Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2329

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/2329 van de Commissie van 11 december 2015 waarbij wordt bepaald dat de opschorting van het preferentiële douanerecht dat is vastgesteld in het kader van het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, en in het kader van het stabilisatiemechanisme voor bananen in de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, niet passend is voor de invoer van bananen van oorsprong uit respectievelijk Peru en Guatemala voor het jaar 2015

OJ L 328, 12.12.2015, p. 116–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/2329/oj

12.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/116


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/2329 VAN DE COMMISSIE

van 11 december 2015

waarbij wordt bepaald dat de opschorting van het preferentiële douanerecht dat is vastgesteld in het kader van het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, en in het kader van het stabilisatiemechanisme voor bananen in de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, niet passend is voor de invoer van bananen van oorsprong uit respectievelijk Peru en Guatemala voor het jaar 2015

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 19/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (1), en met name artikel 15,

Gezien Verordening (EU) nr. 20/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 tot uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (2), en met name artikel 15,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Door de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, die met betrekking tot Colombia en Peru op respectievelijk 1 augustus 2013 en 1 maart 2013 voorlopig in werking is getreden, is een stabilisatiemechanisme voor bananen ingesteld.

(2)

Door de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, die in de loop van 2013 voorlopig in werking is getreden in de Midden-Amerikaanse landen, meest recentelijk in Guatemala op 1 december 2013, is een soortgelijk mechanisme voor bananen ingesteld.

(3)

Volgens deze mechanismen, en krachtens artikel 15, lid 2, van de Verordeningen (EU) nr. 19/2013 en (EU) nr. 20/2013, stelt de Commissie, zodra het vastgestelde drempelvolume voor de invoer van verse bananen (code 0803 90 10 van de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie van 1 januari 2012) uit een van de betrokken landen wordt overschreden, een uitvoeringshandeling vast waarbij zij, hetzij het preferentiële douanerecht dat wordt toegepast op verse bananen uit dat land opschort, hetzij bepaalt dat een dergelijke opschorting niet passend is.

(4)

Het besluit van de Commissie moet worden vastgesteld overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad (3), in samenhang met artikel 4 van die verordening.

(5)

In oktober 2015 overschreed de invoer van verse bananen van oorsprong uit Guatemala in de Europese Unie de in de bovengenoemde handelsovereenkomst vastgestelde drempel van 62 500 ton. In november 2015 overschreed ook de invoer van verse bananen van oorsprong uit Peru in de Europese Unie de vastgestelde drempel van 86 250 ton.

(6)

In verband hiermee heeft de Commissie overeenkomstig artikel 15, lid 3, van de Verordeningen (EU) nr. 19/2013 en (EU) nr. 20/2013 de gevolgen van de betreffende invoer voor de situatie van de bananenmarkt in de Unie in aanmerking genomen om te kunnen beslissen of het preferentiële douanerecht al dan niet moet worden opgeschort. Daartoe heeft de Commissie de gevolgen van de betreffende invoer voor het prijspeil in de Unie, de ontwikkeling van de invoer uit overige bronnen en de algehele stabiliteit van de markt voor verse bananen in de Unie onderzocht.

(7)

Op het moment dat de invoer van verse bananen uit Peru de vastgestelde drempel voor 2015 overschreed, vertegenwoordigde deze iets minder dan 2 % van de totale invoer van verse bananen in de Europese Unie. Op basis van een prognose van de invoer tot eind 2015 en rekening houdend met de maandelijkse invoer in 2015 en met het feit dat de invoer uit Peru in 2014 onder 2 % van de totale invoer voor het hele kalenderjaar is gebleven, zijn er geen aanwijzingen dat, in het hele jaar 2015, het aandeel van de invoer uit Peru in de totale invoer wezenlijk zou verschillen.

(8)

Op het moment dat de invoer van verse bananen uit Guatemala de drempel voor 2015 overschreed, vertegenwoordigde deze iets minder dan 1,5 % van de totale invoer van verse bananen in de Europese Unie. Hoewel dit, in absolute cijfers, het dubbele van de invoer van 2014 bedraagt, is het, op basis van een prognose van de invoer tot eind 2015 en rekening houdend met de maandelijkse invoer in 2015, onwaarschijnlijk dat, in het hele jaar 2015, de invoer van bananen uit Guatemala meer dan 1,5 % van de totale invoer zal vertegenwoordigen.

(9)

Terwijl de prijs bij invoer uit Peru gemiddeld 670 EUR/ton bedroeg in de eerste negen maanden van 2015, wat 4 % hoger is dan de gemiddelde prijzen van andere invoer, bedroeg de prijs bij invoer uit Guatemala gemiddeld 621 EUR/ton voor dezelfde periode, wat 3,5 % lager is dan de gemiddelde prijzen van andere ingevoerde verse bananen in de Unie.

(10)

De gecombineerde invoer uit Peru en Guatemala wat heel 2015 betreft, zal naar verwachting onder 3,5 % van de totale invoer blijven, en hun gecombineerde gemiddelde prijs is vergelijkbaar met het prijsniveau van andere invoer.

(11)

De invoer van verse bananen uit andere traditionele grote uitvoerlanden waarmee de EU eveneens een vrijhandelsovereenkomst heeft gesloten, met name Colombia, Costa Rica en Panama, bleef ver onder de daarvoor in vergelijkbare stabilisatiemechanismen vastgestelde drempels en heeft in de afgelopen drie jaar dezelfde ontwikkelingen en eenheidswaarden vertoond. Zo lag in oktober 2015 de invoer uit Colombia en Costa Rica respectievelijk 627 000 ton en 516 000 ton onder de vastgestelde drempels, wat aanzienlijk hoger is dan de totale invoer voor een heel jaar uit Peru en Guatemala tezamen.

(12)

De gemiddelde groothandelsprijs van bananen op de markt van de Unie in oktober 2015 (960 EUR/ton) week niet noemenswaardig af van de gemiddelde bananenprijzen in de voorafgaande maanden.

(13)

Er zijn dan ook geen aanwijzingen dat de invoer van verse bananen uit Peru en Guatemala boven het vastgestelde jaarlijkse drempelvolume de stabiliteit van de markt van de Unie heeft verstoord, noch dat deze invoer enige significante gevolgen voor de situatie van producenten in de EU heeft gehad. Evenmin wordt verwacht dat deze situatie nog zal veranderen in de rest van 2015.

(14)

Tot slot zijn er, eveneens zoals vereist door de Verordeningen (EU) nr. 19/2013 en (EU) nr. 20/2013, geen aanwijzingen van dreiging van ernstige schade of ernstige verslechtering voor producenten in de ultraperifere gebieden van de EU wat betreft het jaar 2015.

(15)

Op basis van het bovengenoemde onderzoek is de Commissie tot de conclusie gekomen dat de opschorting van het preferentiële douanerecht op bananen van oorsprong uit Peru niet passend is. De Commissie is tevens tot de conclusie gekomen dat de opschorting van het preferentiële douanerecht op bananen van oorsprong uit Guatemala niet passend is. De Commissie zal nauwlettend blijven toezien op de invoer van bananen uit deze twee landen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het jaar 2015 is de opschorting van het preferentiële douanerecht op verse bananen, ingedeeld onder code 0803 90 10 van de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie, van oorsprong uit Peru en Guatemala, niet passend.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 11 december 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 17 van 19.1.2013, blz. 1.

(2)  PB L 17 van 19.1.2013, blz. 13.

(3)  Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).


Top