Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0395

2011/395/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 1 juli 2011 tot intrekking van Beschikking 2006/241/EG houdende beschermende maatregelen ten aanzien van producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten uitgezonderd, van oorsprong uit Madagaskar (Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 4642) Voor de EER relevante tekst

OJ L 176, 5.7.2011, p. 50–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/395/oj

5.7.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 176/50


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 1 juli 2011

tot intrekking van Beschikking 2006/241/EG houdende beschermende maatregelen ten aanzien van producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten uitgezonderd, van oorsprong uit Madagaskar

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2011) 4642)

(Voor de EER relevante tekst)

(2011/395/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (1), en met name artikel 22, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 2006/241/EG van de Commissie van 24 maart 2006 houdende beschermende maatregelen ten aanzien van producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten uitgezonderd, van oorsprong uit Madagaskar (2), is de invoer in de Unie van producten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van visserijproducten, slakken en guano, van oorsprong uit Madagaskar, verboden.

(2)

Verschillende rechtshandelingen van de Unie regelen de invoer van producten van dierlijke oorsprong, zoals Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (3) en Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke bijproducten) (4).

(3)

De huidige EU-wetgeving inzake de invoer van producten van dierlijke oorsprong garandeert dat enkel producten van dierlijke oorsprong die aan deze wetgeving voldoen van Madagaskar in de Unie mogen worden ingevoerd.

(4)

Bijgevolg is Beschikking 2006/241/EG niet meer noodzakelijk en moet die beschikking worden ingetrokken.

(5)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking 2006/241/EG wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 1 juli 2011.

Voor de Commissie

John DALLI

Lid van de Commissie


(1)  PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

(2)  PB L 88 van 25.3.2006, blz. 63.

(3)  PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(4)  PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1.


Top