Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011H0644

2011/644/EU: Aanbeveling van de Raad van 15 februari 2011 inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (tiende EOF) voor het begrotingsjaar 2009

OJ L 255, 1.10.2011, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2011/644/oj

1.10.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 255/12


AANBEVELING VAN DE RAAD

van 15 februari 2011

inzake de aan de Commissie te verlenen kwijting voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (tiende EOF) voor het begrotingsjaar 2009

(2011/644/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien de Partnerschapsovereenkomst tussen de staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (1), gewijzigd bij de te Luxemburg op 25 juni 2005 ondertekende overeenkomst (2),

Gezien het Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig financieel kader voor 2008-2013 voor de ACS-EG-partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag van toepassing zijn (3) (hierna „het Intern Akkoord” genoemd), waarbij, onder andere, een tiende Europees Ontwikkelingsfonds (tiende EOF) werd ingesteld, en met name artikel 11, lid 8,

Gezien Verordening (EG) nr. 215/2008 van de Raad van 18 februari 2008 inzake het Financieel Reglement van toepassing op het 10e Europees Ontwikkelingsfonds (4), en met name de artikelen 142 tot en met 144,

Na onderzoek van de jaarrekening en de balans betreffende de verrichtingen van het tiende EOF, die op 31 december 2009 zijn vastgesteld, alsmede van het jaarverslag van de Rekenkamer over de activiteiten gefinancierd uit het achtste, negende en tiende Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) (5) wat het begrotingsjaar 2009 betreft, vergezeld van de in dat jaarverslag vervatte antwoorden van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens artikel 11, lid 8, van het Intern Akkoord wordt aan de Commissie voor het financiële beheer van het tiende EOF kwijting verleend door het Europees Parlement op aanbeveling van de Raad.

(2)

De uitvoering van de verrichtingen van het tiende EOF door de Commissie gedurende het begrotingsjaar 2009 is over het geheel genomen bevredigend geweest.

BEVEELT het Europees Parlement AAN de Commissie kwijting te verlenen voor de uitvoering van de verrichtingen van het tiende EOF voor het begrotingsjaar 2009.

Gedaan te Brussel, 15 februari 2011.

Voor de Raad

De voorzitter

MATOLCSY Gy.


(1)  PB L 317 van 15.12.2000, blz. 3.

(2)  PB L 287 van 28.10.2005, blz. 4.

(3)  PB L 247 van 9.9.2006, blz. 32.

(4)  PB L 78 van 19.3.2008, blz. 1.

(5)  PB C 303 van 9.11.2010, blz. 243.


Top