Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016A0528(04)

Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen

OJ L 141, 28.5.2016, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

28.5.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 141/22


AANVULLEND PROTOCOL

bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen

DE EUROPESE UNIE

en

HET KONINKRIJK NOORWEGEN

GEZIEN de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen, die op 14 mei 1973 is ondertekend, hierna „de overeenkomst” genoemd, en de bestaande regelingen voor de handel in vis en visserijproducten die Noorwegen en de Gemeenschap zijn overeengekomen,

GEZIEN het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen tot vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende de invoer in de Europese Unie van bepaalde vis en visserijproducten voor de periode 2009-2014, en met name artikel 1,

GEZIEN het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie, en met name de artikelen 2 en 3,

HEBBEN BESLOTEN DIT PROTOCOL TE SLUITEN:

Artikel 1

1.   De bijzondere bepalingen inzake de invoer in de Europese Unie van bepaalde vis en visserijproducten van oorsprong uit Noorwegen zijn opgenomen in dit protocol en de bijlage bij dit protocol.

2.   De jaarlijkse rechtenvrije tariefcontingenten zijn vermeld in de bijlage bij dit protocol. Deze tariefcontingenten zijn van toepassing gedurende de periode van 1 mei 2014 tot en met 30 april 2021. De omvang van de contingenten wordt aan het einde van die periode opnieuw bekeken, waarbij alle relevante belangen in aanmerking worden genomen.

Artikel 2

1.   De tariefcontingenten worden geopend op de dag waarop de voorlopige toepassing van dit protocol van start gaat, overeenkomstig de procedures van artikel 5, lid 3.

2.   De eerste tariefcontingenten zijn van toepassing vanaf de dag waarop de voorlopige toepassing van dit protocol van start gaat tot 30 april 2017. Vanaf 1 mei 2017 tot het einde van de in artikel 1 van dit protocol bedoelde periode worden daaropvolgende tariefcontingenten jaarlijks toegewezen vanaf 1 mei tot en met 30 april.

3.   De tariefcontingenten die betrekking hebben op de periode van 1 mei 2014 tot de voorlopige toepassing van dit protocol worden evenredig toegewezen en beschikbaar gesteld voor de rest van de in artikel 1 van dit protocol bedoelde periode.

Artikel 3

Noorwegen neemt de nodige maatregelen tot handhaving van de regeling waarbij de vrije doorvoer wordt toegestaan van vis en visserijproducten die in Noorwegen aan land zijn gebracht door vaartuigen die de vlag van een lidstaat van de Europese Unie voeren.

Met inachtname van de periode van 1 mei 2014 tot de voorlopige toepassing van dit protocol toen de overgangsregeling niet van kracht was, geldt de regeling voor een termijn van zeven jaar met ingang van de datum waarop de voorlopige toepassing van dit protocol van start gaat.

Artikel 4

Op de in de bijlage bij dit protocol vermelde tariefcontingenten zijn de oorsprongsregels van toepassing die zijn opgenomen in Protocol 3 bij de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Noorwegen, die op 14 mei 1973 is ondertekend.

Artikel 5

1.   Dit protocol wordt door de partijen bekrachtigd of goedgekeurd volgens hun eigen procedures. De akten van bekrachtiging of goedkeuring worden neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

2.   Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand volgende op de datum waarop de laatste akte van bekrachtiging of goedkeuring is neergelegd.

3.   In afwachting van de voltooiing van de procedures bedoeld in de leden 1 en 2, wordt dit protocol op voorlopige basis toegepast vanaf de eerste dag van de derde maand volgend op de neerlegging van de laatste kennisgeving.

Artikel 6

Dit protocol, opgesteld in één exemplaar in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Kroatische, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische, de Zweedse en de Noorse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, wordt neergelegd bij het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie, dat een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift ervan doet toekomen aan elk van de partijen.

Съставено в Брюксел на трети май през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de mayo de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne třetího května dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje maj to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Mai zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta maikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Μαΐου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the third day of May in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le trois mai deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg svibnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre maggio duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada trešajā maijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų gegužės trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év május havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta’ Mejju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drie mei tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego maja roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em três de maio de dois mil e dezasseis.

Întocmit la Bruxelles la trei mai două mii șaisprezece.

V Bruseli tretieho mája dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne tretjega maja leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tredje maj år tjugohundrasexton.

Gjört í Brussel þriðja dag maímánaðar árið tvö þúsund og sextán.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

For Kongeriket Norge

Image


BIJLAGE

BIJZONDERE BEPALINGEN BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN HET PROTOCOL

De Europese Unie opent de volgende jaarlijkse rechtenvrije tariefcontingenten voor producten van oorsprong uit Noorwegen, in aanvulling op de reeds bestaande permanente rechtenvrije tariefcontingenten:

GN-code

Omschrijving

Omvang van het jaarlijks tariefcontingent (1 mei t/m 30 april) in nettogewicht, tenzij anders aangegeven (*)

0303 19 00

Andere zalmachtigen, bevroren

2 000 ton

0303 51 00

Haring van de soorten Clupea harengus en Clupea pallasii, bevroren, met uitzondering van levers, hom en kuit (1)

26 500 ton

0303 54 10

Makreel van de soorten Scomber scombrus en Scomber japonicus, bevroren, in gehele staat, met uitzondering van levers, hom en kuit (1)

25 000 ton

ex 0304 89 49

ex 0304 99 99

Bevroren makreelfilets en makreellappen

11 300 ton

0303 55 30

Bevroren Chileense horsmakreel (Trachurus murphyi)

2 200 ton

ex 0303 55 90

Andere vis, bevroren, andere dan horsmakreel (Caranx trachurus)

0303 56 00

Cobia (Rachycentron canadum)

0303 69 90

Andere vis, bevroren

0303 82 00

Rog (Rajidae)

0303 89 55

Goudbrasem (Sparus aurata)

0303 89 90

Andere vis, bevroren

alle producten, met uitzondering van levers, hom en kuit

0304 86 00

Bevroren haringfilets van de soorten Clupea harengus en Clupea pallasii

55 600 ton

ex 0304 99 23

Bevroren haringlappen van de soorten Clupea harengus en Clupea pallasii  (1)

ex 0304 49 90

Verse haringfilets van de soorten Clupea harengus en Clupea pallasii

9 000 ton

ex 0304 59 50

Verse haringlappen van de soorten Clupea harengus en Clupea pallasii

ex 1605 21 10

ex 1605 21 90

ex 1605 29 00

Bereidingen en conserven van garnalen, gepeld en bevroren

7 000 ton

ex 1604 12 91

ex 1604 12 99

Haring, bereid met kruiden en/of azijn, gepekeld

11 400 ton netto uitgelekt gewicht

0305 10 00

Meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie

1 000 ton


(1)  Het tariefcontingent is niet van toepassing op goederen vallende onder GN-code 0304 99 23 die van 15 februari tot en met 15 juni voor het vrije verkeer worden aangegeven.

(*)  Hoeveelheden worden opgeteld overeenkomstig artikel 2, lid 3, van het aanvullend protocol.


Top