EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0010

Richtlijn 2013/10/EU van de Commissie van 19 maart 2013 tot wijziging van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende aerosols teneinde de etiketteringsvoorschriften ervan aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels Voor de EER relevante tekst

OJ L 77, 20.3.2013, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 294 - 296

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/04/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/10/oj

20.3.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 77/20


RICHTLIJN 2013/10/EU VAN DE COMMISSIE

van 19 maart 2013

tot wijziging van Richtlijn 75/324/EEG van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende aerosols teneinde de etiketteringsvoorschriften ervan aan te passen aan Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 75/324/EEG van de Raad van 20 mei 1975 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende aerosols (1), en met name artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 75/324/EEG voorziet in de indeling van aerosols in „niet-ontvlambaar”, „ontvlambaar” of „zeer licht ontvlambaar” volgens de indelingscriteria in de bijlage ervan. Wanneer een aerosol is ingedeeld als „ontvlambaar” of „zeer licht ontvlambaar”, moet deze worden voorzien van het vlamsymbool en de veiligheidsaanbevelingen S2 en S16 van Richtlijn 67/548/EEG van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (2).

(2)

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (3) harmoniseert de indeling en etikettering van stoffen en mengsels in de Unie. Die verordening omvat op Unieniveau de criteria voor de indeling en etikettering van stoffen en mengsels die zijn vastgelegd in het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals), dat op internationaal niveau is vastgesteld binnen de structuur van de Verenigde Naties.

(3)

Verordening (EG) nr. 1272/2008 trekt vanaf 1 juni 2015 Richtlijn 67/548/EEG en Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten (4) in en vervangt deze. Bijgevolg moeten de etiketteringsvoorschriften van Richtlijn 75/324/EEG aan die verordening worden aangepast.

(4)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 moet een onderscheid worden gemaakt tussen de toepassingsdatum van de nationale omzettingsbepalingen voor aerosols die een enkele stof bevatten en de toepassingsdatum van de nationale omzettingsbepalingen voor aerosols die mengsels bevatten. Fabrikanten van aerosols die mengsels bevatten, moeten echter in staat worden gesteld om de etiketteringsvoorschriften van deze richtlijn al eerder op vrijwillige basis toe te passen.

(5)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008, en om onnodige lasten voor de ondernemingen te voorkomen, wordt voorzien in een overgangsperiode voor aerosols die mengsels bevatten, die vóór 1 juni 2015 geëtiketteerd zijn in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen en die tot die datum op de markt worden gebracht, zodat de verkoop kan worden voortgezet zonder dat de etiketten moeten worden vervangen.

(6)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de aanpassing aan de technische vooruitgang van de richtlijn betreffende aerosols,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Richtlijn 75/324/EEG

Richtlijn 75/324/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 8, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

a)

de aanhef wordt vervangen door:

„1.   Onverminderd Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (5) moeten op elke aerosol, of op een daaraan gehecht etiket ingeval het niet mogelijk is aanduidingen aan te brengen op de aerosol wegens de kleine afmetingen daarvan (totale capaciteit van ten hoogste 150 ml), duidelijk zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar de volgende aanduidingen zijn aangebracht:

b)

punt d) wordt vervangen door:

„d)

de aanduidingen vermeld in punt 2.2 van de bijlage,”.

2)

De bijlage wordt als volgt gewijzigd:

a)

in punt 1 worden de volgende punten 1.7a en 1.7b ingevoegd:

„1.7a.   Stof

Onder „stof” wordt verstaan een stof zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 7, van Verordening (EG) nr. 1272/2008.

1.7b.   Mengsel

Onder „mengsel” wordt verstaan een mengsel zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 8, van Verordening (EG) nr. 1272/2008.”;

b)

in punt 2 worden de punten 2.2, 2.3 en 2.4 vervangen door:

„2.2.   Etikettering

Onverminderd Verordening (EG) nr. 1272/2008 moet op elke aerosol de volgende duidelijk leesbare en onuitwisbare vermelding worden aangebracht:

a)

ongeacht de inhoud:

i)

de gevarenaanduiding H229: „Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting”;

ii)

de voorzorgsmaatregelen P210 en P251 die zijn vastgelegd in deel 1, tabel 6.2, van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1272/2008;

iii)

de voorzorgsmaatregelen P410 en P412 die zijn vastgelegd in deel 1, tabel 6.4, van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1272/2008;

iv)

de voorzorgsmaatregel P102 die is vastgelegd in deel 1, tabel 6.1, van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1272/2008, indien de aerosol een consumentenproduct is;

v)

eventuele aanvullende waarschuwingen voor het gebruik waarbij de gebruiker wordt gewezen op de specifieke gevaren van het product; indien bij de aerosol afzonderlijke instructies zijn gevoegd, moeten daarin ook de aanvullende waarschuwingen voor het gebruik zijn opgenomen;

b)

wanneer de aerosol is ingedeeld als niet-ontvlambaar volgens de criteria van punt 1.9, het signaalwoord „Waarschuwing”;

c)

wanneer de aerosol is ingedeeld als ontvlambaar volgens de criteria van punt 1.9, het signaalwoord „Waarschuwing” en de andere etiketteringselementen voor „Ontvlambare aerosolen”, „categorie 2”, zoals vastgesteld in tabel 2.3.2 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008;

d)

wanneer de aerosol is ingedeeld als „zeer licht ontvlambaar” volgens de criteria van punt 1.9, het signaalwoord „Gevaar” en de andere etiketteringselementen voor „Zeer licht ontvlambare aerosolen”, „categorie 1”, zoals vastgesteld in tabel 2.3.2 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 1272/2008.

2.3.   Volume van de vloeistoffase

Het volume van de vloeistoffase bij 50 °C mag niet groter zijn dan 90 % van de nettocapaciteit.”.

Artikel 2

Overgangsbepalingen

1.   In afwijking van de derde alinea van artikel 3, lid 1, mogen aerosols die mengsels bevatten, vóór 1 juni 2015 worden geëtiketteerd overeenkomstig artikel 1.

2.   In afwijking van de derde alinea van artikel 3, lid 1, behoeven aerosols die mengsels bevatten en die vóór 1 juni 2015 in de handel worden gebracht, tot 1 juni 2017 niet opnieuw te worden geëtiketteerd overeenkomstig artikel 1.

Artikel 3

Omzetting

1.   De lidstaten dienen uiterlijk op 19 maart 2014 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 19 juni 2013 met betrekking tot aerosols die een enkele stof bevatten.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 juni 2015 met betrekking tot aerosols die een mengsel bevatten.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 4

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 19 maart 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 147 van 9.6.1975, blz. 40.

(2)  PB 196 van 16.8.1967, blz. 1.

(3)  PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.

(4)  PB L 200 van 30.7.1999, blz. 1.

(5)  PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.”;


Top