EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0427

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 427/2012 van de Commissie van 22 mei 2012 tot uitbreiding van de bijzondere waarborgen betreffende salmonella, als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad, tot voor Denemarken bestemde eieren Voor de EER relevante tekst

OJ L 132, 23.5.2012, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 342 - 343

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/427/oj

23.5.2012   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 132/8


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 427/2012 VAN DE COMMISSIE

van 22 mei 2012

tot uitbreiding van de bijzondere waarborgen betreffende salmonella, als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad, tot voor Denemarken bestemde eieren

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (1), en met name artikel 8, lid 3, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 853/2004 stelt specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong voor exploitanten van levensmiddelenbedrijven vast. Artikel 8 van die verordening voorziet in bijzondere waarborgen voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong, bestemd voor de Finse en de Zweedse markt. Bijgevolg moeten exploitanten van levensmiddelenbedrijven die voornemens zijn in die lidstaten eieren in de handel te brengen, voldoen aan bepaalde voorschriften ten aanzien van salmonella. De verordening bepaalt ook dat zendingen van dergelijke eieren vergezeld moeten gaan van een certificaat waarin staat dat een microbiologische test overeenkomstig de wetgeving van de Unie met negatieve resultaten is uitgevoerd.

(2)

Verordening (EG) nr. 1688/2005 van de Commissie van 14 oktober 2005 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bijzondere garanties ten aanzien van salmonella voor de verzending naar Finland en Zweden van bepaalde soorten vlees en eieren (2) verleent dergelijke bijzondere waarborgen.

(3)

Bovendien stelt Verordening (EG) nr. 1688/2005 voorschriften vast betreffende de bemonstering van de koppels van herkomst van de eieren en microbiologische methoden voor het onderzoek van die monsters. Zij stelt ook een modelgezondheidscertificaat vast dat de zendingen van eieren moet vergezellen.

(4)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 853/2004 kunnen de bijzondere waarborgen voor bepaalde levensmiddelen van dierlijke oorsprong volledig of gedeeltelijk worden uitgebreid tot elke lidstaat of elk gebied van een lidstaat met een controleprogramma dat is erkend als gelijkwaardig aan het voor Finland en Zweden goedgekeurde programma wat die levensmiddelen van dierlijke oorsprong betreft.

(5)

Op 5 oktober 2007 heeft de Deense dienst voor diergezondheid en levensmiddelen bij de Commissie een aanvraag ingediend om overeenkomstig Verordening (EG) nr. 853/2004 voor Denemarken bijzondere waarborgen te laten gelden met betrekking tot salmonella in eieren op het gehele Deense grondgebied. De aanvraag bevat een beschrijving van het Deense salmonellabestrijdingsprogramma voor eieren.

(6)

Tijdens zijn vergadering van 18 juni 2008 heeft het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid zijn instemming betuigd met een werkdocument van de diensten van de Commissie, getiteld „Guidance document on the minimum requirements for Salmonella control programmes to be recognised equivalent to those approved for Sweden and Finland in respect of meat and eggs of Gallus gallus” (de „richtsnoeren”).

(7)

Het Deense salmonellabestrijdingsprogramma voor eieren wordt geacht gelijkwaardig te zijn aan het voor Finland en Zweden goedgekeurde programma en is in lijn met de richtsnoeren. Bovendien hebben de Deense autoriteiten op 20 mei 2011 informatie verstrekt waaruit blijkt dat de prevalentie van salmonella bij koppels broedkippen en volwassen legkippen in Denemarken in 2008, 2009 en 2010 ook in lijn was met de richtsnoeren.

(8)

De bijzondere waarborgen moeten daarom worden uitgebreid tot zendingen eieren, bestemd voor Denemarken. Bovendien moeten de in Verordening (EG) nr. 1688/2005 vastgestelde voorschriften betreffende de bemonstering van de koppels van herkomst van de eieren, de microbiologische methoden voor het onderzoek van die monsters en het modelgezondheidscertificaat op deze zendingen van toepassing zijn.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Denemarken wordt gemachtigd om de bijzondere waarborgen betreffende salmonella, als vastgesteld in artikel 8, lid 2, van Verordening (EG) nr. 853/2004, toe te passen op zendingen eieren, als omschreven in punt 5.1 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 853/2004, bestemd voor Denemarken.

Artikel 2

1.   De bemonstering van de koppels van herkomst van de eieren, als bedoeld in artikel 1, wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1688/2005.

2.   De in lid 1 bedoelde monsters worden onderworpen aan een microbiologische test op salmonella overeenkomstig artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1688/2005.

Artikel 3

Zendingen eieren, als bedoeld in artikel 1, gaan vergezeld van een certificaat overeenkomstig het model als vastgesteld in artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1688/2005.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 mei 2012.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 139 van 30.4.2004, blz. 55.

(2)  PB L 271 van 15.10.2005, blz. 17.


Top