norm EN 16931-1:2017, Elektronische facturering — Deel 1: Semantisch gegevensmodel voor de kernelementen van een elektronische factuur en de lijst van syntaxen CEN/TS 16931-2:2017, Elektronische facturering — Deel 2: Lijst van syntaxen die voldoen aan de eisen van EN 16931-1, volgens het CEN-classificatiesysteem.

(4)

De door het CEN uitgewerkte daarmee samenhangende producten, die zijn gericht op de invoering van de Europese norm voor elektronische facturering, zijn beschikbaar op de website van het CEN.

(5)

Overeenkomstig artikel 3, lid 1, vijfde alinea, van Richtlijn 2014/55/EU heeft de Commissie de praktische toepassing van de Europese norm voor elektronische facturering voor een eindgebruiker getest. Daaruit bleek dat de Europese norm EN 16931-1:2017 geschikt is voor het beoogde doel en voldoet aan de criteria die zijn vermeld in artikel 3, lid 1, tweede alinea, van Richtlijn 2014/55/EU, en met name de criteria hanteerbaarheid, gebruikersvriendelijkheid en mogelijke uitvoeringskosten. Het verslag van de uitkomst van die test is op 11 oktober 2017 ingediend bij het Europees Parlement en de Raad.

(6)

Om ervoor te zorgen dat elektronische facturen zo spoedig mogelijk kunnen worden ontvangen en verwerkt overeenkomstig de Europese norm voor elektronische facturering en de daarmee samenhangende syntaxen, dient dit besluit in werking te treden op de eerste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(7)

De referentie van norm EN 16931-1:2017, Elektronische facturering — Deel 1: Semantisch gegevensmodel voor de kernelementen van een elektronische factuur en de lijst van syntaxen CEN/TS 16931-2:2017, Elektronische facturering — Deel 2, moet derhalve worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De referentie van de Europese norm voor elektronische facturering „EN 16931-1:2017, Elektronische facturering — Deel 1: Semantisch gegevensmodel voor de kernelementen van een elektronische factuur” en de lijst van syntaxen, met de referentie „CEN/TS 16931-2:2017, Elektronische facturering — Deel 2: Lijst van syntaxen die voldoen aan EN 16931-1”, zoals vermeld in de bijlage bij dit besluit, wordt hierbij bekendgemaakt.

Artikel 2

18 april 2019 is de uiterste datum voor het in werking doen treden van de in artikel 11, lid 2, eerste alinea, van Richtlijn 2014/55/EU bedoelde maatregelen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 16 oktober 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 133 van 6.5.2014, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsbesluit C(2014) 7912 final van de Commissie van 10 december 2014 betreffende een normalisatieverzoek aan de Europese normalisatie-instellingen met betrekking tot een Europese norm voor elektronische facturering en een reeks aanvullende normalisatieproducten overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad (M/528).


BIJLAGE

LIJST VAN SYNTAXEN

De in artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/55/EU bedoelde lijst van syntaxen wordt door het CEN verstrekt in clausule 7 van CEN/TS 16931-2:2017, bekendgemaakt op 28 juni 2017.

Het gaat om de volgende 2 syntaxen:

1.

UN/CEFACT Cross Industry Invoice XML-bericht, zoals omschreven in XML-Schemas 16B (SCRDM — CII) (1).

2.

UBL-factuur- en kredietnotaberichten, zoals omschreven in ISO/IEC 19845:2015 (2).


(1)  Deze documenten worden door de VN/ECE (Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties) beschikbaar gesteld op http://www.unece.org/cefact/xml_schemas/index

(2)  Deze documenten worden door Oasis UBL (Universal Business Language) beschikbaar gesteld op http://docs.oasis-open.org/ubl/cs1-UBL-2.1/UBL-2.1.pdf


Top