Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2328

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2328 van de Commissie van 11 december 2015 tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 20 november 2015 tot en met 30 november 2015 zijn ingediend en tot vaststelling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de hoeveelheid die voor de deelperiode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016 is vastgesteld in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 geopende tariefcontingenten voor de sector melk en zuivelproducten

OJ L 328, 12.12.2015, p. 112–115 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2328/oj

12.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/112


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2328 VAN DE COMMISSIE

van 11 december 2015

tot vaststelling van de toewijzingscoëfficiënt die moet worden toegepast op de hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 20 november 2015 tot en met 30 november 2015 zijn ingediend en tot vaststelling van de hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de hoeveelheid die voor de deelperiode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016 is vastgesteld in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 geopende tariefcontingenten voor de sector melk en zuivelproducten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 188,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 2535/2001 van de Commissie (2) zijn jaarlijkse tariefcontingenten geopend voor de invoer van producten uit de sector melk en zuivelproducten.

(2)

De hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 20 november 2015 tot en met 30 november 2015 voor de deelperiode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 zijn ingediend, zijn voor bepaalde contingenten groter dan de beschikbare hoeveelheden. Bijgevolg dient te worden bepaald in hoeverre invoercertificaten kunnen worden afgegeven, door de overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie (3) berekende toewijzingscoëfficiënt vast te stellen die moet worden toegepast op de gevraagde hoeveelheden.

(3)

De hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die van 20 november 2015 tot en met 30 november 2015 voor de deelperiode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 zijn ingediend, zijn voor bepaalde contingenten kleiner dan de beschikbare hoeveelheden. Bijgevolg dienen de hoeveelheden waarvoor geen aanvragen zijn ingediend, te worden vastgesteld en te worden toegevoegd aan de voor de volgende deelperiode vastgestelde hoeveelheid.

(4)

Met het oog op de efficiëntie van de maatregel dient deze verordening in werking te treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De in de bijlage bij de onderhavige verordening vastgestelde toewijzingscoëfficiënt wordt toegepast op de hoeveelheden waarop de invoercertificaataanvragen betrekking hebben die op grond van Verordening (EG) nr. 2535/2001 zijn ingediend voor de deelperiode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.

2.   In de bijlage bij de onderhavige verordening zijn de hoeveelheden vastgesteld waarvoor geen invoercertificaataanvragen op grond van Verordening (EG) nr. 2535/2001 zijn ingediend en die aan de deelperiode van 1 juli 2016 tot en met 31 december 2016 moeten worden toegevoegd.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 december 2015.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Jerzy PLEWA

Directeur-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  Verordening (EG) nr. 2535/2001 van de Commissie van 14 december 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad voor de invoerregeling voor melk en zuivelproducten en houdende opening van tariefcontingenten (PB L 341 van 22.12.2001, blz. 29).

(3)  Verordening (EG) nr. 1301/2006 van de Commissie van 31 augustus 2006 houdende gemeenschappelijke voorschriften voor het beheer van door middel van een stelsel van invoercertificaten beheerde invoertariefcontingenten voor landbouwproducten (PB L 238 van 1.9.2006, blz. 13).


BIJLAGE

I.A

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt — voor de deelperiode van 1.1.2016 tot en met 30.6.2016 ingediende aanvragen

(%)

Niet-aangevraagde hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1.7.2016 tot en met 31.12.2016 beschikbare hoeveelheden

(kg)

09.4590

09.4599

09.4591

09.4592

09.4593

09.4594

09.4595

09.4596

I.F

Producten van oorsprong uit Zwitserland

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt — voor de deelperiode van 1.1.2016 tot en met 30.6.2016 ingediende aanvragen

(%)

Niet-aangevraagde hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1.7.2016 tot en met 31.12.2016 beschikbare hoeveelheden

(kg)

09.4155

9,899845

I.H

Producten van oorsprong uit Noorwegen

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt — voor de deelperiode van 1.1.2016 tot en met 30.6.2016 ingediende aanvragen

(%)

Niet-aangevraagde hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1.7.2016 tot en met 31.12.2016 beschikbare hoeveelheden

(kg)

09.4179

2 575 203

I.I

Producten van oorsprong uit IJsland

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt — voor de deelperiode van 1.1.2016 tot en met 30.6.2016 ingediende aanvragen

(%)

Niet-aangevraagde hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1.7.2016 tot en met 31.12.2016 beschikbare hoeveelheden

(kg)

09.4205

09.4206

I.K

Producten van oorsprong uit Nieuw-Zeeland

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt — voor de deelperiode van 1.1.2016 tot en met 30.6.2016 ingediende aanvragen

(%)

Niet-aangevraagde hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1.7.2016 tot en met 31.12.2016 beschikbare hoeveelheden

(kg)

09.4514

7 000 000

09.4515

4 000 000

09.4182

16 806 000

09.4195

20 540 500

I.L

Producten van oorsprong uit Oekraïne

Volgnummer

Toewijzingscoëfficiënt — voor de deelperiode van 1.1.2016 tot en met 30.6.2016 ingediende aanvragen

(%)

Niet-aangevraagde hoeveelheden die moeten worden toegevoegd aan de voor de deelperiode van 1.7.2016 tot en met 31.12.2016 beschikbare hoeveelheden

(kg)

09.4600

4 000 000

09.4601

750 000

09.4602

750 000


Top