Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0753

Verordening (EU) 2015/753 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije

OJ L 123, 19.5.2015, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/753/oj

19.5.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 123/23


VERORDENING (EU) 2015/753 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 29 april 2015

betreffende de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije

(codificatie)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité (1),

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 779/98 van de Raad (3) is ingrijpend gewijzigd (4). Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie van die verordening te worden overgegaan.

(2)

Bij Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije (5) is een preferentiële regeling voor de invoer in de Unie van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije vastgesteld.

(3)

Voor producten waarvoor de regelgeving van de Unie bepaalt dat een invoerprijs in acht moet worden genomen, zal de preferentiële tariefregeling slechts worden toegepast als deze prijs in acht wordt genomen.

(4)

Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze verordening te waarborgen, moeten aan de Commissie de nodige uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad (6),

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De Commissie stelt middels uitvoeringshandelingen de voorschriften vast die nodig zijn voor de toepassing van de invoerregeling voor in bijlage I bij het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie vermelde producten die van oorsprong uit Turkije zijn en in de Unie worden ingevoerd overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgesteld in Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije. Deze uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 3, lid 2, van deze verordening bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Artikel 2

1.   Voor producten waarvoor de regelgeving van de Unie bepaalt dat een invoerprijs in acht moet worden genomen, wordt het preferentiële tarief slechts toegepast als deze prijs in acht is genomen.

2.   Voor visserijproducten waarvoor een referentieprijs is vastgesteld, wordt het preferentiële tarief slechts toegepast als deze referentieprijs in acht is genomen.

Artikel 3

1.   De Commissie wordt bijgestaan door het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten dat is ingesteld bij artikel 229 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad (7). Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

3.   Wanneer het advies van het comité via een schriftelijke procedure dient te worden verkregen, wordt die procedure zonder gevolg beëindigd indien, binnen de termijn voor het uitbrengen van het advies, door de voorzitter van het comité daartoe wordt besloten of door een eenvoudige meerderheid van de leden van het comité daarom wordt verzocht.

Artikel 4

Verordening (EG) nr. 779/98 wordt ingetrokken.

Verwijzingen naar de ingetrokken verordening gelden als verwijzingen naar de onderhavige verordening en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage II.

Artikel 5

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Straatsburg, 29 april 2015.

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

M. SCHULZ

Voor de Raad

De voorzitter

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Advies van 10 december 2014 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  Standpunt van het Europees Parlement van 11 maart 2015 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 20 april 2015.

(3)  Verordening (EG) nr. 779/98 van de Raad van 7 april 1998 betreffende de invoer in de Gemeenschap van landbouwproducten van oorsprong uit Turkije, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 4115/86 en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3010/95 (PB L 113 van 15.4.1998, blz. 1).

(4)  Zie bijlage I.

(5)  Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije van 25 februari 1998 betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten (PB L 86 van 20.3.1998, blz. 1).

(6)  Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

(7)  Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke marktordening voor landbouwproducten en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671).


BIJLAGE I

Ingetrokken verordening met de wijziging ervan

Verordening (EG) nr. 779/98 van de Raad

(PB L 113 van 15.4.1998, blz. 1)

 

Verordening (EU) nr. 255/2014 van het Europees Parlement en de Raad

(PB L 84 van 20.3.2014, blz. 57)

Uitsluitend artikel 2


BIJLAGE II

Concordantietabel

Verordening (EG) nr. 779/98

De onderhavige verordening

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, eerste alinea

Artikel 2, lid 1

Artikel 2, tweede alinea

Artikel 2, lid 2

Artikel 2 bis

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 5

Bijlage I

Bijlage II


Top