Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0628

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 628/2014 van de Commissie van 12 juni 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 341/2007 met betrekking tot het tariefcontingent voor de invoer van knoflook van oorsprong uit China

OJ L 174, 13.6.2014, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/628/oj

13.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 174/31


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 628/2014 VAN DE COMMISSIE

van 12 juni 2014

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 341/2007 met betrekking tot het tariefcontingent voor de invoer van knoflook van oorsprong uit China

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 187, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 341/2007 van de Commissie (2) is voorzien in de opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten voor uit derde landen ingevoerde knoflook en bepaalde andere landbouwproducten.

(2)

De overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (3), die is goedgekeurd bij Besluit 2014/116/EU van de Raad (4), voorziet in een verhoging met 12 375 ton van het aan de Volksrepubliek China toegewezen EU-tariefcontingent voor knoflook.

(3)

De verhoging van het tariefcontingent moet tot uitdrukking komen in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 341/2007. Aangezien de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China op 28 januari 2014 door de Raad is goedgekeurd, moeten importeurs toegang hebben tot de verhoogde hoeveelheden met ingang van de tweede deelperiode van de invoertariefcontingentperiode 2014/2015.

(4)

Verordening (EG) nr. 341/2007 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 341/2007

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 341/2007 wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 juni 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  Verordening (EG) nr. 341/2007 van de Commissie van 29 maart 2007 houdende opening en vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten en instelling van een stelsel van invoercertificaten en certificaten van oorsprong voor uit derde landen ingevoerde knoflook en bepaalde andere landbouwproducten (PB L 90 van 30.3.2007, blz. 12).

(3)  PB L 64 van 4.3.2014, blz. 2.

(4)  Besluit 2014/116/EU van de Raad van 28 januari 2014 betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Volksrepubliek China uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (PB L 64 van 4.3.2014, blz. 1).


BIJLAGE

„BIJLAGE I

Overeenkomstig de Besluiten 2001/404/EG, 2006/398/EG en 2014/116/EU geopende tariefcontingenten voor de invoer van knoflook van GN-code 0703 20 00

Oorsprong

Volgnummer

Contingent (in ton)

Eerste deelperiode (juni-augustus)

Tweede deelperiode (september-november)

Derde deelperiode (december-februari)

Vierde deelperiode (maart-mei)

Totaal

Argentinië

 

 

 

 

 

19 147

Traditionele importeurs

09.4104

9 590

3 813

 

Nieuwe importeurs

09.4099

4 110

1 634

 

Totaal

 

13 700

5 447

 

China

 

 

 

 

 

46 075

Traditionele importeurs

09.4105

8 278

8 278

7 210

8 488

 

Nieuwe importeurs

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

 

Totaal

 

11 825

11 825

10 300

12 125

 

Andere derde landen

 

 

 

 

 

6 023

Traditionele importeurs

09.4106

941

1 960

929

386

 

Nieuwe importeurs

09.4102

403

840

398

166

 

Totaal

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Totaal

 

13 169

14 625

25 327

18 124

71 245”


Top