Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0089

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 89/2013 van 3 mei 2013 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

OJ L 291, 31.10.2013, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 39–39 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/89(2)/oj

31.10.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 291/55


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 89/2013

van 3 mei 2013

tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

De in de EER-overeenkomst opgenomen Richtlijn 2002/6/EG van het Europees Parlement en de Raad (2) wordt bij Richtlijn 2010/65/EU ingetrokken en moet derhalve uit de EER-overeenkomst worden geschrapt.

(3)

Bijlage XIII bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XIII bij de EER-overeenkomst wordt de tekst van punt 56l (Richtlijn 2002/6/EG van het Europees Parlement en de Raad) vervangen door:

32010 L 0065: Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten en tot intrekking van Richtlijn 2002/6/EG (PB L 283 van 29.10.2010, blz. 1).

De tekst van de richtlijn wordt voor de toepassing van deze overeenkomst als volgt aangepast:

a)

In artikel 9 worden de woorden „en de grondgebieden van de EVA-staten” na de woorden „het douanegebied van de Unie” ingevoegd.

b)

In artikel 9 worden de woorden „dit grondgebied” vervangen door de woorden „deze grondgebieden”.

c)

Aan het eind van artikel 9 wordt het volgende ingevoegd:

„Deze vrijstelling is niet van toepassing op de meldingsformaliteiten op het gebied van douaneaangelegenheden”.

d)

Verwijzingen naar andere besluiten in de richtlijn worden relevant geacht voor zover en in de vorm waarin deze besluiten in de overeenkomst zijn opgenomen.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2010/65/EU zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 mei 2013, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 mei 2013.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Gianluca GRIPPA


(1)  PB L 283 van 29.10.2010, blz. 1.

(2)  PB L 67 van 9.3.2002, blz. 31.

(3)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top