Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1800

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1800 van de Commissie van 6 oktober 2015 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

OJ L 263, 8.10.2015, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1800/oj

8.10.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 263/16


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1800 VAN DE COMMISSIE

van 6 oktober 2015

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een bindende tariefinlichting die is afgegeven voor onder deze verordening vallende goederen en die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog gedurende een bepaalde periode mag worden gebruikt op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad (2). Die periode moet worden vastgesteld op drie maanden.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2

Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met deze verordening, mag op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 nog gedurende een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening worden gebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Brussel, 6 oktober 2015.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Heinz ZOUREK

Directeur-generaal Belastingen en Douane-unie


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2)  Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1).


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling

(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een draagbaar elektronisch toestel met afmetingen 7 × 60 × 110 mm en een gewicht van 100 g, bestaande uit de volgende hoofdcomponenten in één behuizing van kunststof:

een led-kleurenbeeldscherm met aanraakfunctie, een diagonale afmeting van het scherm van 8,9 cm (3,5 inch) en een resolutie van 960 × 640 pixels;

een centrale verwerkingseenheid;

een RAM-geheugen van 256 MB;

een opslagcapaciteit van 32 GB;

een module voor draadloze verbinding met andere toestellen en internet;

een oplaadbare lithiumbatterij;

een luidspreker;

een microfoon, en

een camera voor het vastleggen van video en stilstaande beelden.

Het toestel heeft de volgende interfaces:

een connector om het toestel op te laden en het met andere toestellen, zoals een automatische gegevensverwerkende machine, te verbinden;

een uitgang voor een 3,5 mm-stekker.

Met het toestel kan de gebruiker onder meer een verbinding met internet tot stand brengen, softwareapplicaties downloaden, uitvoeren en bewerken, e-mail ontvangen en versturen, spelletjes spelen alsmede muziek, video's en foto's downloaden, opnemen en weergeven.

8471 30 00

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 3 op afdeling XVI, aantekening 5 A) op hoofdstuk 84 en de tekst van de GN-codes 8471 en 8471 30 00.

Het toestel is ontworpen voor het vervullen van twee of meer afwisselende of aanvullende functies in de zin van aantekening 3 op afdeling XVI (gegevensverwerking, communicatie via een draadloos netwerk, opnemen en weergeven van geluid en video, vastleggen van video en stilstaande beelden, tonen van stilstaande beelden en videobeelden).

Gezien de objectieve kenmerken van het toestel, met name de mogelijkheid om programma's te downloaden, op te slaan, te bewerken en uit te voeren, is de voornaamste functie ervan gegevensverwerking (zie ook de GS-indelingsadviezen 8471.30/2, 3 en 4). De andere functies worden als bijkomstig beschouwd.

Het artikel moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 8471 30 00 als draagbare automatische gegevensverwerkende machines, wegende niet meer dan 10 kg, die ten minste bestaan uit een centrale verwerkingseenheid, een toetsenbord en een beeldscherm.


Top