Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0803

2011/803/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 november 2011 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Unie in de kosten van de noodvaccinatieprogramma’s ter bestrijding van bluetongue in Oostenrijk in 2007 en 2008 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 8729)

OJ L 320, 3.12.2011, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/803/oj

3.12.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 320/54


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 30 november 2011

tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Unie in de kosten van de noodvaccinatieprogramma’s ter bestrijding van bluetongue in Oostenrijk in 2007 en 2008

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 8729)

(Alleen de Duitse tekst is authentiek)

(2011/803/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Beschikking 2009/470/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), en met name artikel 3, leden 3 en 4 en lid 6, tweede streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 75 van het Financieel Reglement en artikel 90, lid 1, van de uitvoeringsvoorschriften moet de vastlegging van een uitgave uit de begroting van de Unie worden voorafgegaan door een door de instelling of de door haar gedelegeerde autoriteiten vastgesteld financieringsbesluit waarin de essentiële elementen worden uiteengezet van de actie die een uitgave meebrengt.

(2)

Beschikking 2009/470/EG stelt de procedures vast voor de financiële bijdrage van de Unie in de kosten van specifieke veterinaire maatregelen, met inbegrip van urgente maatregelen. Om bluetongue zo spoedig mogelijk te helpen uitroeien, moet de Unie financieel bijdragen in de door de lidstaten gemaakte subsidiabele kosten. Artikel 3, lid 6, tweede streepje, van die beschikking bevat voorschriften inzake het op de door de lidstaten gemaakte kosten toe te passen percentage.

(3)

Verordening (EG) nr. 349/2005 van de Commissie stelt voorschriften vast inzake de communautaire financiering van de in Beschikking 90/424/EEG van de Raad bedoelde urgente maatregelen en maatregelen ter bestrijding van bepaalde dierziekten (2). Artikel 3 van die verordening stelt voorschriften vast inzake de uitgaven die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage van de Unie.

(4)

Bij Beschikking 2008/655/EG van de Commissie (3), gewijzigd bij Beschikking 2009/19/EG (4), is een financiële bijdrage van de Unie verleend voor urgente maatregelen ter bestrijding van bluetongue in Oostenrijk in 2007 en 2008.

(5)

Op 31 maart 2009 heeft Oostenrijk een officieel verzoek om vergoeding ingediend overeenkomstig artikel 7, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 349/2005. De opmerkingen van de Commissie, de wijze van berekening van de subsidiabele kosten en de slotconclusies zijn per brief van 28 maart 2011 aan Oostenrijk meegedeeld.

(6)

De financiële bijdrage van de Unie wordt alleen uitbetaald als de geplande activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd en de autoriteiten alle noodzakelijke informatie binnen de vastgestelde termijnen hebben verstrekt.

(7)

De Oostenrijkse autoriteiten hebben volledig voldaan aan hun technische en administratieve verplichtingen overeenkomstig artikel 3, lid 4, van Beschikking 2009/470/EG en artikel 7 van Verordening (EG) nr. 349/2005.

(8)

Rekening houdend met het voorgaande moet nu - overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Beschikking 2008/655/EG - het totale bedrag worden vastgesteld van de financiële bijdrage van de Unie in de subsidiabele kosten voor de uitroeiing van bluetongue in Oostenrijk in 2007 en 2008.

(9)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De financiële bijdrage van de Unie in de kosten voor de uitroeiing van bluetongue in Oostenrijk in 2007 en 2008 is vastgesteld op 1 706 326,35 euro. Het is een financieringsbesluit in de zin van artikel 75 van het Financieel Reglement.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Republiek Oostenrijk.

Gedaan te Brussel, 30 november 2011.

Voor de Commissie

John DALLI

Lid van de Commissie


(1)  PB L 155 van 18.6.2009, blz. 30.

(2)  PB L 55 van 1.3.2005, blz. 12.

(3)  PB L 214 van 9.8.2008, blz. 66.

(4)  PB L 8 van 13.1.2009, blz. 31.


Top