Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0839

Besluit (EU) 2016/839 van de Raad van 23 mei 2016 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds

OJ L 141, 28.5.2016, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/839/oj

28.5.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 141/28


BESLUIT (EU) 2016/839 VAN DE RAAD

van 23 mei 2016

betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 217, in samenhang met artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), artikel 218, lid 8, tweede alinea, en artikel 218, lid 7,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring door het Europees Parlement (1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 15 juni 2009 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om onderhandelingen met de Republiek Moldavië aan te knopen met het oog op de sluiting van een nieuwe overeenkomst tussen de Unie en de Republiek Moldavië ter vervanging van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst (2).

(2)

Die onderhandelingen zijn met succes afgerond en de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds („de overeenkomst”) is op 29 november 2013 geparafeerd.

(3)

Overeenkomstig Besluit 2014/492/EU van de Raad (3) is de overeenkomst ondertekend op 27 juni 2014, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een later tijdstip.

(4)

Op grond van artikel 218, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie kan de Raad de Commissie machtigen om wijzigingen in de overeenkomst goed te keuren die worden vastgesteld door het Associatiecomité in de samenstelling voor handelsvraagstukken, als beschreven in artikel 438, lid 4, van de overeenkomst, op voorstel van het op grond van artikel 306 van de overeenkomst opgerichte subcomité geografische aanduidingen.

(5)

De procedures voor de bescherming van de geografische aanduidingen die ingevolge de overeenkomst worden beschermd, moeten worden vastgelegd.

(6)

De overeenkomst mag niet aldus worden uitgelegd dat daaraan rechten kunnen worden ontleend of dat deze verplichtingen bevat waarop bij rechterlijke instanties van de Unie of de lidstaten rechtstreeks beroep kan worden gedaan.

(7)

De overeenkomst moet worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds („de overeenkomst”), wordt namens de Unie goedgekeurd (4).

Artikel 2

De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de in artikel 464, lid 1, van de overeenkomst bedoelde kennisgeving (5).

Artikel 3

Voor de toepassing van artikel 306 van de overeenkomst worden wijzigingen aan de overeenkomst als gevolg van besluiten van het subcomité geografische aanduidingen door de Commissie namens de Unie goedgekeurd. Indien belanghebbenden, nadat bezwaren in verband met een geografische aanduiding naar voren zijn gebracht, geen overeenstemming kunnen bereiken, stelt de Commissie een standpunt vast op basis van de procedure van artikel 57, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad (6).

Artikel 4

1.   Een ingevolge onderafdeling 3, „Geografische aanduidingen”, van hoofdstuk 9 van titel V van de overeenkomst beschermde naam mag worden gebruikt door iedere marktdeelnemer die landbouwproducten, levensmiddelen, wijn, gearomatiseerde wijn of gedistilleerde dranken in de handel brengt die aan de desbetreffende specificatie voldoen.

2.   Overeenkomstig artikel 301 van de overeenkomst handhaven de lidstaten en de instellingen van de Unie de in de artikelen 297 tot en met 300 van de overeenkomst bedoelde bescherming, ook op verzoek van een belanghebbende.

Artikel 5

De overeenkomst mag niet aldus worden uitgelegd dat daaraan rechten kunnen worden ontleend of dat deze verplichtingen bevat waarop bij rechterlijke instanties van de Unie of de lidstaten rechtstreeks beroep kan worden gedaan.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 23 mei 2016.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  Goedkeuring verleend op 13 november 2014 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (PB L 181 van 24.6.1998, blz. 3).

(3)  Besluit 2014/492/EU van de Raad van 16 juni 2014 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (PB L 260 van 30.8.2014, blz. 1).

(4)  De overeenkomst werd samen met het besluit betreffende de ondertekening bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (PB L 260 van 30.8.2014, blz. 3).

(5)  De datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst zal door het secretariaat-generaal van de Raad in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt.

(6)  Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1).


Top