Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1799

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1799 van de Commissie van 5 oktober 2015 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

OJ L 263, 8.10.2015, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1799/oj

8.10.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 263/14


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1799 VAN DE COMMISSIE

van 5 oktober 2015

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een bindende tariefinlichting die is afgegeven voor onder deze verordening vallende goederen en die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog gedurende een bepaalde periode mag worden gebruikt op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad (2). Die periode moet worden vastgesteld op drie maanden.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2

Een bindende tariefinlichting die niet in overeenstemming is met deze verordening, mag op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 nog gedurende een periode van drie maanden na de inwerkingtreding van deze verordening worden gebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 5 oktober 2015.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Heinz ZOUREK

Directeur-generaal Belastingen en Douane-unie


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2)  Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1).


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling (GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een product in poedervorm, opgemaakt voor de verkoop in het klein in een doos van kunststof met een inhoud van 300 g. De aanbevolen dagelijkse dosis (10 g) bestaat uit (in milligram):

aminozuren (mengsel van arginine en citrulline)

5 200

vitamine C (als ascorbinezuur)

500

L-taurine

300

vitamine E (als D-alfa-tocoferylacetaat)

90

alfa-liponzuur

10

foliumzuur

0,4

citroenmelisse

50

calcium (als CaCO3)

66

Het product bevat ook kleine hoeveelheden citroenzuur, sucralose en siliciumdioxide.

Volgens het etiket is het product een dieetsupplement voor menselijke consumptie dat bijdraagt tot de lichaamsverzorging en een leven lang welzijn biedt.

De aanbevolen dagelijkse dosis is 10 g (twee schepjes).

2106 90 92

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aanvullende aantekening 1 a) (GN) op hoofdstuk 30 en de bewoordingen van de GN-codes 2106, 2106 90 en 2106 90 92.

Het product is een preparaat dat wordt gepresenteerd als dieetsupplement voor menselijke consumptie dat vitaminen en aminozuren bevat.

Het product is niet bestemd om enige ziekte in de zin van post 3004 te diagnosticeren, behandelen, bestrijden of voorkomen. Hoewel het niveau van vitamine C en E aanzienlijk hoger is dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid, voldoet het product niet aan de vereisten van aanvullende aantekening 1 a) (GN) op hoofdstuk 30. Indeling onder GN-code 3004 is daarom uitgesloten.

Aangezien het product is opgemaakt in een verpakking waarop is vermeld dat het bedoeld is om de gezondheid of het welzijn te handhaven, is het een product voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen (zie ook de GS-toelichtingen op post 2106, tweede alinea, punt 16).

Het product moet daarom worden ingedeeld onder GN-code 2106 90 92 als andere producten voor menselijke consumptie.


Top