Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0389

2014/389/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 23 juni 2014 over aanvullende historische luchtvaartemissies en aanvullende luchtvaartemissierechten teneinde rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie Voor de EER relevante tekst

OJ L 183, 24.6.2014, p. 135–137 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/389/oj

24.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 183/135


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 23 juni 2014

over aanvullende historische luchtvaartemissies en aanvullende luchtvaartemissierechten teneinde rekening te houden met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie

(Voor de EER relevante tekst)

(2014/389/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien de Akte van toetreding van Kroatië (1), en met name sectie 10, titel I, deel 1 onder a), van bijlage V,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Punt i) van sectie 10, titel I, deel 1 onder a), van bijlage V bij de Akte van toetreding van Kroatië met betrekking tot alle vluchten tussen twee op Kroatisch grondgebied gelegen vliegvelden en alle vluchten tussen een op Kroatisch grondgebied gelegen vliegveld en een in een land buiten de EER gelegen vliegveld (hierna: „bijkomende luchtvaartactiviteiten”) bepaalt dat, in afwijking van artikel 3 quater, lid 2, van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad (2), de in artikel 13, lid 1, van die Richtlijn bedoelde periode, die op 1 januari 2013 begint, een aanvang neemt op 1 januari 2014 voor de bijkomende luchtvaartactiviteiten.

(2)

Op grond van punt ii) van sectie 10, titel I, deel 1 onder a), van bijlage V bij de Akte van toetreding van Kroatië, in afwijking van artikel 3 quater, lid 4, van Richtlijn 2003/87/EG beslist de Commissie, overeenkomstig de procedure van dat artikel, binnen zes maanden na de toetreding van Kroatië tot de EU over de historische emissies van de luchtvaartactiviteiten voor de bijkomende luchtvaartactiviteiten.

(3)

De totale hoeveelheid aan vliegtuigexploitanten toe te wijzen emissierechten is uitgedrukt als percentage van de historische luchtvaartemissies. In artikel 3, onder s), van Richtlijn 2003/87/EG worden de historische luchtvaartemissies gedefinieerd als het rekenkundige gemiddelde van de jaarlijkse emissies in de kalenderjaren 2004, 2005 en 2006 door vliegtuigen die in bijlage I bij die richtlijn genoemde luchtvaartactiviteiten uitoefenen. Krachtens artikel 3 quater, lid 2, van die richtlijn moet de totale hoeveelheid emissierechten die aan vliegtuigexploitanten wordt toegewezen, worden berekend op basis van dat historische gemiddelde.

(4)

Overeenkomstig artikel 18 ter van Richtlijn 2003/87/EG wordt de Commissie bijgestaan door Eurocontrol bij het berekenen van historische luchtvaartemissies voor de bijkomende luchtvaartactiviteiten. Als beste beschikbare gegevens voor de berekening van de historische emissies werden de gedetailleerde luchtverkeersgegevens in de databanken van het Central Route Charges Office en de Central Flow Management Unit van Eurocontrol aangemerkt. Deze geven de reële trajectlengte van elke individuele vlucht weer. Op basis hiervan werden de emissies per vlucht berekend met behulp van de ANCAT 3-methodiek (Abatement of Nuisances Caused by Air Transport) en de CASE-methodiek (Calculation of Emissions by Selective Equivalence). Deze aanpak van de berekening van de historische emissies is verder verfijnd met behulp van informatie over het reële brandstofverbruik die door een representatief aantal vliegtuigexploitanten ter validatie van de resultaten vrijwillig is verstrekt.

(5)

De jaarlijkse emissies van de bijkomende luchtvaartactiviteiten van vliegtuigen die een in bijlage I bij Richtlijn 2003/87/EG genoemde luchtvaartactiviteit uitoefenen, zijn voor het kalenderjaar 2004 op 114 024 ton CO2 geraamd. De jaarlijkse emissies van deze vliegtuigen zijn voor het kalenderjaar 2005 op 126 827 ton CO2 en voor het kalenderjaar 2006 op 127 120 ton CO2 geraamd. De historische luchtvaartemissies bedragen 122 657 ton CO2.

(6)

Op grond van punt viii) van sectie 10, titel I, deel 1 onder a), van bijlage V bij de Akte van toetreding van Kroatië, in afwijking van artikel 3 sexies, lid 3, onder d), van Richtlijn 2003/87/EC wordt, voor de bijkomende luchtvaartactiviteiten, het percentage kosteloos toe te wijzen emissierechten berekend door de in punt e) van artikel 3 sexies, lid 3, van die richtlijn bepaalde benchmark te vermenigvuldigen met de som van de tonkilometergegevens in de overeenkomstig punt vi) van sectie 10, titel I, deel 1 onder a), van bijlage V bij de Akte van toetreding van Kroatië bij de Commissie ingediende aanvragen.

(7)

De Commissie heeft de overeenkomstig punt vi) van sectie 10, titel I, deel 1 onder a), van bijlage V bij de Akte van toetreding van Kroatië ingediende aanvragen in verband met de bijkomende luchtvaartactiviteiten geanalyseerd en de berekeningen van de historische emissies van de luchtvaartactiviteiten voor de bijkomende luchtvaartactiviteiten die door Eurocontrol werden verstrekt, en besluit dat de in punt e) van artikel 3 sexies, lid 3, van Richtlijn 2003/87/EG bepaalde benchmark niet mag worden onderworpen aan een uniforme correctiecoëfficiënt als bedoeld in punt viii) van sectie 10, titel I, deel 1 onder a), van bijlage V bij de Akte van toetreding van Kroatië.

(8)

Op grond van punt iii) van sectie 10, titel I, deel 1 onder a), van bijlage V bij de Akte van toetreding van Kroatië, in afwijking van artikel 3 quinquies, lid 2, van Richtlijn 2003/87/EG is, vanaf 1 januari 2014, het percentage aan emissierechten dat moet worden geveild gelijk aan de verhouding tussen de resterende emissierechten na de berekening van het aantal kosteloos toe te wijzen rechten uit hoofde van punt d) van artikel 3 sexies, lid 3, van die richtlijn en de emissierechten die volgens de berekeningen moeten worden opzijgezet in een speciale reserve uit hoofde van artikel 3 septies van die richtlijn.

(9)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité klimaatverandering.

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijkomende historische luchtvaartemissies voor de bijkomende luchtvaartactiviteiten bedragen 122 657 ton CO2.

Artikel 2

Het totale aantal emissierechten voor de hele EU voor de bijkomende luchtvaartactiviteiten voor elk jaar van de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2020 bedraagt 116 524.

Artikel 3

Bij de berekening van de aantallen emissierechten die overeenkomstig de in punt e) van artikel 3 sexies, lid 3, van Richtlijn 2003/87/EG vastgestelde benchmarks moeten worden toegewezen, worden die aantallen naar beneden afgerond op het dichtstbije gehele getal.

Artikel 4

Het totale aantal emissierechten voor de hele EU voor de bijkomende luchtvaartactiviteiten die kosteloos moeten worden toegewezen voor elk jaar van de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2020 bedraagt 41 584.

Artikel 5

Het bijkomende totale aantal emissierechten voor de hele EU die moeten worden opzijgezet in een speciale reserve bedraagt 3 495.

Artikel 6

Het bijkomende totale aantal te veilen luchtvaartemissierechten voor de hele EU voor elk jaar van de periode van 1 januari 2014 tot 31 december 2020 bedraagt 71 445.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 23 juni 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 112 van 24.4.2012, blz. 6.

(2)  Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32).


Top