Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0686

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 13 oktober 2011 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG wat betreft de gegevens voor Mexico in de lijst van derde landen en delen daarvan waaruit het binnenbrengen in de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo’s van paarden is toegestaan (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 7168) Voor de EER relevante tekst

OJ L 269, 14.10.2011, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 274 - 275

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; stilzwijgende opheffing door 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/686/oj

14.10.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 269/37


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 13 oktober 2011

tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG wat betreft de gegevens voor Mexico in de lijst van derde landen en delen daarvan waaruit het binnenbrengen in de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo’s van paarden is toegestaan

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 7168)

(Voor de EER relevante tekst)

(2011/686/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, deel I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (1), en met name artikel 17, lid 3, onder a),

Gezien Richtlijn 2009/156/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (2), en met name artikel 12, lid 1, eerste en tweede alinea, artikel 12, lid 4, en artikel 19, aanhef en onder a) en b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 92/65/EEG stelt de voorschriften vast voor de invoer in de Unie van onder meer sperma, eicellen en embryo’s van paarden. Die voorschriften moeten ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke gelden voor het handelsverkeer tussen de lidstaten.

(2)

Richtlijn 2009/156/EG stelt veterinairrechtelijke voorschriften vast voor de invoer in de Unie van levende paardachtigen. Zij bepaalt dat paardachtigen in de Unie moeten worden ingevoerd uit derde landen of delen van het grondgebied daarvan waarin Venezolaanse paardenencefalomyelitis (VEE) een meldingsplichtige ziekte is en die twee jaar vrij van VEE zijn geweest.

(3)

Beschikking 2004/211/EG van de Commissie van 6 januari 2004 tot vaststelling van de lijst van derde landen en delen van hun grondgebied waaruit de lidstaten de invoer toestaan van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo’s van paarden en tot wijziging van de Beschikkingen 93/195/EEG en 94/63/EG (3) stelt een lijst vast van derde landen of delen daarvan waar regionaliseringsmaatregelen van toepassing zijn, waaruit de lidstaten de invoer van paardachtigen en sperma, eicellen en embryo’s daarvan toestaan, en bepaalt de andere invoervoorwaarden. Die lijst is in bijlage I bij die beschikking opgenomen. Mexico, met uitzondering van de staten Chiapas en Oaxaca, komt momenteel op de lijst in die bijlage voor.

(4)

Op 19 augustus 2011 heeft Mexico de Werelddiergezondheidsorganisatie (OIE) in kennis gesteld van de bevestiging van twee gevallen van VEE bij paarden in de staten Tabasco en Veracruz, die worden veroorzaakt door een virus van hetzelfde subtype IE als dat wat is waargenomen in de aangrenzende staten Chiapas en Oaxaca.

(5)

Daarom kan het binnenbrengen in de Unie van paardachtigen en van sperma, eicellen en embryo’s van paarden uit de staten Tabasco en Veracruz in Mexico niet langer worden toegestaan. Die staten moeten daarom in bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG worden geschrapt.

(6)

Beschikking 2004/211/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De gegevens voor Mexico in bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG worden vervangen door:

„MX

Mexico

MX-0

Het hele land

 

 

MX-1

Het hele land met uitzondering van de staten Chiapas, Oaxaca, Tabasco en Veracruz

D

X

X

X

X

X

X

X

X”

 

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 oktober 2011.

Voor de Commissie

John DALLI

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54.

(2)  PB L 192 van 23.7.2010, blz. 1.

(3)  PB L 73 van 11.3.2004, blz. 1.


Top