Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0648

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 648/2011 van de Commissie van 4 juli 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1266/2007 wat betreft de geldigheidsduur van de overgangsmaatregelen betreffende de voorwaarden waaronder bepaalde dieren worden vrijgesteld van het verplaatsingsverbod overeenkomstig Richtlijn 2000/75/EG van de Raad Voor de EER relevante tekst

OJ L 176, 5.7.2011, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 276 - 277

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/648/oj

5.7.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 176/18


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 648/2011 VAN DE COMMISSIE

van 4 juli 2011

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1266/2007 wat betreft de geldigheidsduur van de overgangsmaatregelen betreffende de voorwaarden waaronder bepaalde dieren worden vrijgesteld van het verplaatsingsverbod overeenkomstig Richtlijn 2000/75/EG van de Raad

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2000/75/EG van de Raad van 20 november 2000 tot vaststelling van specifieke bepalingen inzake de bestrijding en uitroeiing van bluetongue (1), en met name artikel 9, lid 1, onder c), de artikelen 11 en 12 en artikel 19, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG) nr. 1266/2007 van de Commissie van 26 oktober 2007 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Richtlijn 2000/75/EG van de Raad wat betreft de bestrijding, monitoring, surveillance en beperkingen op de verplaatsingen van bepaalde dieren van vatbare soorten in verband met bluetongue (2) voorziet in bepalingen inzake bestrijding, monitoring, surveillance en beperkingen op de verplaatsingen van die dieren, in verband met bluetongue, binnen en uit de beperkingsgebieden.

(2)

Artikel 8 van Verordening (EG) nr. 1266/2007 bevat voorwaarden voor de vrijstelling van het verplaatsingsverbod als bedoeld in Richtlijn 2000/75/EG. Overeenkomstig artikel 8, lid 1, van die verordening worden verplaatsingen van dieren en sperma, eicellen en embryo’s daarvan van een bedrijf of spermawinnings- of opslagcentrum dat is gelegen in een beperkingsgebied, naar een ander bedrijf of spermawinnings- of opslagcentrum, vrijgesteld van het krachtens Richtlijn 2000/75/EG ingestelde verbod, mits de dieren en sperma, eicellen en embryo’s daarvan voldoen aan de voorwaarden van bijlage III bij die verordening of aan andere adequate diergezondheidsgaranties op grond van een positieve uitkomst van een risicobeoordeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het bluetonguevirus en ter bescherming tegen vectoren, die vóór de verplaatsing van de dieren door de bevoegde autoriteit van de plaats van herkomst worden voorgeschreven en door de bevoegde autoriteit van de plaats van bestemming worden goedgekeurd.

(3)

Artikel 9 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1266/2007 bepaalt dat bij wijze van overgang en in afwijking van de voorwaarden van bijlage III bij die verordening de lidstaten van bestemming op basis van de resultaten van een risicobeoordeling waarin rekening wordt gehouden met de entomologische en epidemiologische omstandigheden waaronder de dieren worden binnengebracht, mogen eisen dat bij de verplaatsing van dieren die onder de uitzondering van artikel 8, lid 1, van die verordening vallen, aan aanvullende voorwaarden wordt voldaan. Die aanvullende voorwaarden zijn dat de dieren jonger moeten zijn dan 90 dagen, dat zij sinds hun geboorte afgeschermd moeten zijn tegen vectoren en dat zij aan bepaalde in bijlage III bij die verordening bedoelde tests moeten zijn onderworpen.

(4)

Verordening (EG) nr. 1266/2007, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1142/2010 (3), verlengt de geldigheidsduur van de overgangsmaatregelen van artikel 9 bis van Verordening (EG) nr. 1266/2007 met zes maanden, tot en met 30 juni 2011. Ten tijde van de vaststelling van Verordening (EU) nr. 1142/2010 werd verwacht dat nieuwe criteria voor vectorbestendige inrichtingen zouden worden vastgesteld in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1266/2007 zodat deze overgangsmaatregelen niet meer noodzakelijk zouden zijn. Deze geplande wijziging van bijlage III bij die verordening heeft echter nog niet plaatsgevonden.

(5)

Bijgevolg moet de geldigheidsduur van de overgangsmaatregelen zoals vastgesteld in artikel 9 bis, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1266/2007 met nog een jaar worden verlengd, tot de wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1266/2007 betreffende vectorbestendige inrichtingen worden vastgesteld.

(6)

Verordening (EG) nr. 1266/2007 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 9 bis, lid 1, inleidende zin, van Verordening (EG) nr. 1266/2007 wordt „30 juni 2011” vervangen door „30 juni 2012”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 juli 2011.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 327 van 22.12.2000, blz. 74.

(2)  PB L 283 van 27.10.2007, blz. 37.

(3)  PB L 322 van 8.12.2010, blz. 20.


Top