Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0793

2011/793/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 19 oktober 2011 inzake het door de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Landbouwcomité dat is ingesteld bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten, wat betreft de wijziging van bijlage 9 bij die overeenkomst

OJ L 320, 3.12.2011, p. 33–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/793/oj

3.12.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 320/33


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 19 oktober 2011

inzake het door de Europese Unie in te nemen standpunt in het Gemengd Landbouwcomité dat is ingesteld bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten, wat betreft de wijziging van bijlage 9 bij die overeenkomst

(2011/793/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Besluit 2002/309/EG, Euratom van de Raad en, wat betreft de Overeenkomst inzake Wetenschappelijke en Technologische samenwerking, van de Commissie van 4 april 2002 betreffende de sluiting van zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat (1), en met name artikel 5, lid 2, tweede alinea, zesde streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten (2) (hierna „de overeenkomst” genoemd) is op 1 juni 2002 in werking getreden.

(2)

Bij artikel 6 van de overeenkomst is een Gemengd Landbouwcomité opgericht (hierna „het comité” genoemd) dat is belast met het beheer van de overeenkomst en waakt over de goede werking ervan.

(3)

Overeenkomstig artikel 6, leden 4 en 7, van de overeenkomst heeft het comité op 21 oktober 2003 zijn reglement van orde vastgesteld (3) en de werkgroepen opgericht die nodig zijn voor het beheer van de bijlagen bij de landbouwovereenkomst (4).

(4)

De bilaterale werkgroep „biologische producten” is bijeengekomen om met name het toepassingsgebied van bijlage 9, de invoerregels die door de Partijen worden toegepast en hun onderlinge informatie-uitwisseling te onderzoeken, teneinde in het comité aanbevelingen dienaangaande te formuleren met het oog op een aanpassing van bijlage 9 bij de overeenkomst.

(5)

Overeenkomstig artikel 11 van de overeenkomst kan het comité wijzigingen van de bijlagen bij de overeenkomst vaststellen.

(6)

Het hoofd van de delegatie van de Europese Unie bij het Gemengd Landbouwcomité stemt in met de definitieve versie van het ontwerpbesluit van het gemengd comité.

(7)

De maatregelen waarin dit besluit voorziet, zijn in overeenstemming met het advies van het comité dat is opgericht bij artikel 37 van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (5),

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt van de Europese Unie in het bij artikel 6 van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten opgerichte Gemengd Landbouwcomité is gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Gemengd Landbouwcomité.

Artikel 2

Het besluit van het Gemengd Landbouwcomité wordt na de vaststelling ervan bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 19 oktober 2011.

Voor de Commissie

Dacian CIOLOȘ

Lid van de Commissie


(1)  PB L 114 van 30.4.2002, blz. 1.

(2)  PB L 114 van 30.4.2002, blz. 132.

(3)  Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 21 juli 2003; Besluit nr. 1/2003 van het Gemengd Comité van 21 oktober 2003 tot vaststelling van zijn reglement van orde (PB L 303 van 21.11.2003, blz. 24).

(4)  Gemeenschappelijk standpunt door de Raad vastgesteld op 21 juli 2003; Besluit nr. 2/2003 van het Gemengd Comité van 21 oktober 2003 tot oprichting van de werkgroepen en tot vaststelling van de mandaten van deze groepen (PB L 303 van 21.11.2003, blz. 27).

(5)  PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1.


BIJLAGE

ONTWERP

BESLUIT Nr. 2/2011 VAN HET GEMENGD LANDBOUWCOMITÉ

van 25 november 2011

betreffende de wijziging van bijlage 9 bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten

HET GEMENGD LANDBOUWCOMITÉ,

Gezien de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten, en met name artikel 11,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten (hierna „de overeenkomst” genoemd) is op 1 juni 2002 in werking getreden.

(2)

Bijlage 9 bij die overeenkomst heeft tot doel de bilaterale handel in biologische producten van oorsprong uit de Europese Unie en Zwitserland te vergemakkelijken en te bevorderen.

(3)

Krachtens artikel 8 van bijlage 9 bij de overeenkomst onderzoekt de werkgroep „biologische producten” alle problemen in verband met bijlage 9 en de tenuitvoerlegging ervan en stelt zij voorstellen op die zij aan het Comité voorlegt. De groep is samengekomen om met name het toepassingsgebied van de overeenkomst, de door beide partijen bij de overeenkomst toegepaste invoerregels en hun onderlinge informatie-uitwisseling te onderzoeken. De werkgroep heeft geconcludeerd dat de inhoud van de in bijlage 9 opgenomen artikelen over deze onderwerpen moet worden aangepast aan de ontwikkeling van de biologische productie en van de markt voor biologische producten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage 9 bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 worden de woorden „plantaardige producten” vervangen door „landbouwproducten”;

b)

lid 2 wordt geschrapt.

2)

Artikel 6 wordt vervangen door:

„Artikel 6

Derde landen en controle-instanties in derde landen

1.   De Partijen stellen alles in het werk om te garanderen dat de invoerregelingen die van toepassing zijn op biologische producten van oorsprong uit derde landen, equivalent zijn.

2.   Om te garanderen dat derde landen en controle-instanties in derde landen volgens gelijkwaardige criteria worden erkend, zorgen de Partijen voor passende samenwerking teneinde hun ervaringen te benutten en plegen zij onderling overleg voordat zij een derde land erkennen en in de in het kader van hun wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen daartoe opgestelde lijst opnemen.”.

3)

Artikel 7 wordt vervangen door:

„Artikel 7

Uitwisseling van informatie

1.   Krachtens artikel 8 van de overeenkomst wisselen de Partijen en de lidstaten met name de volgende informatie en documenten uit:

de lijst van de bevoegde autoriteiten, de controle-instanties en hun codenummers, alsmede de controleverslagen van de daarvoor bevoegde autoriteiten;

de lijst van de administratieve besluiten op grond waarvan de invoer van biologische producten uit een derde land is toegestaan;

de onregelmatigheden of de inbreuken ten aanzien van de in aanhangsel 1 opgenomen wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen waardoor het biologische karakter van een product wordt gewijzigd. Het niveau waarop een en ander wordt meegedeeld, hangt af van de ernst en de omvang van de geconstateerde onregelmatigheid of inbreuk overeenkomstig het aanhangsel.

2.   De Partijen garanderen de vertrouwelijke behandeling van de in lid 1, derde streepje, bedoelde informatie.”.

4)

De aanhangsels 1 en 2 worden vervangen door respectievelijk aanhangsel 1 en aanhangsel 2 die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 december 2011.

Gedaan te Brussel, 25 november 2011.

Voor het Gemengd Landbouwcomité

Hoofd van de EU-delegatie

Nicolas VERLET

De voorzitter, hoofd van de delegatie van Zwitserland

Jacques CHAVAZ

De secretaris van het Comité

Michaël WÜRZNER

BIJLAGE

„Aanhangsel 1

Lijst van de in artikel 3 bedoelde wetten en besluiten betreffende biologische landbouwproducten en biologische levensmiddelen

Regelgeving die in de Europese Unie van toepassing is

Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PB L 189 van 20.7.2007, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 967/2008 van de Raad van 29 september 2008 (PB L 264 van 3.10.2008, blz. 1);

Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft (PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 426/2011 van de Commissie van 2 mei 2011 (PB L 113 van 13.5.2011, blz. 1);

Verordening (EG) nr. 1235/2008 van de Commissie van 8 december 2008 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen betreft (PB L 334 van 12.12.2008, blz. 25), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 590/2011 van 20 juni 2011 (PB L 161 van 21.6.2011, blz. 9).

Bepalingen die in de Zwitserse Bondsstaat van toepassing zijn

Verordening („Ordonnance”) van 22 september 1997 over de biologische landbouw en de aanduiding van de biologische producten en levensmiddelen („ordonnance sur l’agriculture biologique”), laatstelijk gewijzigd op 27 oktober 2010 (RO 2010 5859);

Verordening („Ordonnance”) van het departement van Economische Zaken van de Bondsstaat van 22 september 1997 over de biologische landbouw, laatstelijk gewijzigd op 25 mei 2011 (RO 2011 2369).

Uitsluiting van de equivalentieregeling

Zwitserse producten op basis van bestanddelen die in het kader van de regeling voor de omschakeling op de biologische landbouw zijn geproduceerd;

Producten van de Zwitserse geitenhouderij indien de dieren vallen onder de afwijkende regeling die is vastgesteld bij artikel 39d van de Verordening („ordonnance”) over de biologische landbouw en de aanduiding van de biologische producten en levensmiddelen (1).

„Aanhangsel 2

Uitvoeringsbepalingen

De in de wetgeving van de invoerende overeenkomstsluitende partij geldende etiketteringsregels met betrekking tot biologische diervoeders zijn van toepassing op de invoer van de andere partij.”


(1)  (RS 910.18)”


Top