Help Print this page 

Document 32017D0759

Title and reference
Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/759 van de Commissie van 28 april 2017 betreffende de door luchtvaartmaatschappijen te gebruiken gemeenschappelijke protocollen en dataformaten bij het doorgeven van PNR-gegevens aan passagiersinformatie-eenheden

C/2017/2743
  • In force
OJ L 113, 29.4.2017, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/759/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

29.4.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 113/48


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/759 VAN DE COMMISSIE

van 28 april 2017

betreffende de door luchtvaartmaatschappijen te gebruiken gemeenschappelijke protocollen en dataformaten bij het doorgeven van PNR-gegevens aan passagiersinformatie-eenheden

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (1), en met name artikel 16, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Richtlijn (EU) 2016/681 wordt bepaald dat de Commissie een lijst van gemeenschappelijke protocollen en ondersteunde dataformaten opstelt, waarvan luchtvaartmaatschappijen gebruik moeten maken bij het doorgeven van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) aan de lidstaten. De luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht het gemeenschappelijk protocol en het dataformaat die zij voornemens zijn te gebruiken, uit te kiezen en de lidstaten daarvan in kennis te stellen.

(2)

De keuzemogelijkheden dienen rekening te houden met de actuele situatie van de bedrijfstak, om mogelijk te maken dat Richtlijn (EU) 2016/681 snel ten uitvoer wordt gelegd en negatieve economische gevolgen voor de luchtvaartmaatschappijen te voorkomen. Tegelijkertijd moeten de geboden keuzemogelijkheden de veiligheid en betrouwbaarheid van de doorgifte van PNR-gegevens waarborgen.

(3)

Kleine luchtvaartmaatschappijen die geen vluchten uitvoeren volgens een specifieke openbare dienstregeling en niet over de nodige technische infrastructuur beschikken om de in de bijlage genoemde dataformaten en doorgifteprotocollen te gebruiken, dienen te worden vrijgesteld van de verplichting om deze formaten en protocollen te gebruiken. De lidstaten zouden met de luchtvaartmaatschappijen op bilaterale basis afspraken moeten maken over de elektronische middelen die moeten worden gebruikt om een passend veiligheidsniveau voor de doorgifte van PNR-gegevens door deze luchtvaartmaatschappijen te waarborgen.

(4)

Overeenkomstig overweging 17 van Richtlijn (EU) 2016/681 dienen de richtsnoeren van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) de grondslag te zijn bij het vaststellen van de ondersteunde dataformaten voor de doorgifte van PNR-gegevens door luchtvaartmaatschappijen aan de lidstaten.

(5)

Het dataformaat PNRGOV, dat als internationale norm voor de doorgifte van PNR-gegevens is erkend, is gezamenlijk ontwikkeld door overheden, luchtvaartmaatschappijen en dienstverleners onder auspiciën van de Internationale Luchtvaartassociatie (IATA), de ICAO en de Werelddouaneorganisatie (WDO). Het dataformaat PNRGOV moet voldoen aan de normen voor de uitwisseling van passagiers- en luchthavengegevens (Passenger and Airport Data Interchange Standards (PADIS) — de EDIFACT- en XML-implementatierichtsnoeren voor PNRGOV-berichten), die zijn goedgekeurd en gepubliceerd door het Contactcomité voor de richtsnoeren van de WCO/IATA/ICAO over API- en PNR-gegevens.

(6)

UN/EDIFACT PAXLST is het voor de doorgifte van advance passenger information (API-gegevens) te gebruiken dataformaat. Dit formaat moet overeenkomstig artikel 8, lid 2, van Richtlijn (EU) 2016/681 worden gebruikt voor de doorgifte van API-gegevens die luchtvaartmaatschappijen in het kader van hun normale bedrijfsvoering hebben verzameld, maar niet met dezelfde technische middelen bewaren als andere PNR-gegevens.

(7)

Tegenwoordig maken de meeste luchtvaartmaatschappijen voor de doorgifte van passagiersgegevens aan de nationale autoriteiten gebruik van twee doorgifteprotocollen: IBM MQ en IATA Type B.

(8)

IBM MQ is een propriëtair product van IBM Corporation dat voor veilige en betrouwbare bezorging van berichten zorgt, de integriteit van het bericht behoudt en het risico van informatieverlies minimaliseert, en gebruikmaakt van wachtrijen om de uitwisseling van berichten tussen toepassingen, systemen, diensten en bestanden te vergemakkelijken.

(9)

Type B messaging is de term die de IATA hanteert voor het berichtensysteem dat gebruikt wordt in de luchtvaart- en de reissector. Het geldt binnen de luchtvaartsector als uiterst betrouwbaar en veilig en ondersteunt dan ook bedrijfskritische toepassingen.

(10)

Niet alle luchtvaartmaatschappijen zijn in staat om binnen minder dan vier tot vijf jaar over te stappen op een ander doorgifteprotocol dan zij momenteel gebruiken.

(11)

Overeenkomstig artikel 16, lid 2, van Richtlijn (EU) 2016/681 moeten luchtvaartmaatschappijen, met ingang van één jaar na de datum waarop dit uitvoeringsbesluit wordt vastgesteld, ten minste een van de daarbij ingestelde dataformaten en gemeenschappelijke protocollen kunnen gebruiken.

(12)

In dit uitvoeringsbesluit moet derhalve de actuele situatie van de bedrijfstak in aanmerking worden genomen en worden voorzien in de mogelijkheid dat luchtvaartmaatschappijen, ook voor de toepassing van Richtlijn (EU) 2016/681, gebruik blijven maken van dezelfde dataformaten en doorgifteprotocollen die momenteel binnen de bedrijfstak de norm zijn.

(13)

Anderzijds moet het gebruik van open standaarddataformaten en doorgifteprotocollen, inclusief de toepassing van Europese normen, zo veel mogelijk worden aangemoedigd.

(14)

De Commissie stimuleert momenteel het gebruik van het AS4-protocol, met name in het kader van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen. Dit protocol moet derhalve als alternatief voor de protocollen IBM MQ en IATA Type B worden genoemd.

(15)

De bedrijfstak en de lidstaten moeten worden aangemoedigd om samen met de internationale partners, de ICAO en de WDO de nodige maatregelen te nemen om geschikte open standaardprotocollen op te nemen in de lijst van internationaal aanvaarde referentieprotocollen die de luchtvaartmaatschappijen mogen gebruiken voor de doorgifte van PNR-gegevens aan de passagiersinformatie-eenheden van de lidstaten.

(16)

Dit uitvoeringsbesluit moet derhalve binnen vier jaar na de datum van vaststelling worden geëvalueerd om te beoordelen of de propriëtaire producten kunnen worden vervangen door open standaarddoorgifteprotocollen. Tevens moet daarbij worden overwogen om eventuele nieuwe edities van de bestaande EDIFACT- en XML-versies van PNRGOV en EDIFACT PAXLST aan de lijst toe te voegen en mogelijk XML-normen voor het API-berichtenverkeer te ontwikkelen.

(17)

De lidstaten kunnen eveneens overwegen om aan de luchtvaartmaatschappijen de ontvangst van een PNR-doorgifte te bevestigen door middel van een ACKRES-bericht. Een besluit daartoe moet worden gebaseerd op een bilaterale regeling tussen de luchtvaartmaatschappij en de lidstaat, zoals door de IATA aanbevolen.

(18)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het in artikel 17, lid 1, van Verordening (EU) 2016/681 bedoelde comité,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Gemeenschappelijke protocollen en ondersteunde dataformaten

1.   Luchtvaartmaatschappijen maken, bij het doorgeven van PNR-gegevens aan de passagiersinformatie-eenheden van de lidstaten overeenkomstig Richtlijn (EU) 2016/681, gebruik van een van de dataformaten en doorgifteprotocollen bedoeld in de punten 1 en 2 van de bijlage bij dit besluit.

2.   Indien luchtvaartmaatschappijen API-gegevens (advance passenger information) als bedoeld in artikel 8, lid 2, van Richtlijn (EU) 2016/681 niet samen met de PNR-gegevens voor dezelfde vlucht doorgeven, maken zij gebruik van het dataformaat bedoeld in punt 3 van de bijlage bij dit besluit.

3.   Luchtvaartmaatschappijen die geen vluchten van of naar derde landen dan wel vluchten binnen de EU volgens een specifieke openbare dienstregeling uitvoeren en niet beschikken over de noodzakelijke infrastructuur ter ondersteuning van de in de bijlage vermelde dataformaten en doorgifteprotocollen, geven in afwijking van de leden 1 en 2 van dit artikel de PNR-gegevens door met bilateraal door de luchtvaartmaatschappij en de desbetreffende lidstaat overeen te komen elektronische middelen die voldoende waarborgen bieden wat de technische beveiligingsmaatregelen betreft.

Artikel 2

Evaluatie

1.   Uiterlijk op 28 april 2021 verricht de Commissie een evaluatie van dit uitvoeringsbesluit. Bij de evaluatie wordt in het bijzonder beoordeeld of de mogelijkheid bestaat om, uitsluitend of in aanvulling op de bestaande protocollen, in open standaarddoorgifteprotocollen te voorzien, waarbij de aansluiting bij internationale normen en beste praktijken wordt gewaarborgd.

2.   In het licht van deze evaluatie kan de Commissie een wijziging van dit besluit vaststellen.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 28 april 2017.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 119 van 4.5.2016, blz. 132.


BIJLAGE

1.   Dataformaten voor de doorgifte van PNR-gegevens

EDIFACT PNRGOV, zoals beschreven in de EDIFACT-implementatierichtsnoeren; PNR-gegevens worden gepusht naar de staten of andere autoriteiten; PNRGOV-bericht versie 11.1 of nieuwer;

XML PNRGOV, zoals beschreven in de XML-implementatierichtsnoeren; PNR-gegevens worden gepusht naar de staten of andere autoriteiten; PNRGOV-bericht versie 13.1 of nieuwer.

2.   Doorgifteprotocollen voor de doorgifte van PNR-gegevens

IBM MQ;

IATA Type B;

AS4-profiel van ebMS 3.0 versie 1.0, OASIS-norm, gepubliceerd op 23 januari 2013. Implementatie van AS4 overeenkomstig het e-SENS AS4-profiel dat is ontwikkeld in het kader van de Large Scale Pilot van e-SENS, actuele identificator en versie: „PR — AS4 — 1.10”. De financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen blijft ook vanaf 2017 zorgen voor het onderhoud en de verbetering van deze implementatierichtsnoeren.

3.   Dataformaten voor de doorgifte van API-gegevens, indien deze afzonderlijk van het PNR-bericht worden doorgegeven

EDIFACT PAXLST, zoals beschreven in de implementatierichtsnoeren, versie 2003 of nieuwer, van WCO/IATA/ICAO Passenger List message (PAXLST).


Top