Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0043

Besluit (EU) 2017/43 van de Raad van 12 december 2016 betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, over de actualisering van de bijlagen XXI-A tot XXI-P met betrekking tot de aanpassing van de wetgeving op het gebied van overheidsopdrachten

OJ L 6, 11.1.2017, p. 2–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/43/oj

11.1.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 6/2


BESLUIT (EU) 2017/43 VAN DE RAAD

van 12 december 2016

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, opgericht krachtens de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, over de actualisering van de bijlagen XXI-A tot XXI-P met betrekking tot de aanpassing van de wetgeving op het gebied van overheidsopdrachten

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 486 van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (1) („de overeenkomst”), voorziet in de voorlopige toepassing van een deel van de overeenkomst, zoals bepaald door de Unie.

(2)

Artikel 1 van Besluit 2014/668/EU van de Raad (2) geeft aan welke bepalingen van de overeenkomst voorlopig dienen te worden toegepast, waaronder de bepalingen inzake overheidsopdrachten en bijlage XXI bij de overeenkomst. Die bepalingen worden sinds 1 januari 2016 voorlopig toegepast.

(3)

Artikel 153 van de overeenkomst bepaalt dat Oekraïne er zorg voor draagt dat zijn wetgeving inzake overheidsopdrachten geleidelijk in overeenstemming met het desbetreffende acquis van de Unie wordt gebracht overeenkomstig de bepalingen van bijlage XXI bij de overeenkomst.

(4)

Verschillende handelingen van de Unie die zijn opgesomd in bijlage XXI bij de overeenkomst zijn sedert de parafering van de overeenkomst op 30 maart 2012 gewijzigd of ingetrokken.

(5)

Volgens artikel 149 van de overeenkomst worden de drempelwaarden voor overheidsopdrachten neergelegd in bijlage XXI-P bij de overeenkomst geregeld herzien, te beginnen in het eerste even jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst.

(6)

Voorts is het passend rekening te houden met de vooruitgang die Oekraïne heeft geboekt bij de aanpassing aan het acquis van de Unie, en bepaalde termijnen te wijzigen.

(7)

Bijlage XXI moet derhalve worden geactualiseerd om rekening te houden met de ontwikkeling van het daarin genoemde acquis van de Unie en de in bijlage XXI-P bij de overeenkomst opgenomen drempelwaarden voor overheidsopdrachten moeten worden herzien.

(8)

Artikel 149 van de overeenkomst bepaalt dat de herziening van de drempelwaarden in bijlage XXI-P bij de overeenkomst wordt goedgekeurd door het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken.

(9)

Overeenkomstig artikel 463, lid 3, van de overeenkomst is de Associatieraad bevoegd de bijlagen bij de overeenkomst te actualiseren of te wijzigen.

(10)

Artikel 1 van Besluit nr. 3/2014 van de Associatieraad (3) delegeert aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken de bevoegdheid tot actualisering of wijziging van de handelsgerelateerde bijlagen bij de overeenkomst, waaronder bijlage XXI inzake hoofdstuk 8 (Overheidsopdrachten) van titel IV (Handel en daarmee verband houdende aangelegenheden).

(11)

Daarom is het passend het standpunt van de Unie vast te stellen dat namens de Unie moet worden ingenomen over de actualisering van bijlage XXI bij de overeenkomst die moet worden goedgekeurd door het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken.

(12)

Artikel 152, lid 1, van de overeenkomst bepaalt dat Oekraïne bij het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken een uitgebreid stappenplan indient voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving inzake overheidsopdrachten, met tijdschema's en termijnen voor alle hervormingen in termen van aanpassing van wetgeving en institutionele capaciteitsopbouw. Dit stappenplan moet in overeenstemming zijn met de in bijlage XXI-A bij deze overeenkomst vermelde fasen en tijdschema's.

(13)

Artikel 152, lid 3, bepaalt dat pas na een positief advies van het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken het uitgebreide stappenplan wordt beschouwd als referentiedocument voor de tenuitvoerlegging, d.w.z. voor de aanpassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten aan het acquis van de Unie.

(14)

Daarom is het passend het standpunt van de Unie vast te stellen dat namens de Unie moet worden ingenomen over een positief advies over het uitgebreide stappenplan dat moet worden goedgekeurd door het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, dat is opgericht krachtens artikel 465 van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds („de overeenkomst”), over de actualisering van bijlage XXI bij de overeenkomst wordt gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van dat comité.

2.   Kleine technische verbeteringen van het ontwerpbesluit kunnen zonder nader besluit van de Raad van de Europese Unie worden goedgekeurd door de vertegenwoordigers van de Unie in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken.

Artikel 2

Het namens de Unie in te nemen standpunt in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, dat is opgericht krachtens artikel 465 van de overeenkomst, over het positieve advies over het uitgebreide stappenplan, wordt gebaseerd op het in artikel 1, lid 1, bedoelde ontwerpbesluit van dat comité.

Artikel 3

Na vaststelling worden de besluiten van het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 12 december 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  PB L 161 van 29.5.2014, blz. 3.

(2)  Besluit 2014/668/EU van de Raad van 23 juni 2014 inzake de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, wat titel III (met uitzondering van de bepalingen betreffende de behandeling van onderdanen van derde landen die legaal werken op het grondgebied van de andere partij) en de titels IV, V, VI en VII, alsmede de desbetreffende bijlagen en protocollen daarvan betreft (PB L 278 van 20.9.2014, blz. 1).

(3)  Besluit nr. 3/2014 van de Associatieraad EU-Oekraïne van 15 december 2014 inzake de overdracht van enkele bevoegdheden van de Associatieraad aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken [2015/980] (PB L 158 van 24.6.2015, blz. 4).


ONTWERP

BESLUIT Nr. 1/2016 AN HET ASSOCIATIECOMITÉ EU-OEKRAÏNE IN ZIJN SAMENSTELLING VOOR HANDELSVRAAGSTUKKEN

van …

tot actualisering van bijlage XXI bij de associatieovereenkomst en betreffende het geven van een positief advies over een uitgebreid stappenplan op het gebied van overheidsopdrachten

HET ASSOCIATIECOMITÉ IN ZIJN SAMENSTELLING VOOR HANDELSVRAAGSTUKKEN,

Gezien de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (1) („de overeenkomst”), en met name de artikelen 149, 153 en 463,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 486 van de overeenkomst wordt een deel van de overeenkomst, waaronder de bepalingen betreffende overheidsopdrachten, sinds 1 januari 2016 voorlopig toegepast.

(2)

Artikel 149 van de overeenkomst bepaalt dat de drempelwaarden voor overheidsopdrachten vastgesteld in bijlage XXI-P bij de overeenkomst geregeld worden herzien, te beginnen in het eerste even jaar na de inwerkingtreding van de overeenkomst; deze herziening wordt goedgekeurd door het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, zoals bedoeld in artikel 465, lid 4, van de overeenkomst.

(3)

Artikel 153 van de overeenkomst bepaalt dat Oekraïne er zorg voor draagt dat zijn wetgeving inzake overheidsopdrachten geleidelijk in overeenstemming met het desbetreffende acquis van de Unie wordt gebracht overeenkomstig de bepalingen van bijlage XXI bij de overeenkomst.

(4)

Verschillende handelingen van de Unie die zijn opgesomd in bijlage XXI bij de overeenkomst zijn sedert de parafering van de associatieovereenkomst op 30 maart 2012 herschikt of ingetrokken en vervangen door een nieuwe handeling van de Unie. De Unie heeft met name de volgende handelingen vastgesteld en ter kennis gebracht van Oekraïne:

a)

Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad (2);

b)

Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad (3);

c)

Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad (4).

(5)

De bovenvermelde richtlijnen hielden een wijziging in van de in bijlage XXI-P vastgestelde drempelbedragen voor overheidsopdrachten, die vervolgens opnieuw werden gewijzigd bij respectievelijk de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2015/2170 (5), (EU) 2015/2171 (6) en (EU) 2015/2172 (7) van de Commissie.

(6)

Overeenkomstig artikel 463, lid 3, van de overeenkomst is de Associatieraad bevoegd de bijlagen bij de overeenkomst te actualiseren of te wijzigen.

(7)

Overeenkomstig de artikelen 149, 153 en 463 van de overeenkomst moet bijlage XXI bij de overeenkomst worden geactualiseerd om rekening te houden met de wijzigingen van het in die bijlage opgenomen acquis van de Unie.

(8)

Het nieuwe acquis van de Unie inzake overheidsopdrachten heeft een nieuwe structuur. Het is wenselijk om die nieuwe structuur in bijlage XXI te weerspiegelen. Duidelijkheidshalve moet bijlage XXI in zijn geheel worden geactualiseerd en worden vervangen door de aan dit besluit gehechte bijlage. Voorts is het passend rekening te houden met de vooruitgang die Oekraïne heeft geboekt bij de aanpassing aan het acquis van de Unie.

(9)

Overeenkomstig artikel 465, lid 2, van de overeenkomst kan de Associatieraad bevoegdheden overdragen aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken, waaronder de bevoegdheid om bindende besluiten te nemen.

(10)

De Associatieraad EU-Oekraïne heeft het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken bij Besluit nr. 3/2014 (8) van 15 december 2014 gemachtigd om bepaalde handelsgerelateerde bijlagen te actualiseren of te wijzigen,

(11)

Artikel 152, lid 1, van de overeenkomst bepaalt dat Oekraïne bij het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken een uitgebreid stappenplan indient voor de tenuitvoerlegging van de wetgeving op het ge bied van overheidsopdrachten, met tijdschema's en termijnen voor alle hervormingen in termen van aanpassing van wetgeving aan het acquis van de Unie.

(12)

Artikel 152, lid 3, bepaalt dat dit stappenplan pas na een positief advies van het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken wordt beschouwd als referentiedocument voor de tenuitvoerlegging, namelijk voor de aanpassing van de wetgeving inzake overheidsopdrachten aan het acquis van de Unie.

(13)

Het is derhalve passend dat het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken een besluit vaststelt waarin het een positief advies geeft over het uitgebreide stappenplan,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage XXI bij de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, wordt vervangen door de aan dit besluit gehechte geactualiseerde versie van de bijlage.

Artikel 2

Het uitgebreide stappenplan dat bij verordening van het kabinet van ministers van Oekraïne van 24 februari 2016 (nummer 175-p) werd goedgekeurd en door de regering van Oekraïne op 24 februari 2016 werd vastgesteld, krijgt een positief advies.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te …, …

Voor het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken

De voorzitter


(1)  PB L 161 van 29.5.2014, blz. 3.

(2)  Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 1).

(3)  Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 inzake het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 65).

(4)  Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/17/EG (PB L 94 van 28.3.2014, blz. 243).

(5)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2015/2170 van de Commissie van 24 november 2015 tot wijziging van Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en van de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten (PB L 307 van 25.11.2015, blz. 5).

(6)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr.2015/2171 van de Commissie van 24 november 2015 tot wijziging van Richtlijn 2014/25/EU van het Europees Parlement en van de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten (PB L 307 van 25.11.2015, blz. 7).

(7)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2015/2172 van de Commissie van 24 november 2015 tot wijziging van Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en van de Raad wat betreft de toepassingsdrempels inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten (PB L 307 van 25.11.2015, blz. 9).

(8)  Besluit nr. 3/2014 van de Associatieraad EU-Oekraïne van 15 december 2014 inzake de overdracht van enkele bevoegdheden van de Associatieraad aan het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken (PB L 158 van 24.6.2015, blz. 4).

BIJLAGE XXI-A BIJ HOOFDSTUK 8

INDICATIEF TIJDSCHEMA VOOR INSTITUTIONELE HERVORMING, AANPASSING VAN DE WETGEVING EN MARKTTOEGANG

Fase

 

Indicatief tijdschema

Markttoegang door Oekraïne verleend aan de EU

Markttoegang door de EU verleend aan Oekraïne

 

1.

Uitvoering van artikel 150, lid 2, en artikel 151 van deze overeenkomst

Overeenstemming over de hervormingsstrategie bedoeld in artikel 152 van deze overeenkomst

zes maanden na de inwerkingtreding van deze overeenkomst

Leveringen aan centrale overheidsinstanties

Leveringen aan centrale overheidsinstanties

 

2.

Aanpassing aan en uitvoering van de basiselementen van Richtlijn 2014/24/EU en van Richtlijn 89/665/EEG

3 jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst

Leveringen aan centrale, regionale en plaatselijke overheidsinstanties en publiekrechtelijke instellingen

Leveringen aan centrale, regionale en plaatselijke overheidsinstanties en publiekrechtelijke instellingen

Bijlagen XXI-B en XXI-C

3.

Aanpassing aan en uitvoering van de basiselementen van Richtlijn 2014/25/EU en van Richtlijn 92/13/EEG

4 jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst

Leveringen aan alle aanbestedende diensten in de nutssector

Leveringen aan alle aanbestedende diensten

Bijlagen XXI-D en XXI-E

4.

Aanpassing aan en uitvoering van andere elementen van Richtlijn 2014/24/EU Aanpassing aan en uitvoering van Richtlijn 2014/23/EU

6 jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst

Opdrachten voor diensten en werken en concessies voor alle aanbestedende diensten

Opdrachten voor diensten en werken en concessies voor alle aanbestedende diensten

Bijlagen XXI-F, XXI-G en XXI-H

5.

Aanpassing aan en uitvoering van andere elementen van Richtlijn 2014/25/EU

8 jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst

Opdrachten voor diensten en werken voor alle aanbestedende diensten in de nutssector

Opdrachten voor diensten en werken voor alle aanbestedende diensten in de nutssector

Bijlagen XXI-I en XXI-J

BIJLAGE XXI-B BIJ HOOFDSTUK 8

BASISELEMENTEN VAN RICHTLIJN 2014/24/EU

van 26 februari 2014 betreffende overheidsopdrachten

(Fase 2)

TITEL I

Toepassingsgebied, definities en algemene beginselen

HOOFDSTUK I

Toepassingsgebied en definities

Afdeling 1

Onderwerp en definities

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied: leden 1, 2, 5 en 6

Artikel 2

Definities: lid 1, punten 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23 en 24

Artikel 3

Gemengde aanbesteding

Afdeling 2

Drempels

Artikel 4

Drempelbedragen

Artikel 5

Methoden voor de berekening van de geraamde waarde van een opdracht

Afdeling 3

Uitsluitingen

Artikel 7

Opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

Artikel 8

Specifieke uitsluitingen op het gebied van elektronische communicatie

Artikel 9

Overheidsopdrachten en prijsvragen op grond van internationale voorschriften

Artikel 10

Specifieke uitsluitingen voor opdrachten voor diensten

Artikel 11

Op basis van een alleenrecht gegunde opdrachten voor diensten

Artikel 12

Overheidsopdrachten tussen entiteiten in de overheidssector

Afdeling 4

Specifieke situaties

Onderafdeling 1

Gesubsidieerde opdrachten en onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten

Artikel 13

Door aanbestedende diensten gesubsidieerde opdrachten

Artikel 14

Onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten

Onderafdeling 2

Aanbestedingen waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn

Artikel 15

Defensie en veiligheid

Artikel 16

Gemengde opdrachten waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn

Artikel 17

Overheidsopdrachten en prijsvragen waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn en die overeenkomstig internationale regels worden gegund of uitgeschreven

HOOFDSTUK II

Algemene bepalingen

Artikel 18

Aanbestedingsbeginselen

Artikel 19

Ondernemers

Artikel 21

Vertrouwelijkheid

Artikel 22

Regels betreffende de communicatiemiddelen: leden 2 tot en met 6

Artikel 23

Nomenclaturen

Artikel 24

Belangenconflicten

TITEL II

Voorschriften inzake overheidsopdrachten

HOOFDSTUK I

Procedures

Artikel 26

Keuze van de procedure: leden 1 en 2; lid 4, eerste mogelijkheid; leden 5 en 6

Artikel 27

Openbare procedure

Artikel 28

Niet-openbare procedure

Artikel 29

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Artikel 32

Gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

HOOFDSTUK III

Verloop van de procedure

Afdeling 1

Voorbereiding

Artikel 40

Voorafgaande marktconsultaties

Artikel 41

Voorafgaande betrokkenheid van gegadigden of inschrijvers

Artikel 42

Technische specificaties

Artikel 43

Keurmerken

Artikel 44

Testverslagen, certificatie en andere bewijsmiddelen: leden 1 en 2

Artikel 45

Varianten

Artikel 46

Verdeling van opdrachten in percelen

Artikel 47

Vaststelling van termijnen

Afdeling 2

Bekendmaking en transparantie

Artikel 48

Vooraankondigingen

Artikel 49

Aankondigingen van opdrachten

Artikel 50

Aankondigingen gegunde opdracht: leden 1 en 4

Artikel 51

Opmaak en wijze van bekendmaking van aankondigingen: lid 1, eerste alinea, en lid 5, eerste alinea

Artikel 53

Elektronische beschikbaarheid van aanbestedingsstukken

Artikel 54

Uitnodigingen aan gegadigden

Artikel 55

Informatieverstrekking aan gegadigden en inschrijvers

Afdeling 3

Selectie van deelnemers en gunning van opdrachten

Artikel 56

Algemene beginselen

Onderafdeling 1

Kwaliteitscriteria voor de selectie

Artikel 57

Uitsluitingsgronden

Artikel 58

Selectiecriteria

Artikel 59

Uniform Europees Aanbestedingsdocument: lid 1 mutatis mutandis, en lid 4

Artikel 60

Bewijsmiddelen

Artikel 62

Kwaliteitsnormen en normen inzake milieubeheer: leden 1 en 2

Artikel 63

Beroep op de draagkracht van andere entiteiten

Onderafdeling 2

Beperking van het aantal gegadigden, inschrijvingen en oplossingen

Artikel 65

Beperking van het aantal in andere opzichten gekwalificeerde gegadigden die worden uitgenodigd tot deelneming

Artikel 66

Beperking van het aantal inschrijvingen en oplossingen

Onderafdeling 3

Gunning van de opdracht

Artikel 67

Gunningscriteria

Artikel 68

Levenscycluskosten: leden 1 en 2

Artikel 69

Abnormaal lage inschrijvingen: leden 1 tot en met 4

HOOFDSTUK IV

Uitvoering van de opdracht

Artikel 70

Voorwaarden waaronder de opdracht wordt uitgevoerd

Artikel 71

Onderaanneming

Artikel 72

Wijziging van opdrachten gedurende de looptijd

Artikel 73

Beëindiging van opdrachten

TITEL III

Bijzondere aanbestedingsregelingen

HOOFDSTUK I

Sociale en andere specifieke diensten

Artikel 74

Gunning van opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten

Artikel 75

Bekendmaking van aankondigingen

Artikel 76

Beginselen van het gunnen van overheidsopdrachten

BIJLAGEN

BIJLAGE II

LIJST VAN WERKZAAMHEDEN IN DE ZIN VAN Artikel 2, LID 1, PUNT 6, ONDER a)

BIJLAGE III

LIJST VAN PRODUCTEN, ALS BEDOELD IN Artikel 4, ONDER b), BETREFFENDE HET GUNNEN DOOR AANBESTEDENDE DIENSTEN VAN OPDRACHTEN OP HET GEBIED VAN DEFENSIE

BIJLAGE IV

EISEN TEN AANZIEN VAN INSTRUMENTEN EN MIDDELEN VOOR DE ELEKTRONISCHE ONTVANGST VAN INSCHRIJVINGEN, VERZOEKEN TOT DEELNAME OF PLANNEN EN ONTWERPEN BIJ PRIJSVRAGEN

BIJLAGE V

INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN

Deel A:

INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN VAN BEKENDMAKING VAN EEN VOORAANKONDIGING VIA EEN KOPERSPROFIEL MOETEN WORDEN OPGENOMEN

Deel B:

INLICHTINGEN DIE IN VOORAANKONDIGINGEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN (als bedoeld in artikel 48)

Deel C:

INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN VAN OPDRACHEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN (als bedoeld in artikel 49)

Deel D:

INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN VAN GEGUNDE OPDRACHTEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN (als bedoeld in artikel 50)

Deel G:

INLICHTINGEN DIE IN MEDEDELINGEN INZAKE WIJZIGING VAN EEN OPDRACHT GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN MOETEN WORDEN OPGENOMEN (als bedoeld in artikel 72, lid 1)

Deel H:

INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN VAN OPDRACHTEN TEN AANZIEN VAN OPDRACHTEN VOOR SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN (als bedoeld in artikel 75, lid 1)

Deel I:

INLICHTINGEN DIE IN VOORAANKONDIGINGEN VOOR SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN (als bedoeld in artikel 75, lid 1)

Deel J:

INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN VAN GEGUNDE OPDRACHTEN TEN AANZIEN VAN OPDRACHTEN VOOR SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN (als bedoeld in artikel 75, lid 2)

BIJLAGE VII

DEFINITIE VAN ENKELE TECHNISCHE SPECIFICATIES

BIJLAGE IX

INHOUD VAN DE UITNODIGINGEN TOT INSCHRIJVING, TOT DEELNEMING AAN DE DIALOOG OF TOT BEVESTIGING VAN DE BELANGSTELLING ALS BEDOELD IN Artikel 54

BIJLAGE X

LIJST VAN INTERNATIONALE SOCIALE EN MILIEUOVEREENKOMSTEN, ALS BEDOELD IN Artikel 18, LID 2

BIJLAGE XII

BEWIJSMIDDELEN VOOR SELECTIECRITERIA

BIJLAGE XIV

DIENSTEN BEDOELD IN Artikel 74

BIJLAGE XXI-C BIJ HOOFDSTUK 8

BASISELEMENTEN VAN RICHTLIJN 89/665/EEG

van 21 december 1989 houdende de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken (Richtlijn 89/665/EEG)

zoals gewijzigd bij Richtlijn 2007/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2007 tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG van de Raad met betrekking tot de verhoging van de doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten (Richtlijn 2007/66/EG) en Richtlijn 2014/23/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten (Richtlijn 2014/23/EU)

(Fase 2)

Artikel 1

Toepassingsgebied en beschikbaarheid van beroepsprocedures

Artikel 2

Voorschriften voor beroepsprocedures

Artikel 2 bis

Opschortende termijn

Artikel 2 ter

Afwijkingen van de opschortende termijn

Artikel 2 ter, eerste alinea, onder b)

Artikel 2 quater

Termijnen voor het instellen van beroep

Artikel 2 quinquies

Onverbindendheid

Lid 1, onder b)

Leden 2 en 3

Artikel 2 sexies

Inbreuken op deze richtlijn en alternatieve sancties

Artikel 2 septies

Termijnen

BIJLAGE XXI-D BIJ HOOFDSTUK 8

BASISELEMENTEN VAN RICHTLIJN 2014/25/EU

van 26 februari 2014 betreffende aanbestedingen door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten

(Fase 3)

TITEL I

Toepassingsgebied, definities en algemene beginselen

HOOFDSTUK I

Onderwerp en definities

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied: leden 1, 2, 5 en 6

Artikel 2

Definities: punten 1 tot en met 9, 13 tot en met16 en 18 tot en met 20

Artikel 3

Aanbestedende diensten (leden 1 en 4)

Artikel 4

Aanbestedende instanties: leden 1 tot en met 3

Artikel 5

Gemengde aanbestedingen en aanbestedingen voor dezelfde activiteit

Artikel 6

Aanbestedingen voor verschillende activiteiten

HOOFDSTUK II

Activiteiten

Artikel 7

Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel 8

Gas en warmte

Artikel 9

Elektriciteit

Artikel 10

Water

Artikel 11

Vervoersdiensten

Artikel 12

Havens en luchthavens

Artikel 13

Postdiensten

Artikel 14

Winning van aardolie en gas en exploratie of winning van steenkool of andere vaste brandstoffen

HOOFDSTUK III

Materieel toepassingsgebied

Afdeling 1

Drempels

Artikel 15

Drempelbedragen

Artikel 16

Methoden voor de berekening van de geraamde waarde van een opdracht leden 1 tot en met 4 en 7 tot en met14

Afdeling 2

Uitgesloten opdrachten en prijsvragen; speciale bepalingen voor aanbestedingen waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn

Onderafdeling 1

Uitsluitingen die van toepassing zijn op alle aanbestedende instanties en bijzondere uitsluitingen voor de sectoren water- en energievoorziening

Artikel 18

Opdrachten voor wederverkoop of verhuur aan derden: lid 1

Artikel 19

Opdrachten en prijsvragen voor andere doeleinden dan de uitoefening van een onder deze richtlijn vallende activiteit of voor de uitoefening van een dergelijke activiteit in een derde land: lid 1

Artikel 20

Opdrachten en prijsvragen op grond van internationale voorschriften

Artikel 21

Specifieke uitsluitingen voor opdrachten voor diensten

Artikel 22

Op basis van een alleenrecht gegunde opdrachten voor diensten

Artikel 23

Door bepaalde aanbestedende instanties gegunde opdrachten voor de aankoop van water en voor de levering van energie of brandstoffen, bestemd voor de opwekking van energie

Onderafdeling 2

Aanbestedingen waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn

Artikel 24

Defensie en veiligheid

Artikel 25

Gemengde opdrachten die op dezelfde activiteit betrekking hebben en waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn

Artikel 26

Opdrachten die op verschillende activiteiten betrekking hebben en waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn

Artikel 27

Opdrachten en prijsvragen waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn en die overeenkomstig internationale regels worden gegund of uitgeschreven

Onderafdeling 3

Bijzondere betrekkingen (samenwerking, verbonden ondernemingen en gezamenlijke ondernemingen)

Artikel 28

Opdrachten van de ene aanbestedende dienst aan de andere

Artikel 29

Opdrachten gegund aan een verbonden onderneming

Artikel 30

Opdrachten gegund aan een gezamenlijke onderneming of aan een aanbestedende instantie die deel uitmaakt van een gezamenlijke onderneming

Onderafdeling 4

Bijzondere situaties

Artikel 32

Onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten

HOOFDSTUK IV

Algemene beginselen

Artikel 36

Aanbestedingsbeginselen

Artikel 37

Ondernemers

Artikel 39

Vertrouwelijkheid

Artikel 40

Regels betreffende de communicatiemiddelen

Artikel 41

Nomenclaturen

Artikel 42

Belangenconflicten

TITEL II

Op opdrachten toepasselijke bepalingen

HOOFDSTUK I

Procedures

Artikel 44

Keuze van de procedure: leden 1, 2 en 4

Artikel 45

Openbare procedure

Artikel 46

Niet-openbare procedure

Artikel 47

Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Artikel 50

Gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging: punten a) tot en met i)

HOOFDSTUK III

Verloop van de procedure

Afdeling 1

Voorbereiding

Artikel 58

Voorafgaande marktraadplegingen

Artikel 59

Voorafgaande betrokkenheid van gegadigden of inschrijvers

Artikel 60

Technische specificaties

Artikel 61

Keurmerken

Artikel 62

Testverslagen, certificatie en andere bewijsmiddelen

Artikel 63

Mededeling van de technische specificaties

Artikel 64

Varianten

Artikel 65

Verdeling van opdrachten in percelen

Artikel 66

Vaststelling van termijnen

Afdeling 2

Bekendmaking en transparantie

Artikel 67

Periodieke indicatieve aankondigingen

Artikel 68

Aankondigingen inzake het bestaan van een erkenningsregeling

Artikel 69

Aankondigingen van opdrachten

Artikel 70

Aankondigingen gegunde opdracht: leden 1, 3 en 4

Artikel 71

Opmaak en wijze van bekendmaking van aankondigingen: lid 1, en lid 5, eerste alinea

Artikel 73

Elektronische beschikbaarheid van aanbestedingsstukken

Artikel 74

Uitnodigingen aan gegadigden

Artikel 75

Informatieverstrekking aan aanvragers van erkenning, gegadigden en inschrijvers

Afdeling 3

Selectie van deelnemers en gunning van opdrachten

Artikel 76

Algemene beginselen

Onderafdeling 1

Erkenning en kwalitatieve selectie

Artikel 78

Kwaliteitscriteria voor de selectie

Artikel 79

Beroep op de draagkracht van andere entiteiten: lid 2

Artikel 80

Gebruik van uitsluitingsgronden en selectiecriteria als bedoeld in Richtlijn 2014/24/EU

Artikel 81

Kwaliteitsnormen en normen inzake milieubeheer: leden 1 en 2

Onderafdeling 2

Gunning van de opdracht

Artikel 82

Gunningscriteria

Artikel 83

Levenscycluskosten: leden 1 en 2

Artikel 84

Abnormaal lage inschrijvingen: leden 1 tot en met 4

HOOFDSTUK IV

Uitvoering van de opdracht

Artikel 87

Voorwaarden waaronder de opdracht wordt uitgevoerd

Artikel 88

Onderaanneming

Artikel 89

Wijziging van opdrachten gedurende de looptijd

Artikel 90

Beëindiging van opdrachten

TITEL III

Bijzondere aanbestedingsregelingen

HOOFDSTUK I

Sociale diensten en andere specifieke diensten

Artikel 91

Gunning van opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten

Artikel 92

Bekendmaking van aankondigingen

Artikel 93

Beginselen van het plaatsen van overheidsopdrachten

BIJLAGEN

BIJLAGE I

Lijst van activiteiten in de zin van artikel 2, punt 2, onder a)

BIJLAGE V

Voorschriften met betrekking tot instrumenten en middelen voor de elektronische ontvangst van inschrijvingen, aanvragen tot deelname, aanvragen tot erkenning en plannen en ontwerpen bij prijsvragen

BIJLAGE VI A

Informatie die moet worden vermeld in periodieke indicatieve aankondigingen (als bedoeld in artikel 67)

BIJLAGE VI B

Informatie die moet worden vermeld in de aankondiging van bekendmaking via het kopersprofiel van een niet als oproep tot mededinging gebruikte periodieke indicatieve aankondiging (als bedoeld in artikel 67, lid 1)

BIJLAGE VIII

Definitie van enkele technische specificaties

BIJLAGE IX

Specificaties betreffende de bekendmaking

BIJLAGE X

Informatie die in de aankondiging inzake het bestaan van een erkenningsregeling moet worden opgenomen (als bedoeld in artikel 44, lid 4, onder b), en artikel 68)

BIJLAGE XI

Inlichtingen die in aankondigingen van opdrachten moeten worden opgenomen (als bedoeld in artikel 69)

BIJLAGE XII

Inlichtingen die in aankondigingen van gegunde opdrachten moeten worden opgenomen (als bedoeld in artikel 70)

BIJLAGE XIII

Inhoud van de uitnodigingen tot indiening van inschrijvingen, tot deelname aan de dialoog, tot onderhandelingen of tot bevestiging van belangstelling (als bedoeld in artikel 74)

BIJLAGE XIV

Lijst van internationale sociale en milieuovereenkomsten (als bedoeld in artikel 36, lid 2)

BIJLAGE XVI

Inlichtingen die in mededelingen inzake wijziging van een opdracht gedurende de looptijd ervan moeten worden opgenomen (als bedoeld in artikel 89, lid 1)

BIJLAGE XVII

Diensten in de zin van artikel 91

BIJLAGE XVIII

Informatie die moet worden vermeld in aankondigingen betreffende opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten (als bedoeld in artikel 92)

BIJLAGE XXI-E BIJ HOOFDSTUK 8

BASISELEMENTEN VAN RICHTLIJN 92/13/EEG VAN DE RAAD

van 25 februari 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toepassing van de communautaire voorschriften inzake de procedures voor het plaatsen van opdrachten door diensten die werkzaam zijn in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie (Richtlijn 92/13/EEG)

zoals gewijzigd bij Richtlijn 2007/66/EG en Richtlijn 2014/23/EU

(Fase 3)

Artikel 1

Toepassingsgebied en beschikbaarheid van beroepsprocedures

Artikel 2

Voorschriften voor beroepsprocedures

Artikel 2 bis

Opschortende termijn

Artikel 2 ter

Afwijkingen van de opschortende termijn

Artikel 2 ter, eerste alinea, onder b)

Artikel 2 quater

Termijnen voor het instellen van beroep

Artikel 2 quinquies

Onverbindendheid

Lid 1, onder b)

Leden 2 en 3

Artikel 2 sexies

Inbreuken op deze richtlijn en alternatieve sancties

Artikel 2 septies

Termijnen

BIJLAGE XXI-F BIJ HOOFDSTUK 8

I.   ANDERE NIET-VERPLICHTE ELEMENTEN VAN RICHTLIJN 2014/24/EU

(Fase 4)

De in deze bijlage bedoelde elementen van Richtlijn 2014/24/EU zijn niet verplicht maar aanbevolen voor aanpassing. Oekraïne kan deze elementen aanpassen binnen de in bijlage XXI-B gestelde termijn.

TITEL I

Toepassingsgebied, definities en algemene beginselen

HOOFDSTUK I

Toepassingsgebied en definities

Afdeling 1

Onderwerp en definities

Artikel 2

Definities (lid 1, punten 14 en 16)

Artikel 20

Voorbehouden opdrachten

TITEL II

Voorschriften inzake overheidsopdrachten

HOOFDSTUK II

Technieken en instrumenten voor elektronische en samengestelde aanbesteding

Artikel 37

Gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aankoopcentrales

HOOFDSTUK III

Verloop van de procedure

Afdeling 3

Selectie van deelnemers en gunning van opdrachten

Artikel 64

Officiële lijsten van erkende ondernemingen en certificering door publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instellingen

TITEL III

Bijzondere aanbestedingsregelingen

HOOFDSTUK I

Artikel 77

Voorbehouden opdrachten voor bepaalde diensten
II.   NIET-VERPLICHTE ELEMENTEN VAN RICHTLIJN 2014/23/EU

(Fase 4)

De in deze bijlage bedoelde elementen van Richtlijn 2014/23/EU zijn niet verplicht maar aanbevolen voor aanpassing. Oekraïne kan deze elementen aanpassen binnen de in bijlage XXI-B gestelde termijn.

TITEL I

Onderwerp, toepassingsgebied, algemene beginselen en definities

HOOFDSTUK I

Toepassingsgebied, algemene beginselen en definities

Afdeling IV

Specifieke situaties

Artikel 24

Voorbehouden concessies

BIJLAGE XXI-G BIJ HOOFDSTUK 8

I.   ANDERE VERPLICHTE ELEMENTEN VAN RICHTLIJN 2014/24/EU

(Fase 4)

TITEL I

Toepassingsgebied, definities en algemene beginselen

HOOFDSTUK I

Toepassingsgebied en definities

Afdeling 1

Onderwerp en definities

Artikel 2

Definities (lid 1, punt 21)

Artikel 22

Regels betreffende de communicatiemiddelen: lid 1

TITEL I

Voorschriften inzake overheidsopdrachten

HOOFDSTUK I

Procedures

Artikel 26

Keuze van de procedure: lid 3, tweede mogelijkheid in lid 4

Artikel 30

Concurrentiegerichte dialoog

Artikel 31

Innovatiepartnerschap

HOOFDSTUK II

Technieken en instrumenten voor elektronische en samengestelde aanbesteding

Artikel 33

Raamovereenkomsten

Artikel 34

Dynamische aankoopsystemen

Artikel 35

Elektronische veilingen

Artikel 36

Elektronische catalogi

Artikel 38

Occasionele gezamenlijke aanbestedingen

HOOFDSTUK III

Verloop van de procedure

Afdeling 2

Bekendmaking en transparantie

Artikel 50

Aankondigingen gegunde opdracht: leden 2 en 3

TITEL III

Bijzondere aanbestedingsregelingen

HOOFDSTUK II

Regels inzake prijsvragen voor ontwerpen

Artikel 78

Toepassingsgebied

Artikel 79

Aankondigingen

Artikel 80

Regels voor de organisatie van prijsvragen en de selectie van deelnemers

Artikel 81

Samenstelling van de jury

Artikel 82

Beslissingen van de jury

BIJLAGEN

BIJLAGE V

INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN

Deel E:

INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN VAN PRIJSVRAGEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN (als bedoeld in artikel 79, lid 1)

Deel F:

INLICHTINGEN DIE IN AANKONDIGINGEN VAN UITSLAGEN VAN PRIJSVRAGEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN (als bedoeld in artikel 79, lid 2)

BIJLAGE VI:

INLICHTINGEN DIE IN DE AANBESTEDINGSSTUKKEN MET BETREKKING TOT ELEKTRONISCHE VEILINGEN MOETEN WORDEN OPGENOMEN (Artikel 35, LID 4)
II.   VERPLICHTE ELEMENTEN VAN RICHTLIJN 2014/23/EU

(Fase 4)

TITEL I

Onderwerp, toepassingsgebied, algemene beginselen en definities

HOOFDSTUK I

Toepassingsgebied, algemene beginselen en definities

Afdeling I

Onderwerp, toepassingsgebied, algemene beginselen, definities en drempelbedrag

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied: leden 1, 2 en 4

Artikel 2

Beginsel van de bestuurlijke vrijheid van de overheid

Artikel 3

Beginsel van gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie

Artikel 4

Vrijheid om diensten van algemeen economisch belang te definiëren

Artikel 5

Definities

Artikel 6

Aanbestedende diensten: leden 1 en 4

Artikel 7

Aanbestedende instanties

Artikel 8:

Drempelbedrag en berekeningsmethoden voor de geraamde waarde van concessies

Afdeling II

Uitsluitingen

Artikel 10

Uitsluitingen die van toepassing zijn op door aanbestedende diensten en aanbestedende instanties gegunde concessies

Artikel 11

Specifieke uitsluitingen op het gebied van elektronische communicatie

Artikel 12

Specifieke uitsluitingen op het gebied van water

Artikel 13

Aan een verbonden onderneming gegunde concessies

Artikel 14

Concessies die zijn gegund aan een gemeenschappelijke onderneming of aan een aanbestedende instantie die deel uitmaakt van een gemeenschappelijke onderneming

Artikel 17

Concessies tussen instanties in de overheidssector

Afdeling III

Algemene bepalingen

Artikel 18

Looptijd van de concessie

Artikel 19

Sociale diensten en andere specifieke diensten

Artikel 20

Gemengde overeenkomsten

Artikel 21

Gemengde overeenkomsten waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn

Artikel 22

Overeenkomsten voor zowel activiteiten als bedoeld in bijlage II als andere activiteiten

Artikel 23

Concessies voor zowel activiteiten als bedoeld in bijlage II als activiteiten waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn

Artikel 25

Onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten

HOOFDSTUK II

Beginselen

Artikel 26

Ondernemers

Artikel 27

Nomenclaturen

Artikel 28

Vertrouwelijkheid

Artikel 29

Regels betreffende de communicatiemiddelen

TITEL II

Regels inzake de gunning van concessies: algemene beginselen en procedurele waarborgen

HOOFDSTUK I

Algemene beginselen

Artikel 30

Algemene beginselen: leden 1, 2 en 3

Artikel 31

Concessieaankondigingen

Artikel 32

Aankondigingen van de gunning van een concessie

Artikel 33

Opmaak en wijze van bekendmaking van aankondigingen: lid 1, eerste alinea

Artikel 34

Elektronische beschikbaarheid van concessiedocumenten

Artikel 35

Bestrijding van corruptie en voorkoming van belangenconflicten

HOOFDSTUK II

Procedurele waarborgen

Artikel 36

Technische en functionele eisen

Artikel 37

Procedurele waarborgen

Artikel 38

Selectie en kwalitatieve beoordeling van gegadigden

Artikel 39

Termijnen voor de ontvangst van aanvragen en inschrijvingen voor de concessie

Artikel 40

Informatieverstrekking aan gegadigden en inschrijvers

Artikel 41

Gunningscriteria

TITEL III

Regels inzake de uitvoering van concessies

Artikel 42

Onderaanneming

Artikel 43

Wijziging van opdrachten gedurende de looptijd

Artikel 44

Beëindiging van concessies

Artikel 45

Toezicht en rapportage

BIJLAGEN

BIJLAGE I

LIJST VAN DE IN Artikel 5, PUNT 7, BEDOELDE ACTIVITEITEN

BIJLAGE II

ACTIVITEITEN UITGEOEFEND DOOR DE IN Artikel 7 BEDOELDE AANBESTEDENDE INSTANTIES

BIJLAGE III

LIJST VAN DE IN Artikel 7, LID 2, ONDER b), BEDOELDE RECHTSHANDELINGEN VAN DE EUROPESE UNIE

BIJLAGE IV

DIENSTEN IN DE ZIN VAN Artikel 19

BIJLAGE V

INFORMATIE DIE IN DE Artikel 31 BEDOELDE CONCESSIE-AANKONDIGINGEN MOET WORDEN OPGENOMEN

BIJLAGE VI

INFORMATIE DIE IN DE IN Artikel 31, LID 3, BEDOELDE VOOR-AANKONDIGINGEN BETREFFENDE CONCESSIES VOOR SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN MOET WORDEN OPGENOMEN

BIJLAGE VII

INFORMATIE DIE IN DE IN Artikel 32 BEDOELDE AANKONDIGINGEN VAN DE GUNNING VAN CONCESSIES MOET WORDEN OPGENOMEN

BIJLAGE VIII

INFORMATIE DIE IN AANKONDIGINGEN VAN DE GUNNING VAN CONCESSIES BETREFFENDE CONCESSIES VOOR SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN (Artikel 32) MOET WORDEN OPGENOMEN

BIJLAGE IX

SPECIFICATIES BETREFFENDE DE BEKENDMAKING

BIJLAGE X

LIJST VAN DE IN Artikel 30, LID 3, BEDOELDE INTERNATIONALE SOCIALE EN MILIEUOVEREENKOMSTEN

BIJLAGE XI

INFORMATIE DIE OVEREENKOMSTIG Artikel 43 IN AANKONDIGINGEN VAN WIJZIGINGEN VAN EEN CONCESSIE GEDURENDE DE LOOPTIJD ERVAN MOET WORDEN OPGENOMEN

BIJLAGE XXI-H BIJ HOOFDSTUK 8

ANDERE ELEMENTEN VAN RICHTLIJN 89/665/EEG

zoals gewijzigd bij Richtlijn 2007/66/EG en Richtlijn 2014/23/EU

(Fase 4)

Artikel 2 ter

Afwijkingen van de opschortende termijn

Artikel 2 ter, eerste alinea, onder c)

Artikel 2 quinquies

Onverbindendheid

Artikel 2 quinquies, lid 1, onder c)

Lid 5

BIJLAGE XXI-I BIJ HOOFDSTUK 8

(Fase 5)

I.   ANDERE VERPLICHTE ELEMENTEN VAN RICHTLIJN 2014/25/EU

TITEL I

Toepassingsgebied, definities en algemene beginselen

HOOFDSTUK I

Onderwerp en definities

Artikel 2

Definities: punt 17

HOOFDSTUK III

Materieel toepassingsgebied

Afdeling 1

Drempels

Artikel 16

Methoden voor de berekening van de geraamde waarde van een opdracht leden 5 en 6

TITEL II

Op opdrachten toepasselijke bepalingen

HOOFDSTUK I

Procedures

Artikel 44

Keuze van de procedure: lid 3

Artikel 48

Concurrentiegerichte dialoog

Artikel 49

Innovatiepartnerschap

Artikel 50

Gebruik van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging: punt j)

HOOFDSTUK II

Technieken en instrumenten voor elektronische en samengestelde aanbesteding

Artikel 51

Raamovereenkomsten

Artikel 52

Dynamische aankoopsystemen

Artikel 53

Elektronische veilingen

Artikel 54

Elektronische catalogi

Artikel 56

Occasionele gezamenlijke gunning

HOOFDSTUK III

Verloop van de procedure

Afdeling 2

Bekendmaking en transparantie

Artikel 70

Aankondigingen gegunde opdracht: lid 2

Afdeling 3

Selectie van deelnemers en gunning van opdrachten

Onderafdeling 1

Erkenning en kwalitatieve selectie

Artikel 77

Erkenningssystemen

Artikel 79

Beroep op de draagkracht van andere entiteiten: lid 1

TITEL III

Bijzondere aanbestedingsregelingen

HOOFDSTUK II

Regels inzake prijsvragen

Artikel 95

Toepassingsgebied

Artikel 96

Aankondigingen

Artikel 97

Regels voor het uitschrijven van prijsvragen, de selectie van deelnemers en de jury

Artikel 98

Beslissingen van de jury

BIJLAGEN

BIJLAGE VII

Informatie die bij elektronische veilingen in de aanbestedingsstukken moet worden opgenomen (artikel 53, lid 4)

BIJLAGE XIX

Informatie die in aankondigingen van prijsvragen moet worden vermeld (als bedoeld in artikel 96, lid 1)

BIJLAGE XX

Informatie die moet worden vermeld in aankondigingen van uitslagen van prijsvragen (als bedoeld in artikel 96, lid 1)

II.   ANDERE NIET-VERPLICHTE ELEMENTEN VAN RICHTLIJN 2014/25/EU

De volgende in deze bijlage bedoelde elementen van Richtlijn 2014/25/EU zijn niet verplicht maar aanbevolen voor aanpassing. Oekraïne kan deze elementen aanpassen binnen de in bijlage XXI-B gestelde termijn.

TITEL I

Toepassingsgebied, definities en algemene beginselen

HOOFDSTUK I

Onderwerp en definities

Artikel 2

Definities: punten 10 tot en met 12

HOOFDSTUK IV

Algemene beginselen

Artikel 38

Voorbehouden opdrachten

TITEL II

Op opdrachten toepasselijke bepalingen

HOOFDSTUK I

Procedures

Artikel 55

Gecentraliseerde aankoopactiviteiten en aankoopcentrales

TITEL III

Bijzondere aanbestedingsregelingen

HOOFDSTUK I

Sociale diensten en andere specifieke diensten

Artikel 94

Voorbehouden opdrachten voor bepaalde diensten

BIJLAGE XXI-J BIJ HOOFDSTUK 8

ANDERE ELEMENTEN VAN RICHTLIJN 92/13/EEG

zoals gewijzigd bij Richtlijn 2007/66/EG en Richtlijn 2014/23/EU

(Fase 5)

Artikel 2 ter

Afwijkingen van de opschortende termijn

Artikel 2 ter, eerste alinea, onder c)

Artikel 2 quinquies

Onverbindendheid

Artikel 2 quinquies, lid 1, onder c)

Lid 5

BIJLAGE XXI-K BIJ HOOFDSTUK 8

I.   BEPALINGEN VAN RICHTLIJN 2014/24/EU BUITEN HET BEREIK VAN DE AANPASSING

De in deze bijlage opgenomen elementen van Richtlijn 2014/24/EU zijn niet onderworpen aan het aanpassingsproces.

TITEL I

Toepassingsgebied, definities en algemene beginselen

HOOFDSTUK I

Toepassingsgebied en definities

Afdeling 1

Onderwerp en definities

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied: leden 3 en 4

Artikel 2

Definities: lid 2

Afdeling 2

Drempels

Artikel 6

Herziening van de drempels en van de lijst van de centrale overheidsinstanties

TITEL II

Voorschriften inzake overheidsopdrachten

HOOFDSTUK I

Procedures

Artikel 25

Voorwaarden met betrekking tot de GPA-overeenkomst en andere internationale overeenkomsten

HOOFDSTUK II

Technieken en instrumenten voor elektronische en gegroepeerde samengestelde aanbesteding

Artikel 39

Plaatsen van opdrachten door aanbestedende diensten van verschillende lidstaten

HOOFDSTUK III

Verloop van de procedure

Afdeling 1

Voorbereiding

Artikel 44

Testverslagen, certificatie en andere bewijsmiddelen: lid 3

Afdeling 2

Bekendmaking en transparantie

Artikel 51

Opmaak en wijze van bekendmaking van aankondigingen: lid 1, tweede alinea, leden 2, 3 en 4, lid 5, tweede alinea, lid 6

Artikel 52

Bekendmaking op nationaal niveau

Afdeling 3

Selectie van deelnemers en gunning van opdrachten

Artikel 61

Onlinedatabank van certificaten (e-Certis)

Artikel 62

Kwaliteitsnormen en normen inzake milieubeheer: lid 3

Artikel 68

Levenscycluskosten: lid 3

Artikel 69

Abnormaal lage inschrijvingen: lid 5

TITEL IV

Bestuur

Artikel 83

Handhaving

Artikel 84

Proces-verbalen van procedures voor het plaatsen van opdrachten

Artikel 85

Nationale verslaglegging en statistische informatie

Artikel 86

Administratieve samenwerking

TITEL V

Gedelegeerde bevoegdheden, uitvoeringsbevoegdheden en slotbepalingen

Artikel 87

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

Artikel 88

Spoedprocedure

Artikel 89

Comitéprocedure

Artikel 90

Omzetting en overgangsmaatregelen

Artikel 91

Intrekkingen

Artikel 92

Evaluatie

Artikel 93

Inwerkingtreding

Artikel 94

Adressaten

BIJLAGEN

BIJLAGE I

CENTRALE OVERHEIDSINSTANTIES

BIJLAGE VIII

SPECIFICATIES BETREFFENDE DE BEKENDMAKING

BIJLAGE XI

REGISTERS

BIJLAGE XIII

LIJST VAN DE IN Artikel 68, LID 3, BEDOELDE UNIEWETGEVING

BIJLAGE XV

CONCORDANTIETABEL

II.   BEPALINGEN VAN RICHTLIJN 2014/23/EU BUITEN HET BEREIK VAN DE AANPASSING

De in deze bijlage opgenomen elementen van Richtlijn 2014/23/EU zijn niet onderworpen aan het aanpassingsproces.

TITEL I

Onderwerp, toepassingsgebied, algemene beginselen en definities

HOOFDSTUK I

Toepassingsgebied, algemene beginselen en definities

Afdeling I

Onderwerp, toepassingsgebied, algemene beginselen, definities en drempelbedrag

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied: lid 3

Artikel 6

Aanbestedende diensten: leden 2 en 3

Artikel 9

Herziening van de drempel

Afdeling II

Uitsluitingen

Artikel 15

Kennisgeving van informatie door aanbestedende instanties

Artikel 16

Uitsluiting van activiteiten die rechtstreeks aan concurrentie blootstaan

TITEL II

Regels inzake de gunning van concessies: algemene beginselen en procedurele waarborgen

HOOFDSTUK I

Algemene beginselen

Artikel 30

Algemene beginselen: lid 4

Artikel 33

Opmaak en wijze van bekendmaking van aankondigingen: lid 1, tweede alinea, leden 2, 3 en 4

TITEL IV

Wijzigingen van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG

Artikel 46

Wijzigingen van Richtlijn 89/665/EEG

Artikel 47

Wijzigingen van Richtlijn 92/13/EEG

TITEL V

Gedelegeerde bevoegdheden, uitvoeringsbevoegdheden en slotbepalingen

Artikel 48

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

Artikel 49

Spoedprocedure

Artikel 50

Comitéprocedure

Artikel 51

Omzetting

Artikel 52

Overgangsbepalingen

Artikel 53

Toezicht en rapportage

Artikel 54

Inwerkingtreding

Artikel 55

Adressaten

BIJLAGE XXI-L BIJ HOOFDSTUK 8

BEPALINGEN VAN RICHTLIJN 2014/25/EU BUITEN HET BEREIK VAN DE AANPASSING

De in deze bijlage opgenomen elementen zijn niet onderworpen aan het aanpassingsproces.

TITEL I

Toepassingsgebied, definities en algemene beginselen

HOOFDSTUK I

Onderwerp en definities

Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied: leden 3 en 4

Artikel 3

Aanbestedende diensten: leden 2 en 3

Artikel 4

Aanbestedende instanties: lid 4

HOOFDSTUK III

Materieel toepassingsgebied

Afdeling 1

Drempels

Artikel 17

Herziening van de drempels

Afdeling 2

Uitgesloten opdrachten en prijsvragen; speciale bepalingen voor aanbestedingen waaraan defensie- of veiligheidsaspecten verbonden zijn

Onderafdeling 1

Uitsluitingen die van toepassing zijn op alle aanbestedende instanties en bijzondere uitsluitingen voor de sectoren water- en energievoorziening

Artikel 18

Opdrachten voor wederverkoop of verhuur aan derden: lid 2

Artikel 19

Opdrachten en prijsvragen voor andere doeleinden dan de uitoefening van een onder deze richtlijn vallende activiteit of voor de uitoefening van een dergelijke activiteit in een derde land: lid 2

Onderafdeling 3

Bijzondere betrekkingen (samenwerking, verbonden ondernemingen en gezamenlijke ondernemingen)

Artikel 31

Informatieverstrekking

Onderafdeling 4

Bijzondere situaties

Artikel 33

Onder een bijzondere regeling vallende opdrachten

Onderafdeling 5

Activiteiten die rechtstreeks blootstaan aan concurrentie en procedurele bepalingen hiervoor

Artikel 34

Activiteiten die rechtstreeks blootstaan aan concurrentie

Artikel 35

Procedure om te bepalen of artikel 34 van toepassing is

TITEL II

Op opdrachten toepasselijke bepalingen

HOOFDSTUK I

Procedures

Artikel 43

Voorwaarden met betrekking tot de GPA-overeenkomst en andere internationale overeenkomsten

HOOFDSTUK II

Technieken en instrumenten voor elektronische en samengestelde aanbesteding

Artikel 57

Aanbesteding door aanbestedende instanties van verschillende lidstaten

HOOFDSTUK III

Verloop van de procedure

Afdeling 2

Bekendmaking en transparantie

Artikel 71

Opmaak en wijze van bekendmaking van aankondigingen: leden 2, 3, 4, lid 5, tweede alinea, lid 6

Artikel 72

Bekendmaking op nationaal niveau

Afdeling 3

Selectie van deelnemers en gunning van opdrachten

Artikel 81

Kwaliteitsnormen en normen inzake milieubeheer: lid 3

Artikel 83

Levenscycluskosten: lid 3

Afdeling 4

Inschrijvingen die producten uit derde landen bevatten en betrekkingen met deze landen

Artikel 85

Inschrijvingen die producten uit derde landen bevatten

Artikel 86

Betrekkingen met derde landen op het gebied van opdrachten voor werken, leveringen en diensten

TITEL IV

Bestuur

Artikel 99

Handhaving

Artikel 100

Proces-verbalen van procedures voor het gunnen van opdrachten

Artikel 101

Nationale verslaglegging en statistische informatie

Artikel 102

Administratieve samenwerking

TITEL V

Gedelegeerde bevoegdheden, uitvoeringsbevoegdheden en slotbepalingen

Artikel 103

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

Artikel 104

Spoedprocedure

Artikel 105

Comitéprocedure

Artikel 106

Omzetting en overgangsmaatregelen

Artikel 107

Intrekking

Artikel 108

Evaluatie

Artikel 109

Inwerkingtreding

Artikel 110

Adressaten

BIJLAGEN

BIJLAGE II

Lijst van de in artikel 4, lid 3, bedoelde rechtshandelingen van de Unie

BIJLAGE III

Lijst van de in artikel 34, lid 3, bedoelde rechtshandelingen van de Unie

BIJLAGE IV

Termijnen voor de vaststelling van de uitvoeringshandelingen bedoeld in artikel 35

BIJLAGE XV

Lijst van de in artikel 83, lid 3, bedoelde rechtshandelingen van de Unie

BIJLAGE XXI-M BIJ HOOFDSTUK 8

BEPALINGEN VAN RICHTLIJN 89/665/EEG, ZOALS GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 2007/66/EG EN RICHTLIJN 2014/23/EU BUITEN HET BEREIK VAN DE AANPASSING

De in deze bijlage opgenomen elementen zijn niet onderworpen aan het aanpassingsproces.

Artikel 2 ter

Afwijkingen van de opschortende termijn

Artikel 2 ter, eerste alinea, onder a)

Artikel 2 quinquies

Onverbindendheid

Artikel 2 quinquies, lid 1, onder a)

Lid 4

Artikel 3

Correctiemechanisme

Artikel 3 bis

Inhoud van de aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf

Artikel 3 ter

Comitéprocedure

Artikel 4

Tenuitvoerlegging

Artikel 4 bis

Herziening

BIJLAGE XXI-N BIJ HOOFDSTUK 8

BEPALINGEN VAN RICHTLIJN 92/13/EEG, ZOALS GEWIJZIGD BIJ RICHTLIJN 2007/66/EG EN RICHTLIJN 2014/23/EU BUITEN HET BEREIK VAN DE AANPASSING

De in deze bijlage opgenomen elementen zijn niet onderworpen aan het aanpassingsproces.

Artikel 2 ter

Afwijkingen van de opschortende termijn

Artikel 2 ter, eerste alinea, onder a)

Artikel 2 quinquies

Onverbindendheid

Artikel 2 quinquies, lid 1, onder a)

Lid 4

Artikel 3 bis

Inhoud van de aankondiging in het geval van vrijwillige transparantie vooraf

Artikel 3 ter

Comitéprocedure

Artikel 8

Correctiemechanisme

Artikel 12

Tenuitvoerlegging

Artikel 12 bis

Herziening

BIJLAGE XXI-O BIJ HOOFDSTUK 8

OEKRAÏNE: INDICATIEVE LIJST VAN SAMENWERKINGSGEBIEDEN

1.

Opleiding, in Oekraïne en in EU-landen, van Oekraïense ambtenaren van overheidsorganen die met overheidsopdrachten belast zijn;

2.

Opleiding van leveranciers die belangstelling hebben voor deelname aan overheidsopdrachten;

3.

Uitwisseling van informatie en ervaring inzake beste praktijken en regelgeving op het gebied van overheidsopdrachten;

4.

Uitbreiding van de functionaliteit van de overheidsopdrachtenwebsite en invoering van een systeem voor toezicht op overheidsopdrachten;

5.

Overleg en methodologische bijstand van de EU-partij bij de toepassing van moderne elektronische technologieën op het gebied van overheidsopdrachten;

6.

Versterking van de organen die belast zijn met de waarborging van een coherent beleid op alle gebieden die verband houden met overheidsopdrachten en de onafhankelijke en onpartijdige beoordeling van besluiten van de aanbestedende diensten. (zie artikel 150, lid 2, van deze overeenkomst).

BIJLAGE XXI-P BIJ HOOFDSTUK 8

DREMPELS

1.

De in artikel 149, lid 3, van deze overeenkomst vermelde drempelwaarden bedragen voor beide partijen:

a)

135 000 EUR voor overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten geplaatst door centrale overheidsinstanties, en voor door hen georganiseerde prijsvragen;

b)

209 000 EUR voor overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten die niet onder a) vallen;

c)

5 225 000 EUR voor overheidsopdrachten voor werken;

d)

5 225 000 EUR voor opdrachten voor werken in de nutssector;

e)

5 225 000 EUR voor concessies;

f)

418 000 EUR voor opdrachten voor leveringen en voor diensten in de nutssector;

g)

750 000 EUR voor overheidsopdrachten voor sociale diensten en andere specifieke diensten;

h)

1 000 000 EUR voor opdrachten voor sociale diensten en andere specifieke diensten in de nutssector.

2.

De in lid 1 genoemde drempelwaarden worden aangepast aan de drempelwaarden die uit hoofde van de EU-richtlijnen van toepassing zijn op het tijdstip waarop deze overeenkomst in werking treedt.


Top