Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0075

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 75/2013 van 3 mei 2013 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

OJ L 291, 31.10.2013, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 25–25 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/75(2)/oj

31.10.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 291/32


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 75/2013

van 3 mei 2013

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 363/2012 van de Commissie van 23 februari 2012 inzake de procedures voor de erkenning en de intrekking van de erkenning van de toezichthoudende organisaties als bedoeld in Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 607/2012 van de Commissie van 6 juli 2012 houdende gedetailleerde voorschriften betreffende het stelsel van zorgvuldigheidseisen en de frequentie en de aard van de controles op de toezichthoudende organisaties overeenkomstig Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk XVII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt na punt 9bi (Verordening (EG) nr. 308/2008 van de Commissie) het volgende ingevoegd:

„9c.

32010 R 0995: Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PB L 295 van 12.11.2010, blz. 23).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

a)

De eerste alinea van artikel 3 is niet van toepassing op de EVA-staten.

b)

In de tweede alinea van artikel 3 wordt „de bijlagen A, B of C bij Verordening (EG) nr. 338/97” voor de EVA-staten gelezen als „de relevante delen van de wetgeving tot uitvoering van de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten in de EVA-staat”.

c)

In artikel 8, leden 3, 5 en 6, wordt wat betreft toezichthoudende organisaties van een EVA-staat en zonder afbreuk te doen aan Protocol nr. 1 bij de overeenkomst, „Commissie” gelezen als „Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”.

9ca.

32012 R 0363: Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 363/2012 van de Commissie van 23 februari 2012 inzake de procedures voor de erkenning en de intrekking van de erkenning van de toezichthoudende organisaties als bedoeld in Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PB L 115 van 27.4.2012, blz. 12).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

Wat betreft toezichthoudende organisaties van een EVA-staat en zonder afbreuk te doen aan Protocol nr. 1 bij de overeenkomst, wordt „Commissie” gelezen als „Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”.

9cb.

32012 R 0607: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 607/2012 van de Commissie van 6 juli 2012 houdende gedetailleerde voorschriften betreffende het stelsel van zorgvuldigheidseisen en de frequentie en de aard van de controles op de toezichthoudende organisaties overeenkomstig Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PB L 177 van 7.7.2012, blz. 16).

Voor de toepassing van deze overeenkomst worden de bepalingen van de verordening als volgt gelezen:

In artikel 6, lid 2, onder b), wordt wat betreft toezichthoudende organisaties van een EVA-staat en zonder afbreuk te doen aan Protocol nr. 1 bij de overeenkomst, „Commissie” gelezen als „Toezichthoudende Autoriteit van de EVA”.”

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EU) nr. 995/2010, Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 363/2012 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 607/2012 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 mei 2013, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 mei 2013.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Gianluca GRIPPA


(1)  PB L 295 van 12.11.2010, blz. 23.

(2)  PB L 115 van 27.4.2012, blz. 12.

(3)  PB L 177 van 7.7.2012, blz. 16.

(4)  Grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top