Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2323

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2323 van de Commissie van 11 december 2015 houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/220 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad

OJ L 328, 12.12.2015, p. 97–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2323/oj

12.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/97


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2323 VAN DE COMMISSIE

van 11 december 2015

houdende wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2015/220 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad van 30 november 2009 tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Unie (1), en met name artikel 5 bis, leden 2 en 4, artikel 8, lid 3, derde alinea, en artikel 19, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/220 van de Commissie (2) is het aantal bedrijven met boekhouding per lidstaat en per ILB-streek (informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen) vastgesteld. Aangezien het aantal bedrijven in Finland door structurele wijzigingen in de landbouw is afgenomen, is het dienstig het in die bijlage vastgelegde aantal bedrijven met boekhouding voor Finland dienovereenkomstig te verlagen.

(2)

Overeenkomstig bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1217/2009 vormt Kroatië gedurende drie jaar na zijn toetreding tot de Unie één enkele ILB-streek. Aangezien die periode binnenkort verstrijkt, moet in bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/220 het aantal bedrijven met boekhouding per ILB-streek voor die lidstaat worden vastgesteld.

(3)

In het licht van de in deze verordening vervatte wijzigingen moet het Finland en Kroatië worden toegestaan hun respectieve keuzeplan voor het boekjaar 2016 te herzien.

(4)

In bijlage VIII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/220 zijn de vorm en opmaak van het bedrijfsformulier vastgesteld. Ter wille van de duidelijkheid moet in die bijlage aanvullende informatie met betrekking tot bepaalde instructies en definities worden opgenomen.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/220 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan artikel 3, lid 2, wordt de volgende alinea toegevoegd:

„Finland en Kroatië kunnen de respectieve keuzeplannen die zij voor het boekjaar 2016 hebben meegedeeld, herzien. Zij stellen de Commissie uiterlijk op 31 maart 2016 in kennis van hun herziene keuzeplan voor dat boekjaar.”

2)

De bijlagen II en VIII worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van het boekjaar 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 december 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 328 van 15.12.2009, blz. 27.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/220 van de Commissie van 3 februari 2015 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1217/2009 van de Raad tot oprichting van een boekhoudkundig informatienet betreffende de inkomens en de bedrijfseconomische positie van de landbouwbedrijven in de Europese Unie (PB L 46 van 19.2.2015, blz. 1).


BIJLAGE

De bijlagen II en VIII bij Uitvoeringsverordening (EU) 2015/220 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:

a)

de rij betreffende Kroatië wordt vervangen door:

„KROATIË

861

Jadranska Hrvatska

329

862

Kontinentalna Hrvatska

922

Totaal Kroatië

1 251”;

b)

de rijen betreffende Finland worden vervangen door:

„FINLAND

670

Etelä-Suomi

403

680

Sisä-Suomi

229

690

Pohjanmaa

208

700

Pohjois-Suomi

110

Totaal Finland

950”.

2)

Bijlage VIII wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de zevende alinea wordt het derde streepje betreffende de wijze waarop de gegevens op het bedrijfsformulier worden aangegeven, vervangen door:

„—

oppervlakten: in aren (1 are = 100 m2), behalve in het geval van paddenstoelen, waarvoor de in totaal beteelde oppervlakte in vierkante meter wordt vermeld, en behalve in tabel M „Subsidies”, waar basiseenheden in ha worden vermeld,”;

b)

onder tabel A, onderdeel „A.CL. Klassen”, wordt de eerste zin betreffende categorie A.CL.180.C. vervangen door:

„A.CL.180.C. Onder de structuurfondsen vallende zone: hier moet worden vermeld in welke van de regio's als bedoeld in artikel 90, lid 2, onder a), b) en c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad (1) het grootste gedeelte van de oppervlakte cultuurgrond van het bedrijf ligt.

(1)  Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).”;"

c)

onder tabel B, onderdeel „B.UT. OCG in pacht”, wordt de eerste alinea van de categorie B.UT.20.A vervangen door:

„B.UT.20.A OCG Cultuurgrond (bouwland, blijvend grasland, meerjarige teelten en tuinen voor eigen gebruik) die door iemand anders dan de eigenaar, de vruchtgebruiker of de erfpachter wordt gebruikt overeenkomstig een pachtcontract (de pacht wordt voldaan in geld en/of in natura, wordt in het algemeen vooraf vastgesteld en wisselt gewoonlijk niet naargelang van de bedrijfsresultaten) en/of cultuurgrond die onder soortgelijke voorwaarden wordt bebouwd.”;

d)

in tabel H wordt de rij van categorie 5062 vervangen door:

„5062

FO

Belastingen en andere heffingen op grond en gebouwen

 

—”

e)

in de eerste alinea onder tabel H wordt de eerste zin vervangen door:

„Voor de lidstaten die in het verleden hebben gebruikgemaakt van de bij artikel 3 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 385/2012 van de Commissie (2) geboden mogelijkheid, is het verstrekken van de onder de codes 3031-3033 bedoelde gegevens voor de boekjaren 2014, 2015 en 2016 facultatief.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 385/2012 van de Commissie van 30 april 2012 betreffende het bedrijfsformulier dat moet worden gebruikt met het oog op de constatering van de inkomens in de landbouwbedrijven en de bedrijfseconomische analyse van die bedrijven (PB L 127 van 15.5.2012, blz. 1).”;"

f)

onder de titel „INFORMATIEGROEPEN IN TABEL K” wordt, na de derde alinea, de tweede zin onder de vermelding „Hoeveelheid (kolom Q)” vervangen door:

„Voor andere producten van de bijenteelt dan honing (code 700) wordt de hoeveelheid uitgedrukt in kwintalen honingequivalent.”;

g)

onder de titel „INFORMATIEGROEPEN IN TABEL L”, afdeling „L.SA Verkopen”, wordt de laatste alinea vervangen door:

„Tijdens het boekjaar ontvangen premies en subsidies voor producten zijn niet begrepen in het bedrag van de verkopen; zij worden vermeld in tabel M „Subsidies”, in de desbetreffende categorie (de codes 2110 tot en met 2900). Als de eventuele verkoopkosten bekend zijn, worden die niet afgetrokken van het bedrag van de verkopen, maar vermeld in tabel H „Productiemiddelen”, in de desbetreffende categorie van specifieke kosten van andere winstgevende werkzaamheden (de codes 4010 tot en met 4090).”.Top