Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1258

Verordening (EU) nr. 1258/2011 van de Commissie van 2 december 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat de maximumgehalten voor nitraten in levensmiddelen betreft Voor de EER relevante tekst

OJ L 320, 3.12.2011, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 209 - 211

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1258/oj

3.12.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 320/15


VERORDENING (EU) Nr. 1258/2011 VAN DE COMMISSIE

van 2 december 2011

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat de maximumgehalten voor nitraten in levensmiddelen betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 315/93 van de Raad van 8 februari 1993 tot vaststelling van communautaire procedures inzake verontreinigingen in levensmiddelen (1), en met name artikel 2, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie van 19 december 2006 tot vaststelling van de maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (2) stelt maximumgehalten voor nitraten in bepaalde bladgroenten vast.

(2)

In sommige gevallen worden ondanks de ontwikkelingen in de goede landbouwpraktijk de maximumgehalten overschreden en daarom werd aan bepaalde lidstaten een tijdelijke afwijking verleend voor het in de handel brengen van bepaalde bladgroenten, gekweekt en bedoeld voor consumptie op hun grondgebied met nitraatgehalten die hoger zijn dan de vastgestelde maximumgehalten.

(3)

Sinds de toepassing van de maximumgehalten van nitraten in sla en spinazie zijn veel onderzoeken verricht naar de factoren die een rol spelen bij de aanwezigheid van nitraten in sla en spinazie en naar de maatregelen die moeten worden genomen om de aanwezigheid van nitraten in sla en spinazie zoveel mogelijk te verminderen. Ondanks de vooruitgang die in de goede landbouwpraktijk is geboekt om de aanwezigheid van nitraten in sla en spinazie te verminderen en een strikte toepassing van deze goede landbouwpraktijk is het niet mogelijk om in bepaalde regio's van de Unie op consistente wijze nitraatgehalten in sla en verse spinazie te bereiken die onder de huidige maximumgehalten liggen. De reden hiervoor is dat het klimaat en met name de lichtomstandigheden de belangrijkste beslissende factor voor de aanwezigheid van nitraten in sla en spinazie zijn. Deze klimaatomstandigheden kunnen niet door de producent worden beheerst of veranderd.

(4)

Om een actuele wetenschappelijke basis te verschaffen voor de strategie op de langere termijn voor het beheer van het risico van de aanwezigheid van nitraten in groenten, was een wetenschappelijke risicobeoordeling door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) nodig, rekening houdend met de nieuwe informatie. Bij deze beoordeling moest rekening worden gehouden met relevante overwegingen inzake risico's en voordelen, bijvoorbeeld het afwegen van het mogelijke negatieve effect van nitraat tegen de mogelijke positieve effecten van het eten van groenten, zoals antioxiderende activiteiten of andere eigenschappen die kunnen zorgen voor een compensatie of een evenwicht voor de risico's van nitraten en de daardoor gevormde nitrosoverbindingen.

(5)

Op verzoek van de Commissie heeft het Panel voor contaminanten in de voedselketen (het panel) op 10 april 2008 een wetenschappelijk advies over nitraat in groenten (3) goedgekeurd. Het panel heeft het risico en de voordelen van de blootstelling aan nitraat uit groenten vergeleken. Het is in het algemeen onwaarschijnlijk dat de geschatte blootstellingen aan nitraat uit groenten zullen leiden tot merkbare gezondheidsrisico's en daarom prevaleren de erkende gunstige effecten van de consumptie van groenten. Het panel erkende dat zich occasionele omstandigheden (bv. ongunstige plaatselijke/interne productievoorwaarden) kunnen voordoen voor groenten die een groot gedeelte van de dagelijkse voeding vormen of voor personen wier voeding in hoge mate uit groenten zoals rucola bestaat, die van geval tot geval moeten worden beoordeeld.

(6)

Na een discussie over passende maatregelen en geuite zorgen over de mogelijke risico's voor zuigelingen en peuters ingevolge een acute blootstelling door de inname door voeding, heeft de Commissie de EFSA om een aanvullende wetenschappelijke verklaring over nitraten in groenten gevraagd, waarbij de mogelijke risico's voor zuigelingen en peuters in verband met de aanwezigheid van nitraten in verse groenten meer gedetailleerd worden beoordeeld, ook de blootstelling door de inname door voedsel in aanmerking nemend en rekening houdend met recente gegevens over het vóórkomen van nitraten in groenten, meer gedetailleerde gegevens over de consumptie van groenten door zuigelingen en peuters en de mogelijkheid tot vaststelling van gehalten voor nitraten in bladgroenten die licht hoger zijn dan de huidige maximumgehalten. Het panel heeft op 1 december 2010 een verklaring inzake de mogelijke volksgezondheidsrisico's voor zuigelingen en peuters als gevolg van de aanwezigheid van nitraten in bladgroenten (4) goedgekeurd.

(7)

In die verklaring concludeerde het panel dat het onwaarschijnlijk is dat de blootstelling aan nitraat in de huidige of beoogde maximumgehalten in van verse spinazie gekookte spinazie een probleem voor de gezondheid is, hoewel een risico voor sommige zuigelingen die meer dan één spinaziemaaltijd per dag eten, niet kan worden uitgesloten. De EFSA wees erop dat zij geen rekening heeft gehouden met mogelijke veranderingen van de nitraatinhoud als gevolg van de verwerking van de levensmiddelen, zoals wassen, schillen en/of koken, aangezien dit niet in aanmerking kon worden genomen wegens een gebrek aan representatieve gegevens. Het niet in aanmerking nemen van het kwantitatieve effect van de verwerking van levensmiddelen op de nitraatgehalten kan bijgevolg leiden tot een overschatting van de blootstelling. Verder werd geconcludeerd dat de nitraatgehalten in sla geen gezondheidsprobleem voor kinderen vormen. De handhaving van de huidige maximumgehalten voor nitraat in sla en spinazie of de beoogde maximumgehalten die 500 mg/kg hoger zijn dan de huidige maximumgehalten, zou een klein effect hebben.

(8)

Om te zorgen voor de nodige rechtszekerheid voor de producent in alle regio's van de Europese Unie die de goede landbouwpraktijken strikt toepast om de aanwezigheid van nitraten in spinazie en sla zoveel mogelijk te verminderen, is het daarom dienstig dat het maximumgehalte voor nitraten in verse spinazie en sla licht wordt verhoogd zonder dat de volksgezondheid daarbij in gevaar wordt gebracht.

(9)

Gezien de soms zeer hoge nitraatgehalten die in rucola worden aangetroffen, moet een maximumgehalte voor rucola worden vastgesteld. Het maximumgehalte voor rucola moet binnen 2 jaar opnieuw worden bekeken met het oog op de vermindering van de gehalten nadat de factoren zijn geïdentificeerd die van invloed zijn op de aanwezigheid van nitraat in rucola en de volledige toepassing van de goede landbouwpraktijk voor rucola om het nitraatgehalte tot een minimum te beperken.

(10)

Aangezien de EFSA van de Commissie de opdracht heeft gekregen om alle gegevens over het vóórkomen van verontreinigingen, waaronder nitraten, in levensmiddelen in één gegevensbank samen te brengen, moeten de resultaten rechtstreeks aan de EFSA worden meegedeeld.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid en het Europees Parlement noch de Raad hebben zich daartegen verzet,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 1881/2006 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 7 worden de leden 1, 2 en 3 geschrapt.

2)

Artikel 9, lid 1, wordt vervangen door:

„1.   De lidstaten monitoren de nitraatgehalten in groenten die hoge gehalten kunnen bevatten, met name groene bladgroenten, en delen de resultaten daarvan regelmatig aan de EFSA mee.”.

3.

In de bijlage wordt afdeling 1: nitraat vervangen door de afdeling in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van de datum van inwerkingtreding. De in punt 1.5 van de bijlage vastgestelde maximumgehalten voor rucola zijn echter van toepassing vanaf 1 april 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 december 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 37 van 13.2.1993, blz. 1.

(2)  PB L 364 van 20.12.2006, blz. 5.

(3)  Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission to perform a scientific risk assessment on nitrate in vegetables, The EFSA Journal (2008)Journal number, 689, blz. 1. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/689.pdf

(4)  EFSA-panel voor contaminanten in de voedselketen (CONTAM); Scientific Opinion on possible health risks for infants and young children from the presence of nitrates in leafy vegetables. EFSA Journal 2010;8(12):1935.doi:10.2903/j.efsa.2010.1935. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1935.pdf


BIJLAGE

„Afdeling 1:   Nitraat

Levensmiddelen (1)

Maximumgehalten (mg NO3/kg)

1.1

Verse spinazie (Spinacia oleracea) (2)

 

3 500

1.2

Spinazieconserven, ingevroren of diepgevroren spinazie

 

2 000

1.3

Verse sla (Lactuca sativa L.) (onder glas gekweekte en vollegrondsla), behalve de in punt 1.4 vermelde sla

Geoogst van 1 oktober t/m 31 maart:

 

onder glas gekweekte sla

5 000

vollegrondsla

4 000

Geoogst van 1 april t/m 30 september:

 

onder glas gekweekte sla

4 000

vollegrondsla

3 000

1.4

IJsbergsla

Onder glas gekweekte sla

2 500

Vollegrondsla

2 000

1.5

Rucola (Eruca sativa, Diplotaxis sp, Brassica tenuifolia, Sisymbrium tenuifolium)

Geoogst van 1 oktober t/m 31 maart

7 000

Geoogst van 1 april t/m 30 september

6 000

1.6

Bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen en babyvoeding voor zuigelingen en peuters (3) (4)

 

200”


Top