Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0228

Besluit (EU) 2016/228 van de Raad van 14 juli 2015 betreffende de afwikkelingsprocedure

OJ L 41, 18.2.2016, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/228/oj

18.2.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 41/20


BESLUIT (EU) 2016/228 VAN DE RAAD

van 14 juli 2015

betreffende de afwikkelingsprocedure

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien Besluit 2009/937/EU van de Raad van 1 december 2009 houdende vaststelling van het reglement van orde van de Raad (1), met name artikel 12, lid 1 en artikel 14, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 18, lid 7, van Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 (2), wordt een afwikkelingsprocedure vastgesteld waarbij de Raad kan worden verzocht een besluit te nemen over de vaststelling van afwikkelingsregelingen.

(2)

Met ingang van 1 januari 2016 kan de Raad, met een gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie, bezwaar maken tegen een afwikkelingsregeling of zijn goedkeuring hechten aan dan wel bezwaar maken tegen een materiële wijziging van het in de afwikkelingsregeling van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad bepaalde bedrag uit het fonds, binnen 24 uur na de vaststelling van de afwikkelingsregeling.

(3)

Gezien de krappe termijn die artikel 18, lid 7, van de verordening voorschrijft, moet het besluit van de Raad via een schriftelijke stemming worden aangenomen. De procedure voor bezwaar maken tegen een afwikkelingsregeling of goedkeuren van of bezwaar maken tegen een materiële wijziging van het uit het fonds toegewezen bedrag is per definitie dringend.

(4)

Op grond van de urgentie kan de Raad beraadslagen en besluiten nemen aan de hand van documenten en ontwerpen die gesteld zijn in een van de door de geldende regeling voor het taalgebruik voorgeschreven talen, als bepaald in artikel 14, lid 1, van het reglement van orde van de Raad. Dit mag niets afdoen aan de verplichting om in een later stadium het besluit volgens de geldende regeling van het taalgebruik in alle talen vast te stellen en bekend te maken.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Wanneer de Raad op basis van een Commissievoorstel een besluit moet nemen in het kader van artikel 18, lid 7, van Verordening (EU) nr. 806/2014, wordt het besluit van de Raad via een schriftelijke stemming vastgesteld.

2.   Wanneer de Raad een besluit moet vaststellen, kan hij beraadslagen en besluiten nemen op basis van documenten en ontwerpen die alleen in het Engels zijn opgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2016.

Gedaan te Brussel, 14 juli 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

P. GRAMEGNA


(1)  PB L 325 van 11.12.2009, blz. 35.

(2)  PB L 225 van 30.7.2014, blz. 1.


Top