Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1264

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1264 van de Commissie van 12 juli 2017 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 30 juni tot en met 7 juli 2017 zijn ingediend in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 969/2006 geopende tariefcontingent voor maïs

OJ L 182, 13.7.2017, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1264/oj

13.7.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 182/40


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1264 VAN DE COMMISSIE

van 12 juli 2017

tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 30 juni tot en met 7 juli 2017 zijn ingediend in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 969/2006 geopende tariefcontingent voor maïs

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 188, leden 1 en 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 969/2006 van de Commissie (2) is een jaarlijks tariefcontingent geopend voor de invoer van 277 988 ton maïs (volgnummer 09.4131).

(2)

Bij artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 969/2006 is de hoeveelheid voor tranche 2 vastgesteld op 138 994 ton voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2017.

(3)

De hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die zijn ingediend van 30 juni 2017 vanaf 13.00 uur tot en met 7 juli 2017 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel), overschrijden de beschikbare hoeveelheden. Bijgevolg dient te worden bepaald in hoeverre invoercertificaten kunnen worden afgegeven door de overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie (3) berekende toewijzingscoëfficiënt vast te stellen die moet worden toegepast op de gevraagde hoeveelheden.

(4)

Ook moet worden bepaald dat in het kader van Verordening (EG) nr. 969/2006 geen invoercertificaten meer mogen worden afgegeven voor de lopende tranche.

(5)

Met het oog op de efficiëntie van de maatregel dient deze verordening in werking te treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Er wordt een toewijzingscoëfficiënt van 2,556976 % toegepast op de hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die voor het in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 969/2006 vastgestelde contingent voor het volgnummer 09.4131 zijn ingediend van 30 juni 2017 vanaf 13.00 uur tot en met 7 juli 2017 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

2.   De indiening van nieuwe certificaataanvragen voor het in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 969/2006 vastgestelde contingent voor het volgnummer 09.4131 wordt voor de lopende tranche geschorst met ingang van 7 juli 2017 om 13.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2017.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Jerzy PLEWA

Directeur-generaal

Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  Verordening (EG) nr. 969/2006 van de Commissie van 29 juni 2006 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van maïs uit derde landen (PB L 176 van 30.6.2006, blz. 44).

(3)  Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13).


Top