EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0245

Verordening (EU) nr. 245/2013 van de Commissie van 19 maart 2013 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 272/2009 voor wat beveiligingsonderzoeken van vloeistoffen, spuitbussen en gels in EU-luchthavens betreft Voor de EER relevante tekst

OJ L 77, 20.3.2013, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 026 P. 125 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/245/oj

20.3.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 77/5


VERORDENING (EU) Nr. 245/2013 VAN DE COMMISSIE

van 19 maart 2013

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 272/2009 voor wat beveiligingsonderzoeken van vloeistoffen, spuitbussen en gels in EU-luchthavens betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 (1), en met name artikel 4, lid 2.

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 300/2008, dient de Commissie algemene maatregelen vast te stellen die beogen niet-essentiële onderdelen van de in bijlage I bij de verordening bedoelde gemeenschappelijke basisnormen te wijzigen door deze aan te vullen.

(2)

In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 272/2009 van de Commissie van 2 april 2009 ter aanvulling van de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart (2) zijn algemene maatregelen ter aanvulling van de gemeenschappelijke basisnormen inzake beveiliging van de burgerluchtvaart vastgesteld. In de bijlage bij Verordening (EG) nr. 272/2009 zijn met name methoden vastgesteld, inclusief technologieën voor het opsporen van vloeibare explosieven, die het mogelijk maken toestemming te verlenen om vloeistoffen, spuitbussen en gels (LAG’s) mee te nemen in om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones en aan boord van luchtvaartuigen.

(3)

In de bijlage bij Verordening (EU) nr. 297/2010 van de Commissie van 9 april 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 272/2009 ter aanvulling van de gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart (3) zijn twee datums vastgesteld voor de geleidelijke invoering van een systeem voor beveiligingsonderzoeken van vloeibare explosieven: 29 april 2011 voor het beveiligingsonderzoek van vloeistoffen, spuitbussen en gels (LAG’s) die zijn verkregen in een luchthaven in een derde land of aan boord van een luchtvaartuig van een niet-communautaire luchtvaartmaatschappij, en 29 april 2013 voor het beveiligingsonderzoek van alle vloeistoffen, spuitbussen en gels.

(4)

Bij Verordening (EU) nr. 720/2011 van de Commissie van 22 juli 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 272/2009 ter aanvulling van de gemeenschappelijke basisnormen voor de beveiliging van de burgerluchtvaart met betrekking tot de geleidelijke invoering van de screening van vloeistoffen, spuitbussen en gels in EU-luchthavens (4), is de datum van 29 april 2011 geschrapt omdat ontwikkelingen in de EU en op internationaal niveau kort vóór 29 april 2011 hebben aangetoond dat slechts weinig luchthavens effectief in staat zouden zijn om faciliteiten voor beveiligingsonderzoeken aan te bieden en omdat het voor de passagiers onduidelijk zou kunnen zijn of vloeistoffen, spuitbussen en gels die zijn verkregen in een luchthaven in een derde land of aan boord van een luchtvaartuig van een niet-communautaire luchtvaartmaatschappij worden toegestaan in om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones en aan boord van luchtvaartuigen.

(5)

De technologische of regelgevende ontwikkelingen op EU- en internationaal niveau kunnen een invloed hebben op de datums die zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 272/2009; voor zover nodig, kan de Commissie voorstellen voor herziening doen, met name rekening houdende met de operabiliteit van de apparatuur en het gemak van de passagiers.

(6)

De Commissie heeft nauw samengewerkt met alle betrokken partijen om de situatie op het gebied van beveiligingsonderzoeken van vloeistoffen, spuitbussen en gels in EU-luchthavens tegen juli 2012 te beoordelen. In het kader van deze werkzaamheden zijn operationele proeven uitgevoerd. De beoordeling van de Commissie is in juli 2012 doorgezonden naar het Europees Parlement en de Raad in de vorm van een verslag van de Commissie (5).

(7)

Op basis van deze beoordeling en met name gelet op de aanzienlijke operationele risico’s die zouden ontstaan als vanaf 29 april 2013 in alle luchthavens in de Unie een verplicht beveiligingsonderzoek zou moeten worden uitgevoerd van alle vloeistoffen, spuitbussen en gels, is de Commissie van oordeel dat deze datum moet worden vervangen door een geleidelijke opheffing van de beperkingen, waarbij in alle fasen een hoog niveau van beveiliging en gemak van de passagiers in stand moet worden gehouden, zoals in detail uiteengezet in de uitvoeringsregels.

(8)

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 272/2009 moet dan ook dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het regelgevend comité voor de beveiliging van de burgerluchtvaart,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 272/2009 wordt gewijzigd zoals uiteengezet in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 maart 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 97 van 9.4.2008, blz. 72.

(2)  PB L 91 van 3.4.2009, blz. 7.

(3)  PB L 90 van 10.4.2010, blz. 1.

(4)  PB L 193 van 23.7.2011, blz. 19.

(5)  COM(2012) 404 van 18.7.2012, niet bekendgemaakt.


BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 272/2009 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel A wordt punt 2 vervangen door:

„2.

Voor het beveiligingsonderzoek van handbagage, voorwerpen die worden meegenomen door andere personen dan passagiers, post en materiaal van de luchtvaartmaatschappij, behalve wanneer dit in het ruim van het luchtvaartuig moet worden geladen, vluchtbenodigdheden en luchthavenbenodigdheden:

a)

handmatig onderzoek;

b)

visueel onderzoek;

c)

röntgenapparatuur;

d)

explosievendetectiesystemen (EDS);

e)

explosievenspeurhonden (EDD);

f)

apparatuur voor de detectie van explosievensporen (ETD), en

g)

apparatuur voor de detectie van vloeibare explosieven (LEDS).”;

b)

deel B1 wordt vervangen door:

„DEEL B1

Vloeistoffen, spuitbussen en gels

Vloeistoffen, spuitbussen en gels mogen worden meegenomen in om beveiligingsredenen beperkt toegankelijke zones voor zover ze aan een beveiligingsonderzoek zijn onderworpen of zijn vrijgesteld van een beveiligingsonderzoek overeenkomstig de eisen van de uitvoeringsregels die krachtens artikel 4, lid 3, van Verordening (EG) nr. 300/2008 zijn vastgesteld.”.


Top