EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0428

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 428/2012 van de Commissie van 22 mei 2012 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 607/2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad wat betreft beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie van bepaalde wijnbouwproducten

OJ L 132, 23.5.2012, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 021 P. 21 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 13/01/2019; stilzwijgende opheffing door 32019R0033

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/428/oj

23.5.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 132/10


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 428/2012 VAN DE COMMISSIE

van 22 mei 2012

houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 607/2009 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 479/2008 van de Raad wat betreft beschermde oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie van bepaalde wijnbouwproducten

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1), en met name artikel 121, eerste alinea, onder m), juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Verenigde Staten hebben, volgens de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika betreffende de handel in wijn (2), gevraagd de naam van dat land toe te voegen aan deel B van bijlage XV bij Verordening (EG) nr. 607/2009 van de Commissie (3) in de kolom met de landen die op grond van artikel 62, lid 4, van die verordening de naam van een van de wijndruivenrassen die op de etiketten van de wijn mogen worden vermeld, mogen gebruiken. Nadat is nagegaan of aan de in artikel 62, lid 1, onder b), en in artikel 62, lid 4, van die verordening bepaalde voorwaarden is voldaan, dienen de Verenigde Staten van Amerika te worden toegevoegd aan de kolom in die bijlage die betrekking heeft op de naam van het in de aanvraag bedoelde wijndruivenras.

(2)

Verordening (EG) nr. 607/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouw-markten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In deel B van bijlage XV bij Verordening (EG) nr. 607/2009 wordt regel 58 vervangen door:

„58

Vermentino di Gallura (IT)

Vermentino di Sardegna (IT)

Vermentino

Italië, Australië, Verenigde Staten van Amerika

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 mei 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 87 van 24.3.2006, blz. 2.

(3)  PB L 193 van 24.7.2009, blz. 60.


Top