Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2396

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2396 van de Raad van 10 december 2015 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2009/1008/EU waarbij de Republiek Letland wordt gemachtigd een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 193 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

OJ L 332, 18.12.2015, p. 142–143 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2396/oj

18.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 332/142


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/2396 VAN DE RAAD

van 10 december 2015

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2009/1008/EU waarbij de Republiek Letland wordt gemachtigd een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 193 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 291, lid 2,

Gezien Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (1), en met name artikel 395, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij brief, ingekomen bij de Commissie op 30 maart 2015, heeft de Republiek Letland verzocht om machtiging om een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 193 van Richtlijn 2006/112/EG wat betreft de tot voldoening van de btw gehouden persoon.

(2)

Overeenkomstig artikel 395, lid 2, van Richtlijn 2006/112/EG heeft de Commissie de overige lidstaten bij brief van 18 mei 2015 van het verzoek van Letland in kennis gesteld. Bij brief van 20 mei 2015 heeft de Commissie Letland meegedeeld dat zij over alle gegevens beschikte die zij nodig achtte voor de beoordeling van het verzoek.

(3)

Krachtens Beschikking 2006/42/EG van de Raad (2) mocht Letland ter zake van leveringen van hout de afnemer van de goederen aanwijzen als de tot voldoening van de btw gehouden persoon.

(4)

De looptijd van de derogatiemaatregel werd tweemaal verlengd, namelijk bij Uitvoeringsbesluit 2009/1008/EU van de Raad (3) en bij Uitvoeringsbesluit 2013/55/EU van de Raad (4).

(5)

Uit de onderzoeken en de analyse van de toepassing van de regeling die de Letse belastingautoriteiten hebben verricht, is gebleken dat de derogatiemaatregel doeltreffend is.

(6)

Naar de Commissie begrijpt, zijn de juridische en feitelijke omstandigheden die de rechtvaardiging vormden voor de toepassing van de derogatiemaatregel, ongewijzigd en nog steeds relevant. Letland moet derhalve worden gemachtigd de maatregel gedurende een nieuwe beperkte periode toe te passen.

(7)

Indien Letland een verdere verlenging van de derogatiemaatregel na 2018 noodzakelijk acht, moet het uiterlijk op 31 maart 2018 een evaluatieverslag bij de Commissie indienen, samen met het verzoek om verlenging, zodat er voldoende tijd blijft voor de Commissie om het verzoek te bestuderen.

(8)

De derogatiemaatregel zal geen negatieve gevolgen hebben voor de eigen middelen van de Unie uit de btw.

(9)

Uitvoeringsbesluit 2009/1008/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De artikelen 2 en 2 bis van Uitvoeringsbesluit 2009/1008/EU worden vervangen door:

„Artikel 2

Dit besluit is van toepassing tot en met 31 december 2018.

Een verzoek tot verlenging van de in dit besluit vervatte maatregel wordt uiterlijk op 31 maart 2018 bij de Commissie ingediend, en gaat vergezeld van een verslag over de toepassing van die maatregel.”.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Republiek Letland.

Gedaan te Brussel, 10 december 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

F. BAUSCH


(1)  PB L 347 van 11.12.2006, blz. 1.

(2)  Beschikking 2006/42/EG van de Raad van 24 januari 2006 waarbij Letland wordt gemachtigd tot verlenging van een maatregel die afwijkt van artikel 21 van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting (PB L 25 van 28.1.2006, blz. 31).

(3)  Uitvoeringsbesluit 2009/1008/EU van de Raad van 7 december 2009 waarbij de Republiek Letland wordt gemachtigd een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 193 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347 van 24.12.2009, blz. 30).

(4)  Uitvoeringsbesluit 2013/55/EU van de Raad van 22 januari 2013 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2009/1008/EU waarbij de Republiek Letland wordt gemachtigd een maatregel te blijven toepassen die afwijkt van artikel 193 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 22 van 25.1.2013, blz. 16).


Top