Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1142

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1142/2011 van de Commissie van 10 november 2011 tot vaststelling van de bijlagen X en XI bij Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen

OJ L 293, 11.11.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 011 P. 233 - 234

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1142/oj

11.11.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 293/24


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1142/2011 VAN DE COMMISSIE

van 10 november 2011

tot vaststelling van de bijlagen X en XI bij Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 291, lid 2,

Gezien Verordening (EG) nr. 4/2009 van de Raad van 18 december 2008 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen (1), en met name artikel 73, leden 1 en 2,

Gezien Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 (2), en met name artikel 70,

Gezien Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (3),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage X bij Verordening (EG) nr. 4/2009 staan de administratieve autoriteiten in de zin van artikel 2, lid 2, van die verordening vermeld.

(2)

Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk hebben de Commissie meegedeeld welke administratieve autoriteiten moeten worden vermeld in bijlage X bij Verordening (EG) nr. 4/2009.

(3)

De administratieve autoriteiten die door Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk ter kennis zijn gebracht en die zijn opgenomen in bijlage I, voldoen aan de vereisten van artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 4/2009.

(4)

In bijlage XI bij Verordening (EG) nr. 4/2009 staan de bevoegde autoriteiten in de zin van artikel 47, lid 3, van die verordening vermeld.

(5)

Finland heeft de Commissie meegedeeld welke bevoegde autoriteit moet worden vermeld in bijlage XI bij Verordening (EG) nr. 4/2009.

(6)

Het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn gebonden door Verordening (EG) nr. 4/2009 en nemen bijgevolg deel aan de aanneming en toepassing van de onderhavige verordening.

(7)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol betreffende de positie van Denemarken, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de aanneming van deze verordening, en is het bijgevolg niet door deze uitvoeringsverordening gebonden noch gehouden deze toe te passen, onverminderd de mogelijkheid voor Denemarken om de inhoud ervan toe te passen conform de Overeenkomst van 19 oktober 2005 tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (4).

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité betreffende het toepasselijke recht, de bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid en op het gebied van onderhoudsverplichtingen.

(9)

De bijlagen X en XI bij Verordening (EG) nr. 4/2009 moeten daarom dienovereenkomstig worden vastgesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen X en XI bij Verordening (EG) nr. 4/2009 zijn vastgesteld in de bijlagen I en II bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten, overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Brussel, 10 november 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 7 van 10.1.2009, blz. 1.

(2)  PB L 338 van 23.12.2003, blz. 1.

(3)  PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13.

(4)  PB L 299 van 16.11.2005, blz. 62.


BIJLAGE I

„BIJLAGE X

De in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde administratieve autoriteiten zijn:

in Finland, de Sociale dienst („Sosiaalilautakunta/Socialnämnd”),

in Zweden, de Tenuitvoerleggingsinstantie („Kronofogdemyndigheten”),

in het Verenigd Koninkrijk:

a)

in Engeland en Wales en Schotland, de Commissie levensonderhoud voor kinderen en tenuitvoerlegging (CMEC) (Child Maintenance and Enforcement Commission),

b)

in Noord-Ierland, het ministerie van Sociale Ontwikkeling (DSDNI) (Department for Social Development Northern Ireland).”


BIJLAGE II

„BIJLAGE XI

De in artikel 47, lid 3, van Verordening (EG) nr. 4/2009 bedoelde bevoegde autoriteiten zijn:

in Finland, het Bureau voor rechtsbijstand („Oikeusaputoimisto/Rättshjälpsbyrå”).”


Top