Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0694

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 694/2014 van de Commissie van 17 december 2013 tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor het vaststellen van de soorten beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen Voor de EER relevante tekst

OJ L 183, 24.6.2014, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/694/oj

24.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 183/18


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 694/2014 VAN DE COMMISSIE

van 17 december 2013

tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor het vaststellen van de soorten beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (1), en met name artikel 4, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Het is van belang dat de in Richtlijn 2011/61/EU vervatte regels worden aangevuld met technische reguleringsnormen voor het vaststellen van de soorten beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi's) opdat bepaalde voorschriften van de richtlijn op eenvormige wijze op abi-beheerders worden toegepast.

(2)

Het is wenselijk een onderscheid te maken tussen situaties waarin een abi-beheerder het beheer voert over abi's van het open-end-type, van het closed-end-type of van beide types om de regels inzake liquiditeitsbeheer en de waarderingsprocedures van Richtlijn 2011/61/EU correct op abi-beheerders te kunnen toepassen.

(3)

De onderscheidende factor om uit te maken of een abi-beheerder het beheer voert over abi's van het open-end-type of van het closed-end-type, dient te zijn dat een abi van het open-end-type haar aandelen of rechten van deelneming bij haar beleggers inkoopt of aan haar beleggers terugbetaalt op verzoek van haar aandeelhouders of deelnemers voordat haar liquidatiefase aanvangt, en dat dit plaatsvindt volgens de procedures en frequentie die in haar reglement of statuten, haar prospectus of haar aanbiedingsdocumenten zijn vastgelegd. Een vermindering van het kapitaal van de abi als gevolg van uitkeringen volgens het reglement of de statuten, het prospectus of de aanbiedingsdocumenten van de abi, met inbegrip van een vermindering die bij een overeenkomstig dit reglement of deze statuten, dit prospectus of deze aanbiedingsdocumenten van de abi aangenomen resolutie van de aandeelhouders of deelnemers is toegestaan, mag niet in aanmerking worden genomen om vast te stellen of een abi al dan niet van het open-end-type is.

(4)

De relevante inkopen of terugbetalingen om vast te stellen of een abi-beheerder het beheer over abi's van het open-end-type of van het closed-end-type voert, zijn alleen die welke met de activa van de abi worden verricht. Voor het vaststellen of de abi al dan niet van het open-end-type is, mag derhalve geen rekening worden gehouden met het feit of de aandelen of rechten van deelneming van de abi op de secundaire markt kunnen worden verhandeld en niet door de abi worden ingekocht of terugbetaald.

(5)

Een abi-beheerder die tegelijkertijd één of meer abi's van het open-end-type en één of meer abi's van het closed-end-type beheert, dient op elke abi de specifieke regels toe te passen die op het betrokken type abi betrekking hebben.

(6)

Elke wijziging in het terugbetalingsbeleid van een abi die inhoudt dat de abi niet langer als een abi van het open-end-type of als een abi van het closed-end-type kan worden beschouwd, moet ertoe leiden dat de abi-beheerder niet langer de regels met betrekking tot het oude terugbetalingsbeleid van de door hem beheerde abi toepast, maar de regels gaat toepassen die op het nieuwe terugbetalingsbeleid van deze abi betrekking hebben.

(7)

Voor de toepassing van artikel 61, leden 3 en 4, van Richtlijn 2011/61/EU dient rekening te worden gehouden met de juridische structuren van de abi's van het closed-end-type die vóór 22 juli 2013 zijn opgericht. Ten tijde van de vaststelling van de richtlijn was er in de Unie geen geharmoniseerde definitie van de juridische structuur van abi's van het closed-end-type voorhanden en deze structuur liep dan ook uiteen van lidstaat tot lidstaat. Dit gegeven komt tot uiting in de tekst van de richtlijn, waarin bepaalde bestaande juridische structuren waarbij gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke belegging geen terugbetalingsrechten kunnen worden uitgeoefend, als abi's van het closed-end-type worden aangemerkt. Artikel 61, leden 3 en 4, van Richtlijn 2011/61/EU voorzien in overgangsperioden gedurende dewelke bestaande abi-beheerders die het beheer voeren over abi's van het closed-end-type die in een gevorderd of eindstadium van hun beleggingscyclus verkeren, zoals blijkt uit hun vervaldatum of uit hun onvermogen om na 22 juli 2013 bijkomende beleggingen te doen, deze abi's voort mogen blijven beheren zonder over een vergunning te beschikken of zonder aan een groot deel van de richtlijn te hoeven voldoen. Om geen afbreuk te doen aan de in het licht van deze doelstelling en van de bovenbeschreven achtergrond bedoelde draagwijdte van die bepalingen, moet voor de toepassing van artikel 61, leden 3 en 4, van Richtlijn 2011/61/EU bijgevolg ook elke abi-beheerder die het beheer voert over abi's waarvan de aandelen of rechten van deelneming worden ingekocht of terugbetaald na een beginperiode van vijf jaar gedurende dewelke geen terugbetalingsrechten kunnen worden uitgeoefend, als een beheerder van een abi van het closed-end-type worden beschouwd.

(8)

Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA, European Securities and Markets Authority) bij de Commissie heeft ingediend.

(9)

De ESMA heeft openbare raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, heeft de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd, en heeft de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (2) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Soorten abi-beheerders

1.   Een abi-beheerder kan één of beide van de onderstaande vormen aannemen:

beheerder van (een) abi('s) van het open-end-type;

beheerder van (een) abi('s) van het closed-end-type.

2.   Een beheerder van een abi van het open-end-type wordt aangemerkt als een abi-beheerder die het beheer voert over een abi waarvan de aandelen of rechten van deelneming vóór de aanvang van de liquidatiefase ervan op verzoek van haar aandeelhouders of deelnemers direct of indirect met de activa van de abi worden ingekocht of terugbetaald volgens de procedures en frequentie die in het reglement of de statuten, het prospectus of de aanbiedingsdocumenten van de abi zijn vastgelegd.

Een vermindering van het kapitaal van de abi als gevolg van uitkeringen volgens het reglement of de statuten, het prospectus of de aanbiedingsdocumenten van de abi, met inbegrip van een vermindering die bij een overeenkomstig dit reglement of deze statuten, dit prospectus of deze aanbiedingsdocumenten aangenomen resolutie van de aandeelhouders of deelnemers is toegestaan, mag niet in aanmerking worden genomen om vast te stellen of de abi al dan niet van het open-end-type is.

Voor het vaststellen of de abi al dan niet van het open-end-type is, mag geen rekening worden gehouden met het feit of de aandelen of rechten van deelneming van de abi op de secundaire markt kunnen worden verhandeld en niet door de abi worden ingekocht of terugbetaald.

3.   Een beheerder van een abi van het closed-end-type is een abi-beheerder die het beheer voert over een abi die geen in lid 2 beschreven abi is.

4.   Wanneer een wijziging in het terugbetalingsbeleid van de abi resulteert in een wijziging van het type abi waarover een abi-beheerder het beheer voert, past de abi-beheerder op de betrokken abi de op het nieuwe abi-type betrekking hebbende regels toe.

5.   Voor de toepassing van artikel 61, leden 3 en 4, van Richtlijn 2011/61/EU wordt een abi-beheerder die het beheer voert over abi's waarvan de aandelen of rechten van deelneming vóór de aanvang van de liquidatiefase ervan op verzoek van haar aandeelhouders of deelnemers direct of indirect met de activa van de abi worden ingekocht of terugbetaald na een beginperiode van ten minste vijf jaar gedurende dewelke geen terugbetalingsrechten kunnen worden uitgeoefend, ook als een beheerder van een abi van het closed-end-type aangemerkt.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).


Top