Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0776

Verordening (EU) 2017/776 van de Commissie van 4 mei 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (Voor de EER relevante tekst. )

C/2017/2366

OJ L 116, 5.5.2017, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/776/oj

5.5.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 116/1


VERORDENING (EU) 2017/776 VAN DE COMMISSIE

van 4 mei 2017

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (1), en met name artikel 37, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Tabel 3.1 van deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 bevat de lijst van gevaarlijke stoffen met hun geharmoniseerde indeling en etikettering op basis van de criteria in de delen 2 tot en met 5 van bijlage I bij die verordening.

(2)

Op grond van artikel 37 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) voorstellen ingediend om met betrekking tot bepaalde stoffen de geharmoniseerde indeling en etikettering aan te vullen, bij te werken of te schrappen. Op basis van de adviezen van het Comité risicobeoordeling van het ECHA over die voorstellen alsmede de opmerkingen van de betrokken partijen, is het nodig om met betrekking tot bepaalde stoffen de geharmoniseerde indeling en etikettering aan te vullen, bij te werken of te schrappen.

(3)

De acute toxiciteitsschattingen (ATE's) worden voornamelijk gebruikt met het oog op de indeling voor acute toxiciteit voor de mens van mengsels die stoffen bevatten die zijn ingedeeld voor acute toxiciteit. De opneming van geharmoniseerde ATE-waarden in de vermeldingen in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 zou de harmonisatie van de indeling van mengsels ten goede komen en de handhavingsautoriteiten ondersteunen. De overeenkomstig artikel 37 geharmoniseerde ATE-waarden moeten worden toegevoegd in de voorlaatste kolom van tabel 3.1 van deel 3 van bijlage VI bij die verordening. Overeenkomstig artikel 38, lid 1, onder e), moeten die waarden worden vermeld in de adviezen en besluiten betreffende geharmoniseerde indeling. De titel van de voorlaatste kolom van tabel 3.1 van deel 3 en die van punt 1.1.2.3 van deel 1 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

Naleving van de nieuwe geharmoniseerde indelingen en de nieuwe bepaling inzake de ATE's van punt 1.1.2.3 van deel 1 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 moet niet onmiddellijk verplicht worden gesteld, aangezien er een bepaalde tijd nodig zal zijn om leveranciers in staat te stellen de etikettering en verpakking van stoffen en mengsels aan de nieuwe indelingen aan te passen en bestaande voorraden te verkopen. Die periode zal ook nodig zijn om leveranciers in staat te stellen om zich aan te passen en te voldoen aan andere wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de nieuwe geharmoniseerde indelingen voor stoffen als bedoeld in artikel 22, onder f), en artikel 23 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (2), in artikel 50 van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad (3) of in artikel 44 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad (4).

(5)

De schrapping van tabel 3.2 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008, die de lijst van gevaarlijke stoffen met hun geharmoniseerde indeling en etikettering op basis van de criteria van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad (5) bevat, wordt van kracht met ingang van 1 juni 2017. Met het oog op de consistentie moeten de verwijzingen naar tabel 3.2 in de delen 1 en 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 met ingang van dezelfde datum worden geschrapt. Met het oog op de duidelijkheid moet tabel 3.1 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 tabel 3 worden en moeten alle verwijzingen in die bijlage naar tabel 3.1 dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

Richtlijn 67/548/EEG van de Raad en Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad (6) zijn met ingang van 1 juni 2015 ingetrokken. Met het oog op de consistentie moeten de verwijzingen naar die richtlijnen in de inleiding en de delen 1 en 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 gelijktijdig worden geschrapt met het van kracht worden van de wijzigingen met betrekking tot de verwijzingen naar de tabellen 3.1 en 3.2 van bijlage VI bij die verordening op 1 juni 2017, de datum tot welke overeenkomstig artikel 61, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 mengsels die overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG zijn ingedeeld, verpakt en geëtiketteerd en reeds vóór 1 juni 2015 op de markt zijn gebracht niet overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 opnieuw hoeven te worden geëtiketteerd of verpakt.

(7)

Verordening (EG) nr. 1272/2008 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Overeenkomstig de overgangsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1272/2008 op basis waarvan de nieuwe bepalingen al in een eerder stadium op vrijwillige basis kunnen worden toegepast, moeten leveranciers in staat worden gesteld om al vóór het verstrijken van de termijn op vrijwillige basis de nieuwe geharmoniseerde indelingen toe te passen en de etikettering en verpakking dienovereenkomstig aan te passen.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 133 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

1.   Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2.   Deze verordening is van toepassing met ingang van 1 december 2018.

Punt 1, punt 2, onder a), b), d), e), f), g), h), i) en j), en punt 3, onder a) en b), van de bijlage zijn van toepassing met ingang van 1 juni 2017.

3.   In afwijking van lid 2 mogen stoffen en mengsels reeds vóór 1 december 2018 worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd bij deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 mei 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1).

(4)  Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PB L 309 van 24.11.2009, blz. 1).

(5)  Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PB L 196 van 16.8.1967, blz. 1).

(6)  Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1).


BIJLAGE

Bijlage VI van Verordening (EG) nr. 1272/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De inleidende alinea's worden vervangen door:

„Deel 1 van deze bijlage is een inleiding tot de lijst van geharmoniseerde indelingen en etiketteringen, inclusief de bij elke vermelding opgenomen gegevens en bijbehorende indelingen en gevarenaanduidingen in tabel 3.

In deel 2 van deze bijlage worden algemene beginselen vastgesteld voor de voorbereiding van dossiers om geharmoniseerde indelingen en etiketteringen van stoffen op het niveau van de Unie voor te stellen en te verantwoorden.

Deel 3 van deze bijlage bevat een lijst van gevaarlijke stoffen waarvoor een geharmoniseerde indeling en etikettering op het niveau van de Unie zijn vastgelegd. In tabel 3 zijn de indeling en etikettering gebaseerd op de criteria in bijlage I bij deze verordening.”.

2)

Deel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de titel van punt 1.1.2 wordt vervangen door:

„1.1.2.    Gegevens over de indeling en etikettering van elke stof in tabel 3”;

b)

punt 1.1.2.3 wordt vervangen door:

„1.1.2.3.   Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en acute toxiciteitsschattingen (ATE's)

Indien er voor een bepaalde categorie specifieke concentratiegrenzen zijn die verschillen van de algemene concentratiegrenzen in bijlage I, zijn deze in een aparte kolom aangegeven, met de bijbehorende indeling; hiervoor zijn dezelfde codes gebruikt als in sectie 1.1.2.1.1. In diezelfde kolom van tabel 3 worden ook geharmoniseerde ATE's weergegeven. De specifieke concentratiegrenzen en geharmoniseerde ATE's moeten door de fabrikant, importeur of downstreamgebruiker worden gebruikt voor de indeling van een mengsel dat die stof bevat. Wanneer een ATE wordt gebruikt, moet de in punt 3.1.3.6 van bijlage I omschreven somformule worden toegepast. Indien in deze bijlage geen specifieke concentratiegrenzen voor een bepaalde categorie zijn aangegeven, gelden de algemene concentratiegrenzen van bijlage I voor de indeling van stoffen die bepaalde verontreinigingen, additieven of afzonderlijke bestanddelen bevatten, of voor mengsels. Wanneer geen geharmoniseerde ATE's beschikbaar zijn, wordt de correcte waarde vastgesteld aan de hand van de beschikbare gegevens.

Tenzij anders vermeld, worden de concentratiegrenzen uitgedrukt als gewichtspercentage van de stof, berekend ten opzichte van het totaalgewicht van het mengsel.

Indien voor stoffen die als gevaarlijk voor het aquatisch milieu zijn ingedeeld in de categorieën Aquatic Acute 1 of Aquatic Chronic 1 een M-factor geharmoniseerd is, is die M-factor in tabel 3 aangegeven in dezelfde kolom als de specifieke concentratiegrenzen. Indien zowel voor Aquatic Acute 1 als voor Aquatic Chronic 1 een M-factor geharmoniseerd is, wordt elke M-factor op dezelfde regel vermeld als de bijbehorende onderverdeling. Indien in tabel 3 slechts één M-factor staat en de stof als Aquatic Acute 1 en Aquatic Chronic 1 is ingedeeld, gebruikt de fabrikant, importeur of downstreamgebruiker die M-factor voor de indeling van een mengsel dat deze stof bevat voor acuut aquatisch gevaar en aquatisch gevaar op lange termijn met de optelmethode. Is in tabel 3 geen M-factor aangegeven, dan bepaalt de fabrikant, importeur of downstreamgebruiker op basis van de voor de stof beschikbare gegevens een of meer M-factoren. Voor de bepaling en het gebruik van M-factoren, zie punt 4.1.3.5.5.5 van bijlage I.”;

c)

punt 1.1.3.1 wordt als volgt gewijzigd:

i)

noot E wordt geschrapt;

ii)

noot K wordt vervangen door:

„Noot K:

de stof hoeft niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) 1,3-butadieen (Einecs-nr. 203-450-8) bevat. Als de stof niet als kankerverwekkend of mutageen wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de voorzorgsmaatregelen (P102-)P210-P403. Deze noot is alleen van toepassing op bepaalde complexe aardoliederivaten in deel 3.”;

iii)

noot P wordt vervangen door:

„Noot P:

de stof hoeft niet als kankerverwekkend of mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat zij minder dan 0,1 % (g/g) benzeen (Einecs-nr. 200-753-7) bevat.

Als de stof niet als kankerverwekkend wordt ingedeeld, gelden hiervoor minimaal de voorzorgsmaatregelen (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331.

Deze noot is alleen van toepassing op bepaalde complexe aardoliederivaten in deel 3.”;

iv)

noot S wordt vervangen door:

„Noot S:

voor deze stof is eventueel geen etiket overeenkomstig artikel 17 vereist (zie punt 1.3 van bijlage I) (tabel 3).”;

v)

de titel van noot U wordt vervangen door:

„Noot U (tabel 3):”;

d)

punt 1.1.3.2 wordt als volgt gewijzigd:

i)

noot 1 wordt vervangen door:

„Noot 1:

de vermelde concentratie, of bij ontbreken daarvan de algemene concentratiegrenzen in deze verordening, is het gewichtspercentage van het metallische element, berekend ten opzichte van het totaalgewicht van het mengsel.”;

ii)

de volgende noot 8 wordt toegevoegd:

„Noot 8:

de stof hoeft niet als kankerverwekkend te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat de theoretische maximumconcentratie van formaldehyde die kan vrijkomen uit het mengsel zoals het in de handel wordt gebracht, ongeacht de bron, lager is dan 0,1 %.”;

iii)

de volgende noot 9 wordt toegevoegd:

„Noot 9:

de stof hoeft niet als mutageen te worden ingedeeld als kan worden aangetoond dat de theoretische maximumconcentratie van formaldehyde die kan vrijkomen uit het mengsel zoals het in de handel wordt gebracht, ongeacht de bron, lager is dan 1 %.”;

e)

punt 1.1.4 wordt geschrapt;

f)

de titel van punt 1.2 wordt vervangen door:

„1.2.   Indelingen en gevarenaanduidingen in tabel 3 die voortvloeien uit de omzetting van indelingen van bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG”;

g)

punt 1.2.1 wordt vervangen door:

„1.2.1.    Minimumindeling

Voor bepaalde gevarenklassen, o.a. acute toxiciteit en STOT (herhaalde blootstelling), komt de indeling overeenkomstig de criteria van Richtlijn 67/548/EEG niet rechtstreeks overeen met de indeling in een gevarenklasse en -categorie overeenkomstig deze verordening. In dat geval wordt de indeling in deze bijlage als minimumindeling beschouwd. Die indeling geldt als geen van de onderstaande voorwaarden van toepassing is:

de fabrikant of importeur heeft toegang tot gegevens of andere informatie als omschreven in bijlage I, deel 1, die leidt tot indeling in een ernstigere categorie dan de minimumindeling. In dat geval geldt de indeling in de ernstigste categorie;

de minimumindeling kan worden verfijnd met behulp van de omzettingstabel in bijlage VII als de fabrikant of importeur de fysische toestand van de stof die in de test betreffende acute toxiciteit bij inademing is gebruikt, kent. De indeling die resulteert uit bijlage VII komt dan in de plaats van de in deze bijlage vermelde minimumindeling, als die anders is.

Wanneer een minimumindeling voor een categorie geldt, is dat in de kolom „Indeling” in tabel 3 met * aangegeven.

Het teken * is ook te vinden in de kolom „Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's”, waar het aangeeft dat de vermelding in kwestie specifieke concentratiegrenzen had overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG voor acute toxiciteit. Deze concentratiegrenzen kunnen niet worden omgezet in concentratiegrenzen overeenkomstig deze verordening, met name wanneer een minimumindeling is vermeld. Wanneer er een asterisk * staat, kan het nodig zijn voor deze vermelding bijzondere aandacht te besteden aan de indeling voor acute toxiciteit.”;

h)

punt 1.2.2 wordt vervangen door:

„1.2.2.    Blootstellingsroute kan niet worden uitgesloten

Voor bepaalde gevarenklassen, bijv. STOT, hoeft de blootstellingsroute alleen in de gevarenaanduiding te worden vermeld als afdoende bewezen is dat het gevaar overeenkomstig de criteria van bijlage I bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is. Krachtens Richtlijn 67/548/EEG werd de blootstellingsroute voor indelingen met R48 aangegeven als er gegevens beschikbaar waren die de indeling voor deze blootstellingsroute rechtvaardigden. De indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG met vermelding van de blootstellingsroute is omgezet in de overeenkomstige klasse en categorie uit hoofde van deze verordening, maar met een algemene gevarenaanduiding waarin de blootstellingsroute niet wordt genoemd, aangezien de daarvoor benodigde informatie niet beschikbaar is.

Die gevarenaanduidingen zijn in tabel 3 met ** aangegeven.”;

i)

punt 1.2.3 wordt vervangen door:

„1.2.3.    Gevarenaanduidingen voor voortplantingstoxiciteit

De gevarenaanduidingen H360 en H361 duiden op een algemeen risico voor de vruchtbaarheid en/of ontwikkeling: „Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden” en „Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid of het ongeboren kind te schaden”. In voorkomend geval kan de algemene gevarenaanduiding worden vervangen door een specifiekere gevarenaanduiding overeenkomstig punt 1.1.2.1.2, waarin wordt aangeven om welk gevaar het gaat. Wanneer de andere onderverdeling niet wordt genoemd, is dit ofwel omdat er bewijs is dat dat gevaar niet bestaat, ofwel omdat de gegevens geen uitsluitsel geven, ofwel omdat er geen gegevens zijn. In dat geval zijn de verplichtingen van artikel 4, lid 3, van toepassing op die onderverdeling.

Om informatie betreffende geharmoniseerde indelingen voor effecten op de vruchtbaarheid en/of ontwikkelingsstoornissen overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG niet verloren te laten gaan, zijn de indelingen uitsluitend voor de effecten met een indeling overeenkomstig die richtlijn omgezet.

Die gevarenaanduidingen zijn in tabel 3 met *** aangegeven.”;

j)

punt 1.2.4 wordt vervangen door:

„1.2.4.    Er kon geen juiste indeling voor fysische gevaren worden vastgesteld

Voor sommige vermeldingen kon geen juiste indeling voor fysische gevaren worden vastgesteld, omdat niet voldoende gegevens beschikbaar zijn om de indelingscriteria in deze verordening toe te passen. De vermelding kan worden geplaatst in een andere (ook hogere) categorie of zelfs een andere gevarenklasse dan aangegeven. De juiste indeling wordt bevestigd door tests.

De vermeldingen met fysische gevaren die door tests moeten worden bevestigd, worden aangegeven met **** in tabel 3.”.

3)

Deel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de titel van deel 3 wordt vervangen door:

„3.   

DEEL 3: GEHARMONISEERDE INDELING EN ETIKETTERING”;

b)

de inleidende alinea's worden geschrapt;

c)

de titel van tabel 3.1 wordt vervangen door:

„Tabel 3

Lijst van geharmoniseerde indeling en etikettering van gevaarlijke stoffen”;

d)

tabel 3 wordt als volgt gewijzigd:

i)

de titel van de voorlaatste kolom wordt vervangen door: „Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's”;

ii)

de vermeldingen voor de catalogusnummers 006-046-00-8, 604-057-00-8, 605-023-00-5, 606-041-00-6, 607-123-00-4, 608-055-00-8, 612-150-00-X, 613-318-00-5, 614-001-00-4, 615-013-00-2, 616-006-00-7, 616-094-00-7 en 650-032-00-X worden vervangen door:

Catalogusnummer

Internationale chemische identificatie

EG-nr.

CAS-nr.

Indeling

Etikettering

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

Opmerkingen

Gevarenklasse en categorie

Gevarenaanduiding

Pictogram, signaalwoord

Gevarenaanduiding

Aanvullende gevarenaanduiding

„006-046-00-8

bendiocarb (ISO);

2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl N-methylcarbamate;

2,2-dimethyl-1,3-benzodioxol-4-yl methylcarbamate

245-216-8

22781-23-3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H311

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H311

H300

H410

 

M = 10

M = 100”

 

„604-057-00-8

reaction mass of: isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-dodecylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-(n)-tetracosylphenol; isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-methyl-5,6-didodecyl-phenol. n = 5 or 6

401-680-5

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413”

 

 

 

„605-023-00-5

5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol;

[DCPP]

429-290-0

3380-30-1

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H318

H400

H410

GHS05

GHS09

Dgr

H318

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„606-041-00-6

2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one

400-600-6

71868-10-5

Repr. 1B

Acute Tox. 4 *

Aquatic Chronic 2

H360FD

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360FD

H302

H411”

 

 

 

„607-123-00-4

2,3-epoxypropyl methacrylate;

glycidyl methacrylate

203-441-9

106-91-2

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Corr. 1C

Skin Sens. 1

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (luchtwegen) (inademing)

H318

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H360F

H311

H302

H335

H372 (luchtwegen) (inademing)

H314

H317

 

 

D”

„608-055-00-8

fipronil (ISO);

(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-α,α,α-trifluoro-para-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinyl-pyrazole-3-carbonitrile

424-610-5

120068-37-3

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H301

H311

H331

H372*

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H301

H311

H331

H372*

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 ”

 

„612-150-00-X

spiroxamine (ISO);

8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-2-ylmethyl(ethyl)(propyl)amine

118134-30-8

Repr. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H312

H302

H373 (oog)

H315

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H332

H312

H302

H373 (oog)

H315

H317

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO);

S-allyl 5-amino-2,3-dihydro-2-isopropyl-3-oxo-4-(o-tolyl)pyrazole-1-carbothioate;

S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydropyrazole-1-carbothioate

473798-59-3

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1”

 

„614-001-00-4

nicotine (ISO);

3-[(2S)-1-methylpyrrolidin-2-yl]pyridine

200-193-3

54-11-5

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Chronic 2

H330

H310

H300

H411

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H411

 

inademing:

ATE = 0,19 mg/L (stofdeeltjes of nevels)

dermaal:

ATE = 70 mg/kg

oraal:

ATE (*1) = 5 mg/kg”

 

„615-013-00-2

cyanamide;

carbamonitril

206-992-3

420-04-2

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Skin Corr. 1

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

Aquatic Chronic 3

H351

H361fd

H311

H301

H373 (schildklier)

H314

H317

H318

H412

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H351

H361fd

H311

H301

H373 (schildklier)

H314

H317

H412”

 

 

 

„616-006-00-7

dichlofluanid (ISO);

N-[(dichlorofluoromethyl)thio]-N′,N′-dimethyl-N-phenylsulfamide

214-118-7

1085-98-9

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

H332

H319

H317

H400

GHS07

GHS09

Wng

H332

H319

H317

H400

 

M = 10”

 

„616-094-00-7

3,3′-dicyclohexyl-1,1′-methylenebis(4,1-phenylene)diurea

406-370-3

58890-25-8

Aquatic Chronic 4

H413

 

H413”

 

 

 

„650-032-00-X

cyproconazole (ISO); (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

94361-06-5

Repr. 1B

Acute Tox. 3

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H373 (lever)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H360D

H301

H373 (lever)

H410

 

M = 10

M = 1”

 

iii)

de volgende vermeldingen worden ingevoegd overeenkomstig de volgorde van de in tabel 3 opgenomen vermeldingen:

Catalogusnummer

Internationale chemische identificatie

EG-nr.

CAS-nr.

Indeling

Etikettering

Specifieke concentratiegrenzen, M-factoren en ATE's

Opmerkingen

Gevarenklasse en categorie

Gevarenaanduiding

Pictogram, signaalwoord

Gevarenaanduiding

Aanvullende gevarenaanduiding

„047-003-00-3

silver zinc zeolite (Zeolite, LTA framework type, surface-modified with silver and zinc ions)

[This entry covers LTA (Linde Type A) framework type zeolite which has been surface-modified with both silver and zinc ions at contents Ag+ 0.5 %-6 %, Zn2 + 5 %-16 %, and potentially with phosphorus, NH4+, Mg2+ and/or Ca2+ each at level < 3 %]

130328-20-0

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H315

H318

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H315

H318

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„048-012-00-5

cadmium carbonate

208-168-9

513-78-0

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (nier, bot)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (nier, bot)

H410

 

 

A1”

„048-013-00-0

cadmium hydroxide; cadmium dihydroxide

244-168-5

21041-95-2

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (nier, bot)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (nier, bot)

H410

 

 

A1”

„048-014-00-6

cadmium nitrate;

cadmium dinitrate

233-710-6

10325-94-7

Carc. 1B

Muta. 1B

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

Acute Tox. 4 *

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (nier, bot)

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350

H340

H332

H312

H302

H372 (nier, bot)

H410

 

Carc. 1B; H350:

C ≥ 0.01 %

A1”

„050-030-00-3

dibutyltin dilaurate; dibutyl[bis(dodecanoyloxy)]stannane

201-039-8

77-58-7

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (immuunsysteem)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (immuunsysteem)”

 

 

 

„603-235-00-2

linalool; 3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol; dl-linalool; [1]

coriandrol; (S)-3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol; d-linalool; [2]

licareol; (R)-3,7-dimethyl-1,6-octadien-3-ol; l-linalool [3]

201-134-4 [1]

204-810-7 [2]

204-811-2 [3]

78-70-6 [1]

126-90-9 [2]

126-91-0 [3]

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

„604-093-00-4

clorofene;

chlorophene;

2-benzyl-4-chlorophenol

204-385-8

120-32-1

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (nier)

H400

H410

GHS08

GHS05

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H361f

H332

H315

H317

H318

H373 (nier)

H410

 

M = 1

M = 100”

 

„606-150-00-9

clethodim (ISO); (5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one

99129-21-2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 3

H302

H317

H412

GHS07

Wng

H302

H317

H412

EUH066”

 

 

„606-151-00-4

anthraquinone

201-549-0

84-65-1

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

„607-720-00-X

nonadecafluorodecanoic acid; [1]

ammonium nonadecafluorodecanoate; [2]

sodium nonadecafluorodecanoate [3]

206-400-3 [1] 221-470-5 [2]

[3]

335-76-2 [1] 3108-42-7 [2]

3830-45-3 [3]

Carc. 2

Repr. 1B

Lact.

H351

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H351

H360Df

H362”

 

 

 

„607-721-00-5

N,N′-methylenedimorpholine;

N,N′-methylenebismorpholine;

[formaldehyde released from N,N′-methylenebismorpholine];

[MBM]

227-062-3

5625-90-1

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

Eye Dam. 1

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (spijsverteringskanaal, luchtwegen)

H314

H317

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H350

H341

H332

H312

H302

H373 (spijsverteringskanaal, luchtwegen)

H314

H317

EUH071

 

8

9”

„607-722-00-0

2,3,5,6-tetrafluoro-4-(methoxymethyl)benzyl (Z)-(1R,3R)-3-(2-cyanoprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate;

epsilon-momfluorothrin

1065124-65-3

Acute Tox. 4

STOT SE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H371 (zenuwstelsel)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H371 (zenuwstelsel)

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„607-723-00-6

tefluthrin (ISO);

2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylbenzyl (1RS,3RS)-3-[(Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

79538-32-2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H310

H300

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H330

H310

H300

H410

 

M = 10 000

M = 10 000 ”

 

„612-290-00-1

reaction products of paraformaldehyde and 2-hydroxypropylamine (ratio 3:2);

[formaldehyde released from 3,3′-methylenebis[5-methyloxazolidine];

formaldehyde released from oxazolidin];

[MBO]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1B

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (spijsverteringskanaal, luchtwegen)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H311

H302

H373 (spijsverteringskanaal, luchtwegen)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

9”

„612-291-00-7

reaction products of paraformaldehyde with 2-hydroxypropylamine (ratio 1:1);

[formaldehyde released from α,α,α-trimethyl-1,3,5-triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol];

[HPT]

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Corr. 1C

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 2

H350

H341

H332

H302

H373 (spijsverteringskanaal, luchtwegen)

H314

H318

H317

H411

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H350

H341

H332

H302

H373 (spijsverteringskanaal, luchtwegen)

H314

H317

H411

EUH071

 

8

9”

„612-292-00-2

methylhydrazine

200-471-4

60-34-4

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

„613-321-00-1

(RS)-4-[1-(2,3-dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole;

medetomidine

86347-14-0

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 3

STOT SE 1

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H330

H300

H336

H370 (oog)

H372

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H330

H300

H336

H370 (oog)

H372

H410

 

M = 1

M = 100”

 

„613-322-00-7

triadimenol (ISO); (1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorophenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol;

α-tert-butyl-β-(4-chlorophenoxy)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol

259-537-6

55219-65-3

Repr. 1B

Lact.

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H360

H362

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H360

H362

H302

H411”

 

 

 

„613-323-00-2

terbuthylazine (ISO);

N-tert-butyl-6-chloro-N′-ethyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine

227-637-9

5915-41-3

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H373

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H302

H373

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„613-324-00-8

quinolin-8-ol;

8-hydroxyquinoline

205-711-1

148-24-3

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H301

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H360D

H301

H318

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„613-325-00-3

thiacloprid (ISO);

(Z)-3-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidenecyanamide;

{(2Z)-3-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]-1,3-thiazolidin-2-ylidene}cyanamide

111988-49-9

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

STOT SE 3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360FD

H332

H301

H336

H400

H410

GHS08 GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360FD

H332

H301

H336

H410

 

M = 100

M = 100”

 

„616-221-00-6

hexaflumuron (ISO);

1-(3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea

401-400-1

86479-06-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1 000

M = 10 000 ”

 

„616-222-00-1

penthiopyrad (ISO);

(RS)-N-[2-(1,3-dimethylbutyl)-3-thienyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxamide

183675-82-3

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„616-223-00-7

carbetamide (ISO);

(R)-1-(ethylcarbamoyl)ethyl carbanilate; (2R)-1-(ethylamino)-1-oxopropan-2-yl phenylcarbamate

240-286-6

16118-49-3

Carc. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H360D

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H302

H411”

 

 

 


(*1)  Omgerekende puntschattingen van de acute toxiciteit overeenkomstig tabel 3.1.2 van bijlage I.


Top