Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2316

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2316 van de Commissie van 8 december 2015 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

OJ L 328, 12.12.2015, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2316/oj

12.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 328/52


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/2316 VAN DE COMMISSIE

van 8 december 2015

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een bindende tariefinlichting die is afgegeven voor onder deze verordening vallende goederen en die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog gedurende een bepaalde periode mag worden gebruikt op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad (2). Die periode moet worden vastgesteld op drie maanden.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2

Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met deze verordening, mag op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 nog gedurende een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening worden gebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 december 2015.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Heinz ZOUREK

Directeur-generaal Belastingen en Douane-unie


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2)  Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1).


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling (GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een cilindervormig, op batterijen werkend artikel van kunststof met een deksel (een zogenoemde „elektronische spaarpot”), met een hoogte van 17 cm en een diameter van 12 cm.

Het deksel bevat een klein lcd-scherm en een sleuf om munten (bijvoorbeeld euro) in te werpen. Wanneer handmatig een munt in de sleuf wordt gestoken, herkent het mechanisme in het deksel (het rekenmechanisme) de diameter van de munt en wordt de waarde ervan getoond.

Wanneer meerdere munten één voor één worden ingevoerd, worden de herkende waarden opgeteld bij het bestaande bedrag en wordt het totale bedrag op het lcd-scherm weergegeven.

Er vindt geen aftrek plaats als er munten uit de spaarpot worden gehaald.

Zie afbeelding (1).

8470 90 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1, 3 b) en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur en de tekst van de GN-codes 8470, 8470 90 en 8470 90 00.

Het artikel is een samengesteld goed bestaande uit een pot van kunststof en een rekenmechanisme. In vergelijking met gewone spaarpotten ontleent het artikel zijn wezenlijke karakter aan het rekenmechanisme. Indeling naar het materiaal waaruit het is vervaardigd (hoofdstuk 39), is daarom uitgesloten.

Aangezien het artikel geen met de hand bediende inrichting bevat voor het invoeren van gegevens (munten zijn geen gegevens), wordt het niet beschouwd als een rekenmachine (zie ook de GS-toelichtingen op post 8470, onder A, punt 1). Het artikel voldoet aan de vereisten voor de indeling als een rekenmechanisme (zie ook de GS-toelichtingen op post 8470, eerste alinea), omdat het rekenmechanisme het mogelijk maakt om ten minste twee getallen van twee of meer cijfers (bijvoorbeeld 0,02 EUR + 2,00 EUR = 2,02 EUR) op te tellen.

Het gehele artikel moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 8470 90 00 als andere machines met een rekenmechanisme.

Image

(1)  De foto is louter ter informatie.


Top