Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1376

Verordening (EU) nr. 1376/2014 van de Europese Centrale Bank van 10 december 2014 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1745/2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9) (ECB/2014/52)

OJ L 366, 20.12.2014, p. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1376/oj

20.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 366/79


VERORDENING (EU) Nr. 1376/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 10 december 2014

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1745/2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9)

(ECB/2014/52)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 19.1,

Gezien Verordening (EG) nr. 2531/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de toepassing van reserveverplichtingen door de Europese Centrale Bank (1),

Gezien Verordening (EG) nr. 2532/98 van de Raad van 23 november 1998 met betrekking tot de bevoegdheid van de Europese Centrale Bank om sancties op te leggen (2),

Overwegende:

(1)

Overeenkomstig artikel 19.1 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en de Europese Centrale Bank kan de Raad van bestuur van de Europese Centrale Bank voorschriften omtrent de berekening en vaststelling van de verplichtingen inzake minimumreserves vaststellen. De details inzake de toepassing van reserveverplichtingen zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1745/2003 van de Europese Centrale Bank (ECB/2003/9) (3).

(2)

Op 3 juli 2014 besloot de Raad van bestuur haar monetairebeleidsvergaderingen met ingang van 1 januari 2015 voortaan niet om de vier weken maar om de zes weken te houden en de reserveperiodes dienovereenkomstig van vier naar zes weken uit te breiden.

(3)

Luidens Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) is de reserveperiode de periode waarover nakoming van reserveverplichtingen wordt berekend en gedurende welke dergelijke minimumreserves moeten worden aangehouden op reserverekeningen.

(4)

Voor instellingen die onderworpen zijn aan de volledige rapportageverplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1071/2013 van de Europese Centrale Bank (ECB/2013/33) (4) laat de gewijzigde lengte van de reserveperiodes de berekening van het bedrag van de minimumreserves waaraan gedurende de reserveperiode voldaan moet worden, onverlet. Zoals voorheen berekenen die instellingen uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) de reservebasis met betrekking tot een specifieke reserveperiode op basis van de gegevens van de maand die twee maanden voorafgaat aan de maand waarin de reserveperiode begint. Anderzijds, voor instellingen die uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) gegevens kwartaalsgewijs rapporteren, wijzigt de gewijzigde lengte van de reserveperiodes de berekening van het bedrag van de minimumreserves, aangezien de kwartaalperiode nu twee reserveperiodes omvat.

(5)

Derhalve moet Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) dienovereenkomstig gewijzigd worden,

HEEFT DEZE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijzigingen

Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 3, lid 4 wordt als volgt vervangen:

„4.   Voor instellingen met een vrijstelling zoals uiteengezet in artikel 9, lid 1 van Verordening (EU) nr. 1071/2013 van de Europese Centrale Bank (ECB/2013/33) (5) („instellingen die bij de „cutting-off-the-tail”-procedure betrokken zijn”), wordt de reservebasis berekend voor twee opeenvolgende reserveperiodes te beginnen met de reserveperiode die begint in de derde maand na het einde van een kwartaal, zulks op basis van de overeenkomstig bijlage III, punt 4 van deel 1 van Verordening (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33) gerapporteerde kwartaalultimogegevens. Deze instellingen geven kennis van hun minimumreserves overeenkomstig artikel 5.

.

2)

Artikel 7, lid 1 wordt als volgt vervangen:

„1.   Tenzij de Raad van bestuur van de ECB besluit de kalender overeenkomstig lid 2 te wijzigen, begint de reserveperiode op de dag van verevening van de basisherfinancieringstransactie volgende op de vergadering van de Raad van bestuur waarop de maandelijkse beoordeling van de koers van het monetaire beleid is gepland. Ten minste drie maanden voor de aanvang van elk kalenderjaar publiceert de ECB-directie een kalender van reserveperiodes. De kalender wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de websites van de ECB en de deelnemende NCB's.”

.

3)

In artikel 3, leden 1 en 3, artikel 4, lid 1, artikel 5, lid 5, artikel 10, lid 6, artikel 11, artikel 13 bis, lid 1, onder b) wordt de verwijzing naar Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) vervangen door een verwijzing naar Verordening (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33).

4)

In artikel 5, lid 3 en artikel 13, lid 4 wordt de verwijzing naar artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) vervangen door een verwijzing naar artikel 6 van Verordening (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33).

5)

In artikel 13, lid 2 wordt de verwijzing naar bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) vervangen door een verwijzing naar bijlage III bij Verordening (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33).

Artikel 2

Slotbepaling

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Frankfurt am Main, 10 december 2014.

Namens de Raad van bestuur van de ECB

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  PB L 318 van 27.11.1998, blz. 1.

(2)  PB L 318 van 27.11.1998, blz. 4.

(3)  Verordening (EG) nr. 1745/2003 van de Europese Centrale Bank van 12 september 2003 inzake de toepassing van reserveverplichtingen (ECB/2003/9) (PB L 250 van 2.10.2003, blz. 10).

(4)  Verordening (EU) nr. 1071/2013 van de Europese Centrale Bank van 24 september 2013 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2013/33) (PB L 297 van 7.11.2013, blz. 1).

(5)  Verordening (EU) nr. 1071/2013 van de Europese Centrale Bank van 24 september 2013 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen (ECB/2013/33) (PB L 297 van 7.11.2013, blz. 1).”


Top