Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0227

2014/227/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 24 april 2014 betreffende de niet-goedkeuring van bepaalde in biociden aanwezige werkzame stoffen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad Voor de EER relevante tekst

OJ L 124, 25.4.2014, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/227/oj

25.4.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 124/27


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 24 april 2014

betreffende de niet-goedkeuring van bepaalde in biociden aanwezige werkzame stoffen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

(2014/227/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (1), en met name artikel 89, lid 1, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de Commissie (2) is een lijst vastgesteld van werkzame stoffen die met het oog op een mogelijke opneming daarvan in bijlage I, IA of IB bij Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) moeten worden beoordeeld.

(2)

Voor een aantal van de op die lijst vermelde combinaties van stoffen en productsoorten hebben alle deelnemers zich uit het beoordelingsprogramma teruggetrokken of heeft de voor de beoordeling als rapporteur aangewezen lidstaat niet binnen de in artikel 9 en artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 vastgestelde termijn een volledig dossier ontvangen.

(3)

De Commissie heeft dit derhalve overeenkomstig artikel 11, lid 2, artikel 12, lid 1, en artikel 13, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 aan de lidstaten meegedeeld. Deze informatie is ook elektronisch openbaar gemaakt.

(4)

In de periode van drie maanden na die bekendmaking hebben enkele bedrijven belangstelling getoond voor het overnemen van de taak van deelnemer voor een of meer van deze stoffen en productsoorten. Vervolgens hebben die bedrijven evenwel geen volledig dossier ingediend of zich teruggetrokken.

(5)

Krachtens artikel 12, leden 4 en 5, van Verordening (EG) nr. 1451/2007 mogen de desbetreffende stoffen en productsoorten derhalve overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) nr. 528/2012 niet worden goedgekeurd.

(6)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij dit besluit vermelde stoffen worden voor de daarin opgegeven productsoorten niet goedgekeurd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 24 april 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

(2)  Verordening (EG) nr. 1451/2007 van de Commissie van 4 december 2007 betreffende de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma (PB L 325 van 11.12.2007, blz. 3).

(3)  Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden (PB L 123 van 24.4.1998, blz. 1).


BIJLAGE

Stoffen en productsoorten die niet worden goedgekeurd

Naam

EG-nummer

CAS-nummer

Productsoort

Rapporterende lidstaat

Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-κΟ)diazeniumato(2-)]koper

312600-89-8

7

AT

Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-κΟ)diazeniumato(2-)]koper

312600-89-8

9

AT

Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-κΟ)diazeniumato(2-)]koper

312600-89-8

10

AT

Nonaanzuur

203-931-2

112-05-0

10

AT

Glutaral

203-856-5

111-30-8

1

FI

Glutaral

203-856-5

111-30-8

13

FI

Dizilveroxide

243-957-1

20667-12-3

11

SE

4,4-Dimethyloxazolidine

257-048-2

51200-87-4

6

UK

4,4-Dimethyloxazolidine

257-048-2

51200-87-4

12

UK

4,4-Dimethyloxazolidine

257-048-2

51200-87-4

13

UK

2-Butanon, peroxide

215-661-2

1338-23-4

3

HU

2-Butanon, peroxide

215-661-2

1338-23-4

6

HU

Polymeer van formaldehyde en acroleïne

Polymeer

26781-23-7

3

HU

Zilverchloride

232-033-3

7783-90-6

3

SE

Zilverchloride

232-033-3

7783-90-6

4

SE

Zilverchloride

232-033-3

7783-90-6

5

SE

Zilverchloride

232-033-3

7783-90-6

13

SE

Pijnboom, extract

304-455-9

94266-48-5

10

LV

Triclosan

222-182-2

3380-34-5

2

DK

Triclosan

222-182-2

3380-34-5

7

DK

Triclosan

222-182-2

3380-34-5

9

DK

2-Fenoxyethanol

204-589-7

122-99-6

3

UK


Top