Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0057

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 57/2013 van 3 mei 2013 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

OJ L 291, 31.10.2013, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 7–7 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/57(2)/oj

31.10.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 291/9


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 57/2013

van 3 mei 2013

tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) en bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 897/2012 van de Commissie van 1 oktober 2012 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor acibenzolar-S-methyl, amisulbrom, cyazofamide, diflufenican, dimoxystrobin, methoxyfenozide en nicotine in of op bepaalde producten (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Verordening (EU) nr. 899/2012 van de Commissie van 21 september 2012 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumgehalten aan residuen van acefaat, alachloor, anilazin, azocyclotin, benfuracarb, butylaat, captafol, carbaryl, carbofuran, carbosulfan, chloorfenapyr, chloorthal-dimethyl, chloorthiamide, cyhexatin, diazinon, dichlobenil, dicofol, dimethipin, diniconazool, disulfoton, fenitrothion, flufenzin, furathiocarb, hexaconazool, lactofeen, mepronil, methamidofos, methopreen, monocrotofos, monuron, oxycarboxin, oxydemeton-methyl, parathion-methyl, foraat, fosalon, procymidon, profenofos, propachloor, quinclorac, quintozeen, tolylfluanide, trichloorfon, tridemorf en trifluralin in of op bepaalde producten en tot wijziging van die verordening door de vaststelling van bijlage V met een lijst van standaardwaarden (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen. Wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de sectorale aanpassingen bij bijlage I en de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(4)

Bijlagen I en II bij de EER-overeenkomst dienen derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

In hoofdstuk II van bijlage I bij de EER-overeenkomst worden in punt 40 (Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad) de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32012 R 0897: Verordening (EU) nr. 897/2012 van de Commissie van 1 oktober 2012 (PB L 266 van 2.10.2012, blz. 1),

32012 R 0899: Verordening (EU) nr. 899/2012 van de Commissie van 21 september 2012 (PB L 273 van 6.10.2012, blz. 1).”.

Artikel 2

In hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst worden in punt 54zzy (Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad) de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32012 R 0897: Verordening (EU) nr. 897/2012 van de Commissie van 1 oktober 2012 (PB L 266 van 2.10.2012, blz. 1),

32012 R 0899: Verordening (EU) nr. 899/2012 van de Commissie van 21 september 2012 (PB L 273 van 6.10.2012, blz. 1).”.

Artikel 3

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Verordeningen (EU) nr. 897/2012 en (EU) nr. 899/2012 zijn authentiek.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 4 mei 2013, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 5

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 mei 2013.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Gianluca GRIPPA


(1)  PB L 266 van 2.10.2012, blz. 1.

(2)  PB L 273 van 6.10.2012, blz. 1.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top