Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0799

2011/799/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 30 november 2011 betreffende een financiële bijdrage van de Unie in de kosten van urgente maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza in Polen in 2007 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 8722)

OJ L 320, 3.12.2011, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/799/oj

3.12.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 320/47


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 30 november 2011

betreffende een financiële bijdrage van de Unie in de kosten van urgente maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza in Polen in 2007

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 8722)

(Slechts de tekst in de Poolse taal is authentiek)

(2011/799/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Beschikking 2009/470/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), en met name artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 75 van het Financieel Reglement en artikel 90, lid 1, van de uitvoeringsvoorschriften moet de vastlegging van een uitgave uit de begroting van de Unie worden voorafgegaan door een financieringsbesluit waarin de essentiële elementen worden uiteengezet van de actie die een uitgave meebrengt, en dat is vastgesteld door de instelling of door de autoriteiten waaraan zij bevoegdheden heeft gedelegeerd.

(2)

Beschikking 2009/470/EG stelt de procedures vast voor de financiële bijdrage van de Unie in de kosten van specifieke veterinaire maatregelen, waaronder urgente maatregelen. Om aviaire influenza zo spoedig mogelijk uit te roeien, moet de Unie financieel bijdragen in de door de lidstaten gedane subsidiabele uitgaven. Artikel 4, lid 3, eerste en tweede streepje, van die beschikking bepaalt welk percentage de Unie financieel kan bijdragen in de door de lidstaten gemaakte kosten.

(3)

Bij artikel 3 van Verordening (EG) nr. 349/2005 van de Commissie van 28 februari 2005 tot vaststelling van voorschriften inzake de communautaire financiering van de in Beschikking 90/424/EEG van de Raad bedoelde urgente maatregelen en maatregelen ter bestrijding van bepaalde dierziekten (2) worden voorschriften vastgesteld inzake voor een financiële bijdrage van de Unie in aanmerking komende uitgaven.

(4)

Beschikking 2008/557/EG van de Commissie van 27 juni 2008 betreffende een financiële bijdrage van de Gemeenschap in de kosten van urgente maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza in Polen in 2007 (3) voorzag in een financiële bijdrage van de Unie in de kosten van urgente maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza in Polen in 2007.

(5)

Op 13 maart 2008 heeft Polen een officieel verzoek om vergoeding ingediend overeenkomstig artikel 7, leden 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 349/2005.

(6)

Artikel 7 van Verordening (EG) nr. 349/2005 bepaalt dat die financiële bijdrage van de Unie alleen wordt uitbetaald als de geplande activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd en de autoriteiten alle noodzakelijke informatie binnen de vastgestelde termijnen hebben verstrekt.

(7)

Krachtens Beschikking 2008/557/EG moest een eerste tranche van 845 000 EUR worden betaald als deel van de financiële bijdrage van de Unie.

(8)

Bij een onderzoek dat de diensten van de Commissie overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 349/2005 hebben uitgevoerd, zijn slechts geringe financiële problemen aan het licht gekomen.

(9)

Polen heeft tot dusver dus voldaan aan zijn technische en administratieve verplichtingen, als vastgesteld in artikel 3, lid 4, van Beschikking 2009/470/EG en artikel 7 van Verordening (EG) nr. 349/2005.

(10)

Gezien het voorgaande moet nu een tweede tranche worden vastgesteld van de financiële steun van de Unie aan Polen in de in aanmerking komende uitgaven voor de uitroeiing van aviaire influenza in 2007.

(11)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Een tweede tranche van 750 000 EUR wordt aan Polen betaald als deel van de financiële bijdrage van de Unie.

Artikel 2

Dit besluit, dat een financieringsbesluit vormt in de zin van artikel 75 van het Financieel Reglement, is gericht tot de Republiek Polen.

Gedaan te Brussel, 30 november 2011.

Voor de Commissie

John DALLI

Lid van de Commissie


(1)  PB L 155 van 18.6.2009, blz. 30.

(2)  PB L 55 van 1.3.2005, blz. 12.

(3)  PB L 180 van 9.7.2008, blz. 15.


Top