Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0207

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 207/2013 van de Commissie van 11 maart 2013 tot afwijking van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de uiterste datum voor de herziening van het besluit inzake specifieke steun voor 2013 en van Verordening (EG) nr. 1120/2009 van de Commissie wat betreft de kennisgeving van een dergelijke herziening

OJ L 68, 12.3.2013, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; opgeheven door 32014R0639

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/207/oj

12.3.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 68/14


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 207/2013 VAN DE COMMISSIE

van 11 maart 2013

tot afwijking van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad wat betreft de uiterste datum voor de herziening van het besluit inzake specifieke steun voor 2013 en van Verordening (EG) nr. 1120/2009 van de Commissie wat betreft de kennisgeving van een dergelijke herziening

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006 en (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003 (1), en met name artikel 142, onder c) en r),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op grond van artikel 68, lid 8, van Verordening (EG) nr. 73/2009 konden de lidstaten uiterlijk op 1 september 2012 het in artikel 69, lid 1, van die verordening bedoelde besluit herzien en besluiten om, met ingang van 2013, de bedragen voor de financiering van de in artikel 68, lid 1, van die verordening bedoelde specifieke steun te wijzigen of die specifieke steunverlening te beëindigen.

(2)

Door de voortdurende stijging van de voederprijzen als gevolg van de ongunstige weersomstandigheden waaronder sommige van de belangrijkste graanleveranciers in de Unie en elders in de wereld in 2012 te lijden hadden, worden de lidstaten geconfronteerd met een verslechtering van de economische situatie van de landbouwbedrijven, en met name in de sectoren zuivel, rundvlees en schapen- en geitenvlees. Die sectoren verkeerden aan het einde van dat jaar in ernstige financiële moeilijkheden doordat de voederprijzen zwaar doorwogen op hun productiekosten. Hierdoor is een noodsituatie ontstaan die een reëel risico inhoudt op vertraging of onderbreking van de activiteit, wat uiteindelijk tot een krimp of volledige opheffing van de productie in die sectoren kan leiden. De huidige situatie kon niet worden voorzien op het tijdstip waarop de lidstaten overeenkomstig artikel 68, lid 8, van Verordening (EG) nr. 73/2009 het besluit voor het jaar 2013 konden herzien.

(3)

De in artikel 68, lid 1, bedoelde specifieke steun lijkt een geschikt instrument om een dergelijke situatie aan te pakken doordat steun wordt verleend aan bedrijven waarvan de levensvatbaarheid wordt bedreigd. Om de verslechtering van de situatie van de landbouwers in de sectoren zuivel, rundvlees en schapen- en geitenvlees tegen te gaan en ernstige praktische en specifieke problemen te vermijden die tot omschakeling naar andere landbouwactiviteiten of bedrijfsoverdracht kunnen leiden, moet het de lidstaten worden toegestaan het besluit voor het jaar 2013 binnen een nieuwe termijn te herzien.

(4)

Om dezelfde reden moet de termijn voor de kennisgeving van een dergelijke herziening die is vastgesteld in artikel 50, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1120/2009 van de Commissie van 29 oktober 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling waarin is voorzien bij titel III van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers (2), worden verlengd.

(5)

Het is dan ook dienstig af te wijken van Verordening (EG) nr. 73/2009 en Verordening (EG) nr. 1120/2009.

(6)

Aangezien de afwijkingen betrekking hebben op het jaar 2013, moet deze verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rechtstreekse betalingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Afwijking van Verordening (EG) nr. 73/2009

In afwijking van artikel 68, lid 8, van Verordening (EG) nr. 73/2009 kunnen de lidstaten het op grond van artikel 69, lid 1, van die verordening genomen besluit uiterlijk op 22 maart 2013 herzien wat betreft de met ingang van het jaar 2013 aan de sectoren zuivel, rundvlees en/of schapen- en geitenvlees toe te kennen specifieke steun.

Artikel 2

Afwijking van Verordening (EG) nr. 1120/2009

In afwijking van artikel 50, lid 3, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 1120/2009 stellen de lidstaten de Commissie uiterlijk op 22 maart 2013 in kennis van de specifieke steunmaatregelen die zij van plan zijn te nemen voor de sectoren zuivel, rundvlees en/of schapen- en geitenvlees.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 maart 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 30 van 31.1.2009, blz. 16.

(2)  PB L 316 van 2.12.2009, blz. 1.


Top