EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1263

Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1263 van de Commissie van 12 juli 2017 tot actualisering van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 krachtens Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten

C/2017/4755

PB L 182 van 13.7.2017, p. 37–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1263/oj

13.7.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 182/37


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1263 VAN DE COMMISSIE

van 12 juli 2017

tot actualisering van de bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 krachtens Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten (1), en met name artikel 4, leden 1 en 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 van de Commissie (2) is een lijst vastgesteld van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten („de Unielijst”), die, in voorkomend geval, moet worden geactualiseerd in overeenstemming met artikel 4, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1143/2014.

(2)

Op basis van het beschikbare bewijsmateriaal en de krachtens artikel 5, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1143/2014 uitgevoerde risicobeoordelingen, heeft de Commissie geconcludeerd dat voor de volgende invasieve uitheemse soorten aan alle in artikel 4, lid 3, van die verordening vastgestelde criteria is voldaan: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

(3)

De Commissie heeft geconcludeerd dat voor al deze invasieve uitheemse soorten zorgvuldig rekening is gehouden met alle in artikel 4, lid 6, van Verordening (EU) nr. 1143/2014 vermelde elementen.

(4)

Bepaalde lidstaten overwegen de Commissie uit hoofde van artikel 9 van Verordening (EU) nr. 1143/2014 te verzoeken om een toelating voor de voortzetting van de fokkerij van Nyctereutes procyonoides Gray, 1834, op grond van vermeend dwingend algemeen belang van sociale of economische aard. Tegen deze achtergrond moet voor de opname van deze soort in de Unielijst een overgangsperiode gelden om het afronden van de procedure van artikel 9 van die verordening mogelijk te maken voordat de opname van deze soort van kracht wordt.

(5)

Sinds de datum waarop Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 is vastgesteld, zijn de bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (3) vastgestelde GN-codes geactualiseerd, waarbij de meest recente wijzigingen zijn vastgesteld in Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1821 van de Commissie (4). Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité inzake invasieve uitheemse soorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 317 van 4.11.2014, blz. 35.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 van de Commissie van 13 juli 2016 tot vaststelling van een lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten krachtens Verordening (EU) nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 189 van 14.7.2016, blz. 4).

(3)  Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1821 van de Commissie van 6 oktober 2016 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 294 van 28.10.2016, blz. 1).


BIJLAGE

De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1141 van de Commissie wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de tabel van de lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten worden de volgende soorten in alfabetische volgorde ingevoegd:

Soort

GN-codes voor levende exemplaren

GN-codes voor onderdelen die zich kunnen voortplanten

Categorieën van geassocieerde goederen

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (broedeieren)

 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (zaden)

(12)

Asclepias syriaca L.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (zaden)

(7)

Elodea nuttallii (Planch.) St. John

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (zaden)

 

Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (zaden)

 

Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (zaden)

 

Impatiens glandulifera Royle

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (zaden)

 

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (zaden)

(7), (12)

Myriophyllum heterophyllum Michaux

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (zaden)

 

Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 (*1)

ex ex 0106 19 00

 

Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766

ex ex 0106 19 00

 

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.

ex ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (zaden)

 

2)

In de aantekeningen bij de tabel voor kolom (iv) wordt het volgende punt toegevoegd:

„(12)

ex 2309 90: voederbereidingen voor vogels”.

3)

In de bijlage worden alle verwijzingen naar GN-code „0301 99 18” vervangen door „0301 99 17”.

4)

In de bijlage worden alle verwijzingen naar GN-code „0306 24 80” vervangen door „0306 33 90”.

5)

In de bijlage worden alle verwijzingen naar GN-code „0306 29 10” vervangen door „0306 39 10”.

6)

In de bijlage worden alle verwijzingen naar GN-code „0602 90 49” vervangen door „0602 90 46 of 0602 90 48”.


(*1)  De opname van Nyctereutes procyonoides Gray, 1834 is van toepassing met ingang van 2 februari 2019.”


Top