Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0448

2012/448/EU: Besluit van de Commissie van 12 juli 2012 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor krantenpapier (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 4693) Voor de EER relevante tekst

OJ L 202, 28.7.2012, p. 26–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 027 P. 24 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2019; opgeheven door 32019D0070

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/448/oj

28.7.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 202/26


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 12 juli 2012

tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de EU-milieukeur voor krantenpapier

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 4693)

(Voor de EER relevante tekst)

(2012/448/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur (1), en met name artikel 8, lid 2,

Na raadpleging van het Bureau voor de milieukeur van de Europese Unie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010 kan de EU-milieukeur worden toegekend aan producten die gedurende hun volledige levenscyclus een verminderd milieueffect hebben.

(2)

Verordening (EG) nr. 66/2010 bepaalt dat per productgroep specifieke criteria voor de EU-milieukeur moeten worden vastgesteld.

(3)

Aangezien bij de productie van krantenpapier aanzienlijke hoeveelheden energie, hout en chemische stoffen worden gebruikt en de productie kan leiden tot milieuschade of -risico’s in verband met het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen, is het passend om criteria voor de EU-milieukeur vast te stellen voor de productgroep „krantenpapier”.

(4)

De in het onderhavige besluit vastgestelde maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité dat is opgericht krachtens artikel 16 van Verordening (EG) nr. 66/2010,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   De productgroep „krantenpapier” omvat papier dat gemaakt is van pulp en dat wordt gebruikt voor het drukken van kranten en andere gedrukte producten.

2.   De productgroep krantenpapier omvat geen kopieer- en grafisch papier, warmtegevoelig, fotografisch, zelfkopiërend, verpakkings- en inpakpapier alsmede geparfumeerd papier.

Artikel 2

In dit besluit wordt verstaan onder:

1)   „krantenpapier”: papier dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het drukken van kranten en dat gemaakt is van pulp en/of gerecycled papier waarvan het gewicht tussen 40 en 65 g/m2 bedraagt.

2)   „gerecyclede vezels”: vezels verkregen uit de afvalstroom tijdens een productieproces of gegenereerd door huishoudens of door commerciële, industriële en institutionele inrichtingen in hun rol als eindgebruikers van het product, dat niet langer kan worden gebruikt voor het beoogde doel.

Artikel 3

Om in aanmerking te komen voor de EU-milieukeur krachtens Verordening (EG) nr. 66/2010 moet een krantenpapierproduct vallen onder de productgroep „krantenpapier” zoals gedefinieerd in artikel 1 van dit besluit en moet het voldoen aan de criteria alsmede aan de eisen inzake beoordeling en controle die zijn vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 4

De criteria voor de productgroep „krantenpapier” en de eisen voor beoordeling en controle zijn drie jaar geldig vanaf de datum van vaststelling van dit besluit.

Artikel 5

Het voor administratieve doeleinden aan „krantenpapier” toegekende codenummer is „037”.

Artikel 6

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 12 juli 2012.

Voor de Commissie

Janez POTOČNIK

Lid van de Commissie


(1)  PB L 27 van 30.1.2010, blz. 1.


BIJLAGE

KADER

Doelstellingen van de criteria

Deze criteria zijn met name gericht op het bevorderen van hulpbronnenefficiëntie door de recycling van papier te stimuleren, lozingen van toxische of eutrofische stoffen in water te verminderen, de milieuschade of met het gebruik van energie verbonden risico’s (opwarming van de aarde, verzuring, aantasting van de ozonlaag, uitputting van niet-hernieuwbare energiebronnen) te beperken door de energieconsumptie en daarmee samenhangende luchtemissies terug te dringen, alsmede op het verminderen van milieuschade of met het gebruik van gevaarlijke chemicaliën samenhangende risico’s en het toepassen van principes inzake duurzaam beheer met het oog op de bescherming van de bossen.

CRITERIA

Voor elk van de volgende aspecten zijn criteria vastgesteld:

1.

emissies naar het water en de lucht,

2.

energieverbruik,

3.

vezels: duurzaam bosbeheer,

4.

gevaarlijke chemische stoffen,

5.

afvalbeheer,

6.

geschiktheid voor gebruik,

7.

informatie op de EU-milieukeur.

De milieucriteria hebben betrekking op de productie van pulp met inbegrip van alle subprocessen die daarvan deel uitmaken vanaf het moment waarop de ruwe vezel/gerecyclede grondstof de productielocatie binnenkomt tot het moment waarop de pulp de pulpfabriek verlaat. Voor het papierproductieproces zijn de milieucriteria van toepassing op alle subprocessen vanaf het vermalen van de pulp (ontbinden van het gerecyclede papier) tot het moment waarop het papier op rollen wordt gewikkeld.

Deze criteria zijn niet van toepassing op de volgende activiteiten:

1.

het vervoer en de verpakking van de pulp, het papier of de grondstoffen,

2.

de bewerking van papier.

Eisen inzake beoordeling en controle

Bij elk criterium worden de specifieke eisen inzake beoordeling en controle vermeld.

Wanneer de aanvrager verplicht is verklaringen, documentatie, analyses, testverslagen of ander bewijsmateriaal in te dienen waaruit blijkt dat aan de criteria wordt voldaan, wordt ervan uitgegaan dat deze afkomstig kunnen zijn van de aanvrager en/of diens leverancier(s) en/of hun leverancier(s), naargelang van het geval.

Indien nodig kunnen, naast de voor elk criterium vermelde testmethoden, ook andere methoden worden gebruikt, mits de bevoegde instantie die de aanvraag beoordeelt deze methoden gelijkwaardig acht.

Zo mogelijk dient het testen te worden uitgevoerd door laboratoria die voldoen aan de algemene eisen van EN ISO 17025 of een gelijkwaardige norm.

Indien nodig kunnen de bevoegde instanties aanvullende documentatie vragen en onafhankelijke controles uitvoeren.

EU-MILIEUKEURCRITERIA

Criterium 1 —   Emissies naar het water en de lucht

a)   COD, zwavel (S), NOx, fosfor (P)

Voor iedere parameter moeten de emissies naar de lucht en/of het water bij de productie van pulp en papier worden uitgedrukt in punten (PCOD, PS, PNOx, PP) zoals hieronder nader wordt beschreven.

Geen van de afzonderlijke punten PCOD, PS, PNOx, PP mag meer dan 1,5 bedragen.

Het totale aantal punten (Ptotaal = PCOD + PS + PNOx + PP) mag niet meer dan 4,0 bedragen.

De berekening van PCOD vindt als volgt plaats (de berekeningen van PS, PNOx en PP moeten op precies dezelfde manier plaatsvinden).

Voor iedere pulp „i” die wordt gebruikt, moeten de hiermee samenhangende COD-emissies (COD pulp,i uitgedrukt in kg/luchtgedroogde ton -ADT) worden gewogen aan de hand van het aandeel van iedere gebruikte pulp (pulp „i” met betrekking tot luchtgedroogde ton pulp) en opgeteld. De gewogen COD-emissie voor de pulpsoorten wordt vervolgens opgeteld bij de gemeten COD-emissie van de papierproductie en deze som is de totale COD-emissie, COD totaal.

De gewogen COD-referentiewaarde voor de pulpproductie moet op dezelfde manier worden berekend, dat wil zeggen dat de som van de gewogen referentiewaarden voor iedere gebruikte pulpsoort, opgeteld bij de referentiewaarde voor de papierproductie de totale COD referentiewaarde geeft, COD reftotaal. Tabel 1 bevat de referentiewaarden voor iedere gebruikte pulpsoort en voor de papierproductie.

Ten slotte moet de totale COD-emissie worden gedeeld door de totale COD-referentiewaarde, als volgt:

Formula

Tabel 1

Referentiewaarden voor emissies bij de productie van verschillende soorten pulp en papier

Pulpkwaliteit/Papier

Emissies (kg/ADT)

COD-referentie

S-referentie

NOx,referentie

P-referentie

Gebleekte chemische pulp (behalve sulfiet)

18,0

0,6

1,6

0,045

Gebleekte chemische pulp (sulfiet)

25,0

0,6

1,6

0,045

Ongebleekte chemische pulp

10,0

0,6

1,6

0,04

CTMP

15,0

0,2

0,3

0,01

TMP/houtpulp

3,0

0,2

0,3

0,01

Gerecyclede vezelpulp

2,0

0,2

0,3

0,01

Papier (niet-geïntegreerde fabrieken waar alle gebruikte pulpsoorten worden ingekocht)

1

0,3

0,8

0,01

Papier (andere fabrieken)

1

0,3

0,7

0,01

Indien kan worden aangetoond dat het hogere P-niveau veroorzaakt wordt doordat P van nature voorkomt in de houtpulp wordt een uitzondering op de in tabel 1 vermelde P-referentiewaarde van gebleekte chemische pulp (behalve sulfiet) toegestaan, dit met een maximum van 0,1.

In geval van gecombineerde opwekking van warmte en elektriciteit in dezelfde fabriek kunnen de S- en NOx-emissies ten gevolge van de opwekking van elektriciteit worden afgetrokken van de totale hoeveelheid. Het aandeel van de emissies ten gevolge van de opwekking van elektriciteit kan als volgt worden berekend:

2 × (MWh(elektriciteit))/[2 × MWh(elektriciteit) + MWh(warmte)]

In deze berekening staat elektriciteit voor de elektriciteit die wordt geproduceerd in de fabriek waar gecombineerde opwekking van elektriciteit en warmte plaatsvindt.

De warmte in deze berekening is de nettowarmte die door de elektriciteitscentrale wordt geleverd aan de pulp-/papierproductie.

Beoordeling en controle: de aanvrager moet gedetailleerde berekeningen indienen waaruit blijkt dat aan dit criterium wordt voldaan, alsmede hiermee samenhangende documentatie ter staving, die testverslagen moet omvatten waarbij van de volgende testmethoden gebruik wordt gemaakt: COD: ISO 6060; NOx: ISO 11564; S(oxid.): EPA nr. 8; S(red.): EPA nr. 16A; S-gehalte in olie: ISO 8754; S-gehalte in kool: ISO 351; P: EN ISO 6878, APAT IRSA CNR 4110 of Dr Lange LCK 349.

De documentatie ter staving dient een indicatie te bevatten van de meetfrequentie en de berekening van de punten voor COD, S en NOx. Alle emissies van S en NOx die tijdens de productie van pulp en papier plaatsvinden, moeten zijn opgenomen, met inbegrip van stoom die buiten de productieplaats wordt geproduceerd, met uitzondering van de emissies die verband houden met de productie van elektriciteit. De metingen moeten omvatten: terugwinningsinstallaties, kalkovens, stoomketels en verbrandingsovens voor sterk ruikende gassen. Ook met diffuse emissies moet rekening worden gehouden. Gemelde emissiewaarden voor S in de lucht moeten zowel geoxideerde als gereduceerde S-emissies omvatten (dimethylsulfide, methylmercaptaan, hydrogeensulfide en soortgelijke emissies). De S-emissies met betrekking tot warmteopwekking uit olie, kool en overige externe brandstoffen met een S-gehalte dat bekend is, kunnen worden berekend in plaats van gemeten en moeten in rekening worden gebracht.

Metingen van lozingen in water dienen te worden verricht op ongefilterde monsters waarin nog geen bezinking is opgetreden, hetzij na behandeling in de fabriek, hetzij na behandeling in een openbare zuiveringsinstallatie. De periode voor de metingen moet gebaseerd zijn op de productie gedurende twaalf maanden. In het geval van een nieuwe of herbouwde productie-installatie is de grondslag voor de metingen een periode van ten minste 45 opeenvolgende dagen waarin de installatie stabiel heeft gefunctioneerd. De metingen moeten representatief zijn voor de desbetreffende productieperiode.

Indien bij geïntegreerde fabrieken alleen een gecombineerde waarde voor pulp- en papierproductie beschikbaar is vanwege moeilijkheden om afzonderlijke emissiewaarden voor pulp en papier te verkrijgen, moeten de emissiewaarden voor pulp(soorten) op nul worden gezet en geldt de waarde voor de papierfabriek voor zowel de pulp- als de papierproductie.

b)   AOX (adsorbeerbare gehalogeneerde organische verbinding)

Tot en met 31 maart 2013 mogen de AOX-emissies afkomstig van de productie van iedere gebruikte pulpsoort niet meer dan 0,20 kg/ADT bedragen.

Vanaf 1 april 2013 tot het verstrijken van de geldigheidsperiode voor de criteria van dit besluit mogen de AOX-emissies afkomstig van de productie van iedere pulpsoort niet meer dan 0,17 kg/ADT bedragen.

Beoordeling en controle: de aanvrager moet testverslagen indienen waarbij de volgende testmethode wordt gebruikt: AOX ISO 9562 samen met gedetailleerde berekeningen waaruit blijkt dat aan dit criterium wordt voldaan, alsmede hiermee samenhangende documentatie ter staving.

De documentatie ter staving moet een indicatie bevatten van de meetfrequentie. AOX moet alleen gemeten worden bij processen waarbij chloorverbindingen worden gebruikt voor het bleken van de pulp. AOX hoeft niet te worden gemeten in het effluent van niet-geïntegreerde papierproductie of in de effluenten van pulpproductie zonder bleking of waar de bleking wordt uitgevoerd met chloorvrije stoffen.

Metingen dienen te worden verricht op ongefilterde monsters waarin nog geen bezinking is opgetreden, hetzij na behandeling in de fabriek, hetzij na behandeling in een openbare zuiveringsinstallatie. De periode voor de metingen moet gebaseerd zijn op de productie gedurende twaalf maanden. In het geval van een nieuwe of herbouwde productie-installatie is de grondslag voor de metingen een periode van ten minste 45 opeenvolgende dagen waarin de installatie stabiel heeft gefunctioneerd. De metingen moeten representatief zijn voor de desbetreffende productieperiode.

c)   CO2

De emissies van koolstofdioxide uit niet-hernieuwbare bronnen mogen niet hoger zijn dan 1 000 kg per ton geproduceerd papier, inclusief de uitstoot als gevolg van elektriciteitsproductie (op of buiten het bedrijfsterrein). Voor niet-geïntegreerde fabrieken (waar alle gebruikte pulpsoorten worden ingekocht) mogen de emissies niet hoger zijn dan 1 100 kg per ton. De emissies dienen te worden berekend als de som van de emissies bij de productie van pulp en papier.

Beoordeling en controle: de aanvrager moet gedetailleerde berekeningen indienen waaruit blijkt dat aan dit criterium wordt voldaan, alsmede hiermee samenhangende documentatie ter staving.

De aanvrager moet gegevens verstrekken over de emissies van kooldioxide naar de lucht. Deze moeten alle bronnen van niet-hernieuwbare brandstoffen bij de productie van pulp en papier omvatten, met inbegrip van de emissies bij de productie van elektriciteit (zowel op als buiten de bedrijfslocatie).

Bij de berekening van de CO2-emissies van brandstoffen moeten de volgende emissiefactoren worden gebruikt:

Tabel 2

Brandstof

CO2 fossiel uitstoot

Eenheid

Kolen

96

g CO2 fossiel/MJ

Ruwe aardolie

73

g CO2 fossiel/MJ

Stookolie 1

74

g CO2 fossiel/MJ

Stookolie 2-5

81

g CO2 fossiel/MJ

Lpg

66

g CO2 fossiel/MJ

Aardgas

56

g CO2 fossiel/MJ

Elektriciteit van het net

400

g CO2 fossiel/kWh

De periode voor de berekeningen of de massabalansen moet gebaseerd zijn op de productie gedurende twaalf maanden. In het geval van een nieuwe of herbouwde productie-installatie moeten de metingen gebaseerd zijn op een periode van ten minste 45 opeenvolgende dagen waarin de installatie stabiel heeft gefunctioneerd. De berekeningen moeten representatief zijn voor de desbetreffende productieperiode.

Voor elektriciteit van het net moet de in bovenstaande tabel vermelde waarde (het Europese gemiddelde) worden gebruikt, tenzij de aanvrager documentatie overlegt waarin de gemiddelde waarde voor de desbetreffende elektriciteitsleveranciers is vastgelegd (contractleverancier of nationaal gemiddelde). In dat geval mag de aanvrager deze waarde gebruiken in plaats van de in de tabel genoemde waarde.

De hoeveelheid energie afkomstig van hernieuwbare bronnen (1) die wordt ingekocht en gebruikt voor de productieprocessen telt niet mee voor de berekening van de CO2-uitstoot. De aanvrager moet passende documentatie verstrekken om te bewijzen dat de energiesoort werkelijk wordt gebruikt in de fabriek of extern wordt ingekocht.

Criterium 2 —   Energieverbruik

a)   Elektriciteit

Het elektriciteitsverbruik met betrekking tot de productie van pulp en papier moet in punten (PE) worden uitgedrukt, zoals hieronder nader wordt beschreven.

Het aantal punten, PE, moet minder zijn dan of gelijk aan 1,5.

De berekening voor PE moet als volgt worden gemaakt.

Berekening voor pulpproductie: voor iedere pulp i die wordt gebruikt, wordt het hiermee samenhangende elektriciteitsverbruik (Epulp, i uitgedrukt in kWh/ADT) als volgt berekend:

Epulp, i = intern geproduceerde elektriciteit + gekochte elektriciteit - verkochte elektriciteit.

Berekening voor papierproductie: op dezelfde manier moet het elektriciteitsverbruik met betrekking tot de papierproductie (Epapier) als volgt worden berekend:

Epapier = intern geproduceerde elektriciteit + gekochte elektriciteit - verkochte elektriciteit.

Ten slotte moeten de punten voor de productie van pulp en papier als volgt samengevoegd worden om het totale aantal punten (PE) te verkrijgen:

Formula

Indien bij geïntegreerde fabrieken alleen een gecombineerde waarde voor pulp- en papierproductie beschikbaar is vanwege moeilijkheden om afzonderlijke elektriciteitswaarden voor pulp en papier te verkrijgen, moeten de elektriciteitswaarden voor pulp(soorten) op nul worden gezet en geldt de waarde voor de papierfabriek voor zowel de pulp- als de papierproductie.

b)   Brandstof (warmte)

Het brandstofverbruik met betrekking tot de productie van pulp en papier moet in punten (PF) worden uitgedrukt, zoals hieronder nader wordt beschreven.

Het aantal punten, PF, moet minder zijn dan of gelijk aan 1,5.

De berekening voor PF moet als volgt worden gemaakt.

Berekening voor pulpproductie: voor iedere pulp i die wordt gebruikt, moet het hiermee samenhangende brandstofverbruik (Fpulp, i uitgedrukt in kWh/ADT) als volgt worden berekend:

Fpulp, i = intern geproduceerde brandstof + gekochte brandstof - verkochte brandstof - 1,25 × intern geproduceerde elektriciteit.

Opmerking:

1.

Fpulp, i (en de bijdrage ervan aan PF, pulp) hoeft niet te worden berekend voor mechanische pulp, tenzij het ingekochte luchtgedroogde mechanische pulp betreft met een drogestofgehalte van ten minste 90 %.

2.

De hoeveelheid brandstof die wordt gebruikt om de verkochte warmte te produceren moet in bovenstaande berekening worden opgeteld bij „verkochte brandstof”.

Berekening voor papierproductie: op dezelfde manier moet het brandstofverbruik met betrekking tot de papierproductie (Fpapier, uitgedrukt in kWh/ADT) als volgt worden berekend:

Fpapier = intern geproduceerde brandstof + gekochte brandstof - verkochte brandstof - 1,25 × intern geproduceerde elektriciteit.

Ten slotte moeten de punten voor de productie van pulp en papier als volgt samengevoegd worden om het totale aantal punten (PF) te verkrijgen:

Formula

Tabel 3

Referentiewaarden voor elektriciteit en brandstof

Pulpkwaliteit

Brandstof kWh/ADT

Freferentie

Elektriciteit kWh/ADT

Ereferentie

Niet-admp

admp

Niet-admp

admp

Chemische pulp

4 000

5 000

800

800

Thermomechanische pulp (TMP)

0

900

2 200

2 200

Houtpulp (met inbegrip van onder druk verkregen houtpulp)

0

900

2 000

2 000

Chemithermomechanische pulp (CTMP)

0

1 000

2 000

2 000

Gerecyclede vezelpulp

300

1 300

450

550

Papierkwaliteit

Brandstof

kWh/ton

 

Elektriciteit

kWh/ton

Krantenpapierkwaliteit

 

1 800

 

700

Admp

=

air dried market pulp (luchtdroge ingekochte pulp)

Beoordeling en controle (voor zowel a als b): de aanvrager moet gedetailleerde berekeningen indienen waaruit blijkt dat aan dit criterium wordt voldaan, alsmede alle hiermee samenhangende documentatie ter staving. De nadere bijzonderheden die worden gegeven, moeten zodoende ook betrekking hebben op het totale elektriciteits- en brandstofverbruik.

De aanvrager dient het gehele energieverbruik, onderverdeeld in warmte/brandstof en elektriciteit gebruikt voor de productie van pulp en papier, te berekenen, met inbegrip van de energie die wordt gebruikt bij het ontinkten van afvalpapier voor de productie van gerecycled papier. De energie die wordt gebruikt bij het transport van grondstoffen, alsmede de omzetting en verpakking, is niet begrepen in de berekeningen voor het energieverbruik.

De totale warmte-energie is inclusief alle gekochte brandstoffen. Tevens omvat zij de warmte-energie die wordt teruggewonnen bij de verbranding van afvalloog en afval van processen op het bedrijfsterrein (bijv. houtafval, zaagsel, afvalloog, -papier en papieruitval), alsmede de warmte die wordt teruggewonnen bij de interne opwekking van elektriciteit — bij de berekening van de totale warmte-energie behoeft de aanvrager evenwel slechts 80 % van de warmte-energie uit dergelijke bronnen mee te rekenen.

Met elektrische energie wordt netto ingevoerde energie, afkomstig van het elektriciteitsnet en de interne opwekking van elektriciteit, gemeten als elektrisch vermogen bedoeld. De voor de behandeling van afvalwater gebruikte elektriciteit hoeft niet te worden meegerekend.

Daar waar stoom wordt opgewekt met gebruik van elektriciteit als warmtebron, moet de warmtewaarde van de stoom worden berekend, vervolgens worden gedeeld door 0,8 en bij het totale brandstofverbruik worden opgeteld.

Indien bij geïntegreerde fabrieken alleen een gecombineerde waarde voor pulp- en papierproductie beschikbaar is vanwege moeilijkheden om afzonderlijke brandstof- (warmte-) waarden voor pulp en papier te verkrijgen, moeten de brandstof- (warmte-) waarden voor pulp(soorten) op nul worden gezet en geldt de waarde voor de papierfabriek voor zowel de pulp- als de papierproductie.

Criterium 3 —   Vezels:

Ten minste 70 % (gewichtsprocent) van de totale hoeveelheid vezels die wordt gebruikt voor krantenpapier moet bestaan uit gerecyclede vezels.

Alle gebruikte vezels die niet gerecycled zijn, moeten primaire vezels zijn waarvoor geldige duurzaambosbeheercertificaten en handelsketencertificaten zijn afgegeven op basis van een onafhankelijk (derde partij) certificatiesysteem, zoals FSC, PEFC, of gelijkwaardig.

Indien certificatiesystemen echter een combinatie van gecertificeerd materiaal en ongecertificeerd materiaal in een product of productlijn toestaan, mag het aandeel ongecertificeerd materiaal niet meer dan 50 procent van de totale hoeveelheid gebruikte primaire vezels bedragen. Voor dergelijk ongecertificeerd materiaal is een controlesysteem vereist dat garandeert dat het materiaal afkomstig is van een legale bron en voldoet aan eventuele andere eisen van het certificatiesysteem met betrekking tot ongecertificeerd materiaal.

De certificeringsinstanties die certificaten met betrekking tot bosbeheer en/of handelsketens afgeven, moeten door het certificatiesysteem worden geaccrediteerd/erkend.

Uitgesloten van de berekening van het gehalte gerecyclede vezels is het hergebruik van materialen die zijn gegenereerd binnen een proces en die geschikt zijn om te worden geregenereerd binnen hetzelfde proces dat het materiaal genereerde (papieruitval van papierfabrieken — zelf geproduceerd of ingekocht).

Beoordeling en controle: de aanvrager moet passende documentatie verstrekken die het type, de hoeveelheid en de oorsprong aangeven van de vezels die worden gebruikt voor de productie van pulp en papier.

Indien primaire vezels worden gebruikt, zijn voor het product geldige duurzaambosbeheercertificaten en handelsketencertificaten vereist, die zijn afgegeven op basis van een onafhankelijk (derde partij) certificatiesysteem, zoals PEFC, FSC, of gelijkwaardig. Indien het product of de productlijn ongecertificeerd materiaal bevat, moet documentatie worden verstrekt die bewijst dat het ongecertificeerde materiaal minder dan 50 procent uitmaakt en wordt ondersteund door een controlesysteem dat garandeert dat het materiaal afkomstig is van een legale bron en voldoet aan alle andere vereisten van het certificatiesysteem met betrekking tot ongecertificeerd materiaal.

Het percentage gerecyclede vezels moet worden berekend als de verhouding tussen het verbruik van gerecyclede vezels en de uiteindelijke papierproductie. Indien gerecycled materiaal wordt gebruikt, moet de aanvrager een verklaring overleggen waarin de gemiddelde hoeveelheid is vermeld van de papierkwaliteiten die voor het product worden gebruikt overeenkomstig de norm EN 643 (2) of een gelijkwaardige norm. De aanvrager moet ook een verklaring indienen dat geen papieruitval van papierfabrieken (zelf geproduceerd of ingekocht) is gebruikt voor de berekening van het gerecyclede percentage.

Criterium 4 —   Uitgesloten of beperkte stoffen en mengsels

Beoordeling en controle: de aanvrager moet een lijst indienen van de chemische producten die worden gebruikt bij de productie van pulp en papier, samen met de juiste documentatie (zoals veiligheidsinformatiebladen). Deze lijst moet de hoeveelheid, de functie, en de leveranciers van alle in het productieproces gebruikte stoffen bevatten.

a)   Gevaarlijke stoffen en mengsels

Krachtens artikel 6, lid 6, van Verordening (EG) nr. 66/2010 mag het product geen in artikel 57 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (3) bedoelde stoffen bevatten noch stoffen of mengsels die beantwoorden aan de criteria voor indeling met de in onderstaande tabel vermelde gevarenaanduidingen of waarschuwingszinnen krachtens Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (4) of Richtlijn 67/548/EEG van de Raad (5).

Lijst van gevarenaanduidingen en waarschuwingszinnen:

Gevarenaanduiding (6)

Waarschuwingszin (7)

H300 Dodelijk bij inslikken

R28

H301 Giftig bij inslikken

R25

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt

R65

H310 Dodelijk bij contact met de huid

R27

H311 Giftig bij contact met de huid

R24

H330 Dodelijk bij inademing

R23/26

H331 Giftig bij inademing

R23

H340 Kan genetische schade veroorzaken

R46

H341 Wordt ervan verdacht genetische schade te veroorzaken

R68

H350 Kan kanker veroorzaken

R45

H350i Kan kanker veroorzaken bij inademing

R49

H351 Wordt ervan verdacht kanker te veroorzaken

R40

H360F Kan de vruchtbaarheid schaden

R60

H360D Kan het ongeboren kind schaden

R61

H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden

R60/61/60-61

H360Fd Kan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden

R60/63

H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden

R61/62

H361f Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden

R62

H361d Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden

R63

H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden

R62-63

H362 Kan schadelijk zijn via de borstvoeding

R64

H370 Veroorzaakt schade aan organen

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Kan schade aan organen veroorzaken

R68/20/21/22

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaaldelijke blootstelling

R48/25/24/23

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaaldelijke blootstelling

R48/20/21/22

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen

R50

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R50-53

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R51-53

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R52-53

H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben

R53

EUH059 Gevaarlijk voor de ozonlaag

R59

EUH029 Vormt giftig gas in contact met water

R29

EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren

R31

EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren

R32

EUH070 Giftig bij oogcontact

R39-41

Er mogen geen commerciële kleurstofformules, kleurstoffen, afwerkingsmiddelen, hulpstoffen en coatingmaterialen worden gebruikt bij pulp of papier waarvoor ten tijde van de aanvraag gevarenaanduiding H317 geldt: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

R43

Uitgesloten van bovenstaande eis zijn stoffen of mengsels waarvan de eigenschappen tijdens de verwerking veranderen (ze worden bijvoorbeeld niet meer biologisch beschikbaar, hun chemische samenstelling verandert), waardoor het gevaar in kwestie niet meer van toepassing is.

Concentratiegrenzen van stoffen of mengsels waaraan bovenstaande gevarenaanduidingen of waarschuwingszinnen kunnen worden of zijn toegekend, of die voldoen aan de criteria voor indeling in de in bovenstaande tabel genoemde gevarenklassen of -categorieën, en concentratiegrenzen van stoffen die voldoen aan de criteria van artikel 57, onder a), b) of c) van Verordening (EG) nr. 1907/2006, mogen de algemene en specifieke concentratiegrenzen die zijn vastgesteld op grond van artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 niet overschrijden. Indien specifieke concentratiegrenzen worden vastgesteld, hebben deze voorrang op de algemene concentratiegrenzen.

Concentratiegrenzen voor stoffen die voldoen aan de criteria die zijn vastgesteld in artikel 57, onder d), e) of f), van Verordening (EG) nr. 1907/2006 mogen niet meer dan 0,1 gewichtsprocent van het gewicht bedragen.

Beoordeling en controle: de aanvrager moet bewijzen dat aan deze criteria wordt voldaan door gegevens te verstrekken met betrekking tot de hoeveelheid (kg/ADT geproduceerd papier) stoffen die in het proces worden gebruikt, en door aan te tonen dat het eindproduct de stoffen waarnaar wordt verwezen in deze criteria niet bevat in een concentratie die bovenstaande concentratiegrenzen overschrijdt. De concentratie voor stoffen en mengsels moet worden opgegeven in de veiligheidsinformatiebladen op grond van artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

b)   Stoffen die zijn opgenomen in een lijst overeenkomstig artikel 59, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1907/2006

Er mag geen uitzondering op het in artikel 6, lid 6, van Verordening (EG) nr. 66/2010 vastgestelde verbod worden toegestaan voor stoffen die beschouwd worden als zeer zorgwekkend en die zijn opgenomen in de lijst zoals bedoeld in artikel 59 van Verordening (EG) nr. 1907/2006, die aanwezig zijn in concentraties van meer dan 0,1 procent in mengsels, in een artikel, of in enig homogeen onderdeel van een complex artikel. Specifieke concentratiegrenzen die zijn bepaald krachtens artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1272/2008 zijn van toepassing in geval van een concentratie van minder dan 0,1 procent.

Beoordeling en controle: de lijst van stoffen die worden beschouwd als zeer zorgwekkend en die zijn opgenomen in de kandidaatlijst krachtens artikel 59 van Verordening (EG) nr. 1907/2006 is via de volgende hyperlink te vinden:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Op de aanvraagdatum moet naar deze lijst worden verwezen.

De aanvrager moet bewijzen dat aan dit criterium wordt voldaan door gegevens te verstrekken met betrekking tot de hoeveelheid (kg/ADT geproduceerd papier) stoffen die in het proces worden gebruikt, en door aan te tonen dat het eindproduct de stoffen waarnaar wordt verwezen in dit criterium niet bevat in een concentratie die bovengenoemde concentratiegrenzen overschrijdt. De concentratie moet worden opgegeven in de veiligheidsinformatiebladen op grond van artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1907/2006.

c)   Chloor

Chloorgas of andere gechloreerde verbindingen mogen niet als bleekmiddel worden gebruikt. Deze eis geldt niet voor het gebruik van chloorgas in samenhang met de productie en de toepassing van chloordioxide.

Beoordeling en controle: de aanvrager moet een verklaring van de pulpproducent(en) indienen, waarin staat dat er geen chloorgas of andere gechloreerde verbindingen als bleekmiddel zijn gebruikt. Opmerking: hoewel deze vereiste ook van toepassing is op het bleken van gerecyclede vezels, wordt aanvaard dat de vezels in hun vorige levenscyclus met chloorgas of andere gechloreerde verbindingen zijn gebleekt.

d)   APEO’s

Alkylfenolethoxylaten of andere alkylfenolderivaten mogen niet worden toegevoegd aan reinigingsstoffen, ontinktingsstoffen, schuiminhibitoren of dispergeermiddelen. Alkylfenolderivaten worden gedefinieerd als stoffen die bij afbraak alkylfenolen produceren.

Beoordeling en controle: de aanvrager moet een verklaring of verklaringen van zijn leverancier(s) van chemicaliën overleggen waarin staat dat er geen alkylfenolethoxylaten of andere alkylfenolderivaten aan hun producten zijn toegevoegd.

e)   Restmonomeren

De totale hoeveelheid restmonomeren (met uitzondering van acrylamide) waarvoor een van onderstaande waarschuwingszinnen (of combinaties daarvan) geldt of kan gelden en die aanwezig zijn in coatings, retentiehulpmiddelen, versterkende middelen, waterafstotende middelen of chemicaliën die worden gebruikt bij de interne en externe waterzuivering, mag niet hoger zijn dan 100 ppm (berekend op basis van hun vaste inhoud).

Gevarenaanduiding (8)

Waarschuwingszin (9)

H340 Kan genetische schade veroorzaken

R46

H350 Kan kanker veroorzaken

R45

H350i Kan kanker veroorzaken bij inademing

R49

H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker

R40

H360F Kan de vruchtbaarheid schaden

R60

H360D Kan het ongeboren kind schaden

R61

H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden

R60/61/60-61

H360Fd Kan de vruchtbaarheid schaden. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden

R60/63

H360Df Kan het ongeboren kind schaden. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden

R61/62

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen

R50/50-53

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R50-53

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R51-53

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

R52-53

H413 Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben

R53

Acrylamide mag niet aanwezig zijn in coatings, retentiehulpmiddelen, versterkende middelen, waterafstotende middelen of chemicaliën die worden gebruikt bij de interne en externe waterzuivering in concentraties die hoger zijn dan 700 ppm (berekend op basis van hun vaste inhoud).

De bevoegde instantie kan de aanvrager van deze vereisten vrijstellen met betrekking tot chemicaliën die worden gebruikt bij de externe waterzuivering.

Beoordeling en controle: de aanvrager moet een verklaring overleggen waarin staat dat aan dit criterium is voldaan, tezamen met de juiste documentatie (zoals veiligheidsinformatiebladen).

f)   Oppervlakteactieve stoffen in ontinktingsmiddelen

Alle oppervlakteactieve stoffen die worden gebruikt bij het ontinkten moeten uiteindelijk biologisch afbreekbaar zijn (zie onderstaande testmethoden en passeerniveaus).

Beoordeling en controle: de aanvrager moet een verklaring overleggen waarin staat dat aan dit criterium is voldaan, samen met de relevante veiligheidsinformatiebladen of testverslagen voor iedere oppervlakteactieve stof waarin de testmethode, de drempelwaarde en de desbetreffende conclusie worden aangegeven, waarbij een van de volgende testmethoden en drempelniveaus wordt gebruikt: OECD 302 A-C (of gelijkwaardige ISO-normen), met een afbraakpercentage (inclusief adsorptie) binnen 28 dagen van ten minste 70 % voor 302 A en B en van ten minste 60 % voor 302 C.

g)   Biociden

De actieve componenten in biociden of biostatische middelen die worden gebruikt om slijmvormende organismen tegen te gaan in circulatiewatersystemen met vezels, mogen niet potentieel bioaccumulerend zijn. Biociden worden beschouwd als potentieel bioaccumulerend als log Pow (octanol/water-verdelingscoëfficiënt) < 3,0 of een experimenteel bepaalde bioconcentratiefactor (BCF) ≤ 100.

Beoordeling en controle: de aanvrager moet een verklaring overleggen waarin staat dat aan dit criterium is voldaan, samen met het relevante gegevensblad voor materiaalveiligheid of het testverslag, waarin de testmethode, de drempelwaarde en de desbetreffende conclusie worden aangegeven, met gebruikmaking van de volgende testmethoden: OESO 107, 117 of 305 A-E.

h)   Azokleurstoffen

Er mogen geen azokleurstoffen worden gebruikt waaruit bij ontleding een van de volgende aromatische amines kan worden gevormd, krachtens bijlage XVII van Verordening (EG) nr. 1907/2006:

1.

4-aminobifenyl

(92-67-1),

2.

benzidine

(92-87-5),

3.

4-chloor-o-toluïdine

(95-69-2),

4.

2-nafthylamine

(91-59-8),

5.

o-aminoazotolueen

(97-56-3),

6.

2-amino-4-nitrotolueen

(99-55-8),

7.

p-chlooraniline

(106-47-8),

8.

2,4-diaminoanisool

(615-05-4),

9.

4,4’-diaminodifenylmethaan

(101-77-9),

10.

3,3’-dichloorbenzidine

(91-94-1),

11.

3,3’-dimethoxybenzidine

(119-90-4),

12.

3,3’-dimethylbenzidine

(119-93-7),

13.

3,3’-dimethyl-4,4’-diaminodifenylmethaan

(838-88-0),

14.

p-kresidine

(120-71-8),

15.

4,4’-methyleenbis(2-chlooraniline)

(101-14-4),

16.

4,4’-oxydianiline

(101-80-4),

17.

4,4’-thiodianiline

(139-65-1),

18.

o-toluïdine

(95-53-4),

19.

2,4-diaminotolueen

(95-80-7),

20.

2,4,5-trimethylaniline

(137-17-7),

21.

4-aminoazobenzeen

(60-09-3),

22.

o-anisidine

(90-04-0).

Beoordeling en controle: de aanvrager moet een verklaring overleggen waarin staat dat aan dit criterium is voldaan.

i)   Metaalcomplexkleurstoffen of pigmenten

Er mogen geen kleurstoffen of pigmenten worden gebruikt die zijn gebaseerd op lood, koper, chroom, nikkel of aluminium. Koperfthalocyaninekleurstoffen of -pigmenten mogen echter wel worden gebruikt.

Beoordeling en controle: de aanvrager moet een verklaring overleggen waarin staat dat hieraan wordt voldaan.

j)   Ionische verontreinigingen in kleurstoffen

Het gehalte ionische verontreinigingen in de gebruikte kleurstoffen mag niet hoger zijn dan: Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu 250 ppm; Fe 2 500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1 000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se 20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1 500 ppm.

Beoordeling en controle: de aanvrager moet een verklaring overleggen waarin staat dat hieraan wordt voldaan.

Criterium 5 —   Afvalbeheer

Alle locaties voor de productie van pulp en papier moeten een systeem hebben voor de behandeling van afval (zoals omschreven door de desbetreffende regelgevende instanties die bevoegd zijn voor de pulp- en papierproductielocaties in kwestie) en restproducten die afkomstig zijn van de productie van het product met de EU-milieukeur. In de aanvraag moet dit systeem worden gedocumenteerd of uitgelegd met ten minste informatie betreffende de volgende aspecten:

procedures voor het scheiden en gebruiken van recyclebare materialen afkomstig van de afvalstroom;

procedures voor de terugwinning van materialen voor andere toepassingen, zoals verbranding voor processtoomopwekking of warmteopwekking of voor agrarische toepassingen;

procedures voor de behandeling van gevaarlijk afval (zoals omschreven door de desbetreffende regelgevende instanties die bevoegd zijn voor de pulp- en papierproductielocaties in kwestie).

Beoordeling en controle: de aanvrager moet een gedetailleerde beschrijving van de toegepaste afvalbeheerprocedures voor elk van de desbetreffende locaties indienen en een verklaring dat aan dit criterium wordt voldaan.

Criterium 6 —   Geschiktheid voor gebruik

Het product moet geschikt zijn voor zijn gebruiksdoel.

Beoordeling en controle: de aanvrager moet passende documentatie overleggen waaruit blijkt dat het product binnen de reikwijdte van dit criterium valt. Het product moet voldoen aan permanentie-eisen overeenkomstig toepasselijke normen. De gebruikershandleiding bevat de lijst van normen en standaarden die gebruikt zal worden voor de beoordeling van permanentie.

Als alternatief voor het gebruik van bovenstaande methoden moeten de producenten de geschiktheid van hun producten garanderen door passende documentatie te verstrekken waaruit blijkt dat de papierkwaliteit voldoet aan de norm EN ISO/IEC 17050-1:2004, die algemene criteria bevat voor de verklaring van overeenstemming met normatieve documenten van leveranciers.

Criterium 7 —   Informatie op de EU-milieukeur

Het facultatieve etiket met tekstruimte moet de volgende tekst bevatten:

„—

geringe lucht- en waterverontreiniging;

gebruik van gecertificeerde vezels EN/OF gebruik van gerecyclede vezels [van geval tot geval];

beperkt gebruik van gevaarlijke stoffen”.

De richtsnoeren voor het gebruik van het facultatieve etiket met de tekstruimte kunnen worden geraadpleegd in de „Guidelines for use of the Ecolabel logo”, die te vinden is op de volgende website:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/pdf/logo%20guidelines.pdf

Beoordeling en controle: de aanvrager moet een monster van de verpakking van het product met het etiket verstrekken, alsmede een verklaring dat aan dit criterium is voldaan.


(1)  Zoals gedefinieerd in Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 140 van 5.6.2009, blz. 16).

(2)  European List of Standard Grades of Recovered Paper and Board, juni 2002.

(3)  PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

(4)  PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1.

(5)  PB 196 van 16.8.1967, blz. 1.

(6)  Zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 1272/2008.

(7)  Zoals bepaald in Richtlijn 67/548/EEG.

(8)  Zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 1272/2008.

(9)  Zoals bepaald in Richtlijn 67/548/EEG.


Top