EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0430

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 430/2012 van de Commissie van 22 mei 2012 tot opening van de inschrijvingsprocedure voor de vaststelling van steun voor de particuliere opslag van olijfolie

OJ L 132, 23.5.2012, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/430/oj

23.5.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 132/13


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 430/2012 VAN DE COMMISSIE

van 22 mei 2012

tot opening van de inschrijvingsprocedure voor de vaststelling van steun voor de particuliere opslag van olijfolie

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1), en met name artikel 43, onder a), d) en j), juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 is bepaald dat de Commissie kan besluiten instanties die voldoende garanties bieden en door de lidstaten zijn erkend, te machtigen contracten voor de opslag van door hen verhandelde olijfolie te sluiten in het geval van een ernstige verstoring van de markt in bepaalde regio’s van de Europese Unie.

(2)

In Spanje en Griekenland, lidstaten die samen meer dan twee derden van de totale olijfolieproductie van de EU voor hun rekening nemen, ligt de gemiddelde olijfolie-prijs die gedurende de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 826/2008 van de Commissie van 20 augustus 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake de verlening van steun voor de particuliere opslag van bepaalde landbouw-producten (2) bedoelde periode is genoteerd, beneden het in artikel 33 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 vastgestelde niveau. Daardoor wordt de markt in die lidstaten ernstig verstoord. Aangezien de olijfoliemarkt in de EU gekenmerkt wordt door een sterke onderlinge afhankelijkheid, bestaat het gevaar dat deze ernstige verstoring van de Spaanse en de Griekse markt zich uitbreidt naar alle olijfolie-producerende lidstaten.

(3)

In artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 is bepaald dat steun voor de particuliere opslag van olijfolie kan worden verleend en dat die steun door de Commissie moet worden vastgesteld, hetzij vooraf, hetzij door middel van een inschrijvingsprocedure.

(4)

Bij Verordening (EG) nr. 826/2008 zijn gemeenschappelijke bepalingen vastgesteld voor de tenuitvoerlegging van de regeling inzake particuliere-opslagsteun. Op grond van artikel 6 van die verordening moet een inschrijvingsprocedure worden geopend overeenkomstig de nadere voorschriften en voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 9 van die verordening.

(5)

De totale hoeveelheid waarvoor particuliere-opslagsteun kan worden verleend, moet worden vastgesteld op een niveau dat, overeenkomstig de marktanalyse, bijdraagt tot de stabilisatie van de markt.

(6)

Ter vergemakkelijking van de administratieve en controlewerkzaamheden die met de sluiting van contracten gepaard gaan, dient de minimumhoeveelheid product te worden vastgesteld waarop elke offerte betrekking moet hebben.

(7)

Bepaald dient te worden dat een zekerheid moet worden gesteld om ervoor te zorgen dat de marktdeelnemers aan hun contractuele verplichtingen voldoen en dat de maatregel het gewenste effect op de markt heeft.

(8)

De Commissie moet de mogelijkheid hebben om, in het licht van de markt-ontwikkelingen in het lopende verkoopseizoen en de vooruitzichten voor het volgende verkoopseizoen, de looptijd van bestaande contracten in te korten en het steunniveau dienovereenkomstig aan te passen. Deze mogelijkheid moet worden opgenomen in het contract, overeenkomstig artikel 21 van Verordening (EG) nr. 826/2008.

(9)

Krachtens artikel 12, lid 3, van Verordening (EG) nr. 826/2008 dient te worden bepaald binnen welk tijdsbestek de lidstaten alle geldige offertes aan de Commissie moeten meedelen.

(10)

Om ongecontroleerde prijsdalingen te voorkomen, snel te reageren op de buitengewone marksituatie en de maatregel efficiënt te kunnen beheren, moet ervoor worden gezorgd dat de onderhavige verordening in werking treedt op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(11)

Het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Onderwerp

1.   Er wordt een inschrijvingsprocedure geopend voor de vaststelling van de in artikel 31, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde steun voor de particuliere opslag van olijfolie van de in de bijlage bij de onderhavige verordening opgenomen en in bijlage XVI, punt 1, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 omschreven categorieën.

2.   De steun voor de particuliere opslag wordt verleend voor een totale hoeveelheid van 100 000 ton.

Artikel 2

Geldende regels

Verordening (EG) nr. 826/2008 is van toepassing, tenzij in de onderhavige verordening anders is bepaald.

Artikel 3

Indiening van offertes

1.   De deelperiode waarin offertes voor de eerste deelinschrijving mogen worden ingediend, begint op 31 mei 2012 en eindigt op 5 juni 2012 om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

De deelperiode waarin offertes voor de tweede deelinschrijving mogen worden ingediend, begint op de eerste werkdag na afloop van de vorige deelperiode en eindigt op 19 juni 2012 om 11.00 uur (plaatselijke tijd Brussel).

2.   De offertes hebben betrekking op een opslagperiode van 180 dagen.

3.   Een offerte heeft betrekking op een hoeveelheid van ten minste 50 ton.

4.   Indien een marktdeelnemer aan een inschrijving deelneemt voor verscheidene categorieën olie of voor vaten die zich op verschillende adressen bevinden, moet hij voor elk van die gevallen een afzonderlijke offerte indienen.

5.   Offertes mogen enkel worden ingediend in Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Malta, Portugal en Slovenië.

Artikel 4

Zekerheden

De inschrijver stelt een zekerheid van 50 EUR per ton olijfolie waarop de offerte betrekking heeft.

Artikel 5

Inkorting van de contracttermijn

De Commissie kan op grond van de ontwikkeling en de te verwachten ontwikkeling van de markt voor olijfolie volgens de in artikel 195, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1234/2007 bedoelde procedure besluiten de duur van lopende contracten in te korten en het steunbedrag dienovereenkomstig aan te passen. Deze mogelijkheid wordt opgenomen in het contract met de inschrijver aan wie is gegund.

Artikel 6

Melding van de offertes aan de Commissie

Overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EG) nr. 826/2008 worden alle geldige offertes afzonderlijk door de lidstaten aan de Commissie gemeld binnen 24 uur na afloop van elke deelperiode voor de indiening van offertes zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, van de onderhavige verordening.

Artikel 7

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 mei 2012.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Michel BARNIER

Lid van de Commissie


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 223 van 21.8.2008, blz. 3.


BIJLAGE

Categorieën olijfolie zoals bedoeld in artikel 1, lid 1

Extra olijfolie van de eerste persing

Olijfolie van de eerste persing


Top