EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0125

2013/125/EU: Besluit van de Raad van 25 februari 2013 betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie

OJ L 69, 13.3.2013, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 117 P. 213 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/125(1)/oj

13.3.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 69/4


BESLUIT VAN DE RAAD

van 25 februari 2013

betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie

(2013/125/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder a) v),

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 29 januari 2007 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 onderhandelingen met bepaalde andere leden van de Wereldhandelsorganisatie te openen in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie.

(2)

De Commissie heeft deze onderhandelingen gevoerd binnen de marges van de door de Raad vastgestelde onderhandelingsrichtsnoeren.

(3)

Deze onderhandelingen zijn afgesloten, en de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie, zijn op 21 december 2011 geparafeerd door een vertegenwoordiger van de Europese Unie en op 17 februari 2012 door een vertegenwoordiger van de Verenigde Staten van Amerika.

(4)

De overeenkomst is namens de Europese Unie ondertekend op 7 december 2012, onder voorbehoud van sluiting ervan op een latere datum, overeenkomstig Besluit 2012/644/EU van de Raad (1).

(5)

De overeenkomst dient te worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (hierna de „overeenkomst” genoemd) wordt namens de Unie goedgekeurd.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om namens de Unie over te gaan tot de in de overeenkomst bedoelde kennisgeving (2).

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 25 februari 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

S. COVENEY


(1)  PB L 287 van 18.10.2012, blz. 2.

(2)  De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst zal door het secretariaat-generaal van de Raad worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.


OVEREENKOMST

in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie

Genève, 7 december 2012

Excellentie,

Naar aanleiding van de onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 over de wijziging van de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie, bevestig ik hierbij het volgende memorandum van overeenstemming:

1.

De Europese Unie zal in zijn WTO-lijst van verbintenissen voor het douanegebied van de EU-27 de concessies opnemen en consolideren die waren opgenomen in haar lijst van verbintenissen voor het douanegebied van de EU-25, met de in deze brief genoemde wijzigingen.

Toevoeging van 4 680 ton aan het aan de VS toegewezen EU-tariefcontingent voor „vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee, vers, gekoeld of bevroren” en handhaving van de bestaande rechten voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen (tariefposten 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780);

Toevoeging van 200 ton aan het aan de VS toegewezen EU-tariefcontingent voor „hammen en karbonadestrengen, zonder been, bevroren” en handhaving van het bestaande recht voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen op 250 EUR/ton (tariefposten ex ex 0203 1955 en ex ex 0203 2955);

Opening van een toewijzing aan de VS van een tariefcontingent van 1 550 ton voor „producten voor menselijke consumptie”, met een recht „agrarisch element” voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen (tariefpost 2106 9098);

Toevoeging van 600 ton (erga omnes) aan het EU-tariefcontingent voor „delen van varkens (huisdieren), met of zonder been, vers, gekoeld of bevroren, met uitzondering van het haasje, indien afzonderlijk aangeboden” en handhaving van het bestaande recht voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen (tariefposten 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959);

Toevoeging van 500 ton (erga omnes) aan het EU-tariefcontingent voor „delen van hanen of van kippen, vers, gekoeld of bevroren” en handhaving van het bestaande recht voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen (tariefposten 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460);

Toevoeging van 400 ton (erga omnes) aan het EU-tariefcontingent voor „delen van hanen of van kippen” en handhaving van het huidige recht voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen op 795 EUR/ton (tariefpost 0207 1410);

Toevoeging van 580 ton (erga omnes) aan het EG-tariefcontingent voor „vlees van kalkoenen, vers, gekoeld of bevroren” en handhaving van het huidige recht voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen (tariefposten 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770).

Indien 60 dagen voordat de periode afloopt waarbinnen de Verenigde Staten hun recht kunnen uitoefenen om ingevolge artikel XXVIII van de GATT nagenoeg gelijkwaardige concessies in te trekken, nog niet alle interne procedures die de EU moet verrichten om de in deze brief genoemde wijzigingen in haar WTO-lijst van verbintenissen op te nemen en te consolideren, zijn voltooid, zal de EU de WTO-Raad voor de handel in goederen verzoeken om voor afloop van genoemde periode een verlenging van die periode goed te keuren. Deze verlenging moet lang genoeg zijn om ervoor te zorgen dat al die interne procedures van de EU 60 dagen voor afloop van de periode waarbinnen de Verenigde Staten hun rechten uit hoofde van artikel XXVIII van de GATT kunnen uitoefenen, worden voltooid.

2.

Tegelijk met de onderhandelingen over bovengenoemde wijzigingen en ook in verband met de uitbreiding van het douanegebied van de Europese Unie met de Republiek Bulgarije en Roemenië, zullen de Verenigde Staten van Amerika binnen 21 dagen na de inwerkingtreding van deze overeenkomst een bericht in het Federal Register doen opnemen waarin de wijziging van de tariefcontingenten voor de invoer van kaas die aan de Europese Unie zijn toegewezen in de aanvullende aantekeningen 16 tot en met 23 en 25 op hoofdstuk 04 van de geharmoniseerde tarieflijst van de Verenigde Staten wordt bekendgemaakt in verband met de uitbreiding van het douanegebied van de Europese Unie tot Bulgarije en Roemenië.

3.

Op verzoek van een partij kan te allen tijde over alle bovengenoemde onderdelen overleg worden gevoerd.

Ik zou het op prijs stellen indien u mij zou willen bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt. Ik heb de eer voor te stellen dat, indien dit het geval is, deze brief en uw bevestiging samen gelden als een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (hierna de „overeenkomst” genoemd).

De Europese Unie en de Verenigde Staten stellen elkaar schriftelijk in kennis van de voltooiing van de voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst vereiste interne procedures. Deze overeenkomst treedt in werking 14 dagen na de dag waarop de laatste kennisgeving wordt ontvangen.

Hoogachtend,

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Genève, 7 december 2012

Excellentie,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van heden, welke als volgt luidt:

„Naar aanleiding van de onderhandelingen uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 over de wijziging van de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie, bevestig ik hierbij het volgende memorandum van overeenstemming:

1.

De Europese Unie zal in zijn WTO-lijst van verbintenissen voor het douanegebied van de EU-27 de concessies opnemen en consolideren die waren opgenomen in haar lijst van verbintenissen voor het douanegebied van de EU-25, met de in deze brief genoemde wijzigingen.

Toevoeging van 4 680 ton aan het aan de VS toegewezen EU-tariefcontingent voor „vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee, vers, gekoeld of bevroren” en handhaving van de bestaande rechten voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen (tariefposten 0207 1110, 0207 1130, 0207 1190, 0207 1210, 0207 1290, 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1410, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1450, 0207 1460, 0207 1470, 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2710, 0207 2720, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770, 0207 2780);

Toevoeging van 200 ton aan het aan de VS toegewezen EU-tariefcontingent voor „hammen en karbonadestrengen, zonder been, bevroren” en handhaving van het bestaande recht voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen op 250 EUR/ton (tariefposten ex ex 0203 1955 en ex ex 0203 2955);

Opening van een toewijzing aan de VS van een tariefcontingent van 1 550 ton voor „producten voor menselijke consumptie”, met een recht „agrarisch element” voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen (tariefpost 2106 9098);

Toevoeging van 600 ton (erga omnes) aan het EU-tariefcontingent voor „delen van varkens (huisdieren), met of zonder been, vers, gekoeld of bevroren, met uitzondering van het haasje, indien afzonderlijk aangeboden” en handhaving van het bestaande recht voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen (tariefposten 0203 1211, 0203 1219, 0203 1911, 0203 1913, 0203 1915, ex ex 0203 1955, 0203 1959, 0203 2211, 0203 2219, 0203 2911, 0203 2913, 0203 2915, ex ex 0203 2955, 0203 2959);

Toevoeging van 500 ton (erga omnes) aan het EU-tariefcontingent voor „delen van hanen of van kippen, vers, gekoeld of bevroren” en handhaving van het bestaande recht voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen (tariefposten 0207 1310, 0207 1320, 0207 1330, 0207 1340, 0207 1350, 0207 1360, 0207 1370, 0207 1420, 0207 1430, 0207 1440, 0207 1460);

Toevoeging van 400 ton (erga omnes) aan het EU-tariefcontingent voor „delen van hanen of van kippen” en handhaving van het huidige recht voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen op 795 EUR/ton (tariefpost 0207 1410);

Toevoeging van 580 ton (erga omnes) aan het EG-tariefcontingent voor „vlees van kalkoenen, vers, gekoeld of bevroren” en handhaving van het huidige recht voor hoeveelheden die binnen het contingent vallen (tariefposten 0207 2410, 0207 2490, 0207 2510, 0207 2590, 0207 2610, 0207 2620, 0207 2630, 0207 2640, 0207 2650, 0207 2660, 0207 2670, 0207 2680, 0207 2730, 0207 2740, 0207 2750, 0207 2760, 0207 2770).

Indien 60 dagen voordat de periode afloopt waarbinnen de Verenigde Staten hun recht kunnen uitoefenen om ingevolge artikel XXVIII van de GATT nagenoeg gelijkwaardige concessies in te trekken, nog niet alle interne procedures die de EU moet verrichten om de in deze brief genoemde wijzigingen in haar WTO-lijst van verbintenissen op te nemen en te consolideren, zijn voltooid, zal de EU de WTO-Raad voor de handel in goederen verzoeken om voor afloop van genoemde periode een verlenging van die periode goed te keuren. Deze verlenging moet lang genoeg zijn om ervoor te zorgen dat al die interne procedures van de EU 60 dagen voor afloop van de periode waarbinnen de Verenigde Staten hun rechten uit hoofde van artikel XXVIII van de GATT kunnen uitoefenen, worden voltooid.

2.

Tegelijk met de onderhandelingen over bovengenoemde wijzigingen en ook in verband met de uitbreiding van het douanegebied van de Europese Unie met de Republiek Bulgarije en Roemenië, zullen de Verenigde Staten van Amerika binnen 21 dagen na de inwerkingtreding van deze overeenkomst een bericht in het Federal Register doen opnemen waarin de wijziging van de tariefcontingenten voor de invoer van kaas die aan de Europese Unie zijn toegewezen in de aanvullende aantekeningen 16 tot en met 23 en 25 op hoofdstuk 04 van de geharmoniseerde tarieflijst van de Verenigde Staten wordt bekendgemaakt in verband met de uitbreiding van het douanegebied van de Europese Unie tot Bulgarije en Roemenië.

3.

Op verzoek van een partij kan te allen tijde over alle bovengenoemde onderdelen overleg worden gevoerd.

Ik zou het op prijs stellen indien u mij zou willen bevestigen dat uw regering met de inhoud van deze brief instemt. Ik heb de eer voor te stellen dat, indien dit het geval is, deze brief en uw bevestiging samen gelden als een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (hierna de „overeenkomst” genoemd).

De Europese Unie en de Verenigde Staten stellen elkaar schriftelijk in kennis van de voltooiing van de voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst vereiste interne procedures. Deze overeenkomst treedt in werking 14 dagen na de dag waarop de laatste kennisgeving wordt ontvangen.”.

Ik heb de eer u mede te delen dat mijn regering met de inhoud van uw brief instemt.

Hoogachtend,

Съставено в Женева на

Hecho en Ginebra, el

V Ženevě dne

Udfærdiget i Genève, den

Geschehen zu Genf am

Genf,

Έγινε στη Γενεύη, στις

Done at Geneva,

Fait à Genève, le

Fatto a Ginevra, addì

Ženēvā,

Priimta Ženevoje

Kelt Genfben,

Magħmul f’Ġinevra,

Gedaan te Genève,

Sporządzono w Genewie dnia

Feito em Genebra,

Întocmit la Geneva la

V Ženeve

V Ženevi,

Tehty Genevessä

Utfärdat i Genève den

Image

От името на Съединените американски щати

En nombre de los Estados Unidos de América

Za Spojené státy americké

På vegne af Amerikas Forenede Stater

Im Namen der Vereinigten Staaten von Amerika

Ameerika Ühendriikide nimel

Εξ ονόματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής

On behalf of the United States of America

Au nom des États-Unis d'Amérique

Per degli Stati Uniti d’America

Amerikas Savienoto Valstu vārdā —

Jungtinių Amerikos Valstijų vardu

Az Amerikai Egyesült Államok nevében

F’isem l-Istati Uniti tal-Amerika

Voor de Verenigde Staten van Amerika

W imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki

Em nome dos Estados Unidos da América

În numele Statelor Unite ale Americii

V mene Spojených štátov amerických

V imenu Združenih držav Amerike

Amerikan yhdysvaltojen puolesta

På Amerikas förenta staters vägnar

Image


Top