Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0603

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 603/2011 van de Commissie van 20 juni 2011 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

OJ L 163, 23.6.2011, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 300 - 301

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/603/oj

23.6.2011   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 163/10


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 603/2011 VAN DE COMMISSIE

van 20 juni 2011

tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (1), en met name artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om de uniforme toepassing te waarborgen van de gecombineerde nomenclatuur die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd, dienen bepalingen voor de indeling van de in de bijlage bij onderhavige verordening vermelde goederen te worden vastgesteld.

(2)

Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 zijn de algemene regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur vastgesteld. Deze regels zijn ook van toepassing op iedere andere nomenclatuur die, geheel of gedeeltelijk of met toevoeging van onderverdelingen, de gecombineerde nomenclatuur overneemt en die bij specifieke EU-wetgeving is vastgesteld met het oog op de toepassing van tarief- of andere maatregelen in het kader van het goederenverkeer.

(3)

Volgens deze algemene regels dienen de in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen te worden ingedeeld onder de in kolom 2 vermelde GN-code om de in kolom 3 genoemde redenen.

(4)

Er dient te worden bepaald dat een door de douane van een lidstaat afgegeven bindende tariefinlichting inzake de indeling van goederen in de gecombineerde nomenclatuur die in strijd is met deze verordening, door de houder van die inlichting nog drie maanden mag worden gebruikt op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (2).

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in kolom 1 van de tabel in de bijlage omschreven goederen worden in de gecombineerde nomenclatuur ingedeeld onder de in kolom 2 van die tabel vermelde GN-code.

Artikel 2

Op grond van artikel 12, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 2913/92 kan een door de douane van een lidstaat afgegeven bindende tariefinlichting die in strijd is met onderhavige verordening, nog voor een periode van drie maanden worden gebruikt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 juni 2011.

Voor de Commissie, namens de voorzitter,

Algirdas ŠEMETA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2)  PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1.


BIJLAGE

Omschrijving

Indeling

(GN-code)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Een artikel dat speciaal is ontworpen om te worden ingebouwd in de signaalapparatuur van een bepaald model van een motorvoertuig.

Het artikel heeft de vorm van twee onderling verbonden printkaarten, die elk passieve elementen (condensatoren en weerstanden) en actieve elementen (dioden, leds, transistors en geïntegreerde schakelingen) bevatten. Een van de kaarten is voorzien van een interface voor de aansluiting op het verlichtingssysteem van het motorvoertuig.

De leds zorgen voor het signaaleffect.

 (1) Zie foto.

8512 90 90

De indeling is vastgesteld op basis van de algemene regels 1 en 6 voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, aantekening 2 b) bij afdeling XVI en de tekst van de GN-codes 8512, 8512 90 en 8512 90 90.

Aangezien het artikel uit printkaarten (zie de toelichting op de gecombineerde nomenclatuur bij onderverdeling 8443 99 10 met betrekking tot elektronische assemblages) bestaat, voldoet het niet aan de voorwaarden voor halfgeleiderelementen en elektronische geïntegreerde schakelingen (zie aantekening 8 bij hoofdstuk 85). Indeling onder de posten 8541 en 8542 is derhalve uitgesloten.

Aangezien het artikel niet compleet is, maar speciaal ontworpen werd om samen met andere elementen, zoals de lens, te worden gebruikt in de signaalapparatuur van een motorvoertuig, is indeling onder GN-code 8512 20 00 uitgesloten.

Het artikel moet derhalve worden ingedeeld als deel van elektrische verlichtings-, signaal- en waarschuwingstoestellen van de soort gebruikt op motorvoertuigen onder GN-code 8512 90 90.

Image


(1)  De foto dient louter ter informatie.


Top