Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1260

Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1260 van de Commissie van 19 juni 2017 tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure

C/2017/3984

OJ L 182, 13.7.2017, p. 20–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1260/oj

13.7.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 182/20


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1260 VAN DE COMMISSIE

van 19 juni 2017

tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1896/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (1), en met name artikel 30,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 1896/2006 zijn de formulieren vastgesteld die moeten worden gebruikt om de uitvoering van de verordening te vergemakkelijken.

(2)

Verordening (EG) nr. 1896/2006 is gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2421 van het Europees Parlement en de Raad (2) met ingang van 14 juli 2017. Vanaf die datum zal de eiser in het geval van een verweer tegen een Europees betalingsbevel kunnen verzoeken dat de procedure wordt voortgezet volgens de regels van de Europese procedure voor geringe vorderingen die in Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad (3) zijn vastgesteld. Aanhangsel 2 en de desbetreffende richtsnoeren in bijlage I moeten rekening houden met deze mogelijkheid. Omwille van de duidelijkheid is het wenselijk de volledige bijlage I te wijzigen.

(3)

Aangezien de wijzigingen in Verordening (EG) nr. 1896/2006 vanaf 14 juli 2017 van toepassing zullen zijn, moet deze verordening op 14 juli 2017 in werking treden.

(4)

Overeenkomstig artikel 3 en artikel 4 bis, lid 1, van Protocol nr. 21 betreffende de positie van het Verenigd Koninkrijk en Ierland ten aanzien van de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, hebben het Verenigd Koninkrijk en Ierland kennisgeving gedaan van hun wens deel te nemen aan de vaststelling en toepassing van Verordening (EG) nr. 1896/2006 en Verordening (EU) 2015/2421; deze verordening is bijgevolg bindend voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

(5)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van deze verordening, die bijgevolg niet bindend is voor, noch van toepassing is op deze lidstaat.

(6)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1896/2006 moet bijgevolg worden vervangen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1896/2006 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 14 juli 2017.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Brussel, 19 juni 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 399 van 30.12.2006, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) 2015/2421 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 861/2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen en Verordening (EG) nr. 1896/2006 tot invoering van een Europese betalingsbevelprocedure (PB L 341 van 24.12.2015, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (PB L 199 van 31.7.2007, blz. 1).


BIJLAGE

BIJLAGE I

Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld Image Tekst van het beeld

Top