EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0642

2011/642/EU: Besluit van de Commissie van 29 september 2011 tot beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van bepaalde grafietelektrodesystemen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

OJ L 254, 30.9.2011, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 131 P. 276 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/642/oj

30.9.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 254/20


BESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 29 september 2011

tot beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van bepaalde grafietelektrodesystemen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

(2011/642/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (1) („de basisverordening”), en met name artikel 9,

Na raadpleging van het Raadgevend Comité,

Overwegende hetgeen volgt:

A.   PROCEDURE

(1)

Op 5 november 2010 ontving de Europese Commissie („Commissie”) een klacht overeenkomstig artikel 5 van de basisverordening over schadeveroorzakende dumping van bepaalde grafietelektrodesystemen („grafietelektroden”) van oorsprong uit de Volksrepubliek China („China”); deze klacht was ingediend door de European Carbon and Graphite Association („de klager”) namens producenten die goed zijn voor een groot deel, namelijk meer dan 50 %, van de totale productie in de Unie van grafietelektrodesystemen.

(2)

De klacht bevatte voorlopig bewijsmateriaal inzake dumping en daaruit voortvloeiende aanmerkelijke schade dat toereikend werd geacht om tot de inleiding van een antidumpingprocedure over te gaan.

(3)

Na raadpleging van het Raadgevend Comité heeft de Commissie door middel van een bericht in het Publicatieblad van de Europese Unie  (2) een antidumpingprocedure ingeleid met betrekking tot de invoer in de Unie van bepaalde grafietelektrodesystemen van oorsprong uit China.

(4)

De Commissie heeft de producenten-exporteurs in China, de haar bekende betrokken importeurs, handelaren, gebruikers en verenigingen, de autoriteiten van China en alle haar bekende producenten in de Unie in kennis gesteld van de inleiding van de procedure. Belanghebbenden werden in de gelegenheid gesteld om binnen de in het bericht van opening vermelde termijn hun standpunt schriftelijk kenbaar te maken en te verzoeken te worden gehoord.

(5)

Alle belanghebbenden die daar met opgave van redenen om hadden verzocht, werden gehoord.

B.   INTREKKING VAN DE KLACHT EN BEËINDIGING VAN DE PROCEDURE

(6)

Per brief van 8 juli 2011 aan de Commissie heeft de klager zijn klacht formeel ingetrokken.

(7)

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de basisverordening kan de procedure worden beëindigd wanneer de klacht wordt ingetrokken, tenzij dit strijdig is met het belang van de Unie.

(8)

In dit verband wordt opgemerkt dat de Commissie geen redenen heeft gevonden die erop duiden dat beëindiging niet in het belang van de Unie is, terwijl de belanghebbenden evenmin redenen hebben aangevoerd. Derhalve was de Commissie van oordeel dat deze procedure moet worden beëindigd. De belanghebbenden werden hiervan in kennis gesteld en zij kregen de gelegenheid opmerkingen te maken. Er werden geen opmerkingen ontvangen dat beëindiging van de procedure niet in het belang van de Unie zou zijn.

(9)

De Commissie komt derhalve tot de conclusie dat de antidumpingprocedure betreffende de invoer van bepaalde grafietelektrodesystemen van oorsprong uit de Volksrepubliek China moet worden beëindigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De antidumpingprocedure betreffende de invoer van bepaalde grafietelektroden van de soort die voor elektrische ovens wordt gebruikt, met een schijnbare dichtheid van 1,5 g/cm3 of meer en een elektrische weerstand van 7 μΩ.m of minder, momenteel ingedeeld onder GN-code ex 8545 11 00, en nippels voor dergelijke elektroden, momenteel ingedeeld onder GN-code ex 8545 90 90, van oorsprong uit de Volksrepubliek China wordt hierbij beëindigd.

Artikel 2

Het besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 29 september 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 51.

(2)  PB C 343 van 17.12.2010, blz. 24.


Top